I h ■it s IV" I 11. JAARGANG. irschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. sjaars; met de post 6 fr. Annonccn '"HjtimcD p-r gel. D* prootc Waar is do sieêman die bekwaamheid k •2 Woensdag 17 Maart 1897. .y Dit blad vo En nu eilaas, nu roemen en bogen onze lichaams en der ziel tot eene harmonische I er. streven allen naar het bevoegde doel, de vol maaktheid van den mensch, het tijdelijk en eeuwig geluk in een deugdelijk maat schappelijk leven. In een woord daar, in de goede scholen en daar alleen wordt de ware, dat is de krachtige, de vlaam- sche, de kristene opvoeding gegeven, daar alleen maakt men van onze kin - ders vastberaden mannen, krachtdagdige Vlamingen; oprechte Katholieken. H ««2 11» IU 1 36 4S1 7 - De Opvoeding. Over eenigen tijd ontvingen de gees telijken van ons bisdom van wege hun nen geleerden cn geliefden Bisscbop, renen herderlijken brief over het leeren en wijzen der kinderen. Men leest er den raad eener klaarziende wijsheid, men ziet en gevoelt er het streven en stralen eener tintelende liefde voor het kind. Zijne hoogweerdigheid herinnert het onverpoosde werken van T Brugsche Christen volk, het kind cn zijn opvoe- dinge ten beste Dank Ued. er om, zegt hij, want gij hebt voor den Heere rijke zegepralen bekomen. Maar er. rust toch niet en laat uwe wapens niet roesten. De vijand is aan ’t loeren, Uwe zake is heilig en hel geluk van liet kind ligt u allen zoo nauw aan ’t hei te. Wij allen, katholieken van’l Vlaam- sche land, luisteren wij eerbiedig naar die tale en werken wij dus immer voort voor het welzijn van het kind. Het kind! T Is hel zaad en de vrucht, de hoop en de kroon van familie, land en kerke! Geeft, mij zoo sptak de wijze Leibnitz, geelt mij de opvoedinge der kinderen, binst den tijd eener eeuwe, en, voor waar, ik zal op mijne beurt hel aan schijn der wereld veranderen. In die opvoedinge ligt immers de toekomst, zoo het kind is, zoo de toekomst wezen zal. Wie en zou dus niet verwonderd zijn, ■wie en zou ons schrijven niet als over tollig werk aanzien, moesten wij bewij zen dat het volstrekt noodig valt kracht dadig en voorzichtig de opvoeding der kinderen te bestieren? Wie cn weet niet dal er v«le driften en vet mogens, vele lichaams- en ziels krachten als zoovele drijlvecren in den jongen knaap aan ’t worden cn aan 't le ven zijn? Wie en weet biet dat niet ééoe enkele dier krachten mag verwaarloosd zijn, maar dat men verstand, geheugen en wil, hert en geest, gansch het kind in lijf en ziel, met wakend ooge en onver- poosdevzorgen moet bewerken, wil men uit dien weelderigen akker rijke vruch ten zien ontkiemen, heilzame planten zien opgroeien voor God en voor bet vaderland? Ja, er is eene vaste richting noodig, gansch in harmonie met de natuur, gantch gelijkvormig met de plichten door den naaste en door bei volk, door de Kerk en doorGod ons voorgescht even. En toch, o verblindheid, toch spieken onze huidige socialisten geheel anders. Hun vader en eerste leider, Rousseau bij name, heeft over een honderdtal jaien een werkje geschreven aan het welk hij voor name gat Emile ou l’édu- cation. mannen op dal werk! Welr.u wat woidi eenheid