I I 6. Woensdag 10 Februari 1897. Landbouw. isssssjwwwy Men schrijft in bij BONHOMME-HYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmaikt, 7, te Veurne, en in de Poslk-antooren. 743 9» 9 00 55 47' de op 407 00 Pensioenfonds Gestort voor HO leden, 242 00 10 09 6 25 40 00 Batig slot177 48 Op 31 Oecembsr 1895. 1 ezat d:> maat- 5 00 34 30 95 00 30 00 Fr. 992 73 Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddclijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 een timen per regel- 0’groote lettcis- volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. hetl&l. De Annoncen voor Delgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’lbuitenland worden ontvangen door het Office de Pubucitè, Magdalenaslraatr 46, te Dnistd. HO 00 Fr. 815 25 JAAR K.ITO. gronden zal men gewoonlijk geen pot- aschmest aanwenden. Wat de stikstof- houdende mesten betreft, deze zullen den teenbosschen verschaft worden in den loop van hun beslaan en met hoe veelheden die berekend woidenopde waarschijnlijke noodwendigheden van den oogst (<00 it 200 kg. soda-nitraat per hectare uitgestiooid in de lente, zijn gewoonlijk genoegzame hoeveelheden). Op redematige wijze aingelegd, bemest en onderhouden, zullen de teenbesseben van veel langoren duur rij’ de groote opbrengsten die eij tallen opleveren, zullen schoone win-ten afwerpen. L. VANDEN BERCK, Landbouw Ingenieur. Uitgaven. Aan 23 zieke leden voor 407 dagen ziekte, Loen van den geneesheer en Vertrekuren van den IJzcrcnwcg <fe van den Ituurtspoorweg. 3 Januari flSW? te moedigen, beeft hei armbestuur, in Begraafniskosten van een lid, Drukwerk, Jaarwedde tan den knaap. den werkman vermeerderen De Algemeen Spaar- en Lijfrentkas is de bekroning der maatschappijen van Ouderlingen Bijstand, en zeker is het dat, zooals de zaken thans ingerichl zijn en aanhoudend zullen verbeteren, mits eenen kleinen wekelijkschen inleg, ieder jonge werkman het middel in handen beeft, niet alleenlijk om, in geval van ziekte en werkongeval, hulp en onder stand te bekomen, maar ook nog om zich, in zijnen ouden dag, het tijdperk der gedurige ziekelijkheden en de werk loosheid, ten pensioen te verschaffen. Het spijt ons, niet meer plaats te hebben om langer nog over de voor treffelijkheid dezer beide instellingen te handelen, en klaar tc doen zien hoe r.oodzakelijk zij zijn voor den werkman, en welke groote voordeelen zij hem oplcveren, bijzonderlijk, wanneer hij, van jongs af, zich in die .«choone maat schappij laat inschrijen. Later keeren wij hierop terug. Het is te hopen dat nog andere openbare Besturen door geldelijke bijdrage die nuttige inrichtingen zullen willen onder steunen. Dan zullen wij toonen, door eene berekende tabel, hoe weinig het den werkman zou kosten, opdat hij in vrede en gerustheid zijnen ouden dag zou mogen te gemoet zien. Hier volgt de slaat der gedane ont vangsten en uitgaven voor hei jaar 1896. Ontvangsten. Bijdragen der werkende leden. Aannemingsrecht vanG nieuwe leden, Interest der geplaatste gelden - n__„ j„... _.j Op de spaarkas, zondeie premien aan de maatschappijen Interest der twee loten te onfvangen; hel is geene aalmoes die hij af bedelt, het is een recht dat hij heeft, daar hij door zijne bijdragen de maatschappij helpt ondersieunen. De maatschappij van Ouderlingen Bijstand is eeno onderlinge, eene we- derzijdsche verzekering der leden tegen ziekte en werkongevallen; en juist zoo als iemand die zijn huis verzekert legen brand, hem desnoods niet moei schamen de brandvergelding te trekken, zoo ook mag het zieke lid vrij en vrank zijn hulpe van de maatschappij afvragen. Onie maatschappij van ouderlingen Bijstand teld thans 123 leden; maar moeten de werklieden wel het vooideel kunnen verstaan, welke de Ouder lingen Bijstand hen kan verzekeren, zij zou wel moeten 200 leden lellen. Alle partijgeest, alle politiek is uit die maatschappij gebannen. Zij heeft maar een doelwit den werkman ter hulpe te komen in de moeilijkste en droevigste omstandigheden