1 i f is 4. Landbouw. VI oeksdag 27 Jaaiari 1897. De drukkerij en bet bureel van de Veurnaar zijn overgebracht naar de Appelmarkt, Nr 7, bij St. Nicolaaskerk. 130 I iV 54" JAARGAKG. <50 i 45 Moneyn Lodewijk. 46 Monthaye Prosper. 47 Pouchele Juliaan. 48 Rabaey August, 49 Ralhé Hector. 50 R.'.u Camille. 51 Roose Amand. 52 Rousseeuw Juliaan, 53 Scbaele Florimund. 54 Stekelorum Emiel. 55 Symoens Jules. 56 Trybou Arthur. 57 Vandewoude Nestor. 58 Vanhoutie Hornaar. 59 Vatihove Emiel 60 Vanzeebroeck Eduard. 61 Verbaere Hendrik. 62 Vercaemer Gamiel. 63 Vereecke Lodewijk. 64 Vermeerscb Gusiaaf. Wcrvalseliing der eetwaren. Tinnen maten. Wij meenen de aandacht onzer leters- weerstand tegen bet neerslaan. In 't kon, zoo de voordeeligsle ge- 108 170 28 196 156 51 172 91 126 116 68 178 54 39 158 44 29 131 137 123 26 31 171 200 120 101 195 90 55 88 85 117 79 152 169 173 69 105 67 37 190 41 135 62 140 127 worden Thans hebben de tingieters hunne fa- brikaiie in zoover verbeterd, dat zij in staal zijn om in al de beboetten te voor zien. Ook schroef mijn omzendbrief van 24 November laatstleden aan de ijkers voor. bruikwijze der Thomas-metaalslakken in i hunne vermenging met den grond be- lijke diensten kunnnen bewijien. 83 j 139 132 89 185 184 153 155 82 103 74 182 188 104 S3 tl bii blad »«rschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; mol de post 6 fr. Annoncen 20 centimen por regel. Da groot* letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr, het 100. He Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen door het Office de Publicity, Magdalanastraat, 46, tf B rustel. ieders voldoening geantwoord. Woensdag bleek hel nog oens hoe noodig het is bet reglement der kamer strenger te maken Men besprak de wel op de vreemdelingen, welke door de socialisten, vrienden van alle woelms- keis, werd bestreden. Op deopmeiking van den juslitie-minisier dat de socialis ten geene vreemdelingen uildrijgen, maar huo-tie eigens leden die zich ver stouten aan de bazen rekening over hun ne daden te vi agen, ontstond een rumoer erger dan in een b estenbok. Een storm van hevige uitvallen en scheldwoorden brak los op de socialist- sche banken en verscheidene roode man nen werden voor hunne onbeschofthe den tot dé órde geroepen. Na lange en hevige woordenwisselir- gen werd de wet donderdag gestemd. Vrijdag werd met eenparigheid een ontwerp aangenomen strekkende om een pensioen van 3000 fr. verleenen aan de weduwe van M. Coomans, volksveite genwoordiger van Turnhout. De wet op de beteugeling der land ioopenj en bedelarij werd insgelijks gestemd. staat, toch mag men niet uit het oog verliezen dat zij alsdekmest ook wezen- Hij vertegenwoordigt overigens do drie kleuren. De doe rinaire, als millioenrijke li beraal. De radikale, als liberaal die vooruit strevende gedachten aankleeft. De sacialistsche, als beschermer der roode partij, als beheerder der laatste vrije, socialistschehoogeichool van Brus sel. M. Solvay zal hoogst waarschijnlijk zonder strijd gekozen worden, daar de katholieken zich onthouden. 