samengestrengeld er aldaar geleerd? De opvoeding is nutteloos, ja moorddadig. Alles is goed dal komt van de natuur, alles ontaardt in de handen der menschen! Onvers aanbare tale niet waar? Dus bij zijne intrede in de wereld is ieder kind opperbest en, blijft het zijn zelven overgelaten, het blijft rechtscha pen. O! mocht hel alzoo heeten, moch ten alle menschen in dien natuurstaat voort leven! De wereld ware vzeldra in een paradijs herschapenMaar hoe komt het dat het alzoo niet is? Van waar alle slnch van driften die woekeien en woe len lol in ieder menschen harte? Van waar die afgunst en hebzucht, die begeerlijkheid, dat hunkeren naar I dieningen zijn er dis niet goed ingcvuW zijn door mannen welke in de kinder jaren ploeg en dorschvlegel gehanteerd hebben. Ik beweer niet dat alle boeren op hnn woord mogen geloofd worden, noch dat listen en ’t bedrog ook niet ingeslopen zijn in de boerenwoning. Zelfs ik dar beweeren dat het doorgaans gevoeg- lijker en gemakkelijker is te bandelen met den steéman dan met den boer, omdat deze veelal soo mistrouwig is en maar kan affairens doen met bedriegers. Hetgene ik beweer, is dat de boer van den ouden en den waren stam, van eet lijken rang, een man is vol rechtzin nigheid, open van karakter en rechtuit in zijn zeggen. Dezen die zeggen 'l is 'nen boer, zou den moeten beschaamd staan om hunne eigene domheid, onwetenheid, onerva renheid, als zij in vergelijking moeien gesteld worden met eenen boer. Gebeurtenissen in het Oosten. De nieuwsbladen deele» dagelijks lange depechen mede over de gebeurte nissen in het Oosten; doch al die tijdin gen bevatten eigentlijk weinig nieuws. Alles katt in twee woorden vermeld worden Er is geen nieuws. 't Is tc zeggen, Griekenland heelt geant woord aan de mogendheden, die hom bevolen zijne troepen uil Greta en zijne schepen van rond het eiland weg te trekken, en die antwoord is er eigentlijk geene. Die antwoord zegt alleenlijk dat de terugroeping der troepen bel teekon eou zijn van nieuwe plunderingen, bran den en moorderijen op het eiland, en ■telt voor eene volksstemming te hou den om te weten of Creta een eigeu bestuur wil bekomen, of bij Griekenland gevoegd zijn. Men ziet het, eigentlijk geen nieuws; maar ’t zal wel hierop uitdraaien dat de mogendheden precies zoo vreeselijk boos niet zijn op Griekenland Met al dat, is het zeer wel aan tc nemen dal de berichten waarheid zeg gen, als zij den toestand op Crota ellen dig noemen. Wie daar nu baas speelt, is haal en grijpzuchl, en men kan denken wat er te koelen gelegd of te vuren ge zet wordt. De Cretensers zijn waarlijk te beklagen, terwijl de schepen van de mogendheden rond het eiland kruisen, en hier en daar een zeker getal zeesol daten hebben ontscheept, ’i is moord en vulgeii.-» plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artik h,. rv?„ 20 fr. h»l 100, De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen} en 't buitenland worden ontvangen door het OmcE de Publicjte, .liag-lalenaftraal, 46, te Brussel. 