Ilerbcrgfeesten. in O. F. M. I u Luik (Guilt* inschrijven en alle inlichtingen bekomen. dag r Maart, bij Cainiel Lebleu, Statie- Blccliterlljkc kronljk. Do korrüklionele Rechjbank van Veurne, heeft veroordeeld Zitting van 4 Fibr. Vandimine Mo dest, Vanbrabanl Engel, hei beiv>'Ts, Van brabant Karei, borstelmaker, Vanbrubanl Alois, Degraeve Adolf, rondleurders, Van- overberghe Cijriel, molemarsgast, Clauv’ Alois, werkman, allen te Clereken. elk '26 fr. boet, voor slagen. Voorwaardelijk voor de 3’, 8’, 6’ en 7". Turpin Dominicas, landb, te Nieucap- pellc, 100 fr, boet, voor ja .ht. Guyllinck Alois, werkman te S.eenkerke, 8 dagen gevang, en 2G fr. boet, voor sla gen. Plaelevoet Jin, herbergier te Proven, 16 dagen gevang, voor jacht. Vanovcrbergho Cijriel, molenaangast, en dauw Alois, werkman te Clercken, voor waaidelijk, de eerste 10 fr. voor slagen; de tweede 15 fr. boet, voor I chlo gewelddaden. Zitting van 5 Feb. Dewachter Eduaid, biijkenbakker le Crombeke, voorwaardelijk, tweemaal 100 fr. boel, voor jacht. De opening van het assisenhof van West Vlaanderen is bepaald op maandag 26 April aanstaande. Vo'gcns e.tne depeche uil Bombay van S di-zet, *ai de hongersnood deze va Priesterlijke benoemingen. Mgr. do bisschop van Brugge heeft be noemd Pastoor le Nuoidschoole, M. Van Suyt, onderpastoor te Ismberghe; Onuerpasfnoi te Isenberghe, M. Roelens, coadjutor van M. den pastoor van Dadi zeele; Coadjutor te Dadizeele, M, Dcbaene, oud coadjuior van M. den pastoor van Wou men; Onderpastoor te Westcappelie, M. De wilde, onderpastoor te Adinkerke; Onderpastoor te Adinkerke, M. Van- straesselle, ondetpastoor le Westcappelie; Onderpastoor te Oedelem, M. Tyber- ghe.n, onderpastoor te Moorseele; Onderpastoor te Moorseele, M. Vandacle, onderpastoor le Oedelem; Coadjutor te Reckem, M. Delporle, pries ter in ’t seminarie; Coadjutor le Bckeghem, M. Üuyse, pries ter in 't seminarie. manier; nooit tol nu toe hadden wij onze koot zangers een zoo puik eonceit zien geven met, om zoo te zeggen, eigen volk; want, witte» de nummers gezon gen door Mijnheer Castles Dondeyne do diamanten, liet oveiige van het pro gramma door onzo Vcurnsche kunsthof liebbeis opgevoerd, was de gouden kroon, waarmede onze koorzangers- maalschappij de reeks winterfeesten, door onzo katholieke vereenigingen in gericht, bekroonde. Bravo, koorzangen, gij hebt ons zon dag bewezen da; gij de kunst verstaat, gij hebt geloond dal gij weerdig zijl van uwe eereleden. Gaal voort in den weg u door uwen onvermoeibare» Retsin getoond, en de steun onzer katholieke burgerij zal u niol ontbreken. Nog eens, proficiat, hee- ren der koorzangersinaatschappij; pro ficial, Mijnheel lletsin. VerMcliillige tijdingen. Kas der Eigenaars (Baisse des Pivpriélaires), bestaande sedert 1885, 1HILJSSEL, geeii nieuwe obligatie» uit aan 3 l/avoor een termijn van 10 jaar - Wekiioe ien «oogsten aanbevelen»! De titels worden zonder kosten i'huis besteld. Agent in Brugge, A. De Meester bankier, Spaujaardsiraat. Vandewoude, Maart. Combatschuiving bij de weduwe Dc- langhe, op Karnaval Dinsdag 2 Maart. Nieu weslraat. Combat op den Biljard, op Zon- plaats. Bolling voor 2 koppels vette kiekens, bij E. Debaenst-Symoens, Duinkmkbrug op Zondag 14 Maait. Combatschuiving bij K. AUaeys- -j. Op Karnaval Dinsdag KREDIET AAN ALLEN 1EUBELS IN ALLE SLAG EN IN ALLE STIJLEN LA PROVIDENCE AANZIENLIJK ASSORTIMENTCONFECTIEN »OOR U>I*>R KR KIRDtBKR. volgende maand April, in alle provinciën I toegelalen. Een ministerieel besluit van den 31 December vei leent een uuvindiugs Invet aan M. R Quatannes, te