ÏV 5. Woensdag 3 Febriari 18U7. S4‘! .k swing. De kwaal des tijds Landbouw-belangen. De Senaat en 1 an de deurnaar lij n i <!e vcrgebraeht naar Appelmarkt, Nr 7bij t. Nicolaaskcrk. De drukkerij Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appejmai kt, 7, te Veurne, en in de Poslkan'.oorcn. welke de godsdienst hem voorschrijft Eilaas, die ziel is afgebeuld door het af Senaatkiezing to Brussel. Vrijdag heeft de libeiale verecniging van Brussel bij den voorzitter van het hoofdbureel de kandidatuur voorgesie'.d van M. Ernest Solvay. De voorstelling is geteekend door radikalen, doctrinai- ren en socialisten. Dewijl er zaterdag, ten 4 ure, geene andere kandidaten waren aangeboden, en daar de lijd voor de voorstelling ver- loopen was, werd M. Solvay door het hoofdbureel als senator zonder strijd gekozen uitgeroepen. en blijft de dionkenschap. Wekelijks, dagelijks treft men 1 me i blad verschijnt den Woensdag, ónnlitWelijkna de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 2(1 umtlinseo per regeL Degroote s volgens plaatsruimte, Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artifs, i«.. nz. 2Ö fr. hsH De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaandeïéii) en ‘(buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, lUngd-ilen astraal, 46, Bnwït-L bare liefdadigheid geholpen te worden, indien rij niet weke ijks een groot deel van hun gewin naar de kroeg gingen verkwisten. Zij zouden eerlijke en tref felijke menschen rijn, bun huisgeiin zoude gelukkig en welvarend rijn, ware bet niet dat de drank re kwelt. De Moniteur kondigt de volgende maatregelen af, door de legeoring ge nomen om de uitbreiding der bcsmeite- lijke riekten onder het vee te vooiko men De runddieren, eebapen en varkens, herkomstig uit overzeesche landen, moeien rechtstreeks langs de haven van Antwerpen, Gent en Oostende ingevoetd woiden in de slachthuizen dezer steden zij moet een einde stellen aan eenen ot regelmatig geopende slachterijen, in de nabijheid der havens. Van de ent- schepingsphats zullen zij in wagens naar gezegde slachthuizen of slachte rijen vervoerd wotden, alwaar zij bin nen de drie dagen hunner uitschepmg moeien afgemaakt worden. De dieren van gezegde rassen, herkomstig uil an dere landen, langs voormelde havens ingevoerd, moeten in dezelfde voorwaar den vervoerd en geslacht worden. Van deze regels mag enkel, en mits vooral- gaande’ijke machtiging van den Minis ter, afgeweken worden ten opzichte van voortteelende dieren der rundtr en var- kensrassen of van schapen voor de kweeking ingevoetd, De burgemeesters der gemeenten, op welker grondgebied jaar- of veemark ten gehouden worden, worden verzocht in het belang der openbare gezondheid, de volgende maatregelen te nemen tegen het mond- en klauwze.er 1° Onderzoek, beest per beest, door de veeartsen, van ai de ter markt ge brachte dieien (funderen, schapen of varkens). Du ondeizock moet geschie den vóór de aankomst der dieren op de markt, op zekeren afstand van Je ver koopplaats. 2° Op de plaats waar de veeartsen tot hun onderzoek overgaan, moet een bad van kaikmcdk, van 20 tol 30 centimeters hoogte bereid worden. Na hel onder zoek moeten «1 de dieren zonder onder scheid door het kaikbed geleid worden, 3° De dieren, waarop men de ziekte 7.ou vaststellen, cioeeen onmiddelijk af gezonderd en opgesloten worden, en de toegang van het lokaal waar de dieren vei blijven, moet verboden worden voor al wie er niet om dienstredens geroepen is. 4’ Alle gemeente waar eene foore of cene markt van huisdieren gehouden wordt, moet over een lokaal of ten min- ate over eene plaats beschikken, waar de besmette dieren on deze welke men vetdenkt van be mettelijke riekten aan getast te zijn, kunnen afgerondcid wor den. Indien de burgemeesters de voorge- jahreven maatregelen niet nemen, zal de minister van landbouw en openbare werken de fooren en markten