oensdag S4 April JS07. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. 'sjaars-, met de post 6 fr. Annoncen 20 centime» per regel. Oe groote letters en moet onverminkt gestemd worden; volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr IK cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen door het Office de Puclicité, Magdalenastraal, 46, te Brussel. 1 te rekenen van 26 April aanstaande, alle vreemde koperen munt hier niet meer geldig zal wezen. Koper geld. Het Kollegie van Burgemeester en Schepenen dezer stad maakt bekend aan i e ingezetenen dat de toelating vergund tweede, voorwaai (lelijk, 30 fr. boet, voor smaad. Rosseeuw Alfons, Sansen Richard en Neyrinck Allons, weiklieden te Dix- mude, de 2 eerste elk 26 fr. en derde 52 fr. boei, voor overtreding op de vischvangstwet. Zitting van 26 Maart. Depuy Jules, werkman te Crombeke, voorwaardelijk, 50 fr. boet, voor brand bij gebrek aan voorzorg. Verslype Remi en Vers’ype Florimond, werklieden te Wournen, voorwaardelijk, de eerste 5 maanden gevang, voor sla gen aan een gendarm, en de tweede, eene maand gevang voor opstand. 3 - 2 De begrooting der openbare schuld werd vervolgens aangenomen mei 73 stemmen tegen 19 onthoudingen. Daarna werd dealgemeene bespreking geopend over het wetsvoorstel strek kende om de rechten op den aankoop van kleine eigendommen te vei minderen. Deze bespreking werd donderdag on derbroken, om de beraadslaging ie be ginnen over de begroeiing van binnen- landsche zaken. In deze zitting werd het voorstel van M. Woeste, dat 20 000 fr. verleent voor de pensioenkassen der vrije onderwijzers aangenomen. Hecht erlijke krouijk. De korreklionele Rechtbank van Veurne, heeft veroordeeld Zitting van 25 Maart. Vanbavin. chove Henri, platonneerder, en Laus- sens Eduard, melserdiener. beide te Middelkerke, de eerste 75 Ir. en de E>c vlanmsche beweging. De vlaatnscbe beweging heeft sinds eenige weker, eene buitengewone uit breiding genomen. Wanneer de wei king begon, na de zoo te betreuren stemming van den se naat, baalden eenige verbasterde Vla mingen met minachting de schouders op, en voorspelden aan die werking ee nen duur van acht tol veertien dagen, na dewelke alles weder stil en rustig zou zijn in ’t vlaamsche kamp. Maar hunne hoop werd te leur gesteld, ’t Vlaamsche Volk is voor goed wakker. De werking duuit voort, en zij zal tot in de meest verlaten kanten der steden, tot in de geringste doipcn en gehuchten doordringen. De wel, die door de Vlamingen met zooveel geduld verwacht werd, werd in de lagere Kamer met bijna eene eenpa righeid gestemd en aangenomen. geene halfbakken,geene verbrande koek willen wij uit den parlementairen oven aanveerden. Wij willen ons recht gansch en geheel. E tol dat dit recht ons geschonken worde, tot dat wij volkomene gelijkheid voor beide landstalen bekomen hebben, tot dat onze dierbare moedertaal als kind van don huize, als officiële wetstaal erkend worde zullen wij den begonnen strijd niet slaken. Dan zal de vlaming wederkeeren in bet volle bezit zijner rechten, niet meer als vreemdeling in zijn eigen land be handeld worden, maar als een zelfstan dig volk worden beschouwd. Kreta. Wie had er ooit durven denken dat een klein landeken al de plannen eener dubbelzinnige, eener hatelijke diploma tie zou verijdelen. En zulks is nogtans gebeurd. De groote mogendheden, na eerst vruchteloos gepoogd te hebben bet ont schepen der grieksche troepen op Kreta te beletten, zijn eveneens mislukt in hunne pogingen om Griekenland te dwingen da toekomst van Kreta in hunne handen over te laten. De strijdlust bij de Kretenzers en bij de Grieken neemt toe en men vóórziet eenen oorlog tusschen Griekenland en Turkije als onvermijdelijk. Als een vuur loopt door gansch de beschaafde wereld een zelfde gevoel van hooge bewondering en sympathie voor het dappere volk. Bijna in elke univer- siteitstad werden betoogiogen ten voor- deele van Griekenland op touw gezet, de jeugd immers is doornaluurlijke nei ging grootmoedig en vatbaar voor de schoonste en edelste gevoelens, Overal klinkt de kreet te wapen daar waar grieksche broeders vertoeven! Te wapen voor hel lieve bedreigde va derland! te wapen, voor duizende christenen die een strijd, een laatsten beslissenden strijd aangaan tegen de Turksche dweepzucht. 