JLs/ jL=J Woensdag 21 April 1897. Landbon Wi No 54’ Oorlog in het Oosten. 16. I JAABfê&SG. Men schrijft in bij BONHOMKE-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkantooren. 4 het verplichtend onderwijs aan- Woeste, die het ver plichtend bestreed. Wij meer.en dat, in dpze gewichtige zaak, de meening van M. Woeste meer dan die van priester Oaens overeenkomt met die der geeste lijke overheid. De Kamer is woensdag uiteen gegaan tot 27 April. L. VANDEN BERCK, Landbouwingenieur. Over hel aanleggen van voortdurende weiden Voorbereiding en vruchtbaarmaking van den grond. Keus der zaden. l>e Kamer Dinsdag werd de bespreking over de begrooting van binnenlandsche zaken vooitgezet. M. Maenhoui vroeg, onder 1 Sterfgeval. Een brief uil de missie van St. Jacobs, van Lusaka, in het vikariaat van Opper- Congo. gedagieekend 26 December en in België toegekomen den 13 dezer, brengt ons de lijding der dood van den 1'. P Gustaaf üc Heerst, van het orde -èè 3~ andere, verbetering in den toestand der veldwachters, die het, inderdaad, ia zekere kleine gemeenten, niet al te breed hebben. Verder rolde de bespreking over de echrijversrechten. Woensdag liep de bespreking der be groeting van binnenlandsche zaken tect einde en werd die der begrooting van openbaar ouderwijs aangeval, welke te gelijkertijd moet gestemd worden. Zooals wij reeds gemeld hebben, I onderwijs en der ontslaggevende tnler- wijzers van 1879. i Er ontstond eene nog al uitgebreide tusschen priester den 24 December laatstleden, ten ge ve'ge van eeueu aanval van bioedpir- kooi is. De E. P. De Beerst, geboren te Adin kerke in 1865, deed zijne eeiste studiën in hel bisschoppelijk coliegie van Veur ne; bij vertrok in 1886 naar hel novi ciaat der Wme Paters, te Maison Cariée, in Algerie, weid in 1890 priester ge wijd te Carthago, kwam vervolgens eenige maanden in bet postulaat der Broeders Missionnarissen te Boxel (Ne derland) dooi brengen en vertrok van daarin 1891, naar de missie van den Opper-Congo. Meer dan vijf maanden later, na eene lastige en moeilijke reis,en na schier aan de koorts bezweken te zijn, kwam hij te Mpala tue, waar hij met onvermoeibaren iever zich toelegde aan de bekeering en beschaving der zwarten. In de maand April van verleden jaa was hij door Mgr. Roelens gelast eene nieuwe missie te slichten in de nabij heid van het Tanganikameer. Na in de bergstreken van Marungu en de moeras sen van Mukuli vruchteloos gezocht te hebben, doorliep bij eene streek die vröegar zeer bevolkt was, maar nu ge heel verwoest en uiigemuord is door de slavenjagers. Van daar trok hij de ijzerbergen van Het spel is begonnen. De oorlog tus schen Turkije en Griekenland is ver klaard. Dit werd zaterdag beslist in den ministerraad in bet paleis van den sul tan ie Constantinopel, waar besloten werd den gezant van Turkije uit Atbenen terug ie roepen en aan den gezant van Griekenland afscheidsbrieven te geven. Onmiddelijk werd hei bevel gezonden naar Edhem-pacba, opperbevelhebber der Tuiksche krijgsbenden, van hel giieksch legcr aan te vallen. Sedert zaterdag is er op verschillende punten op de grieksch-turksche grens gevechten geweest, doch tol nu toe is hel onmogelijk zich een goed gedacht van de krijgsbewegingen te vormen. Volgens tijdingen uit Larissa zouden iet de Turken zijn die eerst de Grieken aangevallen hebben. De Grieken hebben de lurksche stand plaats van Kotroni met dynamiet doen springen. Men verzekert dal zij drie standplaatsen der Turken overmeesterd hebben. De schermutselingen hebben plaats op eene uitgestrektheid van 1 1/2 uur, van Analipsis naar Kliphtika en Genie* kia. De Turken zijn achteruit getrokken en hebben verscheidencposten verlaten, die door de Grieken bezet zijn. Eenigen tijd hebben het geweer en hel kanon langs gnnóch de lijn der grens aan 't werk geweest. Men verzekert dat Menexe in de handen der Grieken is gevallen. Te Karya beeft een hevig gevecht plaats gehad tusschen eene grieksche afdeeling, vergezeld van siciliaansche vrijwilligers en