14 1? 19. Woensdag 12 Mei 3897. IV Hoe lang men leeft. l)ii blad roede maae ie hebben, en, als men ze beenderen der Tamulcs vei klaren eeuen De Grieksche-Turksche Oorlog. lans geen d rzer wijzen, wier leven als den aloud, n lijd,'lis le lalijnsch zondeiing makende wegens hei lijdvuk de socialisten de afschaffing vlagen zoo oud als de oudsten der vroegere eeuwen. d<- graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centiaren per regel. D> graat** et'ers r» *t» «w i -..AA» oo r.. aaa ’t buitenland worden ontvangen door het Office de PubeIcitE, Magdalenastraat, 40, te Brusxei. den hebben, daar men de anderen ge-, vonden heelt. Maar niets dergelijks is ontdekt ge- bondetd j iar te leven, doch i-altijd ge negen geweest om zijn leven, te ver korten. knoopt. De ooi log mag dus beschouwd worden als feitelijk geëindigd. I>e Kluner beeft zich geheel de week bezig gehou- socialistische hoofdmannen. M. Vaudeibiuggebewees dai de kleine eigendom moet beschermd worden, dal i van moeten hunnen i pen en beeft de bemiddeling der mo- zakelijk deel van onze zinlu'gelijke sa is het da wij onze zintuigen voldoen. i verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na g r, volgens plaatsruimte. Rtchtei lijke eerheisl< lling»n 1 fr Een N’ IB cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. be Annoncen voor Belyie (ter utltuudermy der Vlaandeieng en Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmaiki, 7, te Veurne, en in de Pöslkanfoóren. Vertrekuren van den IJzcrcnweg «fe van den Buurtspoorweg. 1 tot 31 Mei 1SU? den,terwijl bun p;ogram de vernietiging l vun allen eigendom, zoo kleinen als Hei is dus waarschijnlijk dat hel le- grooten, bevat. Hij bewees dit bij ven der menseben ten haidigen dage middel van uittreksels uit bet sociahs- weinig of niets verschilt bij dit van de 1 lisch blad Vooruit en uit schriften van j menschen m den aloud, n lijd,’t is te 1 zeggen, tot zooverre da. de geschiedenis j in den nacht der lijden opklimt, en uit geroepen. De onderbandelingen ipsschen demo- doen begiijpen dat Griekenland den sliijd niet kan volhouden. De minister, heeft dan ’s avonds aan de vreemde gezanten eene nota over handigd, de bemiddeling van Europa vragend, om een einde te stellen aan den oorlog. Als waarborg van zijne, vie- delievende gevoelens heeft de grieksche of ander boven de 100 jaren ter in afwachting, moeten zij beschermd Deze leering heeft niet veel kans bijval te vinden bij de kleine eigeuairs. Vrijdag werden de artikels van bel wetsontwerp aangenomen. llecliferlijke kronijk. Assisen van West Vlaanderen. Dinsdag veischenen voor bel assisenhof le Brugge, de genaamden Kniel Tytgat en Carniei Van Halewyn, van Combeke, belicht vffa moordpoging op de ge- naamden Leopold De Croos en Debergb, jachtwachters te Wesivleieren. Karei Tytgat en Camiel Haelewyn zijn volgens dc akte van beschuldiging, als oude en behendige wilddieven be kend. Tytgat is reeds over jachte. mis- diijt gestraft geworden; Haelewyn is er tot nu toe in gelukt aan de vervolgingen le ontsnappen. Deze strafloosbeid heeft Haelewyn aangemoedigd en verstout, derwijze, dai bij in den loop der maand september 1896, aan den j ichtbewaarder Jules Deroo gezegd heeft dai bij de eerste gelegenheid hij mei eenen licht