HOFSTEDEKEN MEUBELS en Vlmagiegoederen, 3 Coffrcsforts, Wijnen, lilkrnren en Sigitrcn, Deze venditie gesctiiedt met lijd van betaling voor de kuopen boven de 20 h anks, mits borg te stellen. TE PACHTEN CESIZIJG ÏMDtll OPERATIE J J Tribunal civil de Fumes, faisant fonctions de tribunal de commerce. Bolling door den tuin bij Karel Allaeys-Vandewoude, smid en herber gier, op Zondag 30Mei, voor de volgen de prijzen. prijs, eene hespe of 10 fr. in geld; 2’prijs, een konijn of 3 fr; 3* prijs, een haan of 2 fr; 4* prijs, 10 goede sigaren; Inleg 25 ci. voor 4 bollen. Denzelfden dag, om 1 ure namiddag, ten sleitbuize van Ferdinand Tabon, te Steenkerke Piesende, Koopdag van al ’t Menagiegoed alle slach van Sinidealn, 1OOO kilos Aardappels, 700 kilos Tarwe en Brandhout. KANTOOR van den Notaris SIMPELAERE, TB veukxe. Het echt Liebig's Vleesch-Extract in kleine hoeveelheid gebruikt, maakt alle vleeschgerechten en sauzen smake lijker. Maandag 34 VIcl VE It HOOPING in eene zitting, van een go» d Zelfden dag, om 1 ure namiddag, KOOPDAG ten sterf huize van Karel Merseman, van de Menagiegoederen en Landsalm. Tijd van betaling voor de koopen bo ven de 10 frank. Si-ffe’ s hmddag ten zij hel huis ge- bruikt door Betij imin Merseman, toll Me 1898. Veideeld in 4 koopen met recht van samenvoeging. Par jugement du 7 Mai 1897, le tri bunal a homologue le concoidat p éven- til obtenu par Charles Dzclerq-Sturre, i égociant domicilté A Furnes. Le Juge délégue R. DE GRAVE. SIHT-LAZARUS-GESTICHT g SJ Verandering van woonst. BERICHT. Karei Deburchgravo-Rcynaert, bijgenaamd Karei de Goede, oudo Bees lenmarkl, teVemne, maakt bekerd dat bij blijft winkel houden van u'leihpn te kruideniei swaren en andere htn-behoef- ten, alles aan piljzen zoo genadig iro- ge ijk. Hij beveelt hem in de gunst zijner medeburgers. MARIE POUPEYE, Kleermaakster, Oode Beestenmarkt, bij hare ouders, beveelt haar in de gursi barer medeburgers als SilèrrnanslisZer en JIodrwerkMrr. Georges Vanderheyde en Zusters Veurne KREDIET AAN ALLEN MEUBELS IN ALLE SLAG EN IN ALLE STIJLEN LA PROVIBErtCE AANZIENLIJK ASSORTIMENT CONFECTlEi leUR MKKRhN KiNDABr.N STUDIE ya n den Roturfa liO'-C'K h K’iUpÖlT. Bij sterfgeval. Vrijdag 14 Hei is97, om 9 u-e voormiddag, ten s r!’ uize van den heer Alexander Collet te Nieuport, Marktstraat, Openbare \endilie van Dan klaagde de goede zieke, omdat bij met en leed, zelf den dorst niet, die GOiistus zoo pijnlijk viel aan 'i kruis. Uan, tot rond den morgen viel hij hal velings in slaap, al de psalmen zeg gende er. ze zijn eigen loepasse.’ide. Maai de goede God, tegen zijne en onze ver wachting, liet hem nog eenige dagen leven om meer vei diensten te vtigaieo. Den Zaleidag nacht zei Lij aan Bioe der Stephaan Boep Dalei August om s mij nog eens de absolutie te geven en de gebeden dei sleivende te lezen. Spijts eene unzeggeiijkevei inoeidbeid luisietde bij met de mets.e aandacht r 11 1 TC DAPUTÜM H0VENIERLAN1) I t rflLn I tn en WERKWANS TC DAPL1TCA1 orn 'n geb’iiik tn I t rflLrl I tn, 'r^n met 23 