10. Woensdag IO Maart 1897. Gebeurtenissen in het Oesten. Landbouw. Men schrijft in bij BONHOMMK-RTCKASEYS, drukker uitgever. Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Poslkantooreru e a late toepassing, vervange luzerne )yi Dil blad verschijnt den Woenscjg. onniiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr.’sjaars; wet de post 6 fr. Annrmcen 20 centime» per re<rL®efro«4B Xier« volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr- Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 2Ö fr.faet JÖfL De Annoncen voor Delgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen door ket Office de Pubucitê, Magdalenastranf, tSr UUruatt. MM. Cartuyvels en Brouwier spraken nog over dezelfde kwestie, waarna If. de voorzitter deed opmerken dat de Kamer de vraag moest bespreken wan neer zij het onderzoek der wet op de burgerwacht zal beginnen. Vervolgens stelde M. de Smet de Naeyer in naam der regeering voor van nu tot Paschen de begroetingen te be spreken en van 1 uur tot 6 uur te zete- len. Na Paschen zou men de wel op de burgerwacht en die op de beroepsver- eenigingen onderzoeken. Een voorstel van M. de Lantsbeera otn al de begrootingen, tot de hatsie toe, aan het hoofd van de dagorde te brengen, werd aangenomen. Woensdag werd de kwestie der ha tervervalsching voort gezet, waarna de vergadering «enige wetten van onderge schikt belang stemde. Donderdag na de stemming der eind- regeling van de begrooling van 1893, ondervroeg M. de Broqueville de re geering over de mogelijkheid om mei de vreemde landen bestendige verdta- gen van scheidsgerecht te sluiten, waar op de minister van buiienlandsche ra ke» antwoordde dat de regeering zoo veel mogelijk zal bijdragen om zulke overeenkomsten lot stand te brengen. Vrijdag nieuwe ondervraging van den socialist Bertrand, over bet stelsel van opsluiting der zinneloozen, bijzonderlijk te Gheel. welke weer ee»e geheele til ling heeft ütgenomea. Geheel die onder vraging bestond uit praatjes onweerdig van de Kamer. Aan de dagorde slaan nu nog vier zaamheden der Kamer tullen verhitnie- ren. Daarom heelt M. Destiée voorge steld den spreektijd van eiken redenaar op 45 minuten te bepalen. Hei is voort al van Greta dat de klokke slaat. Drie dingen zijn er uit den toestand op te maken Dat Creta niet recht streeks onder Turkije meer zal komen; 2* dat er op bet eiland groote miserie is, door wanorde et: gepleegde gruwelen; 3° dat het gevaar blijft beslaan voor ge beurtenissen die eeneu algemeoen oorlog veroorzaken. vasfg weik beminnen, de gedurige kracniir.spanning. de lasian van bet buisgezip, de dagelijksche kloekmoe digheid om in net zweet des aanschijn* bet biood te verdienen welk vrouw en kinders moet voeden; den H. Joseph navo'gen is zijn hert, zijne ziel en zijnen wil behouden in innige overeenstem ming vau gedachten, van wille en gene genheid met God, genomen als opperste doel en einde en als regel van ons gar.seba leven. Klavers en lusetne, mesten en verbetering»- stoffen voor den grond. Om goede opbrengsten te geven, ver- eiseben de klavers en de luzei we, zooals dan ook al de klaverplanten, slechts weinig opneembare stikstof, om