9. Woensdag 3 Maart 1897. 54e is JA ARGANG. Dil blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechteilijke eerherstellingen 1 fr- Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitsondering der Vlaanderen} en ’t buitenland worden ontvangen door het Office de Pudlicité, Magdalenastraat, tö, te Brussel. GUSTAVUS JOSEPHUS WAFFELAERT, Doctor in dc Godheid, door de bermher- tigheid Gods en de genade van den H. Apostelijken Stoel, Bisschop van Brugge, aan de Geestelijkheid en de Geloovigen van ons bisdom, zaligheid en zegen. hoop op hel eenig waar geluk in het toekomende leven verzwakt waren, en te zeltder tijde de overdreven lust naar lijdelijke en vleeschelijke genoegens, deels ook de misnoegdheid over on recht veardige en baibaarsche mees ets waren opgehitst; dan zond hij zijne aanhangers, vol haat en bedrog, gelijk hij zelve, en blies overal nijd en af gunst, tegenstand en oproer, om alzoo met den godsdienst de beslaande maat schappij omver te werpen, en dc rust, de lietde, den vrede in de samenleving en bet eenig geluk nog op aatde, tegen wanorde, razernij en wanhoop te doen verwisselen. II. Z. L. B gij die van jongs af de waarheid geleerd hebt godvreezend en deugdzaam dooi uwe ouders en door de Heilige Kerk zijl opgebiacht, laat u niet door den boozen vijand en door de bedo’ vene wereld medeslepen, laat u len minste niet dieper in het stoffelijke, in het materiaiismus onzer eeuw verzinken, maar beurt uw hoofden op tot God en verwekt op nieuw in uwe herten verhevener gevoelens van deugd en godsdienstigheid. De heilige tijd van den Vasten is daartoe «ller- i’unsiigst. De Heilige Kerk roept ons tot boetveerdigheid en versterving, om onze kwade lusten in te loomen, ons te onthechten van de lichaamlijke en aardsche goedeien on onze zielen te verheffen tot God. Te dier gelegenheid komen wij u in haren naam aanwak keren om eens wel le overdenken hoe bei waar en opperste geluk hiernamaals in God alleen te vinden is, hoe zelfs het eenigi doch onvolmaakt geluk ‘op deze wereld niet bestaan kan zonder getrouwheid aan onze plichten, zonder liet genoegen dat er uit volgt, zonder vrede, helde en behulpzaamheid in de samenleving De mensch komt van God, bij moei naar God terug; God is zijn beginsel. Hij is ook zijn laatste einde. Al hei geschapene hier op aarde is beneden den inensch, ts voor hem gemaakt en hetn ten dienste gesteld, hij zilt kan biel voor eenig van dal aardsche goed bestemd zijn. Vei ders is alles hier ver- gar.kelijk cn van koten duur voor den mensch hoe gelukkig wij hem ook veronderstellen, een oogenblik komt, maar al te vroeg, waarop de dood aan alles een einde stelt en nochtar s kan die begeerte naar geluk, door den Schepper der natuur zelven in 's men- cchen hert geplant, niet verijdeld wor den. zij moil toch eens kunnen voldoe ning genieten; waar elders, dan bij God ic der eeuwigheid? Daarbij, de menscli is niet alleen een zinn. lijk schepsel, maar ook nog begaafd met verstand en wille. Nu, de zinn n, wel is waar, vindi n hunne vol doening e k in een b paalde Voorwcip alleen afhangen, waardoor de mensch maar al te dikwijls, als ware hei om zijne vermetelheid, gestraft wordten inderdaad, als in onze streken de land bouw kwijnt, als handel en nijverheid door geweldige crisis aangestasl wordt, is Lel niet grootendeels te wijlep aan hel buitengewoon gemak en de wondere snelheid der ondei handelingen met ver afgelegens landen en volkeren, aan het toepassen op den arbeid van alle slach van getuig of machienen, oan verdere dergelijke nieuwigheden, ia haar zelven goed, maar die onvoorziens hel even wicht hebben doen verliezen op huis houdelijk of eeonomi-eh gebied Heef: daarbij die vooruitgang niet meer en grootere noodwendigheden en begeer lijkheden ontstoken, waa'aan hij weinig ot geen voldoening geven kan Indien onze eeuw met lecbl zal aan- geteekend staan als eene eeuw van vooruitgang en licht op stoffelijk ge bied, zal men toch niet moeten aan sommige barer Wijzen en uitvinders die wooiden teopassen, die reeds sedert duizende jaren geboekt staan bij den Wijzen Man. door den H. Geest uige geven, Dwaas voorzeker zijn «lle nlei- schen, die God niet kennen cn die ui', de zichtbare goederen Hem, die