i 18. Woensdag 5 Mei 1897. JA Ut GANG. **il blad Men schrijft in b’j BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkantooren. Elkeen begrijpt dat de weerde der M. de Guchtenaere verklaarde zich wor den aan de studie der tweede lands taal. gaat, als hel .er op aankomt bet van don ouden slenter af te trekken,.. Werden al de uurwerken, zonder uit- De opnemers schrijven de wezenlijke l uurweerde wel op, maar daarom zal deze niet als kadastrale huurweerde aan- genomen worden. De vorige en eerste 5 i wijs door ptiester Daens voorgesteld I verdedigd. i Dit voorstel bepaalt dat al de kinde- i ren de lagere school zullen moeten bij wonen van 6totl4jaai; de twee laatste De kadastrale herziening. Langen tijd heelt men naar de her ziening van het kadaster gevraagd; elk was oveluigd dat ze hoog noodig was, maar de opeenvolgende ministeries wa ren allen bevreesd et aan te beginnen r omdat zulk werk veel geld moet kos ten en 2'omdat hei een moeilijk werk is, waarvan men lichtelijk ondank heelt. De ouders, wier kinders geene school zullen bij wonen of gedurende meer dar» tien dagen in eene school afwezig zijn, zullen verwittigd worden door der? vre derechter, vervolgens veroordeeld tot eene boet van 5 fr., of bij hervalling tol eene gevangenisstraf van 1 tot 3 dagen. Verscheidene leden der rechterzij hebben dit voorstel bestreden. De socialisten brengen tegen het vrij onderwijs dezelfde bezwaren in welke vroeger door de doctrinairen werden aangevoerd en bestrijden het enkel uit haat tegen den godsdienst. Na dat de minister van onderwijs zijn antwoord aan de verschillige redenaars voltrokken bad, ontstond er een tamelijk hevig tusschengeschil wegens de lots verbetering der onderwijzers van 5'klas. Priester Daens stelde voor het krediet voor de onderwijzers dezer klas met 240.000 fr. te vermeerderen. Hij wilde de naamafi oeping op zijn voorstel, ter wijl minister Scbollaert deze bestreed, zeggende dat de bijtreders ervan niets anders beoogden dan eene gemakkelijke verdachte volksgezindheid. De Kamer heeft den minis'er gelijk gegeven cn de naamafroeping gewei gerd. Vrijdag werd gansch de begrooting van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs aangenomen met Cl stemmen legen 25. Algemeen gelooft men dat Duitsch- latid de neerlaag van Griekenland be lang met klank buiten Europa gekegeld geweest, maar de groote vraag is en blijft Wie zal de brokkelingen van dit vervallen rijk deelen i verschijnt don Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Ann.m 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Bcchleilijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor u’tikeh, enz. 20 fr. het 100. Be Annoncen voor België (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Püblicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. bij de turksche arlilleiie gevoegd, dus die houding klinkt wel zoo, zou Duitsch- land niet hopen op die wijze het verbond zjjn sedert verkocht als bouwgrond, aan i eenen veel hoogeren prijs dan zij in 1822 weerd waren. In hel Walenland, bij voorbeeld, is De oorlog in ’t Oosten. Het groot en bloedig drama in het Gosten beeft zijn eerste bedrijf bijna af- gespeeld. be kleine David, van top tot teen ge wapend, het moedige kleine Grieken land is tegen den Goliath van het Oosten, den Grooten Turk, 7 ol 8 maal machti- r dan zij zijn, opgetreden, om hem tekening te viagen over zijne moorde- **jen en wandaden in het Oosten, bet eiland Creta dat hen over 200 jaren entiukt was, terug te eischen. ten einde ldu< de verdrukte Creiensers onder de klauwen van hunnen onmenschelijken 'etdrukker weg te halen. Heel Europa hr; ft den rockeloozei. moed derGiieken (o g juicht, maar terecht gevreesd over 2lJn to', bij het zicht van dien ongelijken snijd, De mogendheden onder wier voogdij bet onzijdige Griekenland is geplaatst, hebben alleen voor den vorm ge- Z;>mentlijk de wacht gehouden, om Griek "'•Turk op afstand te houden en eenen '’"gelijken s'rijd te beletten; maar bunr.e •i'it endige houding, om niets anders te 2®ggen, is de schuld geweest dat de oodog uitgeborsicr. is, en dat hel Moorddadig kanon de beslisser gewor- ^eo is in dier, ongelijken en onbtllijken SDijd. Door hunne houding hebben zij