rede dat de planten van dezen groep de kostbare eigenschap bezitten de stikstof der lucht als voedsel op te nemen, dank zij de aanwezigheid in den grond der meeste bebouwde landen van zekere micro or ganismen, sulpeiervormende bacteriën genoemd, zoo is het niet gelegen met andere voedende elementen, alk kalk, potasch en phosphoorzuur, waarvan de grond een rijken voorraad moet be zitten. De landbouwers kennen sinds lang den gelukkigen invloed op de meeste gronden uitgeoefend door kalk ofmer- gel, onlangs gebruikt. Inderdaad deze verbeter ingsstoflen veranderen niet al leenlijk voordeelig de natuur- en schei kundige eigenschappen va» zekere gronden, maar rij brengen rechtstreeks kalk aan en onrechtstreeks potasch. Deze komt in zekere male voort uil onoplos bare potaschvei bindingen en wordt alzoo onder een opneembaren vorm ter beschikking der planten gesteld. Bij de teelt der peulgewassen speelt phosphoorzuur eeue niet minder belang- tijke rol dan potasch en kalk. Zijn ge bruik is in 't algemeen noodzakelijke*^ omdat de gronden meestal armer zijn aan phosphoorzuur dan aan potasch. Het aanwenden van phosphaatmesten vermeerdert niet alleenlijk op eene ge voelige en algemeenc wijze, de op brengst der peulgewassen, maar ook in vele omstandigheden is het phos- pbooizuur voldoende geweeit om een goeden oogst te verzekeren op akkers «enigszins uitgeput door eene te yroeg ticrhaa de teelt dezer planten. Ibt wat voorafgaat volgt dat om te gelukken bij de teelt der peulgewassen men zorg moet hebben dat de gtond geen gebrek lijde, noch aan kalk, noch *1 "I fl J-»1 «i <-Is tirv/vk» ei n rv YV h AC TN K ft A FVI1 111* De p’akuscbe gevolgtrekkingen zijn gelegd. Dinsdag begon eene reeks ondervra gingen. M. Maletnpré ondervroeg da selling van de boter met Het begin der beschieting in de nabij heid van Canea moet grootere verwoes tingen aangericht hebben dan men eerst meende. In 't paleis van den gouverneur van Canea is brand ontstaan; ook in een ander gedeelte der stad is brand ges e- ken. Op verscheidene plaatsen van het eiland werdt gevochten en geplunderd. Mabomedanen eo christenen staan vijan dig tegenover malkander, en vele zija gewapend; er loopen benden muv.elin- regeering over de kwestie der verval- gen. dié enkel uit zijn oji io<ri én plun- sebing van de boter met matgartno. j dëriiig Het giiekscl: getórfi van het 3 Jfunuarl 189? i<a «w «m gï 261 IK 784 2f« J04 TM »JZ 4t« TM -S S 4« 515 ««7 3<H lil «>4 aS 3 08 551 «Si St. Joseph^ maand. De levensgeschiedenis van den II. Joseph kan in eenige reken saamgevat worden hij was van koninklijke al komst en werkman. Een God, mensch geworden, aanvaardde hem als voeds tervader of bewaarder. Hij leefde in de gerechtigheid, stierf in heiligheid in de nrmep van zijnen aangenomen zoon Jesus. Wij eeren hem onderden glorierijken tij'el van Patioon der katholieke Ketk. Hij was de allerreinste bruidegom der II. Maagd Maria. De engelen desHeeren kwamen hem meermaals binst zijne rust bezoeken, j Bevelen kwamen h«m uit den hemel, I hem bet geloof, de verbanning uit zijd land eo den vrede brengende Hij om- ving de herders uit den Oosten in eenen i armen stal