N° 8. Wofjïsdag 24 Februari 1897. 54e él Hr èr Boomteelt. JAIRGAMG. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkantoren. den vongen dag het gezag van den wor- L. VANDEN BERCK, Landbouw Ingenieur. Dit blad verschijnt den Woenscag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. ’«der» volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. hetlÖÖ- I)e Annonoen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’[buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraal, 46, <eBrussel. De zitting van woensdag leverde weer oen stichtend tooneel op. De socialisten hebben nogmaals getoond dat zij een volkje zijn waarmee een deftig mensch niet kan omgaan. M. Helleputte deed al de ongerijmd heden der beweringen van de socialis ten uilscbijnen; toen hij bewees dat de mijntoezichters, door de werklieden ge kozen, spoedig het vertrouwen hunner pat tijgangeis zouden vei liezen, en dat de socialistscbe partij leeds in vele plaatsen overhoop ligt en verscheidene kopsiukken dooi hunne kiezers verloo chend of ui'gescholden zijn, kondigde ciloyen Vandeivelde aan dat hij en zijne viicnden de Kamer pingen overhoop zetter; en inderdaad de storm biak los. De ciloyens blaakten de onbeschofte he- leedigmgen uit, en Vanderveldc, de fijn opgevoede millloenrijke advokaai. sprak 4 te wijden aan de voorbereiding van den grond. Ziehier daaromtrent eenige praktische inlichtingen: Zoo de grond vochtig is zal men hem, voor alle andere bewerking, door de draineering gezond maken De kuilen bestemd om de jonge hoo rnen te ontvangen zullen cirkelvormig zijn met eenen doormeter van 2 en eene diepte van I meter in de gronden die weir.ig vruchtbaar zijn, waar deze afme tingen geenszins overdreven zijn. In vruchtbare gronden, kan de doormeter i"50 en de diep'e op 0"G0 gebracht worden. De opening der kuilen zal zooveel mogelijk in den zomer geschieden, indien men in den herfst wil planten, en voor den winter zoo de planting in de Lente moet plaats hebben. Goede aaide zal de slechte der kuilen vetvangen. Men kan deze ook veibeteien door hel aanbrengen van vruchtbaarma kende stoffen, als composten, siraaimest of kort stalmest. De gronden al te leem, te zand- of te nwerasachlig zuilen bij middel van ge schikte zelfstandigheden moeten verbe terd worden. In het eerste geval zal men den aard van den grond veranderen bij middel van zand, kalk, of oude bouwkalk; in het tweede neme men zijne toevlucht tot leem ot leemaebtige mergelaarde en in het derde tot kalk. Het aanleggen van boomgaarden is niet aan te raden in de barre gronden, met ondoordringbare ondergrond, en in het algemeen, in de weinig vruchtbare die het niet voldoende is te verbeteren, maar waarvan de aard bijna volledig zou moeten verandeid worden door aanzien lijke en kostelijke aanbrengsten van goede aarde en mesten. Het te gebrui ken kapitaal zou dan niet in evenredig heid zijn met de opbrengst van een boomgaaid in zulke voor waarden aan gelegd. Buiten het verbeteren van den grond door iiet aanbrengen van verbeterings- sh H ‘ii en viuchtbaarmakende bestand- derh-G, moet men nog zorg dragen de ;.a>de der kuilen, in allen gevalle, te vi ri ijken met phospheorzuur. Dit zal de hoornen sneller vruchten doen dragen De Kamer Sedert een paar weken beraadslaagt de Kamer over de wet op hel loezicnt der mijnen. De socialisten eischen dat de wcrklia- den-opzichters aan de ingunieurs-opzich- Urs roe ie voegen, duor de werklieden zouden gekozen woiden. De minister, ges.eund door de meer- deibeirl, wd wel weikliedrn opzichter» tocstaan, doch op voorwaal de dal zij door hei gouvernemen', benoemd den. Hel doel der socialisten is van de wei klieden-opzichters agenten te maken van de socia istsche politiek. Dinsdag heeft de Kamer de algemeene bespreking geëindigd en men is begon nen met deze over de artikels der ont werpen. van M. Helleputte in tweegevecht te