vier turksche bataljons. Deze legerkorpsen onderhielden een hevig geweervuur langs den kant van Macedonië. Men vond tusschen de doo- denvijf tui ksche officieren. Te Katou-Melouna werd ook bloedig gevochten. De Turken werden met groot verlies achteruit geslagen. Drie opper- oflicieten zijn gedood. De Tui ken heb ben 2 grieksche kanons vernield; de Grieken hebben zich van eene gansche Truksche batterij meester gemaak. Op Creta is men ook aan ’t vechten. Een detachement internationale troepen heeft zaterdag het fort Izzedin bezet. voortdurende weiden in ’t algemeen veel te wenschen. Nu is de voorbereiding van den grond of zijne vruchtbaarheid onvoldoende, dan schuilt bet gebrek in hel onredema- tig aanwenden als zaad, van samenvaag- sel uil den hooizolder ot in een weinig verstandige keus der grassoorten en peulgewassen die in de samenstelling der jonge weiden zullen moeien treden, dan weer heeft men veronachtzaamd den grond gezond te maken en van steenen te ontdoen, in T kort, hel gebeurt zelden dal de landbouwer, hetzij uil onwetend heid of uit zorgloosheid niet een der be langrijke factoren der grasopbreugsi uil het oog verliest. Nochtans, het is slechts mei de mede wet king van al die factoien dat men de toekomst eener weiden kan verzekeren, en dal men van in den beginne de booght mogelijke opbrengsten kan bekomen. Wij zullen, ons heden beperken met de aandachl van den lezer te vestigen op de voorbereiding van den grond en zijne vruebibaarmaking, alsook op den keus van het zaad. Voorbereiding van den grond. Deze zal goed en diep bewerkt en van alle on kruiden ontdaan worden, hetzij door het dikwijls vernietigen van onkruid op braakliggend land, hetzij door eene of op volgende geweide of hakvruchten te teelen. De gronden die aan vochtigheid lijden moeten eerst door eene draineering ge zond gemaakt worden; deze die oneffen heden aanbieden zullen genivelleerd worden. Deze bewerking heeft voor ge volg het maaien te veigemakkelijken; zij verzekert ook eene meer gelijkvor mige vruchtbaarheid van den giond en t van daar regelmatiger en overvloediger opb oogsten. Vruchtbaarmaking van den grond. Het gebruik van stalmest, of hei onder delven van groenen mest is slechts noodzakelijk op drooge gronden. Daar spelen de organische sloffen eene grooie rol met voordeelig den samenbarg van der. grond te veranderen en er eene grootero frisebheid te onderhouden. Nochtans in de meeste gevallen is eene uilsluitelijke aanwending van stalmest ontoereikend om de weiden tot een hoo- ger graad van vruchtbaarheid te bren gen. Men weet dat de stalmest betrek- kelijk rijk is in stikstof en in potasch, maar dat hij, in evenredigheid met deze vruchtbaarmakende bestanddeelen, slechts weinig phosphooizuur beval. Dit laatste cement nochtans heelt eenen grooten invloed op de voedingswaarde der voederplanten; ook behoort men den grond in pho’phoorzuur te ve: tijken zóo men te gelijker tijd met eene grooie op brengst ook eene voortreffelijke hoeda nigheid van gras wil bekomen. In de versche, rijke bumusgrónden zal men geenen stalmest gebiuiken, de Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen SOcentimen perregeï. Begroote letter» volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr- Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. betlOÖ. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en '1 buitenland worden ontvangen door het Office de Pubucité, Magdalenaetraal, 46, l£ Brosse!.. Otwhoon in zich zelven niet zeer moeilijk, laat toch h-t aanleggen van Vertrekuren van den Nzerenweg ofe van den Buurtspoorweg. 