3 Januari 1897 een man met verstand en klaar begrip, een man die tn Gods opene na tuur de verschijnsels ziet en oordeelt, een man met veel meer kennis en be kwaamheid dan dezen die hem willen beschimpen met tc zeggen 't is nen boer. De boer moet zijn land kennen, welke bestnnddeelen het meest bevat en alzoo bepaald geschikt is voor de vruchten die cr op te kwecken zijn. De bestand deel™ die cr in ontbreken moet hij weien aan te vullen door geschikte mest stoven. Hij moet ook de vruchtafwisse- ling icgelen, om den grond niet vit te putten met altijd dezelfde beslanddee len er uit op te zuigen door dezelfde vruchten. Hij moet de zaden kennen en weten in welke hoeveelheid ze behooren ge zaaid te woiden en ten bekwamen tijde. De boer moet koopman zijn hij koopt en verkoopt bet jaar door. Hij köopt paarden, koeien, zwijnen en verkoopt die, zoodat bij wel de dierenkennis moet bezitten. Hij moet goed bekend slaan met hol kweeker. der dieren, en kennis hebben van ziekten en genees middels. De boer bezorgt ons niet alleen graan en aardappels, hij bezorgt ons het v'.eesch door de mestdteren bij hem aangekweekt. Hij bezorgt ons de melk, de boter, den kaas. Voor dit alles is er bekwaamheid vereischt, en veel meer dan een gewone steêman wel denkt. Het is bewezen door de schoolprijs kampen, dat de kinders te lande meer i bekwaamheid hebben dan die van stad, kroon weder upsebikken die dreigt u alhoewel die min oppassend de school van het booid te vallen O gij allen, die bijwonen, en min leeraars ten hunnen uw vadei land bemint kent uwe plichten. luistert naar de stem uwer Bisschoppen. Zij zijn de engelbewaarders, de kristene graven van bet nieuwe Vlaanderen boer heelt kennis en dienste hebben dan de steeleerltngen. De kinders zijn meer in de opene na tuur, zij lezen in den grooten boek der n.ituui keni b, en hur. geest en begrip U Es 'ncn beer. Dat is bij mij een man met ferm ka rakter, een man van zijn woord, bij wien ja en neen hunne ware bcteckenis hebben, een man zonder beslag en fat- lust I zoentjes, een man met verstand en klaar •r... j Lnrrrirv AAn mnn /lia itl (Trkrta AnonA n’V en rijkdom, van waar die hoogdraverij T Van waar die onlusten cn opioei Van j waar het vergeten van alle plicht en eer? O ja, eilaas, alias ontaardt in de i handen der menschen, der slechte men schen voorwaal, duo< de slechte op voedinge worden alle krachten zoovele drijfveeren voor het kwaad, zoovele hcl- boomen voor de ondeugd. Overgelaten aan zijne nature met bare onbetoomde driften, overgegeven aan mannen zon der geloof en zonder eere, keert het kind rap en vaste naar de wildheid terug Hebben wij zulks niet geweien in Belgie Moeten wij die bittere gevol gen niet betreuren sedert hei jaar 79 Velen, ja zeer velen door die vei dwaalde wijsgeeren misleid en misleerd, nebben hunne ware bestemmingen vergelen, het ware richtsnoer van hun leven en stre ven, hei lijden en strijden hunner ziele verloren .Zij zijn mannen geworden maar geene vlaamscbe mannen, o neenZij behooren aan dal volk niet moer dat nooit éénen zijner plichten vergat, dat volk dat immer kristen heette en op den God wit het kon strijden en lijden, kon lijden en sterven in den heiligen lande, dat volk, zeg ik. dat, in alle eeuwen, zijne kinderen opluidde in de eerste tangen der kristene legers, geschaard rond hunnen Leeuw, die met den klauw hoedt ’t lieve dierbaar Christikruis O Vlaanderen, mijn lieve Vlaanderen, wie zal er de wonde vermaken die aan uw berte is aan ’t bloeden Wie zal de Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Prfs'k.infooren, Vertrekuren van den IJzerenweg van den Buurtspoorweg J I 390 slecht dat het land.