3 Januari 1807 Gebruikwijse der Thomas phttphaten (Metaalslakken). Nopens de gebruikwijze der Tboroas- phosphaten of Thomas metaalslakken worden ons ons dikwijls inlichtingen gevraagd. Deze zaak schijnt ons dus on voldoende bekend en wij denken den landbouwers nuttig te zijn mei ze hier i opnieuw uit te leggen. Om hun maximum van vruchtbaarheid 1 aan den grond te geven, is het bewezen dat dc metaalslakken zooals dan ook 87 i de andere phosphate», alsmede de po- 186 taschmesten, rauw met de giond- deehjes vermengd moeten worden, Dien uitslag bekomt men in de praclijk met de hoeveelheid mesl per belli vóór en na de beploeging uit te strooien. De meststoffen, in 'l algemeen, buitén soda-nilraat openbaren hunne grootste vruchtbaarmakendekiachl wan neer zij ondergedolven zijn; hieruit moet men zich wel wachten te besluiten dal de metaalslakken niet heel nuttig kun nen aangewend worden als dekmest. Inderdaad, op weiden, waar de mest slechts op die manier kan toegediend worden, hebben de Thomasphospbaten van af hel eerste jaar eenen grooten in vloed op de opbrengst, zij vermeerde ren de hoeveelheid en de hoedanigheid van het gras en begunstigen de ver schijning en tevens de ontwikkeling der peuigewassen (klaverplanten). Eveneens, op wintergranen in gion- den niet genoegzaam voorzien van op neembaar phosphoorzuur, als dekmesl uiigeslrooid, gedurende den winter (500 a 600 kg. per hectaai) geven de m, taa slikken uitmuntende uitslagen: eene aanmerkelijke vermeetdering der opbrengst in giaan en een Hie>>kronljk. De Senaatkiesiug Van Brussel. M. S dvay i.i de kandidaat der voeenigde gtuuieren dociinauen, radikalen en socialisten. Nationale IWllicie Nummers heden getrokken door de jongelingen van Veurne die aan de loting hebben moeten deel nemen Het laagste nummer was 25 hel hoogste 200. 176 ingeschrevenen. 1 Albrecht Achiel. 2 Atlae.ys August. 3 Baeye Honoraat. 4 Bekaert Camiel, 5 Blanckaert Hector. 6 Bolle Emiel. 7 Brunein Hilarius. 8 Carron Isidoor. 9 Cloel Camiel. 10 Coemelck Karei. 11 Corndle Germaan. 12 Cuvelier Cyrie'. 13 David Hilarius. 14 Deburcbgraevo David. 15 Debuyserc Hendrik. 16 Dcbyser Karei. 17 Declercq Hendrik. 18 Decroo Ernest. 19 Dejaegher Theofiel. 20 Dejonghe Prosper. 21 DemoIder Eligius. 22 Depoorter Emiel. 23 Dcspcghel Hendrik. 24 Devloo Cyriel. 25 Dewitte Cesar. 26 D’hooghe Jozef. 27 Dupon Joannes. 28 Dupon Theodoor. 29 Foutry Julius. 30 Gaylant Gusiaaf. 31 Gelper Arthur. 32 Gesquiere Jozef. 33 Havaux Hubert. 34 Houbaert Desideer. 35 Houbaert Prosper. 36 Knockaert Francies. 37 Lacoere Achiel. 38 Leclaire Daniël. 39 Lehouck Albert. 40 Lehouck Hendrik. 41 Lehouck Pieter. 42 Leroy August. 43 Loyette Renart. 44 Lueidarme Eduaid. De Kluner In de zitting van dinsdag rolde de bespreking over hot vaststellen der dag- oide. M. de minister van justitie vraag- j neermgdoeners te mce'en inroepen op de dat de kamtr in hare volgende zitting zou beginnen met de wet op de vreemde- i lingen te bespreken, daar die wet den I 15 tebi uari ophoudt van kracht te zijn en i ninklijk besluit van 24 September 1894, ei aan den senaat dient tijd gegeven te worden om dii ontwerp ie onderzoeken, j De soc slisten wilden eerst beginnen met wetsontwerp op het toezicht der mijnen, en hebben daarop beginnen huilen, verwijten en scheiden, dat de kamer aan eene echte vischmai kt geleek. Eindelijk besloot de meerderheid de wet op de vreemdelingen te bespreken. Daarna heeft priester Daens den minister van arbeid ondervraagd over den toesiand der steenbakkers van Boom. Minister Nyssens heeft daarop lot den navolgenden omzendbrief van den heer mimsier van nijverheid en ai beid, betrekkelijk de uitvoering van hel ko- waardoor het gebruik \an een nieuw model van tinnen maten voorgrschre- ven wordt, waarvan hel allooi niet bo ven de 1 ten 100 lood bevatten mag. Brussel, den 15 December 1896. Mijnheer d; Gouverneur, Het koninklijk besluit