rv I Woensdag 20 Januari 1807. 3. i en hel bureel van de deurnaar stijn overgebracht naar de Appelmarkt, Nr 7, bij St. ïSlicoIaaskerk. I r 54e JAARGARG. Dp Mrukpers. b past op allo soort van buitensporige j ooit zijn verschenen, zonder zich in het En allcngskens en me: kbine teugen BRUSSEL, geeft nieuwe obligation uit vervalscbte leermgen op. hem weigert dal weigert gij aan God. 0 indien bei eeiis gebeurde wat som- 9 so <2 zc Het is klaarblijkend dal de drukpers k. n j j. wijzigingen toebrengende aan de wet- geving op de voorwaardelijke veroor- i deeling. 4. Stemming in tweede lezing van hebbeu ongevangen, rij, de aanklevers van de terug- waakroe; endsts Naar alle waarschijnlijkheid zal de wetgevende zittijd dees jaar van korten jaar - Weerde ten hoogsten aanbevelend! De titels worden zonder kosten t'nuis besteld. Agent in Brugge, A. Da Mee-ter zij" den strijd bankier^ Spanjaardsuaat. zijn. Maar zeggen er eenigen God en dringen, godsdienst zijn niet meer noodig aan hen die in den mensch de mensctielijk beid zelve vereeren, aan geheel voor het nut van de anderen opofle' ren. Wat ij daarop te antwoorden? Volken uit zulke menschen samengesteld die zal men cent aantre(l'en als de menschen geene - tf r - 5. Wijzigingen aan het reglement der i 6. Aanstelling van afgevendigden voor 8. Vermindering der rechten van re- en overschrijving voor den aan- christendom een weldoenden invloed op de ganscho maatschappij geoefend, cn ofschoon die invloed zich slechts al lengs en niet rechtstreeks overal kon doen gevoelen, was hij niettemin werk zaam en machiig. De eerste van allen leerde de Kerk de zedelijke gelijkheid van alle men. schen voor God, zij leerde het gebod van de liefde tol den naaste en de ver duldigheid waardoor hel plegen van ruw gewold allengs uit de gewoonte raakte. Later riep zij aanhoudend de aandacht op de waarde van den arbeid cn verdedigde alzoo de werklieden togen menigvuldige misbruiken. De godsdienst loonde ook de gevaren en do plichten van den rijkdom. Van wege de Kerk werd elk oneerlijk gewin zonde ge noemd en als zoodanig verboden, al3 oneerlijk was do woeker reeds van de oudste tijden bekend. Die leer van den woeker werd toege- menschen meer zijn. past op allo soort van buitensporige j Welhoe, de afschuwelijke eigenbaat; verwekt of aangestook: winsten bijgevolg ook op die daden zoo eigen aan den mensch, zou ophou- waardoor men omcchlvaardig de prijzen den te bestaan en dat juist door hel doel'opslagen. E« terwijl het Romeinsch wegdenken van dat aanbiddelijk Wo- Rechl van het begrip van den billijken i zen dal tot hiertoe de overdreven heb- piijs maar den naam gekend bad, en bijna elke overgroote winst in koop handel toeliel, stelden de christene rechtsgeleerden voor beginsel dat de koopprijs moest overeenkomen met de echte waarde der dingen. De handel was ook niet de bijzonderste en mees', geachte betrekking bij onze voorouders, maar men prees boven den bandel, den landbouw en hel handwerk in ambach ten en allerlei vakken der nijverheid, omdat bet in din I is eerlijk ec zonde'’ Ib-gen en bedriegen i men, dat men heden zich intêekent of i abonneert op de vuigste bladen welke ooit zijn verschenen, zonder zich in bel zucht in den mensch kon matigen, met' minst te bekommeren welken invloed duur cn reeds in Mei gesloten zijn, ter bom te zeggen bemin uwen naaste als zekere lezingen op ons zwak gemoed oorzake van de tentoonstelling die den 1 u zelven. Wat gij aan uwen armen broe- een machtig wapen is geworden in de banden van dezen die er met volle ken nis weten mede om te gaan. Men bezit hedendaags alle middelen, I deeenea! voor reftelijker dan de andere de wet op de landlooperij en bedelarij, maar in zoo verre