s I h L Woensdag 6 Janfari 189^. ’"H Nieuwjaar 1897. oe- 54’ JAARGANG. ik Dil blad verschijnt den Woensdag, onnriddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Ann-ineen 20 per regel. By groote M*er werkman, Indien man i< eigenaar ving, hij vtrKieeli zich aan zijn buisge- te volbrengen. volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor urtik Ir. <nz. 20 fr. Let 1Ö0. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office de Pcrucité, Dj gdaleu astraal, 40, te firuwl. «-■Kaasai-Tisz:»-—-- Wcrkmnnstvoonsten. liet grootste stoffelijk nut voor den werkman van eigenaar te worden van zijn buis, buiten al de zedelijke voor- III. De werkman die eigenaü’ wordt van zijn huis zal niets meer ontvangen van den disch. Dat is onwaar, en zou ten ander en I i i Het is de eerste plicht van een artn- van de verbetering der wei- zijn huishouden; hij weze ook i voor het arrondissement Veurne-Dixinu- ctalismüs, nieuw is En men beknibbelt, en maakt alle slach van opwerpingen. waarvan wij hier de bijzonderste in het koite zuilen wederleggen. I. Te Keurne zijn de daghuren te leeg, opdat de werkman zou kunnen sparen. Het is zeker dat al de daghuren hier niet voldoende zijn om in gioote huis gezinnen tiet spuien mogelijk te maken, maar het is even zekér, dat er menig vuldige werklieden zijn in onze stad, die gemakkelijk het middel vinden om weke ijks van twee tot vijf franken in de terbeigen te veiieeren. Neem daarvan slechts wekelijks 1,20 at en de weik- van zijn huis en ho- De heer Raphael de Spot, nieuw ge kozen senator voor het arrondissement Veui ne-Dixmude, komt den volgenden briel te zenden aan de Algeveerd>gden der veiscbillige gemeenten van ons arrondissement. Veurne, 29 December 1190. 'lijnheer de Afgeveerdigde, Het lloofdbureel, aangesteld voor onzé senaatkiezing, heeft in zijne zitting van volksuitbuiting en dwingelandij het ge zag van veel kopstukken gebroken en den voortgang der panij gestuit bebben. Als 'i jaar 1897 zoo goed is voor de liberalen en socialisten als 'tjaar 1896 voor hen is geweest, dan zullen de ka tholieken mogen te vreden zijn. kig in gedachtig dal er zoo vele kleine hande- laatsen neringdoeners met sijne kalan- dise moeten leven en daarom doe Lij bij voo keu zijne bestellingen bij de in woners onzer stad. En wij wenschen dat voor elkeen in hel bijzonder dn nieuw begonnen jaar het gelukkigste weze van zijn leven. Het jaar 1896 onder politiek oogpunt beschouwd, mag voorwaar geen onge lukkig jaar genoemd worden voor de katholieken. Hunne meerderheid in de Kamers ver st. ikie en groeide aan tot een getal dat zij in de 66 jaren beslaan van Belgie’s onafhankelijkheid nooit bereikt had. Hunne verdeeldheden verdwenen in j eer vele plaatsen, en de kiakeelende broe ders verzoenden, dank aan wederzijd- sche toegevendheid, verdraagzaamheid en goeden wil. In ons ai londisscment Lebben wij kieztng gehad voor Kamers, voor Pro vincie en voot Senaat. Slechts in de eerste Lebben onze te- gensnevers den strijd durven aangaan. Voor de twee andere werden er geene slachtoffers gevonden. En