April, e< n gcii<flijk Huis me' achfeiphais, in de Zwar'e Nonnen«iraai, iT KG. th ins be woond door de wed* Vand. nbinwa' re. Ilondcrdux 13 Wiel IM»». om 4 ure namiddag, ter herberg den Zoeten Inval, bij Heen Debergti, teSteen kerke, wijk Piesende, Elefluitieve Toewijzing; Woensdag 3 Juni fl£9?9 om 3 ure stipt na middag, ter zittings zaal van het Vredegerecht te Veurne, Openbare Verknoping in eene zitting van Eenige Koop. Een WOONHUIS met afhankelijk heden en 50 a en zandskker. gebruikt door René Verhanck, lot 1 Oc’ober 1897 Woensdag 19 Mei 1*97, otn 3 uie stipt na middag, iet zntings zaal vandtnneei Viedertcbter, le Veurne Definitieve Toewijding van wé hélelt, lier» bergen, ent. Deze gedachten zijn onzen Hoost cn doen ons va i, verhopen dat du scaoone ziel van uwen lieven broeder reeds het eeuwig geluk gentel. Indien Gods recht- veeidigheid oneindig is, denkt (en dat is het geluk van den Missionatis der Wil e Paleis van Afrika) dat er 250 missen zul len gedaan woiden tot lafenis zijner ziel. Na deze plicht van dankbaarheid vol biacbt te hebben, bid ik U, goede Heer, te aanveerden de uitdrukking der ware vei kleef Jheid die mij aar. uwen bemin den broeder verbond. Gansch u toegenegen. Pater August Van Acker, der Witte Pateis, Zendeling te Luzaka, Belgische Congo. Del IImf« gelaat ii«h uiel de volledige inétel- ii g van bijiondei t hui bergen, rut Burgerlijke IHiuid aam ïenrue Geboorten. 6. Th-’ry Leonia, d. van David en Var Zerbroork Clemet cm. Vcsienslraal. 7. De Beigh It.ch' l, d. van Bencdikt rn Van der Siraete Maiia. Statie» traaf. Getal 63. Huwelijksaankondigingen. 9. BosscLfy Ed*»td. werkman, mot Van ikioien Silvia, dims.meid, beide te Oostt«de. De Buysere Lndewijk, rclfppersgait le Veurne, met Gloei Maria, ich’ppenn te Wulpen. Logter Desideer, werkman te Adinkrrkr, met Borgo Maria, h -i borgi-rstcr te Veurne. Huwelijken. 5. Nootaerl Gesar. scliiiji,werker*gas‘. gib. te Vturne dm 9 October 1873 met Lucidarme Philomena, wetksfer, g'b. te Veurne dm 7 Sept. 1869. 8. Beirnaert Karri Jan Leo. nijverair, g‘b. te Bergen dm I April 1867, met De Haene Gloihildir, zonder bero.p, gi b. ie Vmrne den 22 Dccmib r 1871. Sterfgevallen. 4 Cay’an (doodgeboren mannelijk) Bin nen palen. B Van d> r Me.rsch Norbn cht, 80 j 3 tn. 16 d. wed. van Anna De Pooiler. Hospitaal. 7 Lepéire Daniel, 3 m 22 d. Bewester poort. Ge'alBI. om 3 ure namiddag, ter heiberg het Haantje, bij de statie te Veurne, met 1 becate 48 aren Hovenier i oven en Zaai and, gelegen 'e Veti'tic-Oosiet- pooit, op w< inig atsiai d der s'ml, ge b'U'k' ge,veest door wij.et; Kavel Mc- seman om in gi-b-mk ie gun d'Ti 23 April naast. Te bevragen bij A. Pyson Desaver, Groote Oostsiraat,46, Veinne’ onder hei besluui van D’ G. Vermeesch 2 Mtt, CSallitUMrauS, Brussel. B .Consulten eiken dag van 911 i/s we Van g MatjSkiw waï jECMtt. i gezwellen, knobbels, verzweringen, fls ;i g Iels. klieren, wonden, enz., aan <:e uil 3 v wmdige deelen van het lichaam, bij J E zondrrlijk aan de borst, aangez'ch', lip, M tong,hals, beenen,enz. Aderspat.Speen, j I aambeien, huidziekten van alten aam. 1 beenderziekte en dergciijke kwalen waai y; I tegm bloedige operatie aanbevolen F woid'. 