van 24 Septem ber 1894, genomen ter uitvoering van de wet van 4 Augusti 1890 op de ver- valschirg der eetwaren, heeft het ge bruik van een nieuw model van linnen maten voorgesebreven, waarvan het sllooi niet boven de 1 ten 100 lood be vatten mag. De linnen maten, die onder het be heer der oude verordeningen v rveerdigd werden, en die van 16 1/2 tot 18 t. h. lood bevallen, moeten dus, uit reden van openbare gezondheid, verwezen worden. De minis'eiieele omzendbrief van 4 Maart 1895 schreef voor tijdens de ijking slechts die maten te verwijten, welke eene aar.gezeite teut hebben, en die. welker vorm niet cylindisch was, of wier bovenrand zienlijk geschonden was. Die gedoogzaamheid was gebillijkt door de twee volgende redenen voor eerst liet zij toe trapsgewijze de oude malen te vervangen, en spaarde alzoo te groote onkosten «mn degenen die ze in bezit hadden, door hen niet te dwingen om ze al'e meteens te vervangen; van eenen anderen kant zouden de tingie ters niet bijtijds gereed geweest zijn met het voldoende getal nieuwe maten. Daar nu een volledig tijdvak van ijking sedert dien lijd veiloopen is, zijn er in al do gemeenten des lands een groot getal oude maten vei wezen ge- j Merken wij ook op dat de werking der metaalslakken zooveel te sterker is, i naarmate zij fijner zijn en vioeger toe- gediend worden. L. VANDEN BERCK, Landbouw Ingenieur. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmai ki7. tc Veurne, en in de Postkantoor m. Vertrekuren van den IJFzcrcnwcg *S? van den ESinirtspoorweg, Veurne Statie ««whom; ramgMMKp MgMjnai?raar,iwpTiwn«i wiintMMtfMr«.iMWWviw<|kWW 221 8 18 6 48 7 18 7 45 7 54 6 43 CÜ2 7 50 7 50 8 05 0 18 1045 Coxyde f Nieuport OuKleiide 5 58 4 00 4 17 4 25 4 37 4 43 1» 8 09 8 26 8 34 8 46 8 52 10 is !1H 1125 11 42 11 49 12 10 12 15 1014 10 45 10 57 11 09 11 21 12 19 4 45 5 06 Oostende Statie Nicuport Oostduynkerke Coxyde Veurne Markt Veurne Statie 12 42 12 54 i 02 1 20 2 20 1 20 1 37 1 45 1 57 2 03 10 57 12 05 I 20 5 00 5 50 6 05 651 7 0! 7 58 9 07 OOSTENDE -VEURNE 5 05 7 4! 10 48 12 18 ï6 05 8 43 11 47 §0 22 9 09 12 04 j630 9 Os 12 1! S 6 42 9 20 12 24 *6 48 926 12 30 9 50 1! 36 9 56 BrutMfl Gent Licbtervelda 6 Si Co* temai«k Dixntude Veurne Adinkerke Duiukirke Duinkerks Adtnkerke Vrurna Dlxxnude Coit’mnrrA 5 54 Ltehtarv» 1 de 5 49 Gent Brosse! - 545 - 729 - 7 43 - «09 - 8 55 3 H 6M 3 10 6 11 3 31 6 14 3 40 6 31 4 00 6 51 5 00 7 51 VEURNE-ÏPER Veurne Statie Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alvei inghem Loo Hoogstaede-Linde Yper Statie Ypcr Statie Hoogstade Linde Loo Alveringhrm Nieuwe Herberg VeurneVooistad Veurne Statie 6 98 7 20 8 40 0 15 9 57 9 56 10 <18 H 08 E 5 Ei YPER-VIUKM 445 7 22 «10 19 4 50 7 27 5 11 7 48 518 755 5 35 8 12 5 49 8 26 6 45 9 22 4ï-;ï 4 40 7 18 5 36 814 5 51 8 28 6 08 8 45 15 8 52 6 36 913 6 41 919 VEURNE OOSTENDE 5 15 6 58 Veurne Markt fill 7 «4 -5»» 7 16 16 08 Oostduynkerke 2 5 41 7 24 16 16 2 6 00 7 4» 16 34 *7 8 42 HM 1 1« 1JJ o» 3 1 1* '.08 6IS 1M 421 7- 0Ü 1 43 4 2» 767-3 ÏG6 445 7 24 g 2 14 *5# 7 38 e- 3!« 535 133^^ 1 M 35» S3» 3 44 7 2 2 16 5 01 7 4» f 2 3» SIS 7*» 2 40 *25 -Ti 3 01 546 «31 3 06 5»t «35 «6 E Z 9 16 1 47 E 3 238 Exp5 7 28-11 40 3 5» 8 42-1 25 5 »2 8 56 - 1 45 5 14 21 2 10 5 39 9 48 238 605 9 59 - 2 56 6 15 8 45 16 52-4 C9 7 12 5 55 Exp« 8 57 IC 54 3 08 9 41 11 47 356 9 53 11 55 4 64 16 19 12 26 433 16 46 12 511 1 33 5 22 2 58 6 46 1 45 8I0 10 47

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 1