»iï 20. JAARGANG. i I mede Jameson en Cie hun in Zuid-Afrika de banden bestreken. onzen Verlosser Jesus-Christus. Te Rome is onder dc h’ooge goedkeu- Het ongedierte bij het vee. .Met rccai klagen dc.landbouwers al» Woensdag 19 Hl ei 1897. No boorlingen die men soms op onmeodoo gende wijze doodt ol ijselijk verminkt omdat jij weigeren te wei ken om‘caout chouc ie verzamelen. Gansche dorpen worden geplunderd of vernield. I ia Dil blad verschijnt den Woensuag. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sja.nrs: mei de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerhcistellingen I fr Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. was dus de vrijmetselarij; olwtl dan Leeft de logie van princiep veranderd, en daar hebben wij nog geen tiet minste teeken van gekregen.,., ofwel bleet zij wat ze was eene geheime politieke i I weiking en dan blijft net Tibetaiismus en I de vrijmetselarij ééne en dezelfde pon Vrijmetselarij en Liberalismus. Donderdag gingen in de Earner van volksvertegenwoordigers hevige protes- tatien op toen M. Hoyois beweerde dst de vi ijmetselaarslogie zich met politiek inliet. Eenige getuigenissen uit vroeger dagen zullen dan zeker niet misplaatst zijn De vrijmetselaar Emiel Grisar, in eene redevoering in den logie van Antwerpen zegde, reeds in 1845, dat de vrijmet selarij bestemd was om het leven te ge ven aan de liberale gedachten, en voegde er bij De vnjmelselarij is bloeiend.,..-en welhaast zullen wij'het land in eene broederlijke omhelzing om armen.... Wij zullen het liberalismus zijn; wij zullen zijn gedacht, zijne’ziel, zijn leven zijn. De grootmeester Verhaeghe zegde in 1848 Herinnen u den ujd op welken liet liberalismus nog n e bestond als partij. Dank aan onze pogingen, is bel liberalismus eene gt oote n acht gewor den.... Wij hebben o is doel bereikt, want, irdien de liberale opinie zege viert, ’l is aan de met.-e'arij dat zij bet zal verschuldigd zijn. Eugène Sue,een derzede’ooste schrij vers die ooit bóstaan hebben, en wten de logie van Brussel eene gouden meda- lie en de logic van Antwerpen eene gou den pen ten gescitetike gaven, ant woordende aan eene alveerdiging van Belgische vijt im t elaars, zegde Dank aan den invloed dien de vrijmetselaars logien in Belgie bekomen, zijn deze nan bet bootd der liberale partij geraakt. De logie is de schuilplaats der vrij heid, roept Magnetic. Als die beer-zoo hoog in graden is als hij voorslaat,l"zou bij nonen weten dat die vrijheid 'zoo wijd loopt, dat zij den nek breekt in dc vnjrnetse aarsholen. Generaal Boutlard zegde, in eene ver gadering van 24 Juni 1844: Al wat betrek heeft op de samenstelling, op bel bestadh, op bet leven van een land, dat allés behoort eerst en vooral aan ons toe, aan ons, vrijmetselaars. Aan mij, metselaar, liet onderwijs van het volk ie regelen Aan mij. de zaak van liefdadig heid Aan mij, alle groote kwestien van politieke giondbeginsftls. Engeland en Cnnge. De londensche pers heeft zich met gretigheid geworpen op een gerucht makend intervisuw van eenen opsteller der Reuter Agencte met den P. Sjoblom, deensche missionnaris der American Baptists Missions, die van Equatorville uit Congo is wedergekeerd. P. Sjoblom doet eenen oproep tot Europa om een einde te stellen aan de gruweldaden welke in Congo worden gepleegd. Hij zegt dal het stelsel, toegelaten door de Regecring van Congo-Vrijstaat, gansch eenvoudig berust op diefstal u t. butting, slavernij, plundering en moord op groote schaal. Hij haalt afsebuwelijke voorbeelden tot staving van zijne gezegden aan. Daarenboven brengt hij tegen de Rfgeering ernstige beschuldiging uit. Benevens deze hevige aanvallen in de per», hadden te Londen ook nog mee tings plaats, waar de Congo-gruwelen in het openbaar geschandvlekt werden. Uil hel verslag eener meeting te Lon den. Charrhey Cross, gehouden, onder voorzitterschap var. hel parlementslid Sir Charts Dilkc, nemen wij onder an dere het volgende Een der toehoorders vraagt liet woord en verzekert dat de bekendma king der Congo gruwelen door eenen missionnaris, dezen in groot gevaar s el». Ja, antwoordt men, wees ver zekerd