sluiten, waar gevallen van mond- en klauwzeer zouden bestaligd worden. toestand van ondergeschiktheid, waar de vlamirgen aan onderhevig geweest zijn sedert 66jiar. Als wetstaal erkend, zou hel vlaamsch, zoo lang misprezen en miskend, gezag en aanzien winnen, zoodanig, dal wij moeilijk een gedacht kannen maken van den giooten invloed, welke die erken ning zou uitoefenen op de verdaam- sching van alleihando besfuien, ge recht, lager onderwijs, enr. De Kamer heeft deze wet bijna zond; 1 bespreking en met algcmeene stemmen behalve di ie aangenomen i'in twee zit tingen en hall weid ze gestemd, in den Senaat zal hel zoo gemakkelijk niet gaan; daar immers zitten nog eeuige ge zworen vijanden van de rechten der vla mingei), en de meerderheid zal klein zijn. Donderdag heeft M. Raphael de Spot, na de goedkeuring zijner kiezing als senator van Veurne-Dixmude, den grond- weltelijken eed in bel vlaamsch alge- legd. heeft dinsdag de bespreking begonnen over de herziening yan baar reglement, en die bespreking heeft menig ontstich tend tooneel doen ontstaan, moer en meer de noodzakelijkheid bewijzende van de reg>ementvergadering; want met de socialisten is er geen huis meer bou delijk. Zooals men weet had in de vorige zit tijd de Kamer eene bijzoadere commis sie gelast de gewemchte wijzigingen op te zoeken en voor te stellen De commissie stelde voor, bij de tot deerde roeping, de berisping met in schrijving i« het proces-varbaa! en de lijdelijke uitsluiting te voegen. Die straf fen zouden uitgesproken worden door de Kamer, doch de voorzitter alleen mag ze voorstellen. De uitsluiting wordt uitgesproken voor het overige der zitting. Wil het uit- uiigesloten lid de zaal niet verlaten, dan wordt de zitting opgeschorst of gehe ven, en het bedoeld lid wordt voor acht zittingen uitgesloten. De voorzitter mag uit de Annales par- lementaires en het Beknopt Verslag de woorden doen weglaten strijdig mei de 01 de, of uitgesproken door een lid dat bet wooid nici had. De commissie stelde verder verschil lende wijzigingen voor betiftende uc ondervragingen, ori’emotie’s enz. Viijdag werd d;t nieuw reglement aangenomen met 73 stemmen legen 27 en 3 onthoudingen. Giser Legon do bespreking van het Wfiikmanstoesicht in de mijnen. Woensdag hebben MM. Thienponi, Maenhoui, Cartuyvels en De Rouii’é eer wetsvoorstel nedergelegd. strekkende om eene som van 500.000 Ir. te s'emmen •Is vergoeding voor de. landbouwers, wier vee sedert den 10 October 1896 door bel mond en klauwzeer aangetast werd. heeft zich geheel de week bezig gehou den met de bespreking der wel De Vriendt-Coicmans. Krachtens die wel zouden in hel vervolg de wetten in het fransch en in het vlaamsch gestemd worden in de Kamers en in beide talen afgekoi.digd in ket Staatsblad Die wet is van de grootste aangele genheid, en is de belangrijkste die, op vlaamsch gebied, kan geeischt worden: fSiodsdicnstig' nieuws. LOUR! ES 20" Belgische bedevaar der Meimaand naar O.-L. Iz. van Lciirhcs Bedevaart vergezellende dè arme zieken onder de hooge betclh.-i m ng van den K.u dinaal A >b:- ch p van .VP'cl;4r en hei s f 55 359 G30 2 4 4$ 721 Oo j lichaam, zij is hare zoete vei bindienissen het bureel t onbewust jegens den algoeden Schepper zij kent maar de plicht der slavernij van 'nnar xilll d< n drank. Het lichaam wordt voldaan, l de ziel vergeten. i In Belgie wordt er jaarlijks voor 135 miljoen frank alcool verbruikt. Voegt daarbij hoeveel er veiteera wordt in bier, wijn en andere dranken, hoeveel miljoe nen dagloon verlies er is, cn gij zult tot cene fabelachtige asm komen die de zat tapperij wegmaakt, op eene bevolking van 6.000,000 inwoners. Vele gemeen ten zouden in weelde en welstand ver- keeren, ware'i niet van de drankkwaal, die er woedt op schrikbarende wijze. in de gazellen Vele werklieden zouden geen gebrek schrikbarende lijst aan van aflet lei kennen, maar welstand, die