±A1. 1 Le Magistral des Ville et Ohatelenie de Furnes AUX C1TOYENS MEMBRES DU COMITÉ DE SALUT PUBLIC DE LA CONVENTION NATIONALE. i N° 22. Juni 1897. e- Woensdag 54 JAARGANG. -lik- bii blad f 6 22 Rijdrage tot de geschiedenis van Veurne. FURNES le 7 THERMIDOR l'Année 3- de la REPUBLIQUE. Priesterlijke benoemingen. Mgr. de Bisschop van Brugge heeft benoemd Rechtskundig Tijdschrift. Bet derde nummer van het Rechtse kundig Tijdschrift voor Vlaamsch Belgi- komt te verschijnen en bevat zeer merk- weerdige artikelen over strafwetgeving, •I - s •f Pastoor te Zarren, M. Capoen, pastoor te Zerkegliem. Pastoor te Zerkegliem, M. Meersse- man, pastoor te Caeskerke. Pastoor te Caeskerke, M. Verhaeghe, bestierder van bet gesticht St. Domini- cus te Brugge. Onderoastoor te Watou, M. Lamme- rant, onderpastoor der H. Magdalena, te Brugge; Onderpastoor der H. Magdalena, te Brugge, M. De Pauw, ondei pastoor te Wytscbaete. Onderpastoor te Wytscbaete, M. Van- deputte, onderpastoor te Watou. te verslaan, daar hunne militaire inrich ting oneindig beter was dan die der Tui ken. Was hel overwicht van getal- steikte langs den kant der Turken zoo overgroot niet geweest, hadden de Grie Ken tegenover een dubbel getal gestaan, wellicht hadden zij het veld voor zich behouden, 'en alles had in hun voordeel kunnen aflooper., maar 1 man legen 8, dit moest tastbaar eene onmogelijkheid zijn, daar een kikvorsch welke zich le gen een os wii opblazen, moei bersten. Hel is zeker dat eene dwaze en vertne iele militaire heerscbzucht de Grieken op hel ongelukspoor heeft gebracht. Hel is zeker dat Griekenland zijnen ondergang te danken beefi aan zijn mi iiiarismus, eerstens heeft zijne gedurige en overdrevene uitgaven aan bewape ningen en militaire uitgaven zijne geld middelen uitgepul en zijne stoffelijke ontwikkeling terug gehouden, en twee- dens was Griekenland door eenedwaze inbeelding zijner macht niet in hel hoofd geraaid geworden, nooit of nooit zou het zich opgezet hebben legen eenen vijand, waar.egen hel in de vetsie verte niet opgewassen was. Hel overdieven militarismus heeft Griekenland den nek gekrookt; had hel in stede van aan kanonnen en geweeren zijne gelden besteed aan zijne stoffelijke ontwikkeling, dan zou hel nooit zoo dwaas geweest zijn, in een gueksche furie, den grooten Turk inde armen te zijn geloopen om zich te later, vernieti gen en verpletten. Het is een spiegel voor ons landekea dat bijna onder dezelfde conditiën staat. Wie zich aan anderen spiegelt die spiegelt zich zacht. burgerlijk en fncaal recht en wetgeving. Hei is niet te ontkennen dat de wette- lijke en tei'e'ijke toestand der Vlaamscbe taal in Belgie, sedert eenige jaren merke lijk veranderd is. Eene zuivere neder iandsche rechtstaal is onmisbaar gewor den, wij kunnen ons niet meer tevreden stellen met de atschuwelijke verzame ling barbarismen en bastaardwoorden die in de nederiandsche vonnissen der middeleeuwen voorkomen. De neder iandsche rechtstaal moet duidelijk en nauwkeurig zijn, en eene genoegzame woordenkeus aanbieden om al de zoo fijne, abstracte begrippen van het he- üendaagsch strafrecht uit te drukken. Om tot dien ui slag te komen ijvert het Rechtskundig Tijdschrift met onverdro ten volberding, en de namen zijner op stellers en medewerkers zijn eene waar borg voor bel welgelukken. Ongetwijfeld zal elk vlaamsch taal- en rechtgeleerde het als een vaderlandsche plicht aanschouwen dit tijdschrift le ondersteunen. Het nummer van mei bevat onder