DOOD r van Pntcr MEBEEB8T. 1896. 27,451,90 Btcrfgevullen. Dood van den hertog van Aumale. De hertog van Aumale, oom van kumug Leopold 11. is door de tijding der onge lukkige dood der hertogin van Aet gon. zijne n ekt, zoo diep geschokt geweest, dat hij zeil bijna plotseling te Zucco (Sicilië) oveileden is. Hendrik Eugeen-Philip-Lodewijk van Orleans, vierde zoon van Lodewijk Philip, konir.g van Ftankrijk. was ge boren te Paiijs den 16 Januari 1822 M. Windels, oud pastoor van Leke, is te Koi it ijk overleden. t.ju blijven slechts de vier muren over. De ha te duur vetzck.nng gedekt beloopt 4d00 Ir. Ij» nd bouw. Woen.-dag had te Dixmude de prij« kaint> ptaais lusschen de bekroonde lundtien dei tweede landbouwstreek, bevallende de omschrijvingen Dixmude. Nieuport, Veu n Alveringbi m. Loo er. Metckem. Ziehiei den uitslag Stieren; 23 metediugeis. Fr«micr> vin 200 fr. cn zilveren eermetaal Lanoye Eduard, Eggewaertacapp. Nollet Hector, Stcenkerkc. Premia» van i5o frank cn bronzen eermetaal t Vaneygun Deaideer, Leke. Wullyn Hendrik, Woumen. Bekalfda of gekalfde hebbende Veerten, niet meer dan iw< e volwassene tanden hebbende; 11 mededingers. aoo fr. zitv. term. Veratraete llenri, Ramsiampp. i5ö fr. brotiz. eerm. Dugardcin Karei, Loo. icofr. Monteync Ivo. Ratnacampp. Veersen met 4 of 6 volwassene tanden; 7 mededingers. 30e Ir. ailv. eerm Opvomcr Henri, Alveringhem. 1S0 fr broer ccina. Defever Julie, Eesaen, too fr. Moenaert Hub. Avecappellc. Koeien; 16 mededingers. ao® fr, zilv. term. Vcys Lodewijk, St Ricquiers. >5o fr. broiu. ccim. /cruieeseh Jules, Houtbcm. joo fr. Defever Julia, Ecuen, Urandeu. In den brand van den liefdadigheidsba- zar te Parijs zijn 116 personen levend ge* biand; zes peisonen zijn verdwenen en tal rijke andere zijn gekwetst. Van deze laatste zijn er nog 3 overleden, zoo dal het getal dooden 119 bedraagt. Meest al de slacht- t ffers behooren lot den heugen adel en lot de finantiewereld. Onder d- dooden bevindt zich de hertogin d'Alenyon, dochter van den bei log van Beieren eu zuster der kei zerin van Oostenrijk. Haar zoon de hem g van Vendóiue, is verleden jaar gehuwd me. prinses Heidrika van Belgie, dochter van den graaf van Vlaaud ren. Jutv. Elodie Vanbteivliet, dochter van den v> luwachler van Li indzaeme, oud ZÜ j iar, kam. nier bij de baronnes de Sainl- Didiei, te Parijs, was mei hare niees'.eies en eene nicht van de baronnes in den bazai ais de brand uiigeborstrn is. Alle drie heb ben er de dood in gevonden. Mruue brand *e Parija. Zon dag avond is den houllen cirx Holier, te Paiijs, die vooral door den hoogen adel be zocht werd, door renen braud vermeid. Hei vuur was ontslaan in de hooizolders. De peerden zijn gered Er was gelukkig niemand in den ctrk; er is dus alleen slot lelijke schade. Braad telaweken. Maandag avond ten 8 3/4 ure, zijn de gebouwen van ui Bi usselsche Maalderijen afgebrand. E> n groote hoeveelheid meel is vernietigd. Ei blijven niets dan puinen over. De schade is a.nzienlijk. scktetaiis. (Medegedeeld.) De koinng van S am zal acnl da gen m Belgie doorbrengen. Den 14d'“ Ko.m bij te Veneue aan, om vandaar langs Zwitserland naar Belgie te reizen. In de tweede belli van juli komt de kon ng van Siam naat Brussel. Z M Pm abai -S.itndet-PniaPaiainindr-Maba Suulabotikino Plira-Shula Cnotnklao- Pma Sbow-Junua, zal vier dagen te Biussel verblijven. Wie legen zijne aan komst zijnen naam goed kan leeien uit spieken, zal gedecoreerd worden met de 01 de van den Wilton Olifant. Sunlight Zeep, zuiveigoedkoop en piofijlelijk. Buurtspoorwegen. De ontvangsten di r nationale mraiscbappij van buurlspoor wégen.' g •duren ie de maand Maart de volgende lijnen, beloopen tol voor de reizigers en Ir. 4,773-13 vuoi koopwaren. Te zamen Ir. 12,638 08. Oostende Blankenberghe, fr. 2,657 15 i‘ koopwaren. Te zamen fr. 3,916 24. Veurne- Yper, fr. 8.682,84-voor de rei zigers en fr. 1,991,37 voor de koopwaren. Te zamen fr. 10,674,21. De algeuieene ontvangsten sedert eersten 1897. 