dat deze missionaaris onfeilbaar zal sterven zoodra hij naar Congo terug keert. Hij zal bezwijken aan de koons hetgeen wil zeggen bij zal ver giftigd worden ofwel zal hij onder den dolk vallen van inlandsche moor denaars Eene korte beradslaging heelt plaats en men beslist- de vertegenwoordigers der drukpers toe te laten, op voorwaar- dpdat zij geene namen van redenaars bekend maken. Het woord word’ gegeven aan een missionnaris uit Congo. De redenaar verklaart dal de beschul digingen, uitgebracht tegen de beambten en officieren van Congo-Vrijsiaai, maar al te wel gegrond zijn. r zijn van gepleegd bij het inzarr.elen 54“ ring van den H. Vader een Internatio naal Comiteit tot stand gekomen, voor doel hebbende, bij het einde dezer eeuw en den aanvang der volgende, eene plechtige Betooging van erkentelijkheid en liefde aan onzen Verlosser Jesus- Cbrislus te brengen. Om aan de werken van dit Comiteit meer uitbreiding en meer werkdadig- heid te geven, heeft de Paus, tot beves tiging zijner verhevene welwillendheid, geweerdigd Z. Em. den Kardinaal Do- minicus Jacobini als voorzitter te benoe men. Deze heeft zich onmiddelijk in recht- streeksche betrekking gesteld met al de eerw. Aartsvaders, Aartsbisschoppen en Bisschoppen en heeft hen eenen brief loegestuurd. waarbij ai de geloovigen der gansche wereld uitgenoodigd wor den om, bij het einde der tegenwoor dige eeuw, hunne liefde en erkentelijk heid te uilen jegens den glorierijken Verlosser van bel menschelijk geslacht, door eene plechtige en algemeene ge- loofsbetooging. Het doel dezer onderneming is te be antwoorden aan de wenschen van Z. II. Paus Leo XIII, die vet langt heleinde dezer eeuw en het begin der volgende, in eendracht en vrede, gezegend te zien onder de weldadige bescherming van 1 Christus. Ik durf verhopen, zoo sluit de brief van Z. Em. Kardinaal Jacobini, dat al i de bisschoppen wel zullen gelieven hunne weikdadige medehulp te vergun- hunne wei kdadige medehulp te vergun nen aan den Middenraad van Rome, vooral vooi de inrichting van een Comi- reii in elk bisdom. Hei aanwakkerend woord van den doorluchtige!! prins der Kerk zal den goeden uitslag verzekeren. Gansch de katholieke wereld, priesters en leeken, zal zich nauw vereemgen om dat alge meen bewijs van geloot en liefde voor onzen Goddelijken Verlosser des te plechtiger en te weerdiger van bet menschdom te maken. Wij wenschen dat eene broederlijke wedstrijd tusschen al de volkeren de uitvoerende nationale comiteiten doe ontstaan, en verhopen dat elke dekenij, zonder uitzondering, welhaast baar co- miteil of ten minste haren afgeveerdigde zal hebben. Wij wenschen vooral dat de menigvuldige medewerkers, die zich i ondom het wereldcomileit zullen scha- Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Apjielmar ki, 7. te Veurne, en in de Postkanlooren. ■■■■■■■nvraaiBRNauNViMMIMaaMMauwvm^nnaHraraHm-aMDniM.auMnuminiMi .««MUKniiaMMMiwcMMHVW*». Vertrekuren van den IJlxrrcnwcjs van den IBuurtspoorweg;. 1 tot 3t NIei I De ziel van de liberale bewegingen ien> eendrachtig wezen onder opzicht van zienswijze en middels, ten einde den schitterendsten uitslag te verze keren. boorling te hebben zien dooden, en een kind langs zijne siervende moeder te hebben zien nederzijgen, nadat men hem de hand had afgebakt. Wat de slavenhandel betreft, deze bestaal nog altijd, zegt de redenaar, en hel oorlogstrantsoen woidt met slaven uiibetaald. Wanneer men de inlanders, die weigeren te werken, doodt, kapt men hun de handen at. Al deze ledema ten, alzoo afgehakt, worden gedroogd en daarna naarden commissaris gezon den om hem te toonen dal de weder- spannigen hunne straf ondergingen. Een anderredenaar vraagt om eenige feiten, waarvan hij geiu'ge was, ie mo gen aanhalen. Hij verklaart dal de zoo genoemde krijgsgevangenen gansch eenvoudig men chen zijn welke men noodig heeft on» het inlandsch leger te vormen en den grond rond desianen te bebouwen. Dat is eene onverrecht- vaardigbare plundering. Inderdaad, dit is het stelsel van den Staat, het is slecht, en deze daden ondermijnen den Congo- siaat. Onlangs, voegt de redenaar e> bij, heb