Dix mude, voor een zelfwerkend toestel om a. éty ènegaz le maken. Den 13 Maait, in hel gouver- nemenislioiel te Brugge, aanbesteding der bouwWeiken van een brugsken voor den trekweg boven de Hooipiele. bij de Ftnlele. Deze wei ken zijn geschal op fr. 41429; c. 1 dichlingén bij M. den ingenieur Conaid. te Nn-upoo:i. liet S Baisblad van zondag kondigt de wet at. waardoor een pensioen van 3000 fr verleend wordt aan de weduwe van M Cuomans, volksveitegenwoordi ger, a'sook de nieuwe wet op de beteu geling der landloopeuj en bedelarij. Bij koninklijk besluit van 15 Fe- biuan wotdt goedgekeurd de door den tieei buïgemeesiet van Dixmudeaa» den heer schepen Leo Moens, gegeven dele gatie, om hét ambt van openbaar mi nisterie bij de rechtbank van politie le D'xmude te vervullen, bij ontstentenis van M. den politiekommissaris en van M. den bui gemeeslet Spooiwegtarif. Een nieuw spooi wegtarif komt den 1 Mei in voege. Die verandering bestaat booldzakelijk hierin dat de 1“ klas met 20 en de 2’ klas met 10 per cent verhoogd worden. Voor de derde klas blijft de prijs zoo- a's bij is. De prijsverhooging voor de exprestreinen wordt afgtschaft. Kaarten voor t ondieizen of samenge stelde reizen genieten eene pi ij wei min dering van 20 l. li. De abonnementen zullen voor de lc klas met 10, voor de 2' klas mei 5 ten tiondeid verhoogd en voor de 3‘ klas 10 ten hondeid verminderd worden. Ook de weikmansabonnementen worden met 10 ten honderd verlaagd. Tweelibeiale heetkes gingen ver leden zomer een bezoek brengen aan do kerk vatr Eessen. Na er eenige aperijen venichi le hebben, gingen zij, legen de pilaren wateien. Dezer dagen verschenen zij te Veur ne voor de rechtbank, om to ver- anlwoordeu voor die hondenmanieren. De eene werd veroordeeld tol 300 fr. en de andere tot 200 fr. boet. Daar bet de eeis e keer is dat zij alzoo een staalke hebben gegeven hunner liberale opvoe ding, waren de straften voorwaardelijk. Hel groot lol van 100.000 fr. van de Brusselscbe tentoonstelling is ge wonnen door mej. Augustine Lagneau en hare broeders Hendrik en Auselinus Lagneau. De gelukkige winners zijn on gehuwd en wonen te Requignies-Cour- celles. De eerste oefent het beroep van vroedvrouw uit, de tweede is koopman ic hout en de derde is marqueur in do koolmijn van Courcelles Noid. Zij hadden geld bijeengelegd om eene set te van vijf nummers le koopen. De gelukkige winner van hel lol van 20,000 Ir. is een oude brave blinde man vader van zeven kinderen. Den 20 September laatstleden had op de spooibaan van Tbouiout naar Cortemarck eene botsing plaats tusschen oen locomotief, komende vim Tnourout, en een reizigerstrein voor Dixmude. De schade was zeer belangrijk. Drie icizi gets, wonende tc Dixmude, werden licht gekwetst. De statieoverste van Corte- maick werd ten gevolge van dit ongeval afgezel. Hij verscheen 'zaterdag morgen met di ie andere bed enden van den ijzeren weg voor de kotrektioneele techtbank van Brugge. D.., bediende, werd ver oordeeld tol 2 maanden gevang en 50 fr. boet; E..., gewezen statieoverste van Cortemarck, lol 15 dagen gevang en 26 fr. boet; E.., onder-slatieoverste van van Thouroul, tot 100 fr. ot 1 maand snood van nu, de hevig-ne is van sedert gevang, en G.., excentriek wachter, lot 8 dagen gevang en 26 fr. boet. Z. (I. Leo XIII heeft laterdag de 19" veijming zijner troonbeklimming gevieid. ie dier gelegenbe d heelt hij ■aiiijkê telegrammen van gelukwcn- <c'>n!g on’vangt;ri, onder ander een van wege den keizer van Oostenrijk. Eei.e y ede remedie le..eu hel l:oes ien. Dc.i.a neet water, zuc d cht Lij 