32,172 95 12,140 85 31,702 40 177. Oosiduynki’ike£085. Pervy-e 1352 Ham.cappebe 840, Sl Jooits321, bi. llicquiei s 255, S avele 1340, Sieenkeikt 856, Viticnem 579, Wulpen 1007, Wul- vertng em 964. Zuuttnaey 25. De 26 gemeenten van bet arrondisse ment D’Xmude hebben hei volgend geia. inwoners Boerst 1399, Bovekeike 1320, Caes- kerke 598, Giercuen 5920, Gonematck. 4520, Guuckumeie 53uö, Dixmude 4617. Ees-cn 2401, Haudzaeme 2892, heyem 1274 Lampei msse 413. Leke 1473, Loo 1796, Merckem 3709, Nieucappelle 775 Nootdscliooie 624, Üostkerke 282, Oudecappeile 311, Poliincbove 1713, Retiingne 1856 Si Jucobscappelle 230 S ujrvekeusktT*e 388, Vladgloo 2155, Wei eken 1530. Woumen 3484, Zarren 2989; te zamen 52,474 Uitslag van de aanbesteding dei werken van onderhoud en vei betering uit te voeren aan de staatsrivieren en vaarten in de pioviucte West-Vlaande ren, gedutende eenen buumjd van 3 jaren, beginnende den 1 Met 1897 (Het letter A wil zeggen alslag per 100 op bel prijsbordeieèl 1* lot, bestek 10,066 fr.L. Decloedl, zoon, Brugge, 12 51 A; Sagaert, Kort- rijk, 7.5 A. 2* lot, bestek, 11,060 Ir.: Sagaeri, 17 10 A; L. Decloedl, zoon, 12.51 A; Libert, Baereibeke, 6 20 A. 3* lot, bestek 900 geeue aaubiedeis 4’ ioi, bestek, 30,000 Ir. E. De cloedt, Blaukeuberg'ie, 0,18 A. lot, bestek, 28,01)0 tr. Dteperinck, Brugge, 22 60 A; E. Decloedl, 0,15 A. 6* lui, bestek, 5000 Ir. Dn pe- nnck, 22 60 A; E. Decloedl, 0,15 A 7* lot, bestek, 11,500 Ir. Janssens. Oudenbuig, 25 A; Dumont Dansecouit, 20 A; E. Deiocd 0 15 A. 8* ioi, bi stel, 30.0U0 Ir B.aet, UostKerxe. 11.10 A; Wybaux, Bianketbergbe, 10.05 A. 9* ioi, bestek, 25.000 h. B<aei, 17.10 A. 10* lui, bisiek, 7000 Ir. Dtepennvk, 22.60 A; L. Decloedl, zoon, 20.16 A; Braet, UcrUeike, 9 10 A. 11* lui, bestek, 16,000 Ir. L hert, 7 10 A; Sagaeit, 4 5 A. 12' Ioi, bestek, 80 OU Ir. Baiai! e, Popenngiie, 7 A. 13* 10-, beslek, 7000 Ir. Dumotil- Dansecuuit, 18 A Diqneker, Pollin cuove, 15 10A (ornegetma ige aaubte ding); Leper, b.eenkeike, 2 27 A. 14" ioi, bestek, 15 000 Ir. bagaerl, 9.80 A; L beii, 6.10 A. Uvei ueu j.rui snert te Gasxel eene zeer rijke eigenairs, rmj. M.nie van Hemplen. Deze uudei li: ge hel de belli vüu naie Ioi iuiii na twee u:i joen en ua.t aau wei ken der slier* en het uvtn ige aan tweealgeuieene ei Igenamen. Daar zij lev» üs a> me bloedverwanten wilde liepen, betastte zij bate alge met ne eifgenamut eene sum van oU 000 Ir. te veideelen tu-schen de aunmevei wanten dei vaderlijke en moederlijke zij de, Enn upiuep weid t.fgekondigd en 721 eitg uianiun boden zich aan, zoodat aileu eenu spulsuinmetje kregen. Clriauudheiil verzekerd v-m jonge kin gen noch zuur, bij hel uitsluitend grbinik van Ahiuenl Delacre. Weeg het kind tóór eene maand g bruik, gij zult het zonder twijfel vi.rder gebruiken. Zekere bijval. Overal ir koop. Voor hei groot fabriek der Ciioeulata Hetaere (Gewaarbotgd zui Vei). Vilvoorde. J Nieuwe soort van wedsliijd. Een wedsitijd voor beiaardspelers, die zal plaats hebben te Mechelen, op 27 Juni aanslaande, van 11 tot 18 ure, heelt 15 deelnemers vereenigd. Deze wedstrijd belooft eenen schitterenden bijval te be komen. s Avonds, groot nachtfeest op St. Kombouis toren. Groot concert door den siadsbeiardier, tussehenspelen, kooren, hoorengeschal, verlichting van den to’ r n. en g-ooi vuurweik op den toten. De premien der tombola door den Bond der Belgische Blinden ingeiichi, zijn te Brussel tentoongesteld, Spoor- tnakersstraat, 18, waar men, tot 3! Mei. dag der Dekking, biljetten kan bekomen aan 20 cenumen Zij worden tegen po.