bak in de jacht van Deroo’s meester zich ging begeven, dat er twee goede goede schutters zouden bij geweest zijn, en dat de garden zich wel moesten wachten van hem ie keer te gaan. Deze bedrei ging is eenige maanden later ten uit voer gebracht geweest. Den 31 december 1896 rond 11 ure ’s avonds ontwaarden de jachtwachters Decroos en Debergb, alsook dezes laat ste zoon Hendrik eene bende wild >stroo- pers, die, voorzien van eenen lichtbak en van vuurroeren, bet veld.dooi liepen en bet wild opzichten. Zij achtervolgden deze kerels om de wetsovertreding te kunnen vaststellen toen zij op eenen afstand van 12 tot 15 meters der overtreders gekomen waren werden zij door de klaarte van den licht bak ontdekt. Tytgat riep commeucez feu 1 en dadelijk werden er verscheidene vuurschoten op hen afgelost. Op dit oogenbiik was de bende uit drie perso nen samengesteld, le weten Karei Tyt- gat, Camiel Haelewyn en eenen derden, die met zekerheid niet is kunnen aanga wezen worden. De onbekende droeg den lichtbak, en de twee anderen hebben bij middel van vuurroeren op de jacht wachters gescholen. De slachtoffers van dezenaaiWa ?ija van den zondvloed. I der. kleinen eigendom, en dal zij dit Men kan rog al nauwkeurig'ijk den enkel loottenen uit kiesbelang. i De socialist Vatidervelde erkende dat schedel naspeuren. De uitgedolven ge- de socialisten het kollektivism betrachten i ’i is te zeggen allen bijzondeier. eigen- ouderdom van 40 tol 80 jaar en daar dom afgrschaft en allen eigendom in de geen volk bestaan beeft dat geener. eer- handen van den Staat vereenigd. Niette- 54 JAARGANG. gezant te Athene, oudste lid van liet te weten dat grP?n«iers die nooit eent^ uitzondering su011 van opgegiste dranken I de ooi zaken dezet ontaarding te kennen, regeering hare troepen uit Ciela terug die eenieder zoo licht bekent, als ware zij bewezen, wij zullen niets vinden. Vroegertijds, in Griekenland en in gendhedeii en Turkije zijn thans aar,ge- Hoornen waren de menschen tusschen - 70 en 80 j iar nog vol kracht. En nog- voorbeeld aangesilpt was, is dezen ou derdom te boven gegaan. Pylhagores, de apostel en voorbeeld bondeid jaar te leven, gever der m.itigheid, leefde 72 jaar. P.rro en Anstote es, waren nog zoo oud t.iet. De alom vermaarde Cato bereikte bij langden uudetdom met van Thiers. Gladstone en Victoi Hugo, die in de Bo- meinsche lijden als wonderouderlingen zouden aanzien geweest zijn. gets twee ^cweld.ge giften, le vei- teeien; wij ovei vullen ze met spijzen en dranken waar zij met naar verlangt. De i damen bcdiukken haie maag in keurs- weden; wij besluiten dus wal wij hoo- lijven Dtensvolgeriï moei de maag krank ger zegden; de mensch is gebouwd om i woi den, en, dc maag kiauk alles kiank. -,-"J Er zijn nog acdeie volkeren, andere rassen dan wij Zekere leven een natuur- leven, even als de ouderwet.