4 De weduwe L. DliPONT. herbergierster, te Veurne, maakt bekend dat zij thans ger huisvest is in de Handboogstraat (hoek do- Vestmstraa'), alwaar zij tubnk en toet verkoopt. Goed gemaakt we; k aan genadige prijzen en spoedige bediening. TK KSMIFKW. Buitengewone cwvisie van eene nieuwe vierwielvoiiuur gna-md Birouchette (de koetsier zittende 111 hei dreog). Zich te bevragen l ij B. Vaniierjouaechk, zadelmaker, Wapenmakerstriai, 2, Brugge, Te bekomen bij Goede kwaliteit lijnkoeken, lijnraeei, arachide koeken, me I. bloem, maïs enz. alles aan de »oo <lce'ij'«<0 prijzen. MACU'.tNb'N op den Appelma n r de Ype. hrut, SUupkaniers, Eelaalen volledig, in acajou, notelaar, eikenhout, cd*. uarniluren voor salons in suo a ra be, Louis XV. cns. Xleer- kasseii,Spiegclkassrii, Lijt wandkassen, Lavabos, Tafels, Schrijftafels, Stoelen, Keukeinneubelen, marineien 1 afeis, eru. BIJZONDERE TOOG voor Tapijten, Sptsgsls, Lusteis, Hanglampen, Stoven, Juchtkomf orsn, enz. 71. Hoogpo«r», 71, GEKT. KLEEDEREN IP HAAT VOOR MEEBEM. BAREN EN KINDEAEN. GROOTE KEUS vun Dainestoffen Luksn, Witgovdeien, Zjjd*u, Fluweel, Flsneel, Ms traisengeedeicn, Dekens, Bedspreien, Gordij nen, eaz. SCHOEISELS in slIesUg. UVBWKlABK. VABBVLKN B1BDKB- BMIUISRB, Voorwa arden 00 fr. teUUt Ui»tl Ir 100 too 1000 StresiKAte Gr BieiuAhiiudltiff» tliglijk voigifl nis en bad zelfs uit bet bed willen komen oiu te knielen, indien hij macht geno g getiad bad. Hij vroeg tmj ook voor hem bij zijne uveisicu vet- g ffenis te vragen. Gij zu t. zegde hij mij dan, naar mijne geliefde familie schrijven. Zeg aan mijne bioedets en zusters dat ik ze bemind heb en dut ik ze zeer be min; zeg hun dal ik, op bet punt van “testeiven, op elk in ‘t bijzonder ge- peisd heb. Dat ik mijn leven en mijnen 11 dood opufter voo: bun welzijn en vooi dn hunner lieve k i.deren. In den hemel, waa. ik hoop welhaast te zijn, zal ik ze nog meer beminnen. Wal mijne teeigeliefde ouders aangna ik hoop in 't kort bun zelve te zeggen, boe groot mijne liefde voor ben was 11 Wat ben ik toch te vreden, nooit was 1 ik zoo gelukkig! Klik i slaap. WOONSTEN, stamde en g legen binnen Veurne. Inlichlirg n b< komen bij Rensat Btys, Noords'raat, gv, Veurne. Inlcht’ngen 'en voo'melden huize. van Gemeente Steenkerke, wijk Presende i* Woonhuis, Paardensmis, Schuui er. S allingen, met 25 aren 03 cei.t. ei! langs den steenweg van Veurne naai IJpei, gebruikt dooi de kinders Taboo Seffens handslag. Maar ingesteld 1500 fr. 2“ Eene goede partse Zaailand, groo1 51 ai en 05 cent, langs de straat van de Presende naar Bulscamp, gebruikt dooi de kindeis Tabon, lot .a bet vveeieo van den aanstaanden oogst. Maar ingesteld 1225 fr. de gebeden der sleivende ~~Spijts eene unzeggelijke 1 -- naar de hartroerende gebeden der II. Koken viel eindelijk tn eenen diepen slaap. Imusschen was E. P Gullemé, die bisschep Roelens ten allen tijde ver- 'angt, loegekotnen om te helpen den geiielden zieken bijstaan. Hij onder zoent bem en verklaarde dal er, men- sctielijk gesproken, geen doen aan was. Oei. Dondeidag. 