1 I e 7?) R. VAOLSLW'IIHlOElEailsY Timmerman, Meubel- en Billardmaker, Noordntraat, 57, te Veurne. WW AoGCJi h af Jl Ifi S cr x ilm i jgkjw 5 E. I p 1 iüJülllL— 2ARTHUR PYSON-DF.SAVER, KI.KHHHAKEIl, -li s 1 o ea 7- •- cl 01 üi i 4 F. VElOUïSSE-LüllELLE, llucU der faroote Allirkt, ueituv Mtadalhcater. ril Sl! O b <i 5 J 2 o ra M I lil H s iU i s *- bC C •- Plsjjï if =ey h-U ZZ -S 8 5 t c s 1 ALF. JlACklIEERE, ra l fel g i ii iii "u? I ü.ïli 'I ex U? IfL-rfB 1 s a 0 "5 t si 5 -5 s*pï UI VER.GOEÜWW tó i ra Q XXXXXXXXXXXXXMMXX Hf -lie S 5 Hl .-Ss J Sr :^/i! 'i «d s s c 3 I có «s r-g- -sli -12 c 1 ==ggiï2 FOURIIUKEN malleM L? 7 H •- c- c LT i .5 5h c i 4 1 I ftC per“' *KERELS VAN VLAANDEREN j 61 2 5 "i -5 U ti e 2 3 l c l i I Hi I's-" S»; HUIS VAN VERTROUWEN. z. Ki..kken- met voile vertrouwen en aan genadige prijzen, tegen alle concurrenci', deze 2 at 3 K 5 au- cuueu.vniiö iu kwali- E e- c I (luis gesticht in c bC ng hoopt bij lebui get a to Z C u c - 2 2 ■f 5 o S -2 K A N* T 0 O i; van den Deurwaarder HOS.MKN, V’eslenstraat, 66 ie Aeuu.c. M. Aifons ^«tinbrr*-Vcys laat welen dat hij den handel overge- nomen heelt van den heer Eduard VANHAECKE zoo in giiiuen, zaden en vetten ah in wijtieo en likeuren. Hij boveelt ztca aan den vootkeur der koop* lieden en landbouwer» der streek en ve I jiwreu I tioopt huu vertrouwen te zullen ge- eu r\ L-|l| g.« b 0.5 I Klakken in l Kinder kosi urnen van al Ir. o-50 *o 8 2- 3 'H Hij zal altijd voorzien vijn vaneen pupilers, alle slach schoon assortiment M n hoeden e:. Klak- t I i meubels en bdlards afleveren. Wilt gij goedkoop koopett en ter trouw, 1 1-irr» HANDEL in bloem Mad. ll’ictliiic»».-aijz GRaecke. 6, Zwarte A'mni-ipo h,<:, 6 Veurne. M.«J. PiKinvcK va\ Hac-'KK ini»k' het g ui puim- k k biav d .f als vru g r, den tin.<11 i' Hm- tn viihu-ii n <t.o zij tegen de gimihgse ijren -li >11 valh) vu Irnnwrii de v< >m li II iide merk-u van II-n y en andere vooiumIiu buiten te koop he <h. - itckriKiinak iug. De ottile’g-l.-eketitii’ lua' weien dat bij nog al ijtl d» it stiel vim Lijkbidder uitoelmi', ol.-euotm er dooi eoinmige ltn den utgusl.opid wordt dat ik hel met meer doe Louis Leyo-Houvenaghel. 28. Ooststraat, Veurne. OVERGROOTS REIS VAN COKSttTS. Aile slach van wolle artikelen, zooals sctiala, rokken, koussen. baaien mutsen enz. Breisaijette van de eeisie fabrieken van Engeland en Belgte* Verders alle Mercerien, Quincaillenen, Fournituren voor kleermakeis en kleermaaksters. ZM^<»W7 van alle slach. Al deze koopwaren aan pi ijzen buiten alle co .cuuentie. Gaat zien vooraleer uwe aankoopen te doen. E Groot bekend Magazijn van Meubels en Billards Meer en meer bei vertrouwen en de voorkeur van het geëerd publiek genieten de, door mijn sterk en sim lijs werk; alsook door mijne voordeelige prijzenj ben ik genoodzaakt geweest mijn magazijn en weikplaats te vergroolen. thans in de Noordstraal, 87. alwaar ik mij voortdurend aanbeveel. Bij mij zijn altoos te bekomen: Billardw in alle modellen en prijzen, alle slach van frleubelu in alle houtsoorten als Eiken, acajon, notelaar, olm, enz. Schoone keus van beddebakken met ressorts, in alle modellen en prijzen, lavabos-kommoden, lavabos mei gedraaien poolen, nachttafels, spiegelkassen., gewone kleerkassen, kommo- i van Tah ls, N ichlytoelen. Wiegen en Koffers. I Daar deze meubels bij mij gemaaki, zijn, van droog en keurig hout, kan ik 7=^ - lULFtVlT TiE.ei. 5 Mei. Hoogsie prijs Ir. 2 