0! mocht Griekenland zegepraland uit het strijdperk treden! Dat is de wenscb, de vurigste wensch van mijn heit! Planten van Aardappels. Onder de voordeelen die de landbou wers hebben hunne aaidappels in hel tegenwoordig jaargetijde te planten met de meeste zorg en volgens al de voor schriften, die de ondei vinding ons aan wijst, als zijnde meest praktijk en doel matig, is het voorschreven nooit de I bntaardappels aan stuk te snijden, om de reden dat de stukken knobbel niet in slaat zijn de jonge scheuten van water en voedsel te voorzien, waardoor deze in de lente, als er wat overmaat is van droogte ot natte, geheel dikwijls omko men. Het is noodzakelijk de knobbels in bun geheel te laten. Daarna moet men nooit voor plant- aardappels de kleintjes riemen, maar in tegendeel al de best gevoimdeende oogen m Verkrompene, jj koninklijk besluit van 6 September 1896, vreemd kopergeld tot beloop eener som van 2 frank in betaling te geven,bij dergelijk besluit van 18 Maart -l ver- dat hel voortzetten eener plant bij mid- i schijnen in't Staatsblad van 15 dezer en t!«n «on HpaI finr nhnf non tvUrlrlal i rl J is dat geheel tegens rijdig is aan de Een liberaal blad heeft dezer dagen ’oor éën enkelen keer de waarheid ge zegd, die langen lijd werd verborgen gehouden. Weel ge wat de liberale pers aan- diijfl tot het bekomen van den algt-mee- nen dienstplicht Als al de jo. ge lieden naar de kazer nen moesten gaan, zrgt hel hooger be doelde blad, het znu weld'a gedaan zijn met de overheersching der Kerk op den buiten. Dus, de kazerne moet niet opgeklopt worden van soldaten, omdat zij er noo- dig zijn voor de verdediging des lands, maar... De kazerne moet dienen om den zede- lijken christen geest in alle gemoederen te dooden niets dan dat. Wij weien dit sedert lang, doch men beweerde vroeger huichelend, dat het vaderland moest... gered worden. Wal men wil, is eene school zonder Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmarkt, 7, te Veurne, cn in de Postkantooren. ~~—l—III— >liWH*~ru'Wl Kfll _WUTIIIW!«Ui'IJ L.iilTr UJiiriuat i Vertrekuren van den IJzerenwcg wan den Buurtspoorweg. Maar onmiddelijk ging er onraad aan ’t broeien, de fransch-en waalschgezin- den slaken de hoofden bijeen, cn 't gevaar was groot en dringend de nood In T land van Lcie en Schelde. De Senaat begon de bespreking cn daar vielen Vlamingen af; ja zelfs meer, Vlamingen lasterden en belcedigden hunne eigene stamgenooten. Maar die handschoi n vlak in ’l aange zicht der \lamingen geworpen, werd door duizenden opgeiaapt, en de strijd begon. Roeland klepte storm, de blauwvoet vloog en het oude kerelsras trad hel strijdperk binnen, Hier zijn zij de flamtndianten, de bede laars, klonk bel alom. Duizenden uit alle hoeken van hel V aamsche Land stroomden bijeen en bidden eene monster belonging in een der voorsteden van Belgie’s hoofdsiad. En daar zwoer men plechtiglijk Hou endc trou aan hel vlaamsbhe diet, niet te rusten voor aleer volkomene gelijkheid aan beide landstalen verleend wordt, en in alle streken van het vlaamsche land te werken om dit te bekomen. En cr wordt woord gehouden. Plaatselijke betoogingen worden het Vlaamsche land door ingericht, en tel kenmaal stroomen de zoo bedaarde bui tenlieden samen. Zoo werden honderd duizenden Vlamingen over den taalstrijd ingelicht en vcor onzen kamp gewonnen. Overal is de beweging doorgedrongen. De vlaamsrhe sprekers worden met ge< sldrift ortbaald en de vlaamsche be weging, Jank aan die onpolitieke en on- vatUrlandschc stemming van den St naat, heeft in korten lijdjreuzenslappen afgelegd en onverwachter! voortgang gedaan. Onversaagde en onvermoeibare strij ders van Vlaanderen, houdt aan! Laat niet af en volherdt in uw kloek besluit! Volherdt tot dat alle steden, alle dor pen gansch het land, weten en onthou den dat Vlaanderland herleeft. De wet De Vriendt-Coremans zal I>e Haiucr heeft dinsdag de begrooling van frnan- tien met eenparigheid der aanwezige leden