is kon den begrijpen; die, geen acht gevende op de weiken, den Werkmeester niet ei kenden.... of verwondeiden zij zich over hunne kracht cn werkdadigheid, zij hadden daaiuit moeten verstaan hoe veel machliger hun Schepper is want uit de giootbeidcn de schoonheid van hei geschapene kan de Schepper daar van klaarblijkelijk verstaan woiden.... Indien zij zooveel verstand hadden, dat zij de wereld konden nagaan, hoe von den zij dan niet gemakkelijker den Heer der wereld Is het niet wonder, en zal het tol eete strekken van onze eeuw dal de Heilige Katholieke Keik, na negentien honderd jaien christen onderwijs, de grond waai- ueid van den godsdienst, liet bestaan van den eenigen waren God, Schepper er» lieer van hemel cn aarde, heeft moe ten vaststellen io haie laatste Ke;|^ver gadeiing v; n hel Vatikaan, legen onze valsche Wijzen, in bel stoffelijke vei zon ken Ook wist in deze laatste tijden de aartsvijand van het meiischdom de om standigheden te benuttigen om een giooter getal menschen met hem in het eeuwig ongeluk te storten en tevens hun welzijn bier op aarde te stooren. Na dat bij bestatigd had dat de ver derfelijke leei stelsels tot bij het volk ingedrongen waren, dat de voorbeelden tan ongodsdienstige en wulpsche mees tol s en nijveraars uunnen verpestenden invloed op onderdanen en wc klieder» uitgroeiend hadden, dat reeds onder dc werkende klasse bet geloot in God, de de Zeer lieve Broeders, De mensch streeft van natuurswege naar geluk de algemeene, hem inge borene, geheime diijfveer van al zijn betrachten en handelen, van al zijn doen en Ia ën is de begeerte van gelukkig te zijn. Daarbij is de mensch van God gi-schapen, begaafd met rede en ver stand, en met vrijheid van wil orn daar in zijn geluk te zoeken er. te stellen waarin tiet alleen ie vinden is, te weten, if: God be: opperste goed Maar bepaald van verstand, krank van wille, onder hevig aan menige driften, gebeurt bet naar al te dikwij s dat hij, door tiet tegenwoordige begoocheld en hel toe komende vergetend, van zijne vrijheid misbruik maakt om zijn geluk te vesti gen in een aardsch en vergankelijk goed, in bet voldoen van zijne lustenen kwade driften. I. Hedendaags, meer dan ooit misschien, zien wij menschen in groot getal de eer en piacht dezer weield, bate ver maken en genoegien, hare lijkdommen, als voedsel van eerzucht cn wellust, zóó benachten en najagen, als ware het hun laatste einde, bun eenig en volko men geluk. De vooi uitgang zelve op stoftelijk ge bied, onze negentiende eeuw eigen, gat daar eenigzins gelegenheid toe de ver nuttige navorsching van de geheime wenen der natuur, de wonderbare uit vindingen, bet toepassen dier nieuwig heden op het dagelijkse!» leven trokken bij velen de aandacht uils! uitelijk op het stoffelijke en deden hun bet zedelijke vergelen; bij velen wierd de rijkdom, bel gemak van leven, de wellust, de er re der wereld, als het eenig te be trachten goed. En nochtans die negentiende eeuw, die met recht, in de laatste tijden bij konderlijk, op woridetcn vooruitgang locrnen mag, doet zij, zelfs onder stof felijk opzicht, den goeden ouden tijd vergeten Neen, zonder vooruitgang op zedelijk en godsdienstig gebied, of ten minste, zonder bewaarnis van deugd cn godsdienstig gevoel zal de stoffelijke vooruitgang noch eiken mensch noch de samenleving gelukkig maken. Veeleer zal men misbruik maken van het ge vondene goed, gelijk wij zien onder andere, in bel venalschen van eet- en koopwaren, tol verderf van gezondheid en welstand; ook, zonder inisluuik uil boosheid, zijn ei toch onvoorziene ge volgen, die buittn ’s menschen beieik voo-komei) en van Gods voo*zieri>gheid getrouwheid aan hunne plichten. 