1876 ver in wieedheid overtreflen. I - stteek door den hongersnood geteis ei stiekt zich uil van Rawalbindi 101 ,e. grer s van den Afghanistan er. is L>6v engehehe uren lang en -400 breed. In geen eakel distrikl waar do rijs wordt gekweekt, hoopt men voor te maand September op eenigen aanvoer van levensmiddelen es het gouverne ment is vet plicht geheel de bevolking te spijzen gedurende 6 maanden en zei s gedeeltelijk in de voeding van hel vo te voorzien gedurende 8 maanden, in de zuiderstreken van Indie heek -el gouvernement, ingezien den benarden toestand der bevolking, maatregelen genomen om eene vreeselijke ellet de te keer te gaan. 1 Ten gevolge der schaarsebe oogsten der dt ie laatste jaren zal bel volk zoo veel te eerder aan de verwoestingen van den hongersnood bezwijken, dan bet anders’t geval zou zijn. Terwijl men bel presidentschap van Bombay het ge brek aan levensmiddelen voorzien had. werden de middenprovincien door den nood vei rast, want deze hoopten steeds op regen, die echter niet kwam. In hel disiriki Jabbulpore wotden *r van de 750.000 inwoners niet min dan 120,000 door den staat gevoed en roen meen: dat tegen de maand Mei dii ci]ter met de helft zal vergrooten. Sunlight Zeep, zuiver, goedkoop en profijtelijk. Lourdes, die zal plaats hebben van 27 April tot 5 Mei eerstkomende, kan inlichtingen bekomen bij den E. R. Berlamont, onder- Bcdcvaartcn. Belgische Bedevaart naar O.-L. V. vin Lourdes, hel H. Hert le Montmartre en naar de schoone grotten van St. Antonins van Padoaa le Brive, van 17 tot 26 Met 1897. TREIN Bergen, Charleroi, Namen, Brussel (zuid), Gent (zuid) en I mins). 2" TREIN Rechtstreeks naar en van Lourdes. Vertrek 18 Mei uit Antwerpen, Brussel en Bergen. De gitten voor arme zieken te zenden aan den E. H. Van Hoof, Linwaardmarkt, 16» te Antwerpen, of aan M. Alfred Francois. I 45, Noordlaan, to Brassol, alwaar men kan inschrijven en alle inlichtingen bekome». Vasten. De vastenbrief is ver jc’ienen en de schikkingen voor den vasten zij.) dezelfde van verleden jaar. Woensdag avond, rond 8 ur?, is de weduwe Kinoo, van Crombeke, tus- sctien Elsendamine en Uo.stvleiereri, op den terugweg naar hare woning, ver- d oiiken. Haar' zóón ging zijne moeder zoeken en liep lol W. t.ieieien toe om haar te viqden. In i-ei wederkeeren z g hij den korf zijner moeder op het w.i.ei drijven. Hij zocht in het wafer en vond hel lijk zijner moeder, welk inj srffeiK op den kant haa'de. De j ieht op de -meppen met he L'rweei, in 'ic Lus enen, is van den I Maart aaijst ade ;o: éu nut 10 dei kookpunt als ge 't verdragen kunt. Cu zult er u beier bij bevinden dan bij alle t soort va pi l?» en pastillen De Belgique coloniale meldt dat hel i keikj dal sedert 1888 (e Boma beslaat, i ie kiem geworden is, en dat men het za' moeten veigiooien om plaats te kunnen geven aan de tallijke blanke en zwarte christenen, die er de kei kelijko diensten komen bijwonen. M Acbiel Legrand, liberale sena tor van Bergen, is vtijdag overleden Het paiket van lloet onderzoekt up dn oogenbhk eene zaak die groote opschudding vei wekken zal. Er is spiaak v; n eene poging toi veigduging die :n eene naburige gemeente zou gepleegd zijn door eene vrouw op den persoon van haren broeder, een gewezen notaris, wonende op 'i oogenblik te Biussel. De beiictue is aangehouden. Over eeni«en lijd bracht M. X een bezoek aan znne zusteren we: d erg ziek en bedlegeiig. Hij hetinnerde zich dal bij ongesteld ge worden was na een glas wijn gedron ken te hebben. Eenige dag«n later dronk .1. X... spruitwater dal op de nachttafel stond; bij vond er een zonderlingen smaak aan. Eene schrikkelijke veiden- king rees in zijnen geest op. Hij gooi Jen inhoud van de flesch spruitwaler in eene andere en deel 't vocht door een scheikundinge ondetzoeken die er sul (aal van strychmen in ontdekte M X verwittigde dadelijk het gereebi; bij maakte bekend dat hij ten voordeele aHrteAnZnSt.