gezegd, vecht maar, dat de kleine David z*jne krachten legen den oosterschen Goliath beproeve, wij, handhavers van ‘Jen vrede, zullen koel met de armen CverK!uist s'aan, terwijl gij elkander in ^lukken klieft en de kanonnen u in flar den rukken. Zoo geschiede het dan ook; langs alle kanten inkte de Guek Turkije binnen, terwijl de Turk met C' n groot overwicht I 'an volk Gr ieker land binnenslormde. Na eene reeks bloedige gevechten, Waarin Turken en Grieken blijken gaven van gelijke dapperheid, maar waarin het petal en de goede inrichting aan den karn der Tuiken waren, heek het griek- sche leger eene erge nederlaag onder gaan en zijne eerste verdedigingslinie Voor goed verlor cn. Tuans is Thesnrlie door het Turksche b’ger bezet. Ook uit Epuus trekken de Grieken zich tejug. Zal Griekenland nu allicht dien onge lijken strijd opgeven, ot zal Europa niet oordeelerr dat het oogenbhk gekomen is door eene tusschenkomst, uil eigen be weging, een einde te stellen aan de bloedstortingen? Het wordt door de belangrijkste organen der druk- Pers uitgcnoodigd, ma:r Roodiging gunstig onthaald worden I He mogendheden zitten al met den geslepen degen in dengordet, allen zijn loP lol teen gewapend, maai in den booten zin van het wootd, hebben zij geoo het minste venrou ven in elkander, de eene schrikt den andere, ieder heelt zijne belangen in de Oostersche kwestie, kadastrale opneming werd gedaan in en is er op uit zijn eigen zooveel mogelijk 1822. dat is 75jaar geleden. te bevorderen. Elkeen begrijpt dat de weerde der Ware het zoo niet, de Turk was al eigendommen sedert dien tijd zeer veel verandering heeft ondergaan. Bij vootbeeld, de gronden die nu omtrent eene statie liggen, die er in 1822 zeker niet stond, daar de spoor wegen nog onbekend waren. De prijs en dc huurweerde van zulken grond is voorzeker veel verhoogd; het is duidelijk dat de kadastrale weerde tracht; duitsche officierea hebben zich j ook moet verhoogen u:; t.,..Go«h0 nr..uö.;o d.,c - Zoq i8 het ook in de dorpen; akkers, die in de jaren 20 landbouwgrond waren Sedert eene halve eeuw zijn er met honderden kasteden, lusthuizen, villa's enz., gezet, waar rond parken en wa- rannden zijn aangelegd. Tol hiertoe betalen de gronden waar op zij staan belasting als in de jaren 20. De weerde is verhoogd; de oelastmg moet verhoogen Tls natuurlijk. Doch wat men moet in ach; nemen, is dat de belastingen, in het geheel, niet meer moeten opbrengen dan vroeger. Bijgevolg, als de belastingen ver meerderen op de gronden die in weerde gesregen zijn, dan moet zij natuurlijk verminderen op do andere, ’t is te zeg- gen op de landbouwgronden, en zoo Minister de Sinet-de Naeyer, zegt het moeide kadastrale herziening strekken Fondsenblad, beeft geld gevonden om tol vet lichting van den landbouwer en de herziening te doen, gelijk hij er ge- den minderen man. vonden heeft voor vele groote werken, zooals Brugge zeehaven, de nieuwe sluis j te Ti rueuzen, groote wer ken te Ant werpen en te Brussel, enz. Men heeft de hand aan T werk geslegen en nu is men aan de voorbereidende werken der her ziening bezig, namaelijk agenten doen de opneming der weerde en van den huurprijs der eigendommen gelijk ze wezenlijk zijn. Hier beginnen nu de moeilijkheden. Ue Kitiucr heeft, bij de herneming barer werkzaam heden, de bespreking der begrooting van openbaar onderwijs, als vervolg op die van bionenlandsehe zaken, her- aangevai. Verscheidene leden hebben opmer kingen gemaakt, onder andere M. Ber- i loz, een waalBche socialist, die wees op 't de noodzakelijkheid dat alle Belgen de De inwoners die, zeer natuurlijk, niet beide landtalen leeren. ’t ls juist daarin dat zij mis zijn. De uurplaat van XXIV uren. De wijzerplaat van 24 uren is sedert 1 Mei op de ijzBfotiwegen ingevoerd ge- worden. Hel stelsel is zeer juist, maar of bet cok zoo praku. cti zal zijn, dit be twijfelen wij giooteii]ks. Men mag me' zoo timet 4jn te geloo- veu dat alles van zelve zal gaan; in der gelijke gevallen moet men rekening houden van de groote eervotidigheid, laat ons zeggen, van den bekrompen geest van liet volk. Het metriek tientallig stelsel, dat zoo danig eenvoudig, gemakkelijk en prak tisch is, dat cr geene vergelijking kan gezocht worden