-t- waardeu opgestuurd. De lijst der win nende hu«mners zal kosteloos upge stuurd wo. den aan de aankoupers van <én im'is e 2;i nummers. Voor ae.i komiteiiVan Overbtke, VerNelalliii£c lijdingrii. M. Bauwen», staatslandbouwkundige, zal op Woensdag 19 dezer, om 10 ure 'e morgens, in bel hotel de Hheturtka, alhier, eene vootdiacni geven ovei de Kweehyndikateu De leden der Innd- bouwcomicó van Veume worden ver zocht er te willen tegenwoordig. M. Feitje Vandenbeigtie is leeraar der tweede hanschs klas benoemd in het koHegie van Veurue. Een koninklijk besluit van 1 Mei verleent eene vergoedmg van 150 Ir. ,1 de,TngrZ^Zd.^'vrJii^jmln aan priester Haccke, voor de uitoefening 1 - _j vai> ziju ambi, gedurende bel eerste kwartaal van dit jaar, in de parochie Al- veringbem. 4— De Moniteur van dondeidag deelt den officieleu staaf mede der bevolking van Belgie op 31 December 1896 Op dat tijdstip telde ons land 6 495 886 mwoneis (85,103 meer dan op 31 De eetubor 1895), verdeeld ouder de negen provinciën als volgt Antwerpen, 784.975, Braband, 1,212.686; West Vlaanderen, 781 261; Oost Vlaanderen, 1.0i)2,3Cü; Henegouw, 1,100,345; Luik, 817 473; Lruburg. 234 210; Lux'tnb'jig, 216,144; Namen, 346 492 Het arrondissement Veurne leliie 35,120 inwoners, votdeeld onder de 28 gemeen en al-* volgt Ad:tikirk»» 2814,’ Alveringtietn 2857 Avrcaptm'le 64% llev ren 1671, Billis nucke 151, Bul-c;imp899,Coxyde 1288. Ei’gi'wa^rl-e ippe'y 444 Veui ne 5644, f’.i.yv, i it.c 651, Hoogsiaede 707, 1567 l ••nheige821 L ysMe 1599, Moe e> 251,N’:eupoii 3370 O men Brand <e llalewyn. Zondag mor gend on'stond brand in em gebouw, gele voor de groole plaats der weverij la Lys. Toen de pompiers loekwamcn, had hei vuur reeds groote vorderingen gemaakt en Zich over gansch hel gebouw verspreid. De vl.mmen bedreigden de macbienzaal, die maar eenigo tneieis van den brand afgele gen was. De pompiers van Toerkonje, wer den per telefoon geroepen en in min dan een uur was de biand beperkt. Zonder de spcfdige hulp dei brandweer van Toer- koi.j-, zou de wevt-iij ongetwijfeld vermeld zijn g-weesln al de huizen lusschen de Schoul- en Rijsel&lralcn gelegen, hadden I gevaar geloupeu. De weveiij la Lys is elektrisch veilichi, doch hel elekiriscii machten is nu gansch door d' n brand buiten gebiuik gesteld. De fabriek telde 2h0 gemuwen eu bezigde 400 werklieden, die waar.-chijniijk vooi eenigen lijd zonder broodwinning zullen zijn. Hel ii» hen der-fabriek ligt begraven under de inaieu van héi afgeb-aou gebouw. In d Ubrtek <s wel voor 21)0,001) Ir. schade aai.gericht door het wa r. De f.buek was veiZ'keid v km m g ve-r een milliuen, Brnud te Toerl*o».je Up ’t oo- gi nbhk dat de pompi**rs v.>n Tovtkunje zch gereed maaKPti om >e veitrekxen, was ei brand ontstaan in bei h mtin g.izijr. d i oigelfabrjek van M Anneirs n-, op 300 meters der wev. rij to Lys. D> ze b .mu wtrd al spoedig geuluscnt. van nei uuga O n eene laatste hulde te brengen aan dien moedigen zendeling in Congo ne- zweken, drukken wij bier den briel waai bij zijnen dood aan de familie werd aaugekondigd St Jacub Lusaka 25 Beo. 1896. Goede Heer, Over van droeibfid, laai ik u bel o’1' het stelbaar vei lies keniieu Uat ons tietl in di o pet soon van uwen gelielden broe der Gustaal. De goede God heelt hem aan onze detde umruki den 24 Decem ber Kerstavond, na 16 dagen ziekte. Dal zijn beibge