Woensdag 28 April 1897. 17. 54° J4IRGANG. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Appelmarkt, 7. te Veurne, en in de Prvkur oiryi. Acciarito is gekend als een dweep- 1 ,SS taal Ach! hoe groot is het ongeluk der natie die hare taal verzaakt! Met dén verzaakt zij eigen grootheid, eigen le ven en weldra zal haar naam uit de rij der volkeren geschrabt worden. Hel is dus wel, met pit van reden dat wij, Vlamingen, onze taal beminnen en ieverig aanleeren. Mocht onze taal in ’i herte van iederen Vlaming eene ge heime snaar doen liillen, de snaar der nationale fierheid die de hoogachting van eigen weerde, eigen kunsten, eigen wetenschappen, eigen godsdienst ver wekt. Dan zal ons volk den wierook niet meer zwaaien naar uitheemsche instel lingen, den lof niet meer alleen schallen van vreemden blaai en verleidenden pracht; het zal. in zijn hert, eene heil zame vrees hebben voor alle slechte vruchten op vreemden grond geteeld; het zal op zijn eigen leven, getrouw aan landaard en taal! De taal zal zijne vader landsliefde versterken, en als beschut tende engel des Heeren zal zij hare beide vleugelen uitspreiden over Gods dienst en Vaderland! Laat ons dus onze vlaamsche taal met vurige liefde beminnen; dat bet leeren en beoefenen dier taal ons steeds eene zoete en heilige plicht weze, en onze leuze blijve voor altijd voor Gods dienst, Taal en Vaderland? Moordaanslag op den koning van Italië. Donderdag namiddag is op korten af stand van de stad Rome eene moordpo ging op den koning van Italië gepleegd. Rond 2 1/2 ure reed de koning, in but- gerskleeding, en vergezeld van zijnen eersten aide de-camp. generaal Ponzio- vaglia, naar de peerdenkoersen van Ca- panella, toen op twee kilometers van de St. Janspoort, een smidsgast, met name Pietro Acciarito, hel koninklijk rijtuig snel naderde, en een dolksteek gaf in de richting van den koning. Dank aan zijne koelbloedigheid, kon de koning den slag ontwijken. Hij rechtte zich op in het rijtuig cn gaf aan den koetsier bevel, zijnen weg naar het koersplein vooit te zetten. De dader van den aanslag had aan stonds zijn dolkmes laten vallen. Hij werd onmiddelijk aangehouden door twee carabiniers. die groote moeite had den om hem aan de woede van hel ver- ontweerdigde volk te ontrukken. De kerel werd door de getuigen van het tooncel uitgescholden, en verscheidene personen brachten hem geweldige vuist slagen toe. Pietro Acciarito is 24 jaar oud en ge boortig van Artena. Hij heeft geene vaste woonplaats en sinds twee dagen was hij zonder werk. Uit’l onderzoek blijkt dat Grieksch-Turksche Oorlog. Volgens de berichten over de vijan delijkheden uil Constantinopel of Athe- nen loekomen, zeggen ze wit of zwart. Uit het geheel schijnt te blijken dat de Turken zoo zegepralend niet zijn als Oe tijdingen het wtllen wijsmaken. En het bewijs daarvan vindt men in de terug roeping van den opperbevelhebber Ed- hem-Pacha en zijne vervanging door Osman-Pacha, den befaamden veldheer, die na in vele oorlogen, in Syrië in Jemen, in Servie ongehoorden krijgs roem behaald te hebben, de bewonde ring van gansch de wereld heeft ver wekt door zijne schitterende overwin ning bij Plevna op de vereenigde legers van Rusland en Rumenie op 14 Septem ber 4879. Gevecht te Mati. Volgens tijdingen uit Athenen, heeft vrijdag een bloedig gevecht plaats ge had te Mati. De grieksche troepen had den reeds den vijand verslagen, toen deze belangrijke versterkingen ontving. De grieksche gelederen verzwakten en de terugtocht moest geblazen worden. Neerlaag der Grieken. De lijdingen sederi zaterdag avond van de turksch grieksche grens toege komen, zijn zeer ongunstig voor de Grieken. Tornavos weid door de Tur ken bezet en de Grieken hebben Larissa, de hoofdstad van Thessaüe, moeten ont- hij geene medeplichtigen heelt, ruimen, na een gevecht dat 3G uren ge duurd en de grieksche troepen gansch uitgeput had. De terugtocht had in de volkomenste orde plaats. De Turken te Larissa. Zondag na middag zijn de turksche troepen te Larissa aangekomen. De stad Pharsalas maakt nu het mid denpunt der grieksche verdediging uit. Men denkt dat de Grieken niet lang do verdediging dier stad