beroepen en hem kaaksmeten te geven. Hel ging zoo ver, dal eenigen onder hen tot de oide moesten geroepen worden, en Vanderveldc donderdag gestraft werd met de berisping met inschrijving in het procesverbaal. Men zou misschien denker, dat die blaam de socialisten tot bedaren zou ge bracht hebben, maar ’t is mis. Pas was de strai door de Kamer gestemd, of de socialisten kwamen bijeen om eene ver klaring op te stellen die in hun gedacht tegen de stemming der Kamer moest opwegen. M. L. Defuisseaux vroeg het woord voor eene orde-motie en begon die ver klaring af te lezen. Te vergeefs deed de voorzitter be merken dat dit geene o:de motie was, maar wel eene beschuldigingsakie tegen den voorzitter en het bureel der Kamer; te vergeefs ontnam hij hem bet woord en riep hij hem tot de oide niets baatte; spreker ging maar al ijd voort, bij zoo verre dat de voorzitter de nood bel deed weergalmen en de zitiing sloot. Vrijdag stuurde de voorzitter tone berisping tot M. Defuisseaux, omdat hij voorzitter Tack miskend had. De tegenspraak van den berispte ver wekte eene nieuwe terugroeping tot de orde te zijnen opzichte Daarna werd de bespreking van hel wetsvoorstel over bet mijntoczichi voort gezet. Iets voor de herbergiers. Eene goede maatregel zal eerstdaags door den minister van finantien worden toegepast, namelijk het toekennen van het opziegt der verkochte sterke dran ken in de herbergen door de opzichter* der eetwaren en accijnsbedienden. Alwie zijne alcoolische dranken zal vermengen doopen of versterken, valt onder de toepassing der nieuwe wet, die zou luiden ais volgt Bij de eerste bètraping, eene voor waardelijke veroordeeling; bij het twee de geval eene boete met gevangzitüng en bij de derde herhaling de sluiting der herberg. Bij de Koorzangers. Taltijk hadden de leden zondag laatst de ui noodiging der koorzangersmaa’- schappij beantwoord; en die raai vol vdk scheen ons eene waai borg van welgelukken van het avondfeest. Rech'uit gesproken, wij rijn vertakt gewee-t, doch op eene eaogenimj en tevens eene overvloedige en regel matige opbrengst in fruit verzekeren. Daarom zal men per kubiekmeter uitge graven aarde 2 kilogr. Tbomas-phos- phaat mengen. Deze phosphaatmest in dit geval, verreweg de voordeeligsle, zal den grond hel phosphoorzuur verschaffen dat onder dien vorm meer en meer op neembaar wordt en tevens ook den kalk dien deze mest beval in hoeveelheid van 4-0 tot 50 p. h. In den grond arm aan polasch (zand- j 1 men daarenboven 2 kg, kainit l per kubiekmeter uitgegraven aarde gebruiken, ofwel 4 kg. van een mengsel van kainiet in Thomas-phos- phaat (gelijke deelen). Wij zullen later spreken over de mes ten welke behooren toegediend te wor den aan de fruitboomen gedurende hun nen groei. Turkye. T Spookt in 't Oosten. Het eiland Crela of Candie »s ten vo le in rep en ioer. Hel vraagt de afscheuring van Turkye en de vereeniging met Giiekenland, zijnde een land van hetzelfde geloof van de zeilde zeden en van denzeltden aard. De Greiksche troepen zijn er met geest drift ontvangen, als verlossers. Ook Gretkenland is opgewonden, en met gulle geestdrift is *s koqings jongste zoon, Prins Georges, ver.rokken aan ‘t hoold van hel zeewezen om dat eiland in bezit te nemen. Wat wonderbaar is, ’t is dat 380,000 Armeniërs wreedeltjk vermoord, de ver- sctillige mogendheden uil bunnen slaap niet hebben kunnen trekken, en dal de tuéschenkomst van Giiekenland, dat dapper en moedig er tusschen komt, om kristenen, volk van eigen bloed en geloof, die ze roepen, te helpen, al de mogendheden wakker schudt en op sjrie en zet. Zij zenden hunne schepen en slappen af zelfs te lande om bezit te nemen van den steden in naam der mogendheden! Maar Griekenland schijn er weinig om bekreund, het doet voort, zelfs de minster van ootlog heefteen I bevel rond gezonden waa:in hij de tus- rS Fruitboomen. Voorbereiding van