-beslier van bet bedorven Eiankrijk hel door de beulen l als eenen misdadige deed verbranden. V-an Turkije, zelf, meldt men voort dal Dal boekske was toch zoo zedeloos en bet lichaam onderworpen aan de zt?l, kunde om boer te wo’iden? Maar de j het geweldig wapent en veel tropen het leven der zinnen gericht naar bei leven van het verstand Daar worden ai de j trekt. Doch men mag dat wcèi al nhl den. Geene bedrijven, ambten en be- te hoog opneman. Trouwens, turksche Schaart u rond hen en werkt voor zijn klaar en vatbaar. p under op Creta, hunne scholen I Daar, in die scholen, I Waar is de sieêman die bekwaamheid j maakt men ware christenen Daar wuidt’genoeg heeft in grond-, phirjt-en dieren- bekwaamheid om l langs de grenzen van Griekenland bije. n i koopman, handelaar, nijveiaar te wot- j t krachten des 51 E 3 3 21 518 S72 6 48 7 18 7 45 7 54 6 42 652 7 20 7 50 8 05 918 1045 10 57 12 05 1 20 5 00 5 50 6 03 631 7 01 7 38 9 07 Oostende Statie Nieuport I Coxjde Veurne Markt Veurne Statie 1 30 f 37 1 45 1 57 2 03 15 8 09 8 26 8 34 8 46 8 52 4 43 5 06 2 58 4 00 4 17 4 25 4 37 4 43 6 08 7 20 8 40 9 15 9 37 9 56 0 08 108 Ex 3 14 6 0» 3 20 6 12 3 32 6 24 3 40 6 32 4 00 6 52 5 80 7 52 I1”1-11. I-1'-1 ,,.ir 11 JMBawMMSWw Veurne Statie Veurne Fanbourg Nieuwe Herberg Alvei inghetn Loo HoogStaede-Linde Yper Statie Yper Stal ie Hoogt lade Linde Loo Alvennghem Nieuwe Herberg VeurneVooialnd Veurne Slntie y ■y 8 50 12 36 9 56 12 42 z 1 02 1 20 2 20 Brunei Gent Lichterxelde 6 32 Corteniarck Dixniudo Veurne Adinkerke t, Duinkerk» Duinkerk» Adinkerke Veurne Dixmude Cortem.rck 5 34 Lrehterrelde 5 49 Gent Brg.se! - 5 43 - 7 29 7 43 8 09 -8 35 -i< t'kSÜ 1 43 4!» 767 -S g SCO 44» 724 2 a 214 456 7 »0 5 310 655 833 <05 350 «26 201 445 7 21 218 5 01 7 48 2 33 518 7H 2 40 525 8C7 301 546 824 »S 3 05 5 51 835 C M. Hetlyn, oud pastoor van Bulscanip, i« maan dag te Meulebcke overleden, oud zijnde 74 jaar cn 5 maanden. Veurne Markt ï5 2t 7 04 5 33 7 16 10 08 12 54 Oost'duynkerke -5 41 7 24 10 16 -7 7 48 10 34 7 8 42 11 32 OOSTENDE—VEURNE o5 05 7 42 10 48 12 18 ...v..)J 6 05 8 43 11 47 Ooilduynkerke j<> 22 2 00 12 04 -6 30 9 05 1212 f6 42 9 20 12 24 *6 48 9 26 12 30 YPIR—V1DRMB 4 45 7 22 *1619 - <024 1045 10 57 11 C9 11 23 it tv VEURNE YPER. 4 50 7 27 511 7 48 5 18 7 55 5 35 8 12 5 49 8 26 6 45 9 22 O# 440 7 18 10<5 5 36 814 5 51 8 28 H!5 6 08 8 45 11 42 815 852 H47 636 913 1210 641 919 1215 6 00 E 3 916 1 47 E 3 238 Ex 7 28-11 40 3 52 8 42 - 1 25 5 02 8 56 - 1 43 5 14 921 - 210 539 9 48 - 2 38 6 05 959- 2 56 6 15 8 45 10 52 - 4 09 7 12 555 Exp3 857 10 54 308 9 41 11 47 3 56 9 53 11 55 4 04 10 19 12 26 433 1040 12 55 51! 1 33 5 22 2 58 6 46 4 45 810 1047 VcHtrne Static Cnxyde Nieuport Oostende VEURNE-OOSTENDE 5U 6 58 5 *6 00 X y y I (-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 1