zullen kunnen uithouden, en zullen verplicht zijn nog verder achteruit te trekken. De Grieken in Epirus. De Grieksche troepen die zaterdag nog een zegepraal behaalden te Pente- Pigadia, zijn nu volkomen afgesneden van hel thessalisch leger. De Turken die achteruit gedreven waren, zijn sederi zaterdag met 10,000 vrijwilligers ver sterkt en de toestand werd er dan ook onrustwekkend voor de Grieken, die zich gehaast hebben het turksch grond gebied te verlaten. De tursche troepen zijn er dan in gelukt Pente-Pigadia teiug te nemen. De Grieken hadden 219 dooden en gekwetsten; de Turken 56. Larissa in brand. Uil EHassona wordt gemeld dat men dikke rookwolken boven Larissa be merkte. De Grieken zouden, voor bun vertrek, de siad in brand gestoken hebben. Vertrekuren van den IJzercmveg van den Buurtspoorweg. 3 Januari SOS 147 3 9 38 Ex 3 3 52 5 02 3’. 1 bit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ‘sjaars; met de post 6 fr. Xnnonccn '20 centimen per regel. Ds groote letters volgens plaatsruimte. Hechteilijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor nr'ik-K enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen^ en 'ibuitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdatenastraat, 46, te Brussel. Waarom een Vlaming zijne taal neerstig aanleert. Het is niet genoeg de Vlaamsche taal to beminnen en haar inwendige leekenen van liefde te geven. Een waie Vlaming n’<’ig daarmede niet te vreden zijn. De liefde die hij haar toedraagt moet bij zonderlijk uitschijnen in den iever dien bij aan den dag legt om baar grondig •e leeren kennen. Eene edele drift moet zijn hert bezie len om die taal, de zijne, geheel en gansch meester te zijn. Waarom? Men moet zijne taal met haar eigen schappen ea bijzonderheden kennen om zijne gedachten en denkbeelden in bon- digen cn treilenden vorm te kunnen uit drukken, om aan de woorden kiacbt en nadruk te kunnen geven en met dien «igenaardigen stempel, eigen peizen en gevoelen te kunnen vertalen. Verba enitn *vnt signa idearutn. Dit wil zeggen dal de woorden moeten dienen om de juist heid en de waarheid der gedachten met kiem ie doen gelden en om ze door de andere te doen vatten en aannemen. Moet men daartoe zijne taal niet grondig kennen? Moet men hare eigenaardige bendingen niet weten om zijne taal B'Cl behendigheid, welluidendheid en gepastheid te kunnen schrijven, om ze met gemak en vloeibaarheid tes preken, *n één woord om wel cn zonder moeite zijne gedachten aan lezers of toehoor ders mede lo deelen? Onze taal heeft onschatbare voordee- *en die dikwijls gekrenkt worden, en heilige rechten die soms miskend en ■onder de voeten getreden worden. Het 18 eene ware plicht voor iedeien geleer den Vlaming, den strijd te voeren om die misprezene rechten te verdedigen, bare voordeelen ongeschonden te be daren en van den hoonenden schimp des vijands tc bevrijden. Welnu in dat s,njdpcrk, is de grondige kennis een tachtig wapen legen uitheemsche vijan den, die, eilaas, maar al te dikwijls onze taal miskennen, omdat zij hare schoonheden en aantrekkelijkheid, bare kracht en vloeibaarheid, noch kennen, noch beseffen. Men verberge het niet Vlaanderens 'aal wordt zelfs door eigen telgen, uit zuinigen voor alles wat onze zuiderbu- [cn ten loon spreiden, met onverschil ligheid, met minachting, met schimp lach en zelfs met afkeer aanzien. Die v*jand, zooveel te gevaarlijker, daar bij zijn zelven en zijn verleden verloochent, moei ook bestreden worden! Welnu, de miskende taal vraagt alsdan de hulp en den bijstand der ware er. geleerde Vla mingen; zij wil dat men hare eer hand- bave en dat men ze vrij en onafhanke lijk beware van bastaardij en dienst baarheid. Ten anderen, de Vlaming moet nog X1jne moedertaal aanleeren om den aard van het Vlaamsche volk te verdedigen en zijn zelfbestaan van vreemden en bijzonderlijk, van franschen invloed te bewaren. De taal immers beschut den landaard en beveiligt den geest en de ziel van 't volk. Hel is eene getuigenis door menigvuldige schrijvers bevestigd, dal de laai de sterkste middel is om een land in zijne natuurlijke gesteltenis te behouden, en dal, integendeel, hel aan nemen van eene vieemde spraak bet grootste gevaar is voor het nationaal karakter. Dooi bladert de geschiedenis en beziet de handelwijs van den over winnaar, die ergens een volk verslegen en een land ingepalmd beeft. Dwingt hij den overwonnen niet tot het aanveer den der vieemde taal? Wat hebben de Rooinelingen, in hunne veroveringen, eei.