3 Januari t807 de oogen in hetgeen het gezichte streelt deooren in hetgeen het gehoor bevalt, de reuk, de smaak, het gevoel in het geen reuk, smaak, gevoel aangenaam is; maar zoo is het niet gesteld met het verstand en den wil Het verstand is gemaakt voor de kennis, niet van zulke of zulke waarheid, maar voorde waarheid, voor de opperste en albe- grijpende Waarheid; het verstand kent het goed, al wat goed is, ja het opperste goed, en de wil is niet voldaan met zu'k of zulk een goed, hij stijgt hooger en hooger; het opperste oneindig goed, dat in God alleen te vinden is, is ook alleen bekwaam den wil te vergenoegen; daarom roept de H. Augustinus met reden uil Mijn hert is ontevreden, tot dat het ruste in U, o mijn God l Ja. de gezonde reden zelve leori ons dat in God alleen ons waar cn volmaakt geluk bestaai, en bet geloof voegt er bij dal God, in zijne oneindige goedheid en helde, ons heeft beschikt om Hem voor eeuwig aanschijn aan aanschijn ie aanschouwen en in Hem alle goed te genieten. Daar is de vas'e grond waarop wij s'eunen moeten, daar is het licht dat ons geleiden moet in dil duister tranendal, daar moet onze troost zijn en onze aanmoediging, om zoo door de tijdelijke goederen héén te varen dat wij de eeuwige niet verliezen. Wat het geluk, xelfs hier beneden betreft, w e zal beweeren dat dezen, d.e wandelen buiten den weg naar het eeuwig geluk, ooit waarlijk tevreden en gelukkig zijn? Non est pax impiis. Neen, daar is geen vrede voor de goddeloozen. De mensch kan wel eeni gen tijd, in de onbezonnen jongheid, zoo lang hij vrij is van kommer en ellende, of door de vermaken der wereld ver strooid, God en hel toekomende leven vergeten; maar laat de ernstige jaren opkomen, laat de kwelling hem aan tasten, laat de dood naderen, hoe zal ware gerustheid, vreugde en geluk te vinden zijn in een herte dat de toekomst zoo vol kommernis, (en minste zoo vreezelijk onzeker, te gemoet ziet? Van den anderen kant, die het ge smaakt hebben, kunnen getuigen ot er wel zoeter genot bestaat dan hetgeen uit een zuiver geweten, uit bet oefenen der deugd en het plegen van goede werken, uit de vaste hoop van het eeu wig welvaren vöoi tspruit. Verders moeten wij indachtig zijn dat de mensch niet geschikt is om alleen en afgezonderd te leven, de mensch is van natuur tol samenleving bestemd; ook is bet de samenleving die hem het beste deel van het hier mogelijk geluk verschaft. Maar hoe dan zal het huisgezin gelukkig zijn, ten zij er liefde, getrouwheid en vrede beer- schen tusschen man en vrouw, ten zij de kinders eeibiedig, minnelijk, ge hoorzaam zijn? Hoe zal de satnénleying Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukkeruitgever, Appclmaikf, 7. te Veurne, en in de Postkantooren. Vertrekuren van den IJtcrcnweg 4? van den buurtspoorweg ra DE VEURNAAR E 3 6 00 E S 7 28- 8 42- 8 56 - 921 - 9 48 - - 9 59 - 10 57 12 03 1 20 5 00 5 50 6 03 631 7 01 7 38 9 07 Veurne Statie Coxyde r Nieuport Oostende Oostende Statie Nieuport f Coxyde Veuine Markt Veurne Statie 1 20 1 87 1 45 1 57 1 03 3 14 6 OS 3 20 6 12 3 32 6 24 3 40 6 38 4 00 6 51 5 00 7 52 4 45 5 06 8 58 4 00 4 17 4 85 4 37 4 43 Veurne Statie Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alveringbeni Loo Uoogstaede-Linde Yper Statie Yper Statie Iloogstade Linde Loo Alveringhrm Nieuwe Her berg VeurueVooi stad Veurne Statie 0 08 7 20 8 40 9 15 9 37 9 56 0 08 1 08 lx OOSTENDE 9 50 18 36 9 56 12 42 1 01 1 80 110 4 10 355 6X4 2 1 15 4 00 6 3» i 136 421 7- E-ï 1 43 4 28 7 07 g 2 00 445 Til g 2 14 450 7 38 -5 310 555 833 2£ 1 05 3 50 6 30 1 01 446 726 1 16 5 01 140 2 33 518 750 2 40 525 807 8 3 01 5 46 8 24 e 3 06 5 51 8X5 S' Brunei Gent Lichterfelde 6 32 Coi temaick Dixmude Veurne Adinkerke Duinkerke Duinkerk e Adinkerke Vrurne DHn.ude Coi leinarck 34 Lichterfelde 5 49 Gent Br Basel 10 IV 12 26 4 33 10 40 12 35 5 11 1 33 5 22 2 58 6 46 4 45 8 10 1047 u 3 15 8 09 8 16 8'34 8 46 R 58 OOSTENDE—VEURNE 5 05 7 41 1048 1218 t6 05 8 43 11 47 Oostduynkerke «uil 9 00 18 04 ;6 30 9 01 18 12 t642 920 1114 *6 48 «86 1130 YPER—VEURNE 4 45 7 82 «1019 1024 10 45 10 57 11 09 11 23 12 19 VEURNE 5 15 6 58 Veurne Marti ï5 21 7 04 --- -5 33 7 16 10 08 12 54 Oostduynkerke 5 44 7 34 40 16 £6 00 7 43 10 34 *7 8 48 11 32 1015 11 11 11 25 11 48 1! 49 12 15 VEURNE-YPER. 4 50 7 27 5 11 7 48 5 18 7 55 5 35 8 12 5 49 8 26 6 45 9 22 4 40 7 18 5 36 814 5 51 8 28 6 08 8 45 6 15 8 52 6 36 913 12 10 6 41 919 191 518 9 10 1 47 IJ 9 38 Eip5 11 40 5 52 1 55 5 02 6 48 8 56 - 143 5 14 7 18 9 21-8 10 5 59 7 45 9 48 2 38 6 05 7 54 9 59 - 2 50 6 15 8 45 10 52 - 4 0» 7 12 555 Exj>5 8 57 tf 54 308 6 42 9 41 11 47 3 56 6 52 9 55 11 55 4 04 7 20 7 50 8 05 9 18 1045 543 7 29 7 43 8 09 -8 35

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 1