GROOTE PRIJSAFSLAG. OPGELOSTE PERU GUANO van OHLENDORFF, de b«-otc meststof, die er ts. («ew'nnrbor, d gebotte onder toezeht der Landbouw- Labaralotiums van den Sntat. 2 l'l EEN WOONHUIS en athanglijkhcden, staande op onge veer 44 aieti zand, zonder recht v-n pacht. TE PACHTEN l ieflijk BUIS, t om in gi b:uik 10 gai.u den 23 April naast. I l'e bevragen bij A. Pysson Desavcr, ALLE BOEREN Echt Liebig’s Vleesch-Extract HOUTWAREN, te Veurne-Bewesterpoort, PERU GUANO, t BEESTIALEN 1 HOUTWAREN MENAGIEGOEDEREN SA M-WITIMIILE (norm. DLHfflFF’s*) GM-ML Schoons droogs Kelder ie pachten, dicht bij de Nieuportbrug. Te bevragen ten bureele dezer. M e n a g i s-g oe d e r e n GUnZIitV ZOObll OCEklTlE Vuil KERELS VAN VLAANDEREN Openbare Verkooping van TTa v t o o b vuii den IVotariN IDlceecb^lpepton ber Compagnie Xtebig Krachtig versterkingsmiddel voor zieken en herstellenden. u I i Notaris E EII E N, te Alveringhem. F stalling, HANDEL IN BLOEM Mad. Flettinck" Van Blaeckr, tt naniJTCki hovenierland 11 r Aun I tN en WERKMANS WOONSTEN, staande en gelegen binnen Veurne. Inlichtingen te bekomen bij Renaal Biys, Noordstraat, 23, Veurne. 80 koopen schoon elzen en populieren Tailliehout. SIHT-LAZARUS-GESTfCHT DE I WEEK Onroerende Goederen der Kerkfabriek van Ste. Walburga, te Veurne. LffiBÏS An'W'.rp n, Januari 1897. w M ARX AVAL. Binst de Karnavaldagen zullen geene maskers toegelaten worden in Den Café Francais, Groote Markt, Den Lancier, bij J. Vandewoude. In de Gouden Poort, bij Tbybaut. KANTOOR van LODEWIJK BOUTE», Deurwaarder te Veurne, Vleeschhouwer- straat, N° 29. Asschenwoensdag 3 Maart 1897 om 3 uie namiddag, te Oostduinkerke, Pelikaanbrug, bij weduwe Deeren, VEHKOOP1AG van gezaagde en ongezaagde Donderdag 25 Februari 1897, om 1 ure na middag, ter hofstede van Medard Amelool DeQuidt, te Bulscamp, koopoac; van Kuip- en Kernatlaam, Landbouw tuig, BEESTIALEN Meetrapen, Hooi en Strooi, JAARL1JKSCHE Wacht u voor de namaaksels Uitsluitende cóe?nsirtn»».1 Essen. wan alle slack van gezaagde en ongezaagde Op Woensdag 3 Maart 1897, (zijnde Asschen- Woensdag), om 2 ure na middag, bij de herberg van Leopold Bekaert, bij de Adinkerke Brug. Door ambt van den Deurwaarder DESBODT, te Veurne. is nu de loordeeligHte meststof, die er bestaat, ten opz/cbh' vin hare werkelijke waarde voor de voeding der planten, als zoodanig door de bevo-gde autoriteiten sedert 30 jan n erkend. Groote voorraad der verschillige soorten, tot 15 stikstof inboadende. KANTOOR van den Notaris SIMPKLJLERE, TE VEUHHE. KANTOOR van den in ééne zitting, Woensdag 3 Maart 1897, middag, herberg Hof van 11 0—03—22 C‘ bebouw- iloving, vooi booldende Maandag t Maart 1807, om 1 ure na noen, ter hofstede bewoond door Engelberlus Peeren-Folley, te Wul- vennghem, gehucht hel Zwaantje, 14001*1* AG van MENAGIEGOEDEREN Zool- en Wagenharnas, Voeder en andere Voorwerpen. Op lijd van betaling, mits borg. G, Zwarte Nonnenstraat, 6. Veurne. Mad. Plettinck Van Haecke maakt het gtëerd publiek kenbaar dal zij als vio g>r, den handel in Bloem voorlzet en dal zij tegen de g<mdigsle prijzen en in volte vertrouwen de verschillende merken van Remy en andeie voorname huizen te koop biedt. 