eu aanbiddelijke wille ge schiede! ik keu de welverdiende achting en de liefde die gij. evenals wij. den E Gust, Debeersi loedraagt; ook zou ik meenen aan eenen heiligen licht i ie kort te blijven, indien ik U de stich tende omstandigheden van zijne laatste oogenblikken mei hete weien. Men hoort toch zoo geerne spieken van dezen Uie*> men rechtzinnig bemint. Zaterdag 12 December voelde Paler Debeeisl zich vermoeid en begonnen iie eerste uilsmijtingen. Nochtans bij schikte catechismus tu gaan houden ti; do verie dorpen van onze vlakte van Luzaka; maar 'b andeidaags, den Zundag, moest hij te bedde blijven hevige koude koortsen overvieien hem en lond 3 ure kreeg bij de bloedkooits (betnaturia). Den maandag grue.de de viteselijke gallekoorts nog aan, zuodat de Pater geweldig vermoeid was. Rond den avond gat ik hem, na zijne bieebte geboord te hebben, de H. Olie. Hij biechtte met de diepste gevoelens van leedwezen en helde lui God en ont ving de II. Ulie, mei bezeilde gewe- leiis, zeggende dat hij in al zijne wei kelt Gods helde alleen gezocht bad en bet welzijn der zielen. De uer roerende gebeden der H. Kelk iiuflcn hem diep en n.et eene klare, doch ontroerde stem, antwoordde hij zelve u Pater August, zei hij, geel mij nu den aflaai der goede dood, en bij vei wekte weerom een volmaakt berouw. De twee volgende dagen was de al- gemaiigheid ten uiierstan en wij vrees den alle uogenbhkken bet laatste. Ook verliet ik zijne sponde met. Den donder dag nacht vroeg de Paier nog eens de H absoutie. a *x Gastei ven, n zei bij- Hij biechtte weet om en zei met luide ea be dere slem een volkomen berouw, vol van Godsgeleei dbeid en zeur uitge breid. Daarna zei mj Wat ben ik blijde te sterven! Wat ben ik gelukkig ie sierven als chiisten, ais priester. als zendeling! Verstaan wij dat, lieve medebroeder, verlosser der zielen to zijn! O schoone en veiheveue roep medewerken tol de verlossing der zielen. Dat mijne tong aan mijn gehe- inelte plakke, dat mijne beendeie*1 veidorren, mdien ik U ooit veige,e* «arme zielen die ik zoo hel henbe- Neen, nooit zuu ik U kunnen veigfl' o ten noch U atsebeideii van de Leb’e dm ik God toediaag. Dat audeien bui< genoegen vinden iu de vei maken der wereld; voor mij, m.jn Go 1 en de u zielen. Dan vroeg de I a am allen oo too*- elecbts lichtelijk door de schoten ge troff 'n geweest. Decroos heeti eemge Oobeduideudu kwet.-U’eti bekomen en sporen van JeodKoireis zijn op de klee deren der t^yee garden besiatigd ge weest. Tytgai en Haelewyn beweren dat zij, tijdens de misdaad, zich in hun bed be vonden Maar beide zijn door de jacht wachters op de stelligste wijze mkend geweest. De schoenen van Tyigat, die anderdaags heel nat en bevuild wa ren, passen juist in de sporen door de ca sdadigers ter plaats achtergelaten. De wetsduktoor heelt op Tyigat sporen van kwetsuren door de loodkonels veroor zaakt uangetroften. Er is ten slotte besiatigd dat het pa pier der loodprop ter plaats der misda id gevonden, juist overeenstemt met een ander dat in het winkeltje van Tytgat ontdekt werd en ook met hetgeen dat op het vuurroer, bij den broeder van Camiel Haelewyn aangeslagen, zich be vond. Woensdag zijn de beide beschuldigden vrijgesproken. De zittijd der assisen werd daarna gesloten verklaard. op Oostende Nieuport- k'eurne, Ir. 7885 95 dn koopwaren. Te zamen fr. 12,658 68. Oostende Blunkenberghe, tr. 2,657 15 door de reizigers en fr. 1253,09 vuur de Veume- Yper, tr. 8,682,84-voor dc rei Te zamen fr. 10,674,21. r Januari bedragen Oostende-Veurne Ostende-BUnkenb 1U,U49,73 Veurne-Yper, 31,164,64

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 2