legen de verschillende oude stelsels, is, ondanks eene ver plichtende wet van toepassing, bij het vo'k, na een veeriigtal jaren nog niet al gemeen aangenomen. Overal hoort men nog gewagen van ponden, ellen, vierendeels, oneen, enz., in de landmaat gemeten, lijnen, roe den, in de vloeirnaat van pinten, kan nen en maatjes en ik weet niet wat alle maal. Hei is stellig dat de eenvoudig- heid van hel volk alle gedacht te boven jaien moeten in ’t bijzonder toegewijd gesiegen zijn, dan moet zij natuurlijk gen op de landbouwgronden, en lot vet lichting van den landbouwer en nu bebouwd; die gronden zijn in weer de gestegen. De landbouw, daarentegen, brengt groote bloedbad in het Oosten nog onl- weerde der landbouwgronden vermin- deeling, kan nog de mocielijkste, de i dramatische van allen zijn. Laat ons hopen dal onze voorbarige vices zich niet verwezenlijke, en dat de vrede in bet Oosten spoedig weer gekeerd zij. daartoe t. op de hoogte zijn hoe eene herziening van L„. ‘....J - 2_ zal die uit- J huurweerde zal verhoogen, omdat de op- Vrrtrekuren van den IJzerenweg van den ISuurtspoorweg. ft tot Nlei flSD7 E 5 E 3 Ex 3 tusschen F>ankrijk en Rusland te verbre- ken. Het is klaar dat Rusland er een stok} voor steken zal, als Turkije een deel van Je nijverheid ia zeer groote male ont- Griekenland voor zich zou willen nemen, wikkeld, honderden hectaren, in 1822 en Erankrijk zal ook niet willen dal Rus- nOg dienende voor den landbouw, zijn land in Turkije veld wince. Eens die band verbroken, heelt hel duitsch ver bond weer de groote troef op tafel. Alle mogelijke verwikkelingen kunnen uil het minder op dan voor tijds, bijgevolg is de groote bloedbad in het Oosten nog onl- weerde der landbouwgronden vermin- s aan; de laatste akte, de akte van derd en de lasten moeten ook verminde ren. SS, E 3 3 03 12 05 7 20 8 05 9 18 14 58 16 00 16 17 1G 25 16 37 16 43 19 08 20 09 20 26 20 34 20 46 20 52 Veurne Statie Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Aiveringhem Loo Hoogsfaede-Linde Yper Statie Yper Statie Hoogstade Linde Loo Alveringhem Nieuwe Herberg Veume Voor stad Veurne Statie IiuntMte berichten. Zie 4" bladzijde, eersre kolom. Veurne Statie Veurne Markt Coxyde C Nieuport Oostende Oostende Statie Nieuport Coxyde Veurne Markt Veurne Statie ■■o. -.w— wwu—a— 19 20 20 40 21 15 21 37 11 56 22 08 11 08 Ex YPER—VEURNE «=1019 1310 1555 1834 10 24 1315 16 00 18 39 5 10 45 13 36 16 21 19—2 10 52 13 43 16 28 19 07 -g 11 09 1400 1645 1924 r 11 23 14 14 16 59 19 38 12 19 1510 17 55 20 33 S 1015 13 05 15 50 18 30 g 11 11 1401 1646 1926 11 25 1416 17 01 1940 11 42 14 33 17 18 19 57 11 49 14 40 17 25 2004 1210 15 01 1746 2025 s!_ 12 15 15 06 17 51 2030 i' 5 18 l.iciilr-rxeldt- 6 32 6 48 7 18 7 45 7 54 8 45 t5 c S E ai veurne-oostende 5 15 6 58 9 50 12 36 15 14 18 06 <5 21 7 04 9 56 12 42 15 20 18 12 Y5 33 7 16 10 08 12 54 15 32 18 24 ■Sii n 1 n i« n» 15 40 18 32 16 00 18 52 18 00 IS 52 VEURNE- YPER. 4 45 7 22 450 7 27 5 11 7 48 5 18 7 55 5 35 8 12 5 49 8 26 6 45 9 22 W 4 40 7 18 5 36 814 5 51 8 28 6 08 8 45 6 15 8 52 6 36 913 6 41 919 9 50 12 36 9 56 12 42 5 33 7 16 10 08 12 54 Oostduynkerlce -5 41 7 24 10 16 13 02 6 00 7 43 10 34 13 20 7 8 42 11 32 14 20 Gert I Gui tenia. et. "hmud- 4>n>ne Adu, kerke b’iinkei ke ®«inkerke Admkerke •'■Urne tt'xu.ude C«rtem«rck 5 34 7 50 J Gent Ja hnnrrm 7iin hnn mno hnr»inninr» jj Guchtenaere verklaarde zich het kadaster gaat, meenen dat de ongunstig san het verplichtend onder- i wiis door priester Daens voorgesteld en nemers de wezenlijke huurweerde op- schrijven. 11 37 15 52 13 25 17 02 13 43 17 14 1410 17 39 1438 48 05 14 56 18 15 4 09 7 12 8 57 10 54 3 08 5 00 9 41 11 47 15 56 17 50 11 55 16 04 18 03 10 19 12 26 16 33 18 31 10 46 12 55 17 11 19 01 1() 57 13 33 17 22 19 38 1458 1846 21 07 OOSTENDE—VEURNE 5 05 7 42 10 48 12 18 f6 05 8 43 11 47 13 20 Ootlduynkerke 22 9 00 12 04 13 37 6 30 9 0« 12 12 13 45 5'6 42 9 20 12 24 1,57 6 48 9 26 12 30 14 03 7 28 - 11 37 15 52 - 17 43 8 42- 13 25 17 02 19 29 8 56 - 13 43 17 14 - 19 43 9 21 - 14 10 17 39 - 20 09 9 48 - 14 38 18 05 21 56 9 59 10 52 5J5 Exp3 6 42 4 43 6 52 9 51 5 06 Lietitt-rvelde 5 49 ■•i

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 1