mèr. zir.gt dan op alle tonen dat bet l.beialismus in Vcuine Ambacht aan ’t om wiiken is Wat zou hei zijn, moest het eens voor goed inges’apen zijn? In andere ariondnsementen rolden liberalen öi doctrinahen én radicalen dieper en dieper den berg al. De plaatsen waar zij nog iets te zeg ge n hebben, zijn tol een zeer beperkt getal gezonken. De socialisten, wier verwaandheid alle palen te bui.en ging, ten gevolge van hel gedurig klimmen cn rijzen hunner pai tij, hebben in de laatste maanden eenen fm- m.-r, knak gekiegen te Gent, te Biussel, te Antwerpen, in ‘l Walenland, waar ruzie en scheuring ontslaan zijn, en ge ruchtmakende schandalen van bedrog, Indien men om een huis te I koopen, hij zou u voorden gek houden; Het jaar 1896 is met zijne andere broeders voor altijd uit onze tijdreke ning verdwenen. Zijn opvolger 1897 heeft zegevierend zijno plechtige intrede gedaan, en, och Ileere! het zal toch zoo spoedig voorbijen verdwenen zijn. Aan al onze lezers en achtbare leze ressen wenschen wij uit ganscher hei te, in vnendscepe ende minne zoo de oude vlarr.ingen pleegden te zeggen, een gelukkig en een zalig nieuwjaar. Het weze voor iedereen voorspoedig en gelukkig. De ambach sman, de neringdoener en de nederige werkman vinde in zijn werk en zijn bedrijf een eerlijk bestaan voor vrouw en kinderen, en geniete gansch het jaar eene ongestoorde ge zo nd heid. IV. De nieuwe wei kmaushuizen zullen de pachten der oude doen verminderen, en dat is niet rechlveerdig De weeide van een huis heeft niets verschillend met alie andere weerden. De wet kniansmaai.-cbappij bouwt ook met geld haai geld heelt geene meer dere weerde dan hei geld van een ander en buizen van dezelfde weerde zullen altijd donzeltden prijs kunnen verpacht zijn. Gebeurt er later, hierdoor, dat een e genaar de inkomst.zijner pachten ziel verminderen, dit is alleenlijk een onge twijfeld t eken, dat bij, op het beloop zijns kapitaals, eenen overdreven intrest trok, i n dit ten nadeele der w< rklieden. In dit geval zou niemard durven zeggen dal liet recht ot de rechtvecidigheid zich van den kant van den eigenaar be vindt. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Pos'kanlooren. Vertrekuren van den IJzerenweg «fc van den Buurtspoorweg. 3 Januari gemeente volkomen rekenen. Met wel- zijne vrouw, ofwel voor haar, terwijl i ij reeds voil.omen eigenaar is, vei valt de eigendom op zijne kinderen. Zijn deze mn de juig, men zal liet Lu s ver koppen, ei de vei koopprijs zal bua ovet handigd worden aan hunne meer- del jarigheid en iritusschcn in'.ifcsl p- brengen. Die kinderen zullen dus ten klein kapitaal vinden om hun te plaat- I seo in handel ot nijverheid of huisbou- i den; ten anderen het zeilde deel kapt- (aal geeft aan eik meerdetjarig kind den middel om op zijne beurt eigenaar te worden, 't zij van hel vaderlijk huis, 'l zij van een ander, met maandelijkscbo afkortingen die zooveel ie geringe r zul len zijn, als het cijffer van het kapitaal vvelk bij reeds bezit, verheven is. willendheid zal ik zoowel hunnen per soon als hunne verzoeken