Woemsdag 24 Maart 1897. 12, J t tRGAWG. bil blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Ge zult bekennen dat aangezien de bijvoegen. on- Welnu, ik ei ken dat de vrije scholen eonjge jaren heeft de aardappelteelt de katholieken, e Ie'afdöende ge- Ijs tnenleving geoordeeld. Reeds hebben wij de getuigenis inge centimeters) losgemaakt worden. Indten de grond met onktuid bedekt is en zich strenge blokkade van Crela, dan eenige eilanden van Griekenland en ten stone gunsch het land. 1 100 vet volgde kinderen, er nauwelijks i mer van onderwijzers en leerlingen, zietdaar het doel naar 't welk wij, katho lieken. onverpoosd moeten streven. Geen dwang, maar vrijheid in den breedsten zin. No I>c Hamer is nog altijd bezig met de bespreking der begrooting van nijverheid en arbeid. Sedert het nieuw reglement der kamer in voege is, beeft men reeds kunnen on dervinden dal hei juist zooveel uitwerk- een houten been. In de kamer zetelen man nen die e<op uitzijn, niet om de zaken van het land te doen, maar om hunne eigene zaken te verrichten. Dat het volk n iod tijde of niet, dat de landbouw kwij- ne of bloeie, dat ’stands geld goed of slecht besteed worde, dat is hun gelijk; zij zijn maar bekommerd om te schelden en te'irren gelijk dronken kooldtagers in eene jeneserkroeg, om hen dan ’s an derdaags in het een of ander Volks huis te hoeren zeggen Da’s een die durft! of, gelijk dat volkje liever spreekt: D’as een stoute mu l doch falie zal'mij zegenen omdat ^enlc <je l biet map- grond mul gebleven zal bt v -.ei wij' Italië legen- .»oed op, zoo neme men eenvoudig zijne vooitb-engt... die toevlucht tol den hak ploeg (extirpa- tenr). Het noodige eggen zal deze be- weiking volgen. Ziehier wat er naar allen schijn in de eerste dagen gaat gebeuren Bezeil tandigheid vanCte a, onde’ de ‘“Uzereinitcil van den sultan, zal plechtig u**g< roepen woidcn. Zijn de admiraals der zes mogend heden, bevelvoerders over de e-kaders Cretascb water, die deze uitroeping zuilen doen en haar ter kennis van het Gretenzervolk zullen biengen. Ban zal Gi ieken'.and er moeten toe besluiten zijne troepen terug t trekken. Heeft die terugroeping niet plaats, (’an zullen opvolgentlijk al de dwang- maatregelen woiden toegepn 'l is te zeggen dal men zal beginnen met de liberalen het onzijdig onderwijs opheme- len, het hoogst noodzakelijk is dat wij non n woordig welke gij Zic'duar, g vdgen, ptaaUroimte. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het Office dk Puolicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. I r - .1» i.i_, .L. y---- - Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Appelmarkt, 7, te Veurnc, en in dn Postkantoren Vertrekuren van den >-> te komen op vroegeie c moene mijn maai Doch het onzijdig onderwijs wordt tuigenissen op de welke wij uwo ern- Landbouw. De aardappe'. Voreischten om een goeden oogst te bekomen Ofschoon de aardappelteelt oud zij, 1 zijn er nochtans maar weinig landbou- I wars die de vereisemen kennen, noodig i lot een goeden oogst van deze kosibaro knollen. Wel is waar, slechts sedert 1 een 1 nieuw tijdperk kunnen intreden, dank I zij talrijke en aanhoudende opzoekingen derwijs in den grond bedorven is. Ik |löl verkrijgen der grootste opbrengsten beter nebben bepaald. Onder deze voorwaarden zullen wij de Staat zal enkel vóór rol hebben mees- gewichtigste doen kennen. leis en leerlingen te beschermen; do- a) Voorbereiding van den grond. Voor zending der Kerk zal bestaan in het (je[1 Winter zal de grond diep 30 h 40 bepalen der grenzen, builen welke er j noch waarheid, noch recbtveerdigheid Gebeurtenissen in den Oosten. Be gebeurtenissen in het Ooster. heb ben in de laatste dagen geenen slap vooruit gedaan. Be oorlogschepen der zes mogendheden liggen rondom het eiland gelijk groote, drijvende blokken, eenige honderden matroozen zijn op ^'eta, alzoo gelijk wandejende itand- elden. En gelijk het onlangs in Arme nië en te Constantinopelen plunderen •n moorden was in 't groot, zoo ook bjdt men nu op het eiland door de 1 and van den roover