ör een* lfcveil,i'eizekering van 200,000 fr. aangegaan had. Het ge recht zet ieveng het onderzoek voort? Mej De L... wonende io de Vaart- straai, te Biussel, trouwde dondeidag met een werkman, M. V... De bruiloft werd lustig gevierd en het was rund middernacht dat de laatste bruiloftgasten huiswaaits keerden. Vrijdag morgen stond de man op en wilde zijne vtouw wekken. Hij zag met ontzetting dat zij ovoileden was. \oigens de verklaring van den wetsdokloor is mad V... aan eene geraaktheid bezweken M. V... was dus gehuwd en weduwenaar in minder dan 24 uren - n l rl;9en•,• Pe“- meier van Duinkeike, heeft aan den franseben mi nister laten weten dat er in dte haven einstige vootzorgen dienen genomen le wot den legen besmetting door de pest liet is volstrekt noodig, zegt de meier of burgemeester, dat onze haven voor zien worde van toestellen lot ontsmet- f!""’ en z‘j heeft die bovendien dade lijk noodtg. Dai is, volgens dal de meier zegt, om de koopwaren te ontsmetten welke uit de havens van Indiën naar Duinkeike komen. Nu hebben te ze Duinkerke neen materieel van weerde daarvoor. De meier, M. Dumoot, zegt dal hii de verantwoordelijkheid op hem met wil nemen van hetgeue kan gebeuren, al» men de gevraagde toestellen niet aan stonds zendt. Wie zou dai peizen, dal cr bijna eerst van al a.arm zou geroepen worden aan de belgische en vlaainsche grenzen 1 hXnTr Wlj «ehede da«en Do lijdingen uil Engelsch Indiën z.jn verschrikkelijk, over de pest en den hongersnood. Beters bijzondere correspondent, geeft bijzondei heden over de gestaat- beid in i dtstrikt Jabaipur. Op straat ziet men geraamten wande- len, en t wreedste om zien, dal zijn die gansch uitgeleerde kinderen... Men ziet mensehen liggen te sterven, geheel en al verlaten; men ziet er vallen om weldra ook te bezwijken. Op veel plaatsen hebben de ongeluk ken noch eten, noch oppas, noch scuuilplaais, noch geneesheer, De, correspondent zegt, dai honger- geheel deze eeuw. Vuot September, geene kans op eer.i- ge oogst; de regeermg moei de lieden .'•ptjzen, ot zien sterven. /-' Is de g eren van den Toren der b.i ie stcu-i. aan de pes(> door hei eten der ujkeii van de slachtoffers. Alwie begeert deel te nemen aan de Belgische Bedevaart naar O.-L.-V. van tol 5 Mei eerstkomende, kan inlichtingen pastoor van St. Nicolaas, lo Veurne. -- up ucu oHjdra, op ^uii- liet Huis gelast lich melde vo'lcdige inatel- B. Hngvan bijiondere hui* Z mI I? *<?n,vllh»Jidtclft,hcr- bergen, ent. TU -. - Slaapkamers, Eelsalen volledig, in acajou» notelaar, eikenhout, eni. Garnituren *°or salons in urn be, Louis XV. ens. Kl*er* kassen. Spiegelkassen, Liji MaacUassen, Lavabo** I Tafels, SchrijftafelsStoelen, Keukenmeubelen, marweien Tafels, ens. BIJZONDERE TOOG voor Tapijten, Sptegeb, Lusteis, Hanglampen, Stovon, Jachtkoruf oren, ens. 71, Hoogpoort. 71, - GENT. KIEEDEBEM OP «HT VOOR MEEREN. D1MEN EN KINDEREN. GIIOOTE KEUS v»n Damesbillen. Laken, Wit-u.deren, Zijden, Fluweel, Flaneel, Ma- tra»Kengoe<iet en, b.k.ne, U«mI«(>reien, Gordij nen, ens. SCHOEISELS in alle slag. bbgbnbcbbbmbm. CUBWBBKBn. >BR»VLIM. UNBBB- butvigbn, ens. Voorwaarden: 10 fr. mtn B h. soa 1190 10 Htrengste Grheiinhotidli)*.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 2