-che patriar 1 ken die noch oveimaal in draken, noch maatschappelijke moeilijkheden, noch de kwalen onzer beschaving kenden. Alle landen der aaide zijn bevolkt, en a le zeden zijn verschilltg Nochtans heet! bet mensehenleven na genoeg ovttal denzelfden duur en hoe minder een volk beschaafd is hoe vroe ger de Malezen. den met de bespreking over het wets ontwerp tot vei mindering der registratie eiJ oversciiijvingsrechlen, ten voor- deele van de i kleine eigendom. In eene kernige redevoering toonde M. Hoyois de schijnheiligheid aan der I socisli-10°. die als beschermers van den Paus Leo XIH en Bismaick zijn reeds kleinen eigendom zouden willen optre- Uien leest soms in de dagbladen, van bonderdjai ige lieden, en dit lezen boe- 2emt eenieder bet gedacht om rondom ons do oudste menseden op te tellen. Men spiak oveilijd van een paar uit het land van Nimes; de vrouw was bo- Vtn de honderd j ar oud, bezat nog haar geheel veotandveruiogen, draadde hare Oaald en naaide zonder bul; volgens de t-’ewooine was zij jonger dan haren echtgenoot, die ojk vol leven en ge- zondbe’d was. Weldra ontdekte men andere ecuwbercikende oudeilmgen, en onder lien, die de kioon spande, en i - deudaags nog kloeken gezond is, is <ii. Turk dei Kaciriane die dea ouder doin bete.kt van hondeid eu dertig ja ir Ui t: Corisiantii.opel woonachtig is. Het ge.ul zijnei kindtren, kleinkinderen en •'iiKumelir.geti is overgruo Zeei belangrijk zijn de gevallen van latiglevendheid die men nog in de oude 8clni'tpn vindt. De metkweeidig-te staan Ui den Bijbel beschteven, maar deze dag eekenen van de aloude tijdstippen, >n dewelke de pan iai ken 8 en 9 eeuwen leefden. Nuë. die den zondvloed over leefde, bereikte den ouderdom van ÜoÜ j«ar. h dit geen schoone ouderdom? Na den zondvloed we.d hel men- Fchenlevcn korter en korter. Nuë’s zoon Sem alleen leefde 660 jiar, en, m zijn bakomelingi-cbap, tol aan Abia.iam toe, i Lebben slechts eenige uitveikoiei.cn 2 cl 3 eeuwen beicikt. Abraham slieif in «én ouderdom van 175 jaai en zijne 'louw Saia beieikle 127. S dert dien leefden dc menschen ge i lijk eden, zegt de Bijbel, t l'<)nJeidj.irigen als eene haiuien weiden. Hedendaags zijn deze gevallen meik- 'vetidig. Van tijd tot tijd vei meldt men uM iveii van gcmedaifleerden van Sie. Helena. Er zijn er nog, jt nog veel; U'aiir de toekomende eeuw zal et weinig *an zien; en wanneer de laatste zal ster ven, van wie men zal mogen zeggen dat hij Napoleon op zijn peerd zag, bet zal eeue mei kweerdige gebeurtenis wezen. Men heeft gezegd dat de mensch ge bouwd is om I J kun hij aan eene stellige zedelijke on lichamelijke wijze onderworpen blijven. De school van Salerna waarborgde een honderdjarig leven, op de volgende 'ooi waai den eten zonder ganseb ver- zami te zijn, dónken zonder zijn doist lavrn, alle overdaad van vermoedbeid o vermakelijkheid vermijden, liet huwe lijk eerst in de jiren van volwassenheid hangaan, met de kiekens opstaar, en sla pen gaan, en, eens per week eene salie- »oep eten. Onze tegenwoordige gezondheidsleer beveelt de salie tiiei aan, maai de ge neeskundigen van Saieiua hechtten er belang aan; zij zeiden in een I vers waaróm zou de mensch sterven als bij salie in zijnen tuin heelt? Dit alles is wel en zeer wel maar de ouderdom vati~den mensch op zijnen hootdzaak om lang le leven is van eene Deelt, die niet te bederven. Ongelukkig lijk de veifijniug onzer keuken en de noodwendigheden d.e wij vi ij willig uit- bied had voor den ouderdom’, is ’t waar- min wilde hij zich als beschermer van de vmden vermoeien grootelijks dn hoofd- sctnjnlijk dat mende buitengewoon oude kleine eigenaars aanstellen. Deze - -j..