ontvangen, en al doen wal in mijne macht is om aan iedereen volledige voldoening te kunnen schenken. Verhopende, Mijnheer, van welhaast nader met U in onderchandeling te mógen treden,, bid ik UEd. andermaal mijn welgemeenden daffk te willen aan- veerden. Hoogachtend gegroet. de SPOT. ri'ge medewerking, eene verpletterende nederlaag mochten verwachten. Ik acht het mij eenen plicht, Heer Af- geveerdigde, Li te bedanken, voor de welke gij mij hebt aangedaan, en hel vertrouwen welkgij in mij gesteld hebt met mij, in naain der kiezers uwer gemeente, tot uwen vertegenwoordiger in het .Senaat te hebl-en willen aanstellen. Niels zal ik verwaarloozen om zooveel mogelijk de belangen van onze arron dissementen te verdedigen, en van het Staats Bestuur te bekomen al wat den welstand en den vooruitgang onzer land bouwstreken kan vermeerderen. Mijn programma is U bekend. Het kan voor dc bijzonderste punten I welke thans op politiek gebied hevig be sproken worden, in de volgende woel den worden samengevatEerbied voor onzen Godsdienst, voor Eigendom cn I zin en zijnen buiselijken heeid, bij is Huisgezin; geene nieuwe verzwaring titftelijken burger die de toekomsten van krijgslasten; bescherming van den den ouderdom met gerust gemoed mag landbouw en van de visscherij; erken- aatizien. ning van het Vlaainsch als ofïiciëele wets- i taal; pensioen voor de oude werklieden; uits el der Congo-kweslie tot na 1900. I In alle andere voorname kwestiën welke tijdens mijn mandaat zich zouden kunnen voordoen, zal ik mijjtié kiezers V. H’.moin 'den werkman niet zeil laten bouwen, waar het hem best schikt? na Dil slaat den werkman yiij Indien bij De welstellende burger weze geluk- 26 dezer, mij tot senator uitgeroepen j deelen die ooprijsbaar zijn, is dat hij 6 -i ---- i—I hel sparen leert, op eene ongevoelbare, de, in vervanging van onzen diepbe- doch zekere wijze. Indien men hem j treurden overleden Baron de Coninck de zegde, spaar 25U0 fr. k- Merckem. De afgeveerdigden der verschillige ge- maar zeg hem: Betaal wekelijks eenen i spaarzaamheid, tracht eigenaar ie meenten van 1 1 -- - - hadden mij tot kandidaat voor deze se- I 25 jaren zijl gij eigenaar van uw huis, vei beieren, is tiet juist eene reden opdat naalkiezing aangeduid; en de eensge- en intusschen zip gij op bel leven ver oe disch hem zou ondersteunen in deze onderneming. De rijkdommen van bet armbestuur behooren zoowel toe aan den treffelijken weikman, als aan den slechten, en nog II. H’nt baat het den weikman een huis te bezitten na zijne dood moet het toch verkocht en verdeeld zijn. Ind.en de werkman, die kinderen raadplegen, en niets zoo zeer bchertigeri heeft, komt te sterven, vooraleer hij dan hunne wenschen en hunne begeerten zijn buis voluit betaald heeft, wordt dit te volbrengen. aanstonds den zuiveren eigendom van Op mijne dienstwilligheid, Mijnbeer, zijne vrouw, die er het gt’iiol van Leeft, moogt gij en alle belanghebbenden uwer haar leven lang. Ko’mt Lij té sterven C 30 èf. 41 P AC hem J onredelijk zijn. Indien een door zijno _rj wor- beide