en den sluipmoor- En de europeesche grootmachten la n zijn, en begaan, en bestaan ’t Is onverslaanbaar, 'l is ongelooflijk; maar l e. is toch alzoo. Baar is Europa gekomen, nadat het de Pauzelijke Staten liet rooven Lrgers.oh, zoo’n groote, felle legers; •naar zonder bezieling: eene masse staal, e,m hoop uniformen En die legers, ze dienm niet meer om het recht te ver- •I' digen, om 't onrecht te straffen, om do revolutie te breiden, om de Kerk te strum ihet zweerd heeft zijne edele be stemming verloren; de eere der wa- 1 P1 ns is een ijdel woord geworden; mas sa» zijn de legers, die de landen Uit putten, die de vlucht der volkeren ver lammen, en die maar dn één lom doel- "it rr.eer hebben den nabuur beloeren °n hem beletten te steik te worden. Men stele in het groot, men plundce helder- CP. men moorde rekarin: de groot- •nachten zullen diplomatieke notas zanden, en hunne schepen zullen eens Raan drijven in deze of gindsche waters. Tijdingen uit de grieksche hoofdstad Athenen melden dat alle strijdbare krach- len van het land zijn te wapen geroe pen. Be geestdrift blijft alom duren. Veel rijke Grieken vnn hel buitenland zenden groote sommen, om tot den oorlog te bereiden. Vreemdelingen van ten allen kante willen zich ook onder de grieksche vaan scharen. Koning en regeering zijn geheele dagen in dc weer en houden beraad over den neleligen toestand. i vastgezel heelt door de winterregens, j zoo zal eene gewone beploeging in de voorbereiding volledigen. Is en di oogt hij De blocus van Creta. Zondag morger.d, ten 8 ure, is de blocus van hel eiland Creta begonnen, een twintigtal oorlogschepen der groote mogendheden zijn de posten gaan be zetten, die hun aangewezen zijn. Baar al de eskaders voor bet oogenbllk nog niet voltallig zijn, is het eiland nog niet vol komen afgesloten, doch binnen eenige dagen zal de blocus volkomen zijn op gansch de uitgestrektheid der kust. Voor hel einde dezer week zullen 3,600 soldaten het eiland bezeilen; te Canea zullen er 200 engelschen, 300 italianen, 300 oostenrijkers, 300 russen, 300 duitschers en 200 franschen zijn te Rethymo 300 Russen; to Heraklion, 400 engelschen; te Spinatonga, 400 franschen; te Kissamo, 300 oostenrij kers; te Hierapetra, 300 italianen en iu de baai van SaedaÓOO duitschers. Geen enkel schip onder grieksche vlag zal het eiland mogen naderen; alleen de schepen der zes groote mo gendheden en der onzijdige landen zul len de Gretascho haven mogen binnen varen en er koopwaren lossen, doch op voorwaarde dat deze niet bestemd zijn voor de grieksche troepen of de opstan delingen. Be verdachte schepen zullen door de matrozen der internationale vloot mogen onderzocht worden. Sedert zaterdagavond hebben al de g iexscbe schepen Cre a verlaten. Het onzijdig onderwijs en zijne vruchten. Geachte lezers, wéér eens over 't on derwijs zult ge wellicht zeggen. llewel ja Maar wij vragen hft u Moet ge met ons niet bekennen dat het vraagstuk der opvoeding on van 't onderwijs des voiks eene der belangrijkste, der gewichtigste vraagstukken is en bet gedurig aan ’t dagoïde staat? En denkt toch niet dat het in Belgie alleen is dat men zich bestendig met dit vraagstuk onledig houdt, immers in alle landen der weieid om zoo te zeggen houden de geleedste mannen, de wijs- geeren en a. wie met de toekomsi der samenleving bezoigd is, er zich mfê onledig. In zake v;.n volksonderwijs wordt er heden een hevige kamp gesneden; langs' de eene zijde treft men langs Je andere zijde, de libeia en ol iruweelgasten, en de roodé socia isten aan. De katholieken willen liet godsdien 1 stig onderwijs en tie liberalen mui hun nen looden aanhai'g bet on.ijdig, of liever goddeloos outlet wij<. Roquette opgesloten, lelde men er II, n die eene cimsiene school, tegen 87, üte eene ve» werHtdtijkte school brj- woonden. M. Périé, schoolopziener, erkende dezer dagen in de Revue pédagogique, dat het onderwijs der onzijdige zedeleer in Frankrijk allergebrekkigst is, en dat de meeste onderwijzers, onbekwaam UC,,I1JUC11 ua, ucl Juia, u„., om met den