van Bethlehem, die toevallig aijne werkmanswoonsl vervangde. Beproevingen en kommernissen be droefden het eene deel van zijn leven. onuitsprekelijke vreugde vervulde de stilte van bel andere. Hij is het voorbeeld, de patroon, der nederige werkers, der moedige arme werklieden. God verhief in betn de armoede, ge- ra«rd met eene strenge eerbaarheid. Te kiezen hebbende, de Zaligmaker ver koos den werkwinkel van den timmer- ni’n «an de pracht en weelde van dc wereld. De arm, op den welken hij de zwak heid steunde der II. Maagd Maria, was «'en arm veroordeeld tot zwaar en lastig wet ken. En bet hart, legen hetwelk het god delijk. kind zoetjes insluimerde, was het hen van eenen eenvoudigen man uit het volk. Lange jaren smaakte hij, met Maria, deliinderlijkc liefkozingen en de leedere onderwerping van Jesus. Die arme timmerman, die dagelijks zwoegde voor het brood van zijn huis gezin. droegd op hel hoofd eene weer- galooze kroon; de hemel was in zijne woning, welke de woonst van God was geworden. Hij bezat eenen schat, groo- ter, zuiverder en kostelijker dan al de 'ereenigde schatten der gansche aarde, En noglans, zijne wooning bleef arm en zijne ziel nederig er. ootmoedig. De maand Maan maand in de welke zijn patroonfeest gevierd wordt is hem bijzonderlijk toegewijd. Zijn «eredienst behelst menige diepgrondige lessen. Den aangenomen vader van Jesus beminnen, is de deugd beminnen; de bescheidenc ootmoedigheid, de moe dige gelatenheid in eenen oriderge- echikten siaa*; den b’uidegom van dè 11. Maagd beminnen, is een rechtvoer dig geween in rem houden en bet leven behouden op ii«u hoog ten cup d‘i zuiv-i >i‘ d; (len O ’d:"ei vader '■•■■u u o Zali iniikci lu.iii ui lot .ia'I en luzerne zal zaaien. I b) Op onlangs gebalkte of gemergelde gronden zal men zich meestal kunnen onthouden van eene poiaschbetnes ing. c) Op lichte gionden, weinig rijk aan organieke stoffen, zal men voordeelig den ka'k vervangen met eenigsuns (van •400 tol 000 kg de hoeveelheid meiaal- slakken onder letter a aangeduid te ver meerderen. In du geval z.il deze hoe veelheid phosphaatmest den kalk in voldoende hoevee'hcid aanbrengen. d) Op klaver- en luzernegronden «rm aan potasch en phosphoonuur zal bel aanwenden als dekmest gedurende o! op ’t einde van den winter (boe vroeger hoe beter) van 800 b 1000 kg. kainietof i kieseriet en 800 li 1000 kg. metaalslak- ken de grootste diensten bewijzen. Voor late toepassing, vervange men de metaalslakken door 500 kg. superphos- phaal of 175 kg. .geprecipiteerd phos- phaai (38 h 40 p. h. phosphoozuur). e) Eindelijk op klaver en luzerne akkers aangelegd in leemzaadachiige gronden, waar op geen kaiuiet, of kie- seriet of een ander mest dat sulfaat be- val gebruikt is geworden, zal men heel gunstig met de meiaalslakkcn 200 a 400 kg. lar.dbonwpleisier aanwende::. Du zal iiitgestrooid worden op de klaver wanneer zij met regen bevochtigd ot met dauw bedekt is, hetzij in den Herfst, eenigen tijd tja het inoogsien of het afgrazen der laatste snede, hetzij ge- woonlijk in de Lente bij het hernemen van den wasdom der klaverplanten. L VANDEN BERCK. Landbouw Ingenieur. ----ondervragingen, die nog eens de werk- lilchkrenijk. De liberated stellen als kandidaat voor de senaatkieting welke den 28 dezer te Bergen moet plaats hebben, M. Houzeau de la Haye, gewezen volksvertegen woordiger vac Bergen. De katholieken hebben besloten zich te onthouden. 