20 4 80 4 10 a -•éi - M 1 ^cg.. 4.x Q s c 5 d:5- x s z t t 1> o i® c 5 i jj o IE Midden Lm-gste eter. 4 *u Broodprijs BRUIN per 1 t> kilo, 3^ Pu 3 3 g ff s 7 o _-4 5 s ei* ig§ -S; a t -è&i -1 C3> s ua 5 r 1 s ps© E-&« t Sa s'* p c H.zg f I fe J I c - - bZz s s i <z=^' ai re “■“j s t: - i e- - e c iZ J s c ii =*a ‘-4 lïï - a °1 is i SE U c 8» S X3 s O I J- komt bij Felix Vercruysse-Lobelle, gij zul er een groot asauiumeoi vinden van GEBREID GOED, als koussen, iuks. baaien, eeiiarpen. ënz., verders foulards in zijde en wolle, garen, lint, knopen, txua grooi aisoriiment van handschoen in wolle, zijden en leeren, en corsets en jersey-. Sayetten in alle nuancen, katoenen Iju.uen en on- ltr.>totKcu eir alm ati'Je.e meiceriearti ,eleti. Buitengewone. ei, enptijzen. óo - c-.8 H i së S - 9 23 “f L - t=> 5 ■- 5 8 00-0Z ’JJ J» UHA u,)iui])so'|sun|^ 3 2-» - s- O K s ?-? x ‘i s J 3 m - 1 ©S Ï£33 1 a l- 7 r ir^ - - r CT^‘ 7 x - s s I r c e 2 i-r ^s, 7=3’ 3 i j 71 S°. t’E x c r w,’ w» X tc-2 *e -r He JÊ7- «c*“ L-bgw Croole Oojtslrar.l. 46, le Veurne Magazijn van PELERINEN en PALETOT»- Alle slach van linnen, wit- en kleergoed, als stoers en gordijnen, Ulelliinwaad en ander, mans- en vrouw- kleerstoffec, zijden, satin en pane in alle kleuren, zwart merinos, cachemire, mousseline, salinelle katoen, laken en engelscbo sloffen, rokken, corecl$> siig ën 11 spreien, enz., enz. Al deze stoffen zijn van eerue hoedanigheid en aan prijzen builen alle mededinging, lo»1 zien en overtuigt u. Botermarkt van Veurne, (per kilo). 12 Mei. Ir. 3-1 1-80 1-30 Ir. 1 25 1 M - '2 gi T s S 7 h C g - r, a «5 7 E v. 5 o H’oentidax lf> Met 1 om 2 ure na noen, lei: tun.-- bewoond dooi Cocsianee. Vercrnyce wru* Dupon, te Veurne, Haudboogsu.-ia'. KOOFID^xO- Menaglegorderen en ander» voorwerpen. Me' pereed geld. De 13’ kfl ’vnmg i* over.il o koop 7 Jl z - r*5 O- Kleermaker en Klakkenmakii te l'eurne, bij St IValbnr guker i, maakt bekend dat hij zien albi.-r heelt' gevestigd als Kieeimaker en den.^cretairenretagèren, buffejien^og. r^en ïokeis bura Hij zal altijd voorzien zijn «ucu oiuio.ncek- j ken, gemaakt vth^ai.s de laakte mode en vooi alle goestingen. Door sijne genadige p<ijzen, goed werk en spoed'gé bed en het veit'üuwe.1 «ijnei me kUlleil Verdien. |l Hij mank’, alle slach vau een urn tipU. i 1 f ÏK. 5 e a fa 1 o m PfïjOÏ; J'2 -7 3 Z 3 S. 3 - ê-s i SI? g E 4 <o a -, cz n- c o. re C c G <v ,K a o. a 3D 4) -o fa “C s «n ■MMSMMWIlKaMB IN WIE* HOE» E -5 o:5” Q 3 Q CO E o t£ K m o B *C- X cc tr g 7-1 3 r= O) YerAtuop iu Uruul eu i<> Klein •M t©->» s i S i£ 0 -3 F! §r iu' to>3 - ÖQ!t> H'.? c t s g e c i r X) per 26 Ir.' 1 20 50 3 r, ■ca* -O c Sr S ê-:> o C r s 1 M J= a- D 1. c <L> c fa r- 11 a «j J r 2 :?*C - e ■- ij g s» Qj -* Ca; c t- 2 a <z> 8 «o V) 6^ - m o <E^S 8 o c* CK Cc®-. - M -o O J3 2 <v c 0^-2 o ra i K o. WM t 9-^3 K - 3 S.8 9 C=2 9 B 2 3 i c’ - <==->* c c s c 3 T3 O 5 '7° 5 i 5 i •“5 5 g g •- O o S^3 5- *0 1 8“ I i S C <lS>'4rV* WVO /s vV^V^ v'OVrVW V i.'i'V w rT - r. x - s =-gB s 2 i i u 5 o h;r n/ L V s o r r •- 1 F F v 4 l’-s! I - C V cr y is» i e 3- 8 «e, e«- D fó'-ï a - - c TT C 3 Q O 2 c Tfï Vliti WEEK DOOK CoNSC'.ENC V '-»■ C .X, c O 33 P> C CTJ CC ca -o C2 bji» bK S fa 0 U «B g E a r: s - - 5 5 r>K 1 T - -n L_l_l - 2 1 j= 8 SS fi.' .2 X5 -2 e T5 O< 1 =- cwr-rn fR 3 N W< C 2 r< !1‘ -j p •- a - - h;i 5 - 2 s «i O o o <fa "O

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 4