rijns levens en hem van armoede en ellende te vrij waren. Om aan hare leden alle gemak te ver schaffen van in hunen ouden dag een klein pensioen te bekomer> heeft de Veurnsche Broederbond zich aange sloten aan de Algemeene Spaar- en Lijfrentkas, gesticht onder de waarborg van den Staat. Boven den gewonen inleg, betaalt ieder lid voor de pensioenkas een frank per jaar. De maatschappij zal er jaarlijks een irank bijstorten uil hel in kas zijnde geld. Ieder lid bezit een persoonlijk lijf- rentboekje. Het staatsbestuur geeft jaarlijks bij- jnndgrA nrpmipn tooth®/»hnppiinn uui iwuc lüldl die stortingen doen ten voordeele harer stad Antwerpen, Van boeten, Eeieleden, Hulpgeld der provincie, Planting der teenwllg. De planting kan in den herfst of in do lente geschieden. De stekken zullen eene gemiddelde lengte hebben van 0"35, zij worden in den grond gestoken tot op eene diepte van ongeveer 0“30, met eene helling van 45 graden, zoodanig dal de botten der stekken naar den hemel gericht zijn. De stekken zullen alzoo 0"'05 boven den grond uitstéken, vergeten wij niet dat hel met den teen- wilg gelegen is, evenals met alle andere gekweekte planten, dat wil zeggen dat de hoeveelheid stekken verschilt vol gers de gekweekte soort en het doel dal men beoogt, tusschen 40,000 lol200,000 en nog meer per hectare. Hoe meer men <ie stekken van elkander verwijdert, hoe sterker de scheuten zijn; zij zullen ook niet hoeg ópschieten en zich vertakken, hetgeen van aard is de waarde van de opbiengsten te verminderen. Daarente gen leveren de dicht geplante teenwil- gen veie spitse, buigzame en niet ver takte twig n; zij leveren de giool-te opbrengsten, zoowel ten opzichte van de vooilgebraehte hoeveelheid hout, als ouder liet opzicht van de geldwaarde van dit laatste. Nadat men de stekken in de aarde heeft gestoken, zal men deze er rondom mei de hand vastleggen. De zuurheid van den grond zal aller best' kunnen bestreden worden door «ene draineering er; de,o; jaarltjksche kalkingen (1000 ii 2000 kg. per hectare) gedaan na het af-rijden der twijgen en gevolgd van eene oppervlakkige om- weiking des gronds. Niet alleenlijk zal de kalk de voor den grond schadelijke zuren verzadigen, maai door de ontbiu- d ng der organieke stoffen, op deszolfs oppervlakte sane gebracht, tc bevorde ren, zal hij, ten groote voordeele der stompen, eene zekere hoeveelheid voe dende stoffen, inzonderheid do stikstof, viijmakcn. Men zal de uitputting des gronds be letten door bet aanbrengen van vrucht bare aarde, van compostmest, dcor de to< passsing van mestgieihoutasch, enz. of hetgeen meesial hel min >l kost en een niet m'nder zeker en goed uitwerk sel heeft, i’oir de verstandige tojpaf- s ng van scheikundige mesten, zooals, pbosphaten, potasebemest scdant'raa'. De phospbaten en de pot. sthmesten zullen bij voorkaur, voor de planting genoegzaam gebruikt worden en door bet omploegen in den giond gebiacht wotden. De te geven hoeveelheden zul len verschillen volgens den aard van den grond en deszelts rijkheid een vr achtbaar makende stoffen, (gemiddeld 1000 1500 kg, Thomas phosphaal en 800 a 1000 kg. kainiet, per hectare. In de leeniachiige en half Icemachtige Maatschappij van Onderlinge Bijstand. Op 31 Januari lestleden hield de Maat schappij van onderlingen Bijstand onzer stad a De Veurnsche Broederbond, hare gewone jaarlijksche algemeene ver gadering, in dewelke de rekening van bet verloopen jaar 1896 werd afgelezen en den geldelijken toestand uitgelegd. Vooraleer hierover in bijzonderheden te treden, nemen wij deze gelegenheid waar, om, nogeens, cenige woorden te zeggen over de noodiakelijkhetd deaer instelling en de voordeelen welke zij aan der. weikman vei schaft. Hedendaags wordt er in dagbladen en tijdschriften veel geschreven over de middels welke dienen aangewend te woiden tol do vei betering van den weikmansstaat. Van al de middels om de wei kers klassen ter hulpe tc komen, en haar iu staat te stellen de moeilijke oogenblik- ken te