arrondissementen frank 29 cent, boven uwen pacht, cn na worden van zijn huis, en zijnen staat ie naalkiezing aangeduid; en de eensge- en intusschen zijt gij op bel leven ver- ïindbeid en de eendracht welke in de 1 zekerd voor 2500 Ir. ten protijte van katholieke partij heerseben cn hare ster- vrouw en kinderen, dai zal iedereen kete uitmaken, hebben onze tegenstre- verstaan en aanpiijzen. Maar den wea vers doen afzien van eenen strijd waarin j man eigenaar maken is een nieuw gc- zij, dank aan uwen invloeden uwe ijve- I dacht, dat aan vele voorzichtige men- oneindig meer aan dezen eetslen. J- sebeo de schouders doet ophalen die j 1 1 heeft ais eene verwijderde geur van so-bestuur omdat- het ongelukkiglijk kende klas bij alle middelende betrach ten, en, zoo handelende, doet tiet niet alleen een goed maatschappelijk werk, maar vindt or daarenboven zijn eigen belang in. Hoe welslellender weikmaus- kias, hoe mindei lasten voor den disch. w 'SA 31 C2 I .VI. IJtl V>l. W j 4 43 5 06 6 48 7 18 7 45 7 54 6 42 6 52 7 20 7 50 8 05 0 18 10 57 12 05 1 20 1 02 1 20 2 20 1 20 1 37 1 45 1 57 2 03 1015 11 11 11 25 11 42 11 49 12 10 12 15 Gent brosse! 3 14 6 06 3 20 6 12 3 32 6 24 3 40 6 32 4 00 0 52 5 00 7 52 2 58 4 00 4 17 4 25 4 37 4 43 8 15 8 09 S 26’ 8 34 8 46 8 52 5 00 5 50 6 03 6 5’. 7 01 7 38 9 07 Oostende Statie Nieuport C Coxy4e Veurne Markt Veurne Statie j i j /Irv itv tinm'nnrrincr vnn /invmi rlionlux- Veurne StuUe Veurne FauLourg Nieuwe Herbert Alvei ingberu Loo HoogRhicdc' Linde Yper Statie Yper Statie ï!o<»g«lade Linde Loo AlverinjJi-in Nieuwe Hei berg VvuriuA ooi stad Veurne Static VEURNE-YPER 4 ZZ 4 50 7 27 5 11 7 48 5 18 7 55 5 35 812 5 49 8 26 6 45 9 22 ««F 4 40 7 18 5 36 8 14 5 51 8 28 6 08 8 45 6 15 8 52 6 36 913 6 41 919 6 34 Z -2 7 57 ±3. 6 08 7 20 8 40 915 9 37 9 56 10 08 1108 13 Ex 916 1 47 ES 2 38 Exp3 - 5 43 7 29 7 43 8 09 8 35 YPER-VEURNE 4 45 7 £S «=10 19 10 24 10 45 10 57 11 09 11 23 12 19 6 00 E 3 r - 7 28 -- 11 40 3 52 8 42 --125 5 02 8 56 - 143 5 14 921 - 210 559 9 48 - 2 38 6 05 9 59 - 2 56 6 15 8 45 10 52 - 4 09 7 12 5 55 Ejp3 8 57 10 54 3 08 9 41 11 47 3 56 9 53 11 55 4 04 10 19 12 26 4 33 10 40 12 55 5 11 1 33 5 22 2 58 6 46 4 45 8 10 10 47 OOSTENDE-VEURNE 5 05 7 42 10 48 12 18 L' - Oo.tduyukerke “6 22 9 00 12 04 - ---1 9 0S 12 12 9 20 12 24 6 48 9 26 12 30 SENATOR. Brussel 2‘21 Gent 5 18 Lichtervelde 6 32 Coj lemaiek Dixmudc Veurne Adjiikerke Duiukerke Duinkerk» Adinkerku Veur r.e Dinnude Cortemarck 5 34 Lichtervelde 5 49 7 16 8 20 1045 VEURNE-OOSTEN DE 5 <5 6 58 8 50 12 36 f 5 21 7 04 9 56 12 42 «533 7 16 10 0» 12 54 Oosiduynkerke ;5 41 7 24 10 16 2 6 00 7 43 10 34 *7 8 42 11 32 1 10 3 55 6 34 - 1 15 4 00 6 39 U 1 36 4 2! 7 1 43 4 28 7 07 2 00 4 45 7 24 S 14 4 50 7 38 310 5 55 8 33 1 05 3 50 C 30 2 01 4 46 7 26 2 16 5 01 7 40 2 33 5 18 2 40 5 25 8 (14 j. i 3 01 5 46 8 2.i cl 3 06 5 51 8 30 - 11 ÜU Cl tl. HLtn AAI 4J1JIAV» cnilll^ VUIA KJUAAVBA Ml Ub 'VWl Veurne Statie Veurne Markt Coxyde Nieuport Oostende ie 05 843 11 47

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 1