als zij kannen nuttig om da dagbladen alom to verspreiden E. en in alle huisgezinnen te doen binnen- kamer. Daaruit volgt dat bel eene noodzake- het toezicht in’de mijnen. - j c. I hunne ware, hunne duurbaarste plichten gistraiie zijn brood te winnen. In die oude tijden gaf dus dc gods dienst niet alleen de regels om deugd saam te leven, maar die zelfde zelfde regels weiden toegepast in het onder houden van huisgezin en staat, die zeilde regels werden als grondbegin solen van een nieuw en christelijk recht, elkeen was van de waarheid dier grondregels dooi drongen, en de arme en de rijke en de ongeleerde, allen kin deren van eenen God, trachteden in bun gedrag de wijze regols van hun geloof na te leven. Mocht dit ook in onze hedendaagscha grooie steden nog zoo zijn dan zou men D it blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. Ö2 groote letter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr- Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 1.00. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door hel Office dé Publicitè, Magd&lenastraat, 46, to Brussel. Menschrijftin bij BONHOMME-1YCKASEYS, drukker uitgever, Appelmaikt, 7, te Veurne, cn in de Postkantooren. Vertrekuren van den Uzcrcnwcg «fe van den Ouurtttpoorweg* 3 Januari Sfcfê'3’ ^erscl&nSlKe Sijciinseii. Kas der Eigenaars (Caisee des tnige menschen in hunne godslasterin- slorpt da weinig kierchc lezer hunne Proprietaires), beslaande sedert 188a, Oorlog' aan den godsdienst, oorlog ?an 3 voor een termijn van 10 aan de bestaande samenleveng Ziedaar wal zij aanprediken, ziedaar iot wrik. doelwit zij malkander de t and hebben gegeven, tol wat einde i gen vragen God, vertrek van bier; indien God onze ondankbare maatschap pij ecus verliet, wal zou er gebeuren? Wie zou er hel eeisto slachtoffer van die koophandel moeiiijker zedeiijke oin.vcnieli’ g zijn, zoo niet dat il j l kunnen vei wekken. i Mei opengaat. dor gMll, da, 6eeh 6ij aan God. «a, sij i heel behendig samengevoegd. Invloed van den Godsdienst. Ziehier boe twee grooie geleerden, Baudrillart en Roesicr, den invloed van het christendom uitdrukken z00veel menschen niet plotseling hun Bij zijn eerste vei schijnen heeft het foriuin zien verliezen en door onvoor- zientigheid of valsche streken gansebe huisgezinnen in ellende zien. Maar helaas, menige verlaat den gods dienst en wat gebeurt er dan? Wij hebben het reeds gezegd god deloosheid en eigenbaat gaan doorgaan» samen. De goddeloosheid leidt meestal daar toe dat men maar aan zijne eigen vol- doening denkt, alles vooi zich zelven, l en met de anderen bekommert men zich I zelfde volk dat men ttu legen God en godsdienst wil ophitsen. Proudhon zeit j heeft bet gescbieven De God die zou verdwijnen, is de hoop van den armen, en wat zou er in zijne plaats verschij nen de zucht naar uitbundig genot, fierheid tegenover de minderen, veine dering en onderdrukking voor het groot ste gedeelte der menschen. In deze grooie schipbreuk zouden eerst vergaan de goede orde in de maatschappij, de rechtvaardigheid in den handel, de liefde die alle betrekkingen goed maakt, dc deugden die tot welstand leiden of die den tegenspoed met geduld leeren diagen, waarlijk bet zijn grooie dwazen i die na zooveel ervaring cn de onder- ving van zooveel eeuwen denken, mot ontkenningen aan de volkeren de vrij heid, aan de maatschappij den vooruit gang te kunnen geven. van de v rdertelijksie. sloojeni-:e, van de aller g, on ’regels. Gtj, ware katholieken, houdt dan toch de oogen van uw gezond versland me langer gesloten. Weel dan dat, in dien de Voorzienigheid u met bekwaam heid en metveleerd he id heeft gewapend da', het is, opdat gij hare goddelijke instellingen zoudei verdedigen. Te wapen, te wapen Zoo moet be luiden uit aller borsten. Eendracht maakt machtzoo was de leus onzer vooron ders. Dat hij ook de onze weze... 5le Elamer De nieuwjaarvakancie is uit en gi»ter heeft de kamer hare werkzaamhedt» hernomen. De dagorde voor de zitting van gister is volgender wijze vastgosteld 1. Samenstelling der afdeelingen voor de loopende maand. 