doorworstelen waarop het dag loon ontbreekt, ten gevolge \an ziekten, werkongevallen of gebrekelijkheid en ouderdom, is voorzeker do inrichting der maatschappijen van onderlingen bij stand niet alleen hel doelmatigste en bet gemakkelijkste, maar ook bel eervolste voor den werkman. Mits eene kleine premie, vertegen woordigd door zijne stortingen in de maatschappij, en bier to Veurne be loopt dit slechts lot tien centimen per week, verzeketi hij zich tegen de onge vallen des levens; bij vóórziet in nood wendigheden waaraan hij gestadig kan blootgesteld zijn. Als bij ziek is, ontvangt hij kosteloos de bezoeken van den geneesheer en de geneesmiddelen. De geldelijke onder stand die men hem verschaft, een frank per dag, te beginnen van den vierden dag dient om zijne vrouw en kinderen te onderhouden, en geheel zijn gezin van beviijden. - t En wanneer de weikman, in geval bestuur berekend worden op do gedane \an ziekte, dom de maatschappij moet geholpen woidm. bij en moet z eniet schamen de tand uil e Herhaal Ontvangsten 992 73 Uitgaven 813 25 leden op de Algemeene Spaar- en Lijf rentkas. Onze maatschappij van onderlingen Bijstand heelt hare stortingen begonnen in 1895. Voor H7 frank die zij gestort heelt, heelt zij eene premie van 81 fran ken bekomen. De premien welke het staatsbestuur verleent, moeten ook op de pensioen- boekjesder leden gestort worden. «v.. Om deze zoo nuttige instel! ng aan j geneesmiddelen, t zijne zitting van 20 Januari lesdeden, eenpatiglijk beslist eene milde bijdrage te verleenei) aan de maatschappij van Ouderlingen Bijstand. Een hulpgeld van twee frank per jaar en per lid wordt haar verleend, onder voorwaardé, dat i dit hulpgeld uitsluiielijk bestemd weze tal stortingen op de lijfrentboekjes der armoede en ellende te leden. I Aangezien de piemien van bet siaats- stortingen ten voordele der leden, zoo i zullen deze premien ooZ merkelijk aan- I _r eken otu üape gioeien en het bezit en hei pensioen van schappij een goedvinden van Ir.2001 85. i ’i 4- ■«•SS E 3 dUUtVVCUUG 'ilU niauup, 291 5 18 0 48 7 18 7 45 7 54 10 57 12 05 1 20 1 20 1 37 1 45 4 57 2 03 2 58 4 00 4 17 4 15 4 37 4 43 8 15 8 09 8 16 8 34 8 46 8 52 4015 11 <1 11 25 11 42 11 49 12 10 12 15 4 43 5 00 Veurne Statie Coxyde C Nieupui’t Ooslcndo Oostende Statie Nicuport Coxyde T' Veurne Statie 3U 6 06 3 20 6 12 3 32 6 24 3 40 6 32 4 00 G 52 5 00 7 52 Veurne Statie Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alveringhem Loo lïoogs taede-Linde Yper Statie Yper Statie Hoogstade Linde Loo Alveringhem Nieuwe Herberg VeurneVoorstnd Veurne Statie 6 08 720 8 40 9 15 9 37 9 56 10 08 1108 Ex 5 00 5 50 CCS 6 SI 7 01 7 38 9 07 Dru.uU Gent Lichterfelde 6 32 Corteniarck Dixmude Veurne Adiukerke Duinkerk. Duinkrrke Adiukerko Veurne Dixmude Cortemarck 5 34 Liehtervelde 5 49 Gent Bruise! 9 50 12 36 9 56 12 42 -4 1 02 1 20 2 20 9 10 l 47 E 3 2S8 Exp3 11 40 3 52 - 125 5 02 1 43 5 14 2 10 5 39 2 38 6 05 2 56 6 15 4 09 7 U 8 57 10 54 S 08 9 41 11 47 3 50 9 53 H 55 4 04 10 1» 12 20 4 35 1046 12 95 511 1 35 5 22 2 58 6 40 4 45 810 1047 VEURNE—YPER 4 50 7 27 5 11 7 48 5 18 7 55 5 35 812 5 49 8 2C 6 45 9 22 440 7 18 5 36 814 5 51 8 28 6 08 8 45 C 15 8 52 6 36 913 6 41 919 110 3 55 «24 3 1 15 400 639 1 36 4 21 7- E- 1 43 4 28 707 -§ 2 00 4 45 7 24 a 5 2 14 450 738 g 3 10 5 55 8 33 1 05 3 50 6 30 SS 2 01 4 46 7 26 2 16 5 01 7 40 2 33 5 18 759 2 40 525 807 3 01 5 46 8 21 3 06 5 51 8 3 5 -5 43 -7 29 7 43 8 09 835 YPER- VElïlNE 4 45 7 22 #10 19 10 24 10 45 10 57 11 09 11 23 12 19 600 E 3 7 28 - 8 42 - 8 56 - 921 - 9 48 -- 9 59 - 8 45 10 52 555 ExpS 6 42 6 52 7 20 7 50 8 05 918 1045 VEURNE- OOSTENDE 5 15 «58 Veurne Markt 'S5 21 7 04 - Cnxyde y5 33 7 16 10 08 12 54 Oostdiiynkcrke 75 41 7 24 10 16 SC00 7 43 10 34 *7 «42 11 31 OOSTENDE—VEURNE .5 05 7 42 10 48 12 18 y 6 05 8 42 11 47 Oostduynkerke 22 900 12 04 Cuxj ie 9 05 12 12 Vcarne Markt ?6 42 9 20 12 24 Veurne Statie *6 48 9 26 12 30

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 1