1'erti‘ckuren van den IJzercnweg van den Buurtspoorweg* CIO t 3 ÜIO 47 E 8 9 38 Ex 3 I »e Kamer potasch, noch aan phosphoorzuur. beeft vcrledene week weinig werk af- a) Men zal 800 i 1000 kg. kainiet oi ki isetiei en (500 b 800 kg. Thomts- pitojphaai aanwenden bij de vrucht die vvaHi’r'.i ii til. bij deze waar men k'aver DE VEURNAAR totf Veurne Six lie rj Coxyde C Nieuport Oostende 1 SO 1 37 i 45 1 57 I 03 4 43 b (4) 6 42 6 52 7 10 7 50 «05 V 18 1045 10 57 t2 05 1 20 016 11 40 1 S5 1 43 Oostende Statie Nieuport Cozy-le Ve«i lie Mark I Veurne Statie - 3 14 8 08 3 20 6 <3 3 33 C 34 3 40 6 33 10» C 53 5 00 7 53 1 58 4 00 4 17 -4 35 4 37 4 43 Veurne Statie Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alreringbeiu Loo Hoogst.ede-Linde Yper Statie Yper Statie Hoogstede Linde Loo Alveringb-m Nieuwe Herberg Veurne Voorstad Veurne Statie 4143 ua 1110 it ij f02* 10 45 10 57 11C» «s> tin 5 I* ZZ3 6 4« 7 18 7 45 7 54 5 00 5 50 6 03 631 7 01 7X8 0 07 6 08 7 20 8 40 9 15 9 37 ÜM 008 108 Ex «gggagEJ.'V' ■■■■w ■>i. e aanTMUea— SAO 13 38 9 58 IS 43 "1 1 03 1 30 3 30 5 43 7 29 -7 43 «0» 8 35 tl«.wl Cent Lichterfelde 6 52 Coi temai. k Jtixinude Vein ne Adinkerka puinkerk* Duinkrrke Adinkerke Veurne Hxn.ude -Cuileniarck 5 54 Ljelilri relde 5 49 Gent Krmsel 8 15 8 99 8 38 8 34 8 l« 8 53 OOSTENDE-V EUR,VB 563 7 43 10 48 1318 *8 05 8 43 11 47 OoBtduynkcrkr jb 12 4 O® 13 04 1G30 9 05 Ü<t ?4 42 9 30 13 34 *6 48 9 38 13 30 TFïl—VtLTtMl t»j jm IX «S 7 - «»i «ra 36» *45 114 4.8» 7M at» hi «uïjï VEURNE—YPER. 445 7 33 Ö101» tt« U «Z*ï 4 50 7 27 541 7 48 5f8 755 5 35 8fS 5 49 8 38 8 45 9 32 4 40 7 f8 5 35 8 f4 tf<l 5 51 8 38 1135 6 08 8 45 6 f5 8 52 6 36 »tl 6 4i 919 Men meldt uit HouthulstZondag werd het ge rucht verspreid dat een meisje bevallen was. Doctor Berlament, ven Clercken, werd door de ouders verwittigd en bevond dat het gerucht ge grond was. Het meisje loochende krachtdadig; doch na het vertrek van den geneesheer bekende xij aan haren vader dat het kind doodgeboren was, en dat zij het in de aanpalende amis verborgen had. Het pariet van Veume, per telegram ontbodea, ging «er plaats, vergezeld van den wetsdoctor Stey- laers. Deze laatste, en zijn collega van Cterckea deden de lijkschouwing en bevonden dat het kind levend geboren waa. BRAND. Zondag zijn te Langhemarek da stallingen ‘van 'dé hitstede der weduwe Vanhove afgebrand, ij koeibêesten zijn in de vlammen ge bleven Men verrpoedt kwaadwilligheid. Alles ia verzekerd. (l,.‘ 7 x«-11 40 3 52 8 42 - 1 S5 5 «2 8 50- 1 43 5 14 9 21 2 10 5 59 9 48-5 38 6 05 9 59 2 56 «IS «45 10 52 - 4 99 7 12 555 E»p5 8 57 l( 54 368 V 41 11 47 3 56 9 55 I55 4 04 10 19 12 26 4 55 10 46 12 55 5H 1 55 5 22 2 58 6 46 4 45 810 10 47 VEURNE - OOSTENDE 3 !5 6J8 Veume Markt r5 2t 7 04 :333 7 16 10 08 12 54 Oostduynkcrke 5 41 7 34 10 16 I8 60 7 43 10 34 *7 8 43 11 33

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 1