3 ure na t Commercie, Wulpendijk, van IVfc/pen dijk. WOONHUISJE met schuurken en den Grond en Zuidwest op don Vaartdijk. Ten gcbruike van Fr. bemeeisseman, tol 1 Mei 1897 Nadere nihciiihgon bij den Notaris de t RAUWERE, e Veurne. KANTOOR van den Deurwaarder GOO.SSEÏ, Vestenstraat, G6, te Veurne. ZATERDAG 27 FEBRUARI 1897, om 1 ure na noen, te Adiokerke-dörp- plaats, ten huize nr 32, nevens de her berg den Daan, jtsk n» van schoone Op gewone voorwaarden en met gereed geld. Zaterdag 27 Februari 1897, om 2 uie na middag, teAdinkei ke-Oost- hoek, in het bosch bij de Oudemannen- dreef, koopdag van Zondag 28 Februari 1897, om 3 ure na middag, ter herberg de Kleine Boomgaard, te Coxyde, Openbare Verknoping van Gemeente Coxyde Duinen, Bewoond door de weduwe K. Jans- seunc- Willaert, tot 1 Mei 1897. Inlichtingen bij voornoemden Deur- waardin. Burgerlijke Nlnud «rau Veurne. Geboarten. 16. Lombaert Esther, d. van Emiel en Mergaert Celestino. Abdijstraat. 16. Dupont Maria, d. van August en Van Ronse Emma. Noordstraat. 18. Merveilie Mauriis, z, van Leo en Wils Mathildis. Bewesterpoort. David Mauriis, i. van Edmund en Pau- wels Elodia. Nieuwstraa 19 Keslelool L:a, d. van Hendrik cn Merlevede Sidonia. Pannestraat. 22. Claeys Magdalena, d. van Theofiel en Cuvelier Eugenia. Smissestraat. Getal 31. Sterfgevallen. 22. Subbe Karei, koophandelaar, 49 j. II m. 20 d. geb. te Wilskerke, echtg. van Maria Vandendrics Zuidsiraai. 23. Braem Rosalia, z. b. 83 j. 5 m. 14 d. geb. te Lampernisse. Vleeschhouwerstraat. Getal 19. Verkoop itS Groot cn in Kirin F. Vercriiysse-Lobelle, Hoek der (Aroote Markt, nrvenH Stadstheater. Wilt gij goedkoop koopen en ter trouw, komt bij Felix Vercruysse-Lobeile, gij zult er een grooi assortiment vinden van GEBREID GOED, als koussen, roks, baaien, ecbaipen, enz., verders foulards in zijde en wolle, garen, tint, knopen, extra groot assortiment van handschoen in wolle, zijden en leeren. en corsets en jerseys. Sayetten in alle nuancen, katoenen baaien en on derbroeken en alle andere merceriearti kelen. Buitengewone concurentie in kwali teit en pi ijzen. TE KOOPEN x Eene nieuw steekkar >e op ressort, goed voor twee dterseo; draag vei mogen van 800 tot 1000 kilos. Te bevrege» hij K. Allaeys, Smid, Paone.-uaai, Veurne. JDiK GBAU1KU8D. Geïllustreerd Modeblad. Viaamsch België mag zich verheugen Kleei maaksters, Naaisters, Modemaaksters onto** vlaamsche streken mogen zich gelukkig achtenI... zij zijn niet meer verplicht zich uit nood tot fransche modebladen te wenden wiens inhoud zij meestal moeilijk begrijpen. Hat zij een oogslag werpen op hel Nederlandsch modeblad De Graeieuse welk ons met hel aan- j staande leules.iiioen, de schoonste en nieuwste mo- i dellen zal bezorgen. De Graeieuse vereenigt al de hoedanigheden welke men van een modeblad eisclien kan. De Graeieuse vei schijnt twee maal per maand en bevat t« Ikens 12 bladz. dtuks, md giavureu en pa tronen der laatste mode, even goed als de beste i modebladen van Parijs Abonnementsprijs fr. 2 60 voor 3 maanden. 