2. Ondervraging van M. Daens, over misbruiken waarvan de werklieden brik kenbakkers de slachtoffers zijn. 3. Omwikkeling van bet welsvoorstol hen die zich i vermogen» ten dienste der goede, der I heilige zaak te stellen. Welk onheilzaam, welk tergend leed heelt de goddelooze drukpcisaan het strijdend menschdom al berokkend Wat eene opeenstapeling van mtsdt ij- I ven, van euveldaden, door haar toedoen I vpi'xvekf nf nnnozAAlnnk* En toch, do blinde verwaandheid van ’s menschen ziel is zoo hoog geklom- I lijkheid is geworden voor allen welke hebben leeren beseffen, hunne verstand- koop van kleine landelijke eigendommen 9. Herziening der wetgeving betrekke lijk de zeevaat t-bypolbeek en hel ver laten van schepen. 10. Budget dor openbare schuld vo»r het dienstjaar 1897. 11. Buitenlandsche zaken. 12. Budget van hei ministerie van finantien voor 1897, 13. Militare rechtspleging. dat aanbiddelijk Wo- DE VEURNAAR l I 10 57 12 05 1 20 9 5» 12 42 1 02 1 20 2 20 3 14 6 0» 3 20 G 12 3 32 6 24 3 40 6 32 4 00 0 52 3 09 7 52 8 13 8 00 8 26 8 34 8 46 8 52 4 45 5 06 6 48 7 18 7 45 7 54 Veurne Statie Vearne Markt Coxyde r •Nieuport Oostende Vrome Statte Vi-uFiie faubourg Nieuwe Herberg Alveiinghem l.oo lIoogstuede-JLinde ïpor Statie Yper Statie lloogslade Linde Loo Alverinjhem Nieuwe Herberg Vcurne' ooi start Veurné Strrtie 1015 11 11 11 25 11 42 11 49 12 10 12 15 1 10 1 37 1 45 1 37 2 03 5 00 5 50 6 03 031 7 01 7 38 9 07 VEURNE— OOSTENDE 5 15 6 58 f5 21 7 04 viuxjuc Jv o» Ooslduyukcrke -5 41 OOSTENDE-VEUR'E 5 05 7 41 10 48 12 18 8 05 8 43 11 47 I 21 9 00 12 04 6 30 9 0X 12 12 6 41 9 20 12 14 6 48 9 1» 1130 -5 43 - 7 29 - 7 45 8 09 8 55 - 3 68 4 09 - 4 17 - 4 25 - 4 37 4 43 0 g s Oosteude Statie Nieuport Oc.tduyukerke Coxy-le - Veurne Harkt Veurne Statie 6 00 IJ 7 1#- 8 42- 8 56 - 9 21- 9 48 - 9 59 - 8 45 10 52 - 5 55 Exp« «42 6 52 720 - 7 50 805 9 18 110 3SJ 688 2 Ui 400 S3» 1 30 411 7 B-3 1 43 4 28 7 07 -S B 100 4 45 7»r» 11* *50 7 3» i 310 555 83# *1 Decoratie. Het burgerkruis van te klas is verleend aan M. Aug. Vanmr.ssenhove, griffier der rechtbank van in aanleg te Veurne. Sterfgeval M. Omcr Lootvoet, leeraar in bet klein seminarie van Rousselaerc, is gister te Houthem, z >nc geboorteplaats, overleden, in den ouderdom van 29 jaren en 5 maanden. 6 08 7 20 8 40 9 15 9 37 9 56 10 08 11 08 E 3 Ex >5 33 7 16 10 0» 12 54 -1 7 24 10 16 86 00 7 43 10 34 *7 8 *2 H 31 YPER-VEURN» 445 7 21 #16 19 1014 10 45 10 57 11 09 11 23 12 19 1 «5 3 59 8 3» 191 *46 72 2 16 5 Cl 7W 2 33 518 7*0 2 40 5 25 89' 3 01 5*6 8 14 3 06 551 8»J n »iii 00HMMMM0—m f mi i inr- uw mm I»- ---a< 9 16 I 47 II 2 38 Exp3 11 40 5 52 1 S5 5 02 1 43 5 14 2 10 5 59 2 38 6 05 2 56 6 15 4 39 7 11 8 57 1C54 3 08 9 41 11 47 3 56 9 55 11 55 4 04 10 19 12 26 4 33 1016 12 55 5 11 1 33 5 21 2 58 6 46 4 45 8 10 10 47 I i I p R IIQQ171 ironh n i nu «m rxRl i -»nl irxn tri fr I-» zi«%» n I nr n nrvx« n rx rx kruiittl 2 tl Gent 5 18 Lichtervelde 6 52 Coi teiYiaick Dixmade Veurne Adinkerke Ihiinkerku Puinkerke Admkerkc Vcurne DUmude CorteiriRrak 5 54 1-ithttrvel de 5 49 Gent 7 16 UroMel S90 H’ 45 VEURNE YPER 4 SO 7 27 »11 7 48 5 18 7 55 5 35 8 12 5 49 8 2» 6 45 9 22 4*0 718 5 36 814 5 51 8 28 6 08 8 45 C 15 8 52 6 36 9 13 641 919 M null ui- »V uo. uu, vyvuv iiuuutrtttn- l

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 1