3 Januari ft St» scheikundige mesten zijn er meer op hunne plaats. Ziehier eenige algemeene aanwijzingen voor wal de natuur en de hoeveelheid der scheikundige mesten per hectare te gebruiken betreft a) 1000 a 1500 kg. metaalslakken, vormende eene genoegzame hoeveelheid voor 3 k 4 jaar. Deze mest zal ondet ge dolven worden bij de vooi bereiding van den giond of toegediend aan de voor gaande v uctit. b) ICO h 150 kg.; sodanitraat aan te heeft de heer minister Schollaert aaa wenden als dekmest na het schieten van betgias en slechts wanneer de wasdom i voorgesield, ten voordeele van het vrij kwijnend is. c) 800 li 1000 kg. kainiet, wanneer het zandachtige, diooge of kalkachtige gronden geldt. (Zeilde opmerking voor .voordenwisseling hei gebtuik van dien potascbmesi als j Daens, die een wetsvoorstel tot invoering voor de metaalslakken). i van 1.1 r”_'. Er dient opgemerkt te worden dat de kondigde en M. gronden rijkelijk van stalmest voorzien, oogetiblikkelijk eene toelage van po- taschmesi kunnen ontberen. Hetzelfde geldt voor akkers onderwot pen aan veel overvloedige aalbemeslingen; de aal zal daarenboven nog hel soda nitraat ver vangen. De zware en zure gronden zullen bcel gunstig gekalkt worden in de hoeveel heid van 3000 a 5000 kg. onpas g - blu'Chte Kalk per hectare. Keus der saileu. Onder de talrijke zaadto m den die wij beproefd hebben, I ziehier deze die ons de beste uitslagen opleveren Formule X.yoor vochtige weiden, bestemd voor af,]razing. Beemdgras der weiden vVitte Pateis, ovendedèn'Te Tusa'k.% kg. engliseti iny grass 10 kg.; zwenkgras r“ r- der weiden 10 kg. Thimoineusgias der weiden 10 kg.; witte klaver 10 kg. Formule B, voor drooge weiden, be stemd voor afgrazing Beemdgras der weiden 7 kg ;gewoon beemdgras 7kg.; englisch ray grass 10 kg.; hsvergras 5 kg zwenkgras der weiden 5 kg.; geel- acntigo haver 6 kg witte klaver 10 kg. Formule C, voor vochtige hooilanden gewoon beemdgras 40 kg.; englisch ray- grass 10 kg.; zwenkgras der weiden 10 kg. hondsgras 5 kg.; vossestaart der weiden 5 kg.; gewone klaver 4 kg.; bastaard klaver 2kg.; witte klavrr2 kg.; hoppe-rupsklaver 2 kg. Formule D, voor drooge hooilanden gewoon beemdgras, 10 kg.; englisch ray-gra3S 10 kg.; klavergras 10 kg.; hondsgras 10kg.; gewone klaver 4 kg.; hastaardklaver 2 kg.; witte klaver 2 kg.; hoppe-rupsklaver 2 kg. N. B. Deze formu'.en zijn berekend i per hectare. itt E 5 2 21 5 18 6 48 7 18 7 45 7 54 10 57 12 05 1 20 3 14 6 06 3 20 6 12 3 32 6 24 3 40 6 32 4 00 6 52 5 00 1 52 8 15 8 09 8 26 8 34 8 46 8 52 Veurne Statie Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alveringhem Loo Hoogstaede-Linde Yper Statie Yper Statie Iloogslade Linde Loo Alveringlmn Nieuwe Hei berg Veurne Vooistad Veurne Statie 1015 uu 11 25 1142 11 49 12 10 12 15 Oostende Statie Nicuport C Coxyde Veurne Markt Veurne Statie 1 20 1 37 1 45 1 57 2 03 2 58 4 00 4 17 4 25 4 37 4 43 6 08 7 20 8 40 9 15 9 57 9 56 0(>8 108 Ex c 5 00 5 50 6 03 os: 7 01 7 58 9 07 Brunei Gent Lichterfelde 632 Cot temaick Dixmude Veurne Adinkerke Duiukerke Duinkerke Adinkerke Veurne Dixmude VEURNE—OOSTENDE 9 50 <2 36 9 56 12 42 - .4 1 02 1 20 2 20 OOSTENDE—VEURNE 5 05 7 42 10 48 12 18 6 05 8 43 11 47 Ooslduyukerke y6 22 9 00 12 04 26 30 9 08 12 12 *6 42 9 20 12 24 *6 48 0 2S 12 30 VEURNE—YPER. 450 7 27 5 11 7 48 518 755 5 35 812 5 49 8 26 6 45 9 22 4 40 7 48 5 36 814 5 51 8 28 6 08 8 45 6 15 8 52 6 36 9 13 6 41 919 543 7 29 7 45 8 09 8 35 a - 824 saï. i uucn uc uccv uiiuoicr ouuunacrv aaU deze begrooting belangrijke wijzigingen J 35 6 34 4 45 409 639 S 436 421 7 4 43 4 2 8 7 07 -S 2 09 445 7 24 2 44 430 7 33 340 335 t OS 359 630 S 2 04 4 46 726 2 16 501 74» 2 33 j|8 7 50 2 40 5 25 S»7 3 3 01 5 46 t 3 06 5 51 835 9 16 11 40 I 25 143 - 210 - 238 - 2 50 - 4 09 8 57 10 54 3 08 9 41 11 47 3 56 9 53 11 55 4 04 1019 12 26 4 33 1046 12 55 511 1 33 5 22 2 58 6 46 4 45 8 10 10 47 15 «58 Veurue Markt t5 21 7 04 - C„.,Je ;5 33 7 18 10 08 12 54 Ooslduyiikt-rke *55 41 7 24 10 16 56 00 7 43 10 34 *7— 8 42 11 32 YPER—VEURNE 4 45 7 22 #1019 10 24 10 45 10 57 11 09 11 23 12 19 6 00 E 5 V 10 1 47 E 3 2 38 Ex 5 7 28 - 11 40 3 52 8 42 -I 25 5 02 8 56 - 143 5 14 9 21 - 2 10 5 59 948 - 238 6 05 959- 2 50 6 15 845 10 52 - 4 09 7 12 555 Exp3 6 42 4 43 6 52 5 06 7 20 Gorlemarck 5 34 7 50 Liehtervclde 5 49 8 05 Gent 9 18 Brussel 10 45 i Veurne Statie Coxyde Nieuport Oostende

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 1