10.00 per ja n Kr bestaaat ook cene uitgave met gekleurde pla ten, die frank per 3 maanden of 18 trank jaars i kost. Men schrijft in Belgische Boekhandclsmaat- schappij, 1G, Treurenbuig te Brussel. 7 onder hi t bestuui van D' C. Veiimeesch SG, Gallaitatrimt, WC, BruHMel. Consulten eiken dag van 911 1/1 u>-c. IW B gezwellen, knobbels, verzweringen, fis g tels, klieren, wonden, enz., aun 11,: mi H wjiuhge dtden van hei l chaaui. bij Ij zouderiijk aan de b.ii-ii. aangez eir.lip, H lons’, h.ils, beeneil, nz. Aderspat. Speen, n aambeien, huidzieiden van ainm „ml, Q beenderziekte en derg' lijse kwab u waai n tegen bloedige ejnraue aanbevolen B wordt. Q cenlim. per DOOR CONSCIENCE. [)o 2 aflevering is overal te koop G'-o ie Ojïtslraa', 46, Veurne. Ilonderda^ 95 Februari 1897, om 2 nre namiddag, ter herberg de Noble, bij Heughebaert-Senave, te Al vei ingbem, Een kloek WOONHUlS-Broodbakkerij, niet Schuur en athanglijkhcden, op !i a. «’>5 cent, cijnsgrond, te Alveringhem, in de Putstraat, gebruikt, lol 1 Mei 1897, door Dcsirë Rotbaer. Maandag 1 Maart 18OT, om 2 ure namiddag, te Alveringhem, in het beluik van bet kasteel van M. Graaf Henri Visarl de Botarmé. te Sl. Kruis, koopdag van 5500 zware csschcn, elzen cn berkrn FA-tiOOlEN cn 4<M> llardbondcls. Verdeeld in koopen. AWocniidag 10 Maart 1*07, om 3 ure Slipt na middag, in den Toren van buinkerke, Vleeschhouwerstraat, ie 4eurne, openbare Verpachting, voor negen naeenvolgende jaren, van de Almc I» H HBllWEllK, TE VEURNE. Die oen Deurcsleuh 1 verloren heeft kan hem terug bekomen ten bureele dezes. Woensdag 3 Maart 1807, (zijnde Asschen Woensdag). om 1 ure na middag, te Veurne, Kaai- plaats, van schoone voortkomende der albraak van groote binnenlandsche schepen. Met gereed geld. De grootste [bijval der eeuw. Landgebruikers en Eigenaars gebruiken de wijdvermaarde Poeders Defenae om hunne koeien en merrie- paarden, te bevruchten. 3” JAAR. Meer dan 30,000 getuige nissen van gorden uitslag. Getuigschriften der pachthoeven van II. M. de Keizerin Charlotte te Meysse, van Mp de Baron Goflinet te Freux, van Mr den Burggraaf de Partz te Kortrijk, van den Graaf de Sey, enz en van alle groote veekweekers van *t land. De doos 2 Fr. tn de apothekerijen Dei’cydt, lo Veurne; Decock te Oosten de; Monteyne, Poperinghc; Boutens, te Rousselaeie; Libotte, te Yper; Van [Sakeu, Thuuroul. enz. Onmisbaar in elke goede keuken, tot bereiding en verbetering der joepea, sauzen, rxgou^, enz. WMMHMliillVlWihIMWI'BUIIllli’lMWlIMf MMMMMMK i TOTi11h iLLL'ilh 111 Lyi.1! 11 j

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 3