aangenomen. Daarna ontstond, ten gevolge eener ondervraging, eene diskussie over den grooten smokkelhandel in vee die aan do fransche- en Itollandsche grenzen gedreven wordt. M. de minister van landbouw beloof de aile maatregelen te nemen om den smokkelhandel te beperken, cn onzen veestapel, die thans in gezond! eidsloe- stand vet keert, tegen besmetting te vrij waren. schoonste uitkiezen, waarvan de minst beschadigd zijn. V gepokte of misvoi mde zijn streng te ver werpen en af te keuren. De reden is gemakkelijk om te ver- __.p_ .4 staan. Men moet zich wel vooi leggen laatst is ingetrokken. Dit besluit zal dat hel voortzetten eener plant bij mid- i schijnen in 't Staatsblad t... 1.Ï 2. del van een deel der plant, een middel za| jen 26 verplichtend worden. Zocdat. wetten der natuur. Om eigentlijk eene vrucht voort te zetten, in de vereischte voorwaarden, moet men hem zaaien. Aardappels plan ter» is aardappels voonzaïten door eene soort van griffeling, dus door een middel tegenstrijdig aan de natuur. He1, gevolg van dit misbruik is de veiflauwing, de uitputting van de vrucht zelf Als men daarbij nog andere middels van veiflt>uwing voegt, als eene slechte keus van knobbels, gepokte en m svorm de, begrijpt men dat men het kwaad nog verergt, en dat men alras tot de vo kotnene uitputting van de soort ze f moet geraken. Het is dus onze plicht, willen wij dit gevolg vermijden, en de misrekeningen inden oogst voorkomen, de oorzakt n van vervallen niet te vermenigvulden. cï' A. A fci. A. A 'i* VEURNA 110 3 01 6 48 7 18 7 45 7 54 1057 12 05 I 20 1 02 1 20 2 58 4 00 4 17 4 25 4 37 4 43 8 15 8 09 8 20 8 34 8 4G 8 52 10 24 10 45 10 57 11 09 11 23 12 19 1015 11 11 11 25 11 42 11 49 12 10 12 15 1 20 1 37 1 45 1 57 2 03 6 08 7 20 8 40 915 9 57 956 0 08 108 Ei c Oostende Statie Nieuport f - - - Coxy-ie Veurne Markt Veurne Statie - ■s 916 11 40 1 25 145 2 10 2 58 2 56 4 09 5 00 E 3 5 50 6 03 651 7 01 7 38 9 07 3 14 6 06 3 20 612 3 32 6 24 3 40 6 32 4 00 6 52 2 20 5 06 7 52 VEURNE-YPER. Veurne Statie Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alveiingheu» Loo Hoogs faede-Linde Yper Statie Yper Statie Hoogstad© Linde Loo Alveringhem Nieuwe Herberg VeurneVooislad Veurne Statie E 5 c z “5 55 6 34“ 1 15 4 00 6 39 S 1 36 4 2! 7 C 1 43 4 28 7 07 -2 2 00 4 45 7 24 r 214 450 738 310 5 55 8 33 2 1 05 3 50 6 30 S 2 01 4 46 7 26 - o 2 16 501 740 2 33 518 750 2 40 5 25 8 07 2 546 824 pï 3 06 551 835 Dinsdag 6 dezer is, tusschen Hoogstaede en Veurne, en ten nadee'.e van Alois Berat, schoen maker te Poperinghe, van eenen marktkramerswa- gen een pak nieuwe schoen gestolen, ter waarde van een paar honderd frank. Zondag avond heeft te Merckem, aan den bosehkant, een bloedig gevecht met messen plaats gehad. Er zijn zeven gekwetsten, waarvan vier bedledcrig zijn. Een schipper die met zijne schuit aan den Keiler, te Dixmude, gemeerd lag, wilde maandag namiddag aan boord gaan, doch deed een misstap, viel in de vaart en verdween onder de schuit. Hij was op het punt te verdrinken, toen hij gelukkig gered werd. OOSTENDE—VEURNE 5 05 7 42 10 48 12 18 _6 05 8 43 11 47 Ooxliluynkerke “6 22 9 00 12 04 76 30 9 0S 12 12 26 42 9 20 12 24 *6 48 0 26 12 30 YPER VEURNE 4 45 7 22 *1019 4 50 7 27 5 11 7 48 5 18 7 55 5 35 812 5 49 8 26 6 45 9 22 440 7 18 5 36 814 5 51 8 28 6 08 8 45 6 15 8 52 6 36 913 6 41 919 1 47 ES 2 38 Ex 3 5 43 7 29 7 43 8 09 8 35 6 00 E 3 7 28 - 11 40 3 52 8 42 - 1 25 5 02 8 56 - 145 5 14 9 21 - 2 10 5 39 9 48 2 38 6 05 9 59 - 2 56 615 8 45 10 52 - 4 09 7 12 5 55 Exp3 8 57 IC 54 3 08 9 41 11 47 3 56 9 53 11 55 4 04 10 19 12 26 433 1046 12 55 511 1 53 5 22 2 58 6 46 4 45 8 10 10 47 VEURNE—OOSTENDE Veurne Statie 15 6 58 Veurne Markt f5 21 7 04 Coxyde jv oo Oostduynkerke g 5 41 Nieuport Oostende 6 42 4 43 652 5 06 7 20 Coi temarek 5 34 7 50 Liehtcrvelde 5 49 8 05 Gent 9 18 Brussel 10 45 9 50 12 36 -9 56 12 42 *5 33 7 16 10 08 12 54 5„,i 7 24 10 16 16 00 7 43 10 34 *7— 8 42 11 32 Brunei 2 2! Gent 518 Lichterielde 6 32 Coi temarek Dixmude Veurne Adinkerke Duinkerke Duinkrrke Admkerke Veurne D'xn.ude

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 1