meesten goeden wil, in dit ge| heefi a|s een trekplaasier op vak iels uit hunnen eigen koker te trek ken, erzieb bij bepalen de samenvatting uit de handboeken na te schrijven, ot on behendig ijk zinnen samen te tapen, die nauwelijks aaneenhangen! Men oordeelo welk out zulk onder wijs stichten kan Ook in Italië maakt de werc'dlijke school bankroet, ’i is M. Gianturco zeit, de minister van ’l openbaar onderwijs, die het besta’igt in een schrijven, aan eeoen leeraar gericht Weet gij tot welk besluit ik ge komen ben? schrijft bij, ’t Is van terug i een hoofdpunt mijner di'i’ikbim'den. Hel kost mij i ongelijk te bekennen, 'l doét mij genoegen do waar beid te openbaieu. In de Kamer lieb ik de vrije scao’en bronnen van on wetendimid goiieeten. ik heb hel viij 0:1de wijs s.rong veroordeeldIk was slecht» do weergaim der 111 onze j pari ij heerscheride denkbeelden. eene betere opvoeding en een beter onderwijs geven dan de S’aatsscholen. I De waameid is dal hel officieel on- (jje (jg1* verschillende voorwaarden tot bereid eene wet die de grootste vrij- heid van onderwijs zal toestaan, De r-.-„ bepalen der grenzen, builen we'.ke zijn zal... Men zal mij achteruitkruiper hco- heden, zelfs door godverloochenaars of stige aandacht inroepen. vrijdenkers, als eene plaag voor de sa- Ge zult bekennen da I j roepen van verscheidene geleerde man- het oordeel doen kennen van hen die nen en heden willen wij er de volgende i het vroeger voorstonden, maar welke bijvoegen. i nu, gelijk M. Gianturco, door de onder- Halen wij vooreerst de geluigenis aan i vinding geleerd, uitroepen dat het on- eenen vrijdenker, lid zijdige officieel onderwijs in den grond van wetenschappen in i bedorven is. i De onbeperkte vrijheid van het on- is van M. Fouillé, der Academie Frankrijk Te Parijs, schrijft hij, vindt men op derwijs en de Staat slechts de bescher- 2, die uit eene godsdienstige scuoöl komen. Op 100 kinderen 11. La Petite VEURNAA o n 2 - i, nn rvrvr» hotfll' 1 i i J 1 4 43 5 06 6 49 052 7 20 -J 8 05 918 1045 10 57 12 05 1 20 1 45 1 57 2 03 3 14 6 06 3 20 612 3 32 6 24 3 40 6 32 4 00 6 52 5 00 7 52 8 15 8 09 8 26 8 34 8 46 8 52 1015 ii 11 11 25 11 42 11 49 12 10 12 15 1024 10 45 10 57 11 09 11 23 12 19 Oostende Statie Nieuport Coxyde Veurne Statie 2 58 4 00 4 17 4 25 4 37 4 43 3 0 08 7 20 8 40 915 9 37 9 56 0 08 108 Ei 5 43 7 29 7 43 8 09 835 5 00 K 3 5 50 6 05 6 51 7 01 7 38 9 07 VEURNE— YI’ER. Veurne Statte Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alveringhem Loo Hoogstaede-Linde Yper Statie Yper Statie Hoogstade Linde Loo Alveringhem Nieuwe Herberg VeurneVoorstad Veurne Stn tie YPER—VEURNE 4 45 7 22 41-1019 4 59 7 27 5 11 7 48 5 18 755 5 35 8 12 5 49 8 26 6 45 9 22 440 7 18 5 36 814 ■5 51 8 28 6 08 8 45 615 8 52 6 36 913 6 41 919 Uü &U1* UCRÜUUÜU Udl dcllïgüfcivil ik door d( 6 00 E 5 916 1 47 E 3 238 Ex 5 7 28 - 8 42 - 8 56 - 921- 948 - 9 59 - UC- -Jl^aa jLwsaaat'l&g- VEURNE—OOSTENDE 515 6 58 ï5 21 7 04 ;5 33 7 16 10 08 12 54 Ooxtduynkerke -5 41 7 24 10 16 8 6 00 7 43 10 34 *7 8 42 11 32 916 11 40 3 52 125 5 02 6 48 8 56 - 143 5 14 7 18 921 - 210 539 7 45 9 48 - 2 38 6 05 Adinkerkef 7 54 9 59 - 2 56 6 15 Duinkerk» 8 45 10 52 - 4 09 7 12 555 Exp3 8 57 10 54 308 9 41 11 47 5 56 9 53 11 55 4 04 1019 12 26 4 53 1046 12 55 511 1 33 5 22 2 58 6 46 4 45 8 10 10 47 OOSTENDE—VEURNE 5 05 7 42 10 48 1218 0 05 8 43 11 47 1 20 Ooitduynkorke *612 9 00 12 04 1 37 •j ?630 90S 1212 Veurne Markt *0 42 9 20 12 24 Veurne Statie *6 48 9 26 12 30 H D ten, 1 10 55 6 34 S 1 15 4 00 6 39 J 1 36 421 7 - E7J 1 43 428 7 07 2 00 445 7 24 H 2 1* 450 738 2 S 310 555 833S£ 1 05 3 50 6 39 oS 2 01 4 46 7 2'1 2 16 501 740 2 33 5 18 7 50 -S' 2 40 525 807 2« 301 546 821 ei 3 06 5 51 835 Veurne Statio Veurne Markt Coxyde Nieuport Oostende 9 50 12 36 9 56 12 42 1 02 1 20 2 20 avw - -J Brunei 2 31 Gent 518 Lichterxelde 6’2 Cortemaick Dixmude Veurne Duinkerk» Duinkerke Adinkerke Veurne D'xmude Cortemarck 5 54 7 50 t-leMervelde 5 49 Gent Brunei

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 1