-w/ lieden met bijzondere zorgvuldigheid volgens hem, vroe» of laat meustelling, en tot nadeel onzer maag zou begraven hebben; welnu, had men eigendom aan den Staat afslaan doch -V.— ...j --een c* J - 1J- Jnn j- x..; Wij geven onze maag tabak en wijn- aaide besield, wij zouden hem gevon- worden De bemiddeling der mogend heden. Giiekenland heelt eindelijk besloten de lusschenkomst van Europa in te toe - -- 1- - - Z. yl 1-* r\ .-V-» <z4/4xI«ma> z4 a bet oud wordt, als bij de Negers en gètidhede’n gevraagd. M. Onou, russisch ux> ...a.u.v... gezant te Athene, oudste lid van het I Nergens is de landbouw en de aer- diplomatiek korps, had zaterdag den derstaml meer in eer als in China; en gijekschen minister van builenlandsche nogiatis vindt metier minder honderd- „alten> M gkoulouds, bezócht, en hem jarigen dan bij ons De zoo mange Ara J doen Begiijpen dat Griekenland den biels van Azië en Afrika leven tnel ian- 1 ger dan de Engelschen en de Fian- seben; de middelbare Liehijd is zelfs giooier bij ons dan bij deze Oostersche -dje nooit eenige wijn of 1 nemen- I Willen wij nu opzoekingen maken om 55» E 3 16 46 19 2'' il /A II, I» i z» ,4 J f. a QA Z a m a n rlnn» - j -- - - - 8 56 9 11 9 48 9 59 15 14 18 06 15 20 18 12 15 32 18 z4 15 40 18 32 16 00 18 52 18 00 19 52 14 58 16 00 16 17 16 25 16 37 16 43 Oostende Statie Nieuport Ouslduy nketkt Coiyle Vcut ne Markt Veurne Statie Veurne Statie V turiie Mai k t C< xyde r N import Oostende 19 20 20 40 21 15 21 37 11 56 22 08 11 08 Ex E 8 - 17 43 - 19 29 - 19 43 - 20 09 - 21 56 Dilluude Veurne Adihkej-ke buiukerke buinkerke Adinkerke Vrurne b'iumde 19 08 20 09 20 26 tu 34 20 46 20 52 Ex 3 OOSTENBE- VEURNE 5 05 7 42 10 48 12 18 f 6 05 8 43 11 47 13 20 22 9 00 12 04 13 37 76 30 9 0S 1212 1345 Ï6 42 9 20 12 24 1 57 6 48 9 26 12 30 14 03 - E 3 7 28 - ajjj—Mh—-Ttrr lil lm— 1 lllTmMt L lt l,"T ,»u»a3a>aa.v. ii 118—K.ui --- - Veurne Statie Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alvei inghem Loo Hoogstaede-Linde Yper Statie Yper Statie Hoogstade Linde Loo Alveringh^m Nieuwe Herberg VeurneVooislftd eurne Statie - ómMUub*» - VEUKNE-YPER 4 45 7 22 #10 19 1310 15 55 18 34 tj 5 11 7 48 518 7 55 5 35 8 12 5 49 8 26 6 45 9 22 440 7 18 5 36 814 5 51 8 28 6 08 8 45 6 15 8 52 6 36 913 6 41 919 YPER VEURNE 10 24 1315 1600 18 39 ij 1045 1336 1621 19 - 8 10 52 13 43 16 28 19 07 -g g 11 09 14 00 16 45 19 24 g 11 23 14 14 1659 19 38 g 12 19 1510 17 55 20 33 2 i 1015 13 05 15 50 1830 5 11 11 1401 1646 19 2 11 25 1416 17 01 1940 11 41 1433 17 18 1957 11 49 14 40 17 25 2001 12 10 15 01 1746 2025 12 15 15 06 17 51 20 30 r VEURNE—OOSTENDE 5 15 6 58 9 50 12 36 f5 21 7 04 9 56 12 4» AJ11O j5 38 7 16 10 08 12 54 Üo&tduynkerkr 41 7 24 10 16 13 02 *6 00 7 43 10 34 13 20 *7 8 42 11 32 1420 In---r> - J 1 11 J --1- I r>_ti: - «•ut s <8 Lichter, eldv 6 12 Coi lem.icK 6 48 7 18 7 45 7 54 8 45 10 52 5 55 Exp3 6 42 4 43 6 52 - 9 51 5 06 7 20 Curtem.rck 5 34 7 50 Liehtervclde 5 49 8 05 Cent 9 18 11 BT 15 52 42-13 25 17 01 13 43 17 14 1410 17 39 14 38 U 65 1456 18 15 4 09 7 12 8 57 10 54 3 08 5 00 9 41 11 47 15 56 17 50 11 55 16 04 18 03 10 19 12 26 16 33 18 31 10 46 12 55 17 li 19 01 1<> 57 13 33 17 22 19 38 12 05 14 58 18 46 21 07

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 1