24 December, rond ■Ata ute, ziende dal de zieke begon naar ;dem te snakken, wekte Pater Gullemé bem op om wel te sietven, en gaf hem nog eens de 11. Absolutie en Pater De heerst kuikie stiHekens dal bij bem vtrs ond. Pater Gullemé, vi eezende dal de dood strijd lang zou duren, maakte zich ge- iced om de Mis der Stervenden te doen, trrwijl ik bij den lijdenden Pater bleef. Ik moedigde hem aan, zei eenige seniel gebedukens. als Jesus, Maiia, Joseph., en Pater Debecrsl deed teeken met de °ogen dal hij mij verstond... maar die °ogen begonnen strak te zien, bet ademhalen werd lastiger. Ik loep Pater f>uillemó die nog juist in tijds kwam om bem nog eens de H. Absolutie te geven en zijnen laatste» snik ie ontvangen... De Eetw. Pater Debcerst.uw beminde broeder en mijn achtbare ovei sie, ont sliep zachtjes in den Heer, daags vooi Kerstdag, rond 4 </l ure moigens. Wij leven in de vaste Loop dat hij nu leeds den eeuwigen loon ontvangen heeft voor zooveel geleden en gewrocht le hebben tol bet uiibieiden van bet 'ijk van Onzen lieer Jesus-Cm islus. De dood van onzen beminden Mede bloeder is een a leigiootsie vei lies voor de zendii g van Ziji e Hoogw. BisscLop Hoelens. Immi rs, luj was bovenmate ieveng voorde wei ken van Zaligheid en fteleerdl.eid, de goede God had hem etne kloeke gezondheid gegeven, veel begaafdheid en eenen onvei rnoeibaren lever. Zijne schuilen over taalkunde al hoewel nog met voiledigdzijn ons van groot nui. Gelukk.glijk, zijnkitabwaïsche spiaak- kunst is afgewiccht, maar zijne woor denhoeken zijn niet gansch gedaan Ik spreek mei van zijne andere boeken, die een bewijs zijn van zijne bui ongewone Weiktaainheid. Zijn onve.imoeibaien te 'er voor de zieleu was vcoi ons eene Keduriga slicuiing m-.wi.kkenng Denk i oefiians mei dm zijne diilt voor ’‘lie vakken van gileeiduenl tiem zijn *adeiiaj,u det d ve guiiit en zijne bloed- 'eiwaïren. hikvktjis, zuer dikwijls ‘ptak bij in zijne eigcnaai«lige iroeder- laal oxer ,ijn geluid .aamlrin, zijn bemind Adit.keiKe tn zijne nog meet beminde familie, in een wcóid l was ten harte dat vom ai wal ed< 1 was, opensior.d. tot g one van God en zalig heid der zieieu-. Adink«*rUe-Fan- e. Stad Veuine, Oostslraal. 1’Een giool WOONHUIS, m t Kruidenierswinkel Tabakfa- brlek, Keerssenmakerij, inrijden de Poort en 3 men 90 ceiu. erl; ge in uikt door den bet r Liecleicq-Slubbe, tol eene maand na de toewijzing Maar ingesteld 8 000 fr. 2* Woonhuis met 30 cenuaitn eit, gebruikt door Jacobus Dedrie, tot 23 April 1898, Maar ingesteld I 200 fr. 3’ Woonhuis met 1 aie36centi aren erf, gebiuikt dooi Alexius Paret, tot 23 Apul 1898. Maar ingestetd 3 500 fr. Gemeente Avecappetle, bij de statie. Eu 4’ Een peiceel Bouwgrond, giout 8 aren 40 cent aren; gt b, uikt door veiscüeidene, loi I Cc ober 1897 Maar jngesleld 1 000 fr.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 3