ik de gelegenheid gehad dit onder werp te bespreken met den Koniug der Belgen en ik heb hem eenige wenken gegeven, welke, hoopik, ten nutte zul len gemaakt worden. De voornaamste dezer wenken zijn dat een bekwaam rech'er. bevoegd en onafhankelijk, zou moe'en benoemd worden in Congo en dat de officieren geen rechtstreeksch ol onrechutreeksch belang zouden mogen hebben in den caoutcbouchandel. Tot zooverre de engelsche veront waardiging en moeilijk te gelogen ver telsels. Wij dragen den Congo niet in ’t hart, verre van daar, en dut alles in Congo op eene hoogst beschaafde leest ge schoeid gaat, kom! ons onwaarseliijn'ijk voor; maar dat in Co’oriiale zaken de kinderen der Perfide Albion de waar heid van mededingers zouden zeggen, schijnt ons alles behalve geloofwaardig. Diezelfde kinderen van Albion waag den den onteerenden aanslag op het leven en. het bestaan van het kleine en koene Transvaal, en na de deerlijk mis lukte moordpoging door Jameson op de Zuid Afnkaansche Republiek gepleegd, i wel gegrond zijn. I wendl nu Engeland, onbeschaamd eo Hij zegt zelf ooggetuige geweest te d dc 00gCn der geheule betebaafde van barbaarschheden op inlanders. uu „..r.eegd bij het inzarr.elen vancaout- I wereld, alle mogelij.*e pogingen aan, chouc. Onnoembare wreedheden worden i 0,n dal moediZ volk« 041 de vrijheid begaan door de Staatsioldaten op de in- met zijn b'oed kocht, in te palmen. Voorwaar, voora'eer eene sill.e der woorden van de Londensche meeting- houders legen Congo te gelooven, zou- 1 Plechtlg Eerbewijs aan den wij hen eerst hunne handen willen t l)e tBiss'ionnaris verklaart eenen in- zien witwas’chen van het slijk, waar- NAAR Ex 3 E 3 5 00 3 08 1111 1401 16 46 191 Veurne Statie Coxyde Nieuport Ootleudo 15 14 18 06 15 10 18 12 15 32 18 24 15 40 18 32 16 00 18 52 18 00 19 52 14 58. 16 00 16 17 16 25 16 37 16 43 19 08 10 0» 20 26 10 34 20 46 20 52 s Diimude Veurne Adinkerkc Duinkerk® Duinkerk® Admkcrke Veurne iHm.ude E 3 17 43 19 29 19 43 20 09 11 56 19 20 10 40 11 15 11 37 11 56 2108 11 08 Ex YFER—VEURNE 1014 13 15 16 00 '18 39 S 10 45 13 36 1611 19 E 10 52 13 43 16 28 19 07 -£ g 11 09 14 00 16 45 19 24 e 11 23 14 14 16 59 19 38 g 12 19 1510 17 55 20 33 5^ - 10 1 5 1 3 05 1 5 50 1 8 30 fe S 11 11 1401 16 46 19 2 11 25 1416 17 01 19 40 11 42 14 33 1718 19 57 11 49 14 40 17 25 2001 12 10 15 01 17 46 2025 s’. 12 15 15 06 17 51 2030 VEURNE—YPER. Vetlrne Statie Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alveringhem Loo IIoogslaede-Linde Yper Statie Yper Statie Hoogstade Linde Loo Alveringhem Nieuwe Herberg V eurneVooi stad Veurne Statie - —.11 ONGELUK- Maandag, rond 5 uro namiddag, ia Antoon G >tia, van OoBtduinkorke, terugkeerondo uit Vourno, waar hij kolen geleverd had, van zijne kar gestuikt en onder do wtelen gevallen dio hem over het lichaam liepen. Hij kloeg vun inwendige pijnen. M. de onderpastoor van üoetduinkerke :.t on diende hem de II. Oli« toe. Goden» ie wednwoar met 7 minderjarige kinderen. OOSTENDE—VEURNE 505 7 43 1048 11 18 6 05 8 43 11 47 13 10 Ooitduyiilteikc §012 9 00 12 04 13 37 ^6 30 0 05 1112 1345 9 20 12 14 1-557 '6 48 9 26 11 30 <4 03 E 5 7 28 8 42 8 56 9 21 9 48 9 59 j tïeke Ztia ter üoorrte aUwe i*IeCht tr.p. Gtnlorifl Ir U'iulnwiutrmet T mimli Oostende Statie Nicuporl Coxydc Veurne Markt c6 42 Veurne Statie ‘2 4 45 7 22 #1019 1310 15 55 ,1834 5 4 50 7 27 5 11 7 48 5 18 7 55 5 35 8 12 5 49 8 26 6 45 9 22 4 40 7 18 5 36 814 5 51 8 28 6 08 8 45 6 15 8 52 6 36 913 6 41 919 VEURNE—OOSTENDE 9 50 12 36 9 56 12 42 11 37 15 52 13 25 17 02 13 43 17 14 1410 1739 1438 1805 1456 18 15 4 09 7 12 8 57 10 54 9 41 11 47 1 5 56 1 7 50 9 51 11 55 16 04 18 03 10 19 12 26 16 33 18 31 10 46 12 55 17 11 19 01 1()57 13 33 17 12 19 38 12 05 1458 18 46 11 07 5 15 6 58 Veurne Markt f 5 It 7 04 - -- .- -- Cu.yde ;5 33 7 16 10 08 12 54 OosUluynkerke -5 41 7 24 10 16 13 01 16 00 7 43 10 34 13 10 7 8 41 H 31 14 20 Ger.t 5 18 Lichter,eldr 6 32 Coilemaick 6 48 7 18 7 45 7 54 8 45 10 52 5 55 Exp3 6 41 4 43 6 52 5 06 7 20 Curtemarek 5 34 7 50 Liehtervelde 5 49 8 05 Gent 9 18

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 1