nu moeten nnpcn, mi’d.iden en schelmstukken die de schande onderslaan van door de open- 8 dronkenschap lol oorzaak hebben. i; ...k.i Wat al verdriet, weedom en ellende eerschl er niet in de huishoudens waar e huisvader zich ovcrgeelt aan den rank. De vrede en de eendracht kent 'en niet in zulke huisgezinnen. Een zat- >p verliest de achting en de helde bij ïdereen, ook bij zijne vrouw en kinde ern, wordt hij van de zijnen met meer emind, hij wordt gevreesd om zijn loeken, wenschen, tempcesteri, slaan n vechten. Bedrukte vrouw, arme kin- leren, met tranende oogen en bevende ieri ziet gij hem binnenkomen, wien gij net al de leederheid uwer ziel moest ielhebben, en dien gij genoodzaakt zijl e vi eezen De dronkaaid is niet alleen een last ’’oor zijne familie, eene ooi zaak vandroef- 'Bid, van verdriet, van verlegenheid, «nn schande, \a:i ondergang, maar bij 18 vooi zijn eigen zchen een beul voor 1 el en lichaam. De klocksto lichaams bouw, de sterkste gezondheid moeten bezwijken onder de beihaa'de aanhou dende aanvallen van de diankkwaal. L'e geestvermogens verzwakken allen- gerhaud bij den dronkaard, en komt zoo 'erre dat bij onbekwaam wordt te wer ken of baedclszaken ie verrichten. Gaat een bezoek doen in de zothuizen, en men zal u zeggen dal het grootste ge deelte der ongelukkigen, daar ter ver pleging hun verstand verloren hebben in de geneveiflescb. Gaat in de gevan genissen en gij zult verbaasd staan als men u opgeeft, dat hel getal dereerloo- zen daar opgesloten, in 20 jaar van 80 per 100 aangegroeid is door de zaïlapperij, Hoe is hel gesteld met die edele, die godabeeldige ziel Leest in dat ver wilderd gelaat,in die verdwaalde oogen, daar ziet gij hoe giauw, hoe duister, hoe besmeurd die ziel is. Het udeijk tcl.epfel Gods, het mcesterjuk der miidacbe wezens is zoo \erlaagd en ver- dierlijki, dat bet atachrik inboezemt. Ondeihoudt die metisch de p iehten Vertrekuren vnn den IJzercinrcg van den Buurtmpciurvieg. - Januari SÖïiï Veurne Statie E 3 12 15 4 43 bOO 6 42 6 52 7 20 7 50 8 05 9 18 1045 6 00 E 3 7 28 - 8 42 - 8 56 - 921 - 9 48 -- 9 59 - 10 57 12 05 1 20 Coxyde r Nieuport Oostende Oostende Statie Nieuport Coxy’lc Veurne Markt Veurne Static 9 50 1Ï 36 9 56 12 42 1 02 1 20 2 20 1 20 1 37 1 45 1 57 2 03 3 14 6 06 3 20 C 12 3 32 6 24 3 40 6 32 4 00 6 52 5 00 7 52 1015 1111 11 25 11 42 11 49 2 58 4 00 4 17 4 25 4 37 4 43 Veurne Stabe Veurne Faubourg Nieuwe Berber" Alvei nigbero Loo HoogsUede-I.inrle Yper Stalie Yper Statie Boogslade Lindo Loo Alvcringlrem Nieuwe Berber- Veur neVooi start Veurne Statie 10 24 10 45 10 57 H 09 11 23 1Z 19 5 00 5 50 6C3 6 31 7 01 7 38 9 07 6 08 7 20 8 40 9 15 9 37 9 56 1008 1108 Ex 8 15 8 09 8 26 8 34 8 46 8 52 ruuHjl ent ichlerieïde G 52 oi temarek ixnaude tui ne dinkerke xiinkt-rke ninkerke dmkerke ume Mxn.ude ■<‘i temwrek 5 54 •’.ehtervclde 5 49 •ent •rmsd 545 7 29 7 45 8 09 8 55 VEURNE-YPER. 4 45 7 22 «31813 4 50 7 27 511 748 518 7 55 5 35 8 12 5 49 8 26 6 45 9 22 440 718 5 36 814 551 828 6 08 8 45 6 15 8 52 6 36 913 12 19 6 41 919 VEURNE - OOSTENDE 5 15 6 58 Veurne Markt s5 21 7 04 - .- «5 33 7 16 10 08 12 54 Oostiluynkerke 7 5 41 7 24 10 16 S600 7 43 10 34 *7— 8 42 11 32 OOSTENDE VEURNE 5 05 7 42 10 48 12 18 u,—*605 843 11 47 Ooxtduyukerke y' 22 9 00 12 04 76 30 9 OS 12 12 f6 42 9 20 12 34 ‘6 48 9 26 12 30 YPER-VElTRNE 1 1« 355 634 115 4 00 0 39 ej 1 3« 4 21 7— S7Ï 14? 4 28 707-3 a 260 445 7 24 g g 214 450 7 38 - S 310 555 2 16 5 64 7 40 '2 23 51» 750 o 2 40 525 00? S 304 546 fill S66 551 CJ> £t 2 91 6 00 E 3 9 16 1 47 E 3 2 38 Exp3 518 7 28 - 11 10 3 52 1 25 5 02 6 48 8 56 - 143 5 14 7 18 921 - 210 5 59 7 45 9 48 - 2 38 6 05 7 54 9 59 - 2 56 6 15 8 45 10 52 4 39 7 12 5 55 Exp3 8 57 10 54 3 08 9 41 11 47 3 56 9 53 11 55 4 04 1019 12 26 433 1046 12 55 511 1 33 5 22 2 58 6 46 4 45 8 10 10 47

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 1