den grond. Bij de teelt der fruitboomen oefent eene goede voorbereiding van den grond, vóór de planting, eenen gelukkigen in vloed uil op de toekomst der jonge boomen. Niet alleenlijk verzekert zij hunnen snellen en normalen wasdom, maar zij verhaast nog de voortbrenging van fruit en maakt de opbrengst regel matiger en overvloediger. Het is dus van belang al zijne zorgen achtige b. v.) zal aarde gebruiken, ofwel 4- kg. schenkomst van Griekeblasd wettigt en met eenen klaar hel doel ran Grieken land uiteendoet, ’l iste xeggea va» hst leger in T eiland te zenden om de orde en vrede te herstellen, van het in bezit ie nemen in der. naam vu den koning Georges en de Turken uit de versterkte plaatsen te drijven om ze zeil in le ne men, en van eene verklaring van in bezitneming rond te zenden zoohaast zij aangelanden ontscheept zijn. Nu reeds is die verklaring gedaan geweest, zoo schrijft kolonel Vasson namens den koning. In Macedonië zit het nog zwarter. Alles zit gereed om in vuur en vlamrae uit te berstept Deze hebben in Belgis een 150,000tal geweren gekocht. De Sultan vreest meer voor Macedonia als voor Creta en tnoeihjker zou eetieu oorlog ontgaan zijn. De Vlaamschc Zaak. De ontroering door bet conflict tus schen Kamer en Senaat, over de kwestie van Iftt Vlaamsche taalrecht .in Belgie, breidt zich meer en meer uit over het vlaamsche land, waar het gelijke taal recht voor vlaming en waal als eene hoofdvereischte wordt gevergd. Overal worden tr.eetingen belegd, protesten en smeeksehsebriften naar Kamer en Senaat gezonden, om het ge- lijke taalrecht dat door de Kamer erkend en door den Senaat verworpen werd, opnieuw en voor goed door te halen. Wij denken dat eene tweede verwer ping door den Senaat, indien men geene toenaderende schikkingen tusschen de beid® Kamers kan vinden, wel op eene ontbinding zoo kunnen uit loop er.. 3 Jfanuari 1S?»? Vertrekuren van den IJzcrcnwcg van den Bnurlspoorweg. E 3 fl 6 48 7 18 7 45 7 54 6 42 6 52 7 20 7 50 805 018 1045 10 57 12 05 1 20 500 5 50 6 03 631 7 01 7 38 9 07 9 50 12 36 9 56 12 42 1 01 1 10 S 10 1 10 1 37 1 45 1 57 1 03 8 15 2 23 8 16 8 34 8 46 8 51 Veurne Statie Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alreringbem Loo Hoogstaede-Linde Yper Statie Ypcr Statie lloogstade Linde Loo Alveringliem Nieuwe Herberg VeurneVooistad Veurne Statie 1014 10 45 10 57 11 09 11 13 12 19 4 43 5 06 1015 lilt 1125 <1 41 11 4» 1110 1115 6 08 7 20 8 40 9 15 9 37 9 56 0 08 108 Ei n „niirr -ruM n ii^iii i Oostende Statie Nicuport C Coxy-ie Veurne Markt Veurne Statie -5 43 729 7 43 8 09 8 35 3 14 C 06 3 20 6 11 3 32 6 24 3 40 6 32 4 00 6 52 5 00 7 51 VEURNE—YPER. 4 45 7 2! $1019 4 50 7 27 5 11 7 48 5 18 7 55 535 8 12 5 49 8 26 G45 9 2! 4 40 7 18 5 36 814 5 51 8 28 6 08 8 45 615 8 5! 6 3Ö 9 13 6 41 919 OOSTENDE—VEURNE 5 05 7 4! 10 48 12 18 X6 05 8 43 11 47 Ooslduynkerke jti 22 9 00 12 04 36 30 9 0S 12 12 t6 42 9 20 12 24 *6 48 9 26 12 30 VEURNE— OOSTENDE 15 6 58 Veurne Markt ï5!l 7 04 «533 7 16 10 08 12 54 Oostduyukerke 15 41 7 24 10 16 8 6 00 7 43 10 34 *7 8 42 11 3! L..I - wT-^ar, m.1 - 2 58 4 00 8 09 4 17 4 25 4 37 4 43 YPER—VBLTU0L tl® 3» 634 3 1» 400 «33 S 136 4!1 7- S-f 143 42S 7 07 5 20» 445 724 g S 14 450 7 38 - 5 *1® 555 B33 1 05 *50 630 g S 2 01 446 716 216 501 740 2 33 518 750 2 40 525 8ü< 3 01 546 831 ai 3 0® 551 835 «T Brunei 2 21 Gent 518 Lichtcrieldc 6 32 Cortemarck Dixmude Veurne Adinkerkc Duinkerke Duinkerke Adinkcrke Veurne Dixmude Cortemarck 5 34 Lichter rel de 5 49 Gent Brotsel 6 00 E 3 9 16 1 47 E 3 2 38 Exp3 7 28 11 40 3 52 8 42 1 25 5 02 8 56 - 1 43 5 14 9 21-2 10 5 39 9 48- 2 58 6 05 9 59 - 2 56 615 8 45 10 52 - 4 09 7 12 555 Eip3 8 57 10 54 308 9 41 11 47 3 M 9 55 11 55 4 04 10 19 12 26 4 33 10 46 12 55 5 11 1 33 5 22 2 58 646 4 45 8 10 1047 Veurne Statie Coxyde Nieuport Oostende

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 1