-t aan onze voorvaderen opgelegd? Was bel met het aanleeren en bet spre ken der Roomsche laai? Wat doen be den ten dage de overwinnaars van Ier land en l'olenland? Hebben zij niet alle listen, alle pogingen in het werk ge steld on het volk zijne taal te ontne men, en hem aldus zijn eigenaardig cn zelfstandig wezen te doen verliezen? De taal is immers, voor alle volkeren, de heilzaamste waarboig van den onafban- kelijken aaid Zoo is hei ook voor Vlaanderen. Hel fransch is het werktuig der omwente ling! Moest die taal hier aanveerd en meester worden, moest Vlaanderen zijne eigene taal verloochenen, dan zou hel welhaast mogen vaarwel zeggen aan ei gen geest en aan de strengheid van eigen zeden. De krachtigste dam tegen zede!ijken verval ware weggespoeld en de verpestende lucht van bet zuiden zou onze zuivere streken vergiftigen. De wulpscbe dartelheid en do lafverwijfde zeden verrukken dan de menigte, de moed en de vroomheid van bet volk ver dwijnen, en bet duurt niet lang of het land ligt in de boeien der dienstbaar heid gekluisterd want kdie geen onheid ziet in laffe bastaardij, Is veil voor vlek en schande en rijp voor slavernij En welk is het eerste gevaar dal uit de dienstbaarheid spruiten zal? Het is bet kwijnen van den godsdienstigen aard van dat volkDe verblinde menigte door wulpsche zeden verleid, voor vreemde vermaken begoocheld, ligt algauw in ’s vijands strikken gewikkeld en zij valt langzamerhand in den af grond des verderfs, wier boorden door den vreemden verleider met bloemen versierd waren. Maar het volk dal zijne taal bemint en leert, bewaart zijne godsdienstige gevoelens en blijft vrij van ongeloof en zedeloosheid. Het is hel gevoelen van kardinaal Deschamps, toen hij zegde Ik zie in de vlaamsche taal eene waarborg voor het nationaal be houd; het geloof en de zeden bloeien meest in liet vlaatnscb gedeelte van mijn bisdom, en ik schrijf het toe aan zijne DE VEU E 3 3 01 10 57 13 05 1 20 5 00 5 50 6 03 63! 7 01 7 38 0 07 Oostende Statie Nicuport r - - Coxy-te Voui ne Harkt Veurne Statie 1 20 1 37 1 43 1 57 2 03 3 14 6 06 3 20 6 12 3 32 6 24 3 40 8 32 4 00 6 52 5 00 7 52 Veurne Statie Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alreringheiu Loo 11 oogstaede-Linde Yper Statie Yper Statie Uoogstade Linde Loo Alveringhem Nieuwe Hei berg VeurneVooistad Veurne Statie 2 58 4 00 4 17 4 25 4 37 4 43 1015 11 11 11 25 11 42 11 49 12 10 12 15 0 <’8 7 20 8 40 015 0 37 0 56 0 08 108 Ex e 600 E 3 7 28 - 8 42 - 8 50 - 0 21- 9 48 - 9 59 - 8 15 8 09 8 26 8 34 8 46 8 62 Eru.set Gent Licliterrclde 6 32 Cortemarck Dixmude Veurne Adinkerke Buinkerke Buinkerke Adinkerke Yeurne B'xtnude 0 10 1! 40 1 25 1 43 5 14 2 10 2 38 2 50 4 09 VEURNE-YPER Z •- “2 4 50 7 27 5 11 7 48 5 18 7 55 5 35 8 12 5 49 8 26 6 45 9 22 O 4 40 7 18 5 36 814 5 51 8 28 6 08 8 45 6 15 8 32 6 36 9 13 6 41 919 5 43 7 29 7 43 8 09 835 OOSTENDE—VEURNE 5 05 7 42 10 48 12 18 6 05 8 43 11 47 Oostduynkerke «6 22 9 00 12 04 26 30 9 08 12 12 26 42 9 20 12 24 *6 48 9 26 12 30 5 59 6 05 6 15 7 12 8 57 IC 54 3 08 9 41 11 47 3 50 9 53 11 55 4 04 10 19 12 *20 4 33 10 40 12 55 5 11 1 33 5 22 2 58 6 46 4 45 810 10 47 YPER—VEURNE 445 7 22 *10 19 10 24 10 45 10 57 11 09 11 23 12 19 VEURNE—OOSTENDE 15 6 58 I 7 04 5 38 7 16 10 08 12 54 Ooxiduyukerke .5 41 7 24 10 16 -1 7 43 10 34 7 8 42 11 32 221 5 18 6 48 7 18 7 45 7 54 845 1052 - 555 Exp3 6 42 4 43 652 5 06 7 20 Curtem.rck 5 34 7 50 Liehttrveldc 5 49 8 05 Gent 0 18 Rrn.sel 1045 1 10 55 6 34 5 1 15 4 00 6 39 1 36 421 7 1 43 4 28 7 07 g 2 00 445 7 24 g 2 14 4 50 7 38 g 310 5 55 8 33 1 05 3 50 6 30 2 01 4 4G 7 26 2 16 5 01 7 40 2 33 5 18 7 50 2 40 5 25 8 07 5 46 8 24 et 3 06 5 51 8 35 r*" Veurne Statie Veurne Markt Coiyde Nieuport Oostende T521 22 J6 00 9 50 12 36 9 56 12 42 1 02 1 20 2 20

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 1