andere: Nederiandsche straf wetgevingdoor Beuckers; De rechten van den overleven den echtgenoot, 1 Van der Linden; Ver- hangelingen over burgerlijk en fiscaal recht, dooi Felix Rodenbach; Rechtspraak; Wet geving;Berichten en mededeelingenalsook eene voordiacbl door H. E. A. Modder man, advocaat en procureur te ’s Graven- bage. Het Rechtskundig Tijdschrift ver schijnt in afleveringen var. 32 bladzijden den 15 van iedere maand en kost 40 frank voor Belgie, 12 frank voor hel buitenland. Men schrijft in ten bureele der Belgie- sche Boekhandelmaatschappij, 16, Treu- renberg, Brussel. Rechterlijke kronijk. De korreklionele Rechtbank van Veurne heeft veioordeeld Zitting van 13 Mei Vandevelde Leopold, te Weslende, 50 fr. boei, voor slagen en 10 fr. voor vernieling van mobilier. Beddöleem Enimi, werkster te Lysei-, voorwaardelijk, 50 fr. boet, voor slagen. Rabaut Maria, werkster te Weslende, voorwaardelijk, 50 fr. boet, voor verheling. Desmyter Lieven, werkman le Zarren, voorwaardelij k, 2 maal 2G fr. boei,voor sla gen en bedreigingen. Dewulf Benediki, dienstknecht te Vlads- loo en Dewulf Cannel, werkman te Beerst, voorwaardelijk, eerste 30 fr. boet,voor sla gen en 10 fr. voor dronkensch ip, de tweede 6 fr. voor dronkenschap. Zitting van 14 Mei. Siaelon Jan, werk man te Zarren, voorwaardelijk 50 fr. boet, voor slagen en 50 fr. voor bedreigingen. Verhille Jero-un. dienstknecht te Lt.-ysele, voorwaardelijk, 50 fr. 2 maanden gevang, en 50 fr. boel voor onvrijwillige wonden en eene maand en 26 fr.voor ’t dragen van ver boden wapens. Tratsaert Emiel, werkman te Lombart- zijde, voorwaai delijk een maand gevang, voor huisdiefle. Vandepulte Lodewijk, daglooner le Mid- delkerke, 3 maanden gevang, voor valsclie getuigenis. eussent du exciter de la Reconnoissance, som empuissans, lorsque le Soldat sourd a la voix de ses superieurs, ne respire que le Pillage. CETTE Malbeureuse Ville y fut abandonnée sans motif quelconque, une Armee de piés de six mille Hommes, qui si elle ent rempli l’objet de sa mission se seroit emparée sans coup ferir de Nieuport, ent pu dans le même jour se rendre Maitresse d'Ostende, borna ses exploits,it violer les proprietés a plonger dans la misere des Citoyens paisibles, dont la Nation Francoise n’avoit jamais reQu la moindre offense, qui malgrc des traitemens aussi cruels lurent genereux l’égarti de ceux qui les avoient traités avec tant de dureté Cette scene se passa sous les yeux des Représcntants du Peuple Carnot Duquesnoy Exposée aux coups de tous les partis, elle fut reprise par les Franyois ie 15. Septembre Ie 22 Octobre 1793., (V. S.) Elle le fut le 25. Avril de l’année suivante, chaque fois elle essuia des Pillages, qui acheverem d’écraser sans ressource nombre de peres de Familie, de ravir aces infortunés ce qui éioit echappé aux recherches antérieures des Pillards; tnais la journée du 22. Ociobte fut la plus affligeante pour les habitans de FURNES, menacés de la mort de la misere par le General Fan Damme voiant qu’une panic de soa Armee couvroil d’applandissemens une menace aussi atroce, ils se demanderent avec éionne CITOYENS, PuiSQUE les malbeureux ont droit a voire Protection, les habitants de la Ville de la Chaielenie de FURNES peuvent 1’implorer avec Confiance places sur 1’extreme Frontiere, leur position Geographique les a exposé it lous les coups, ils out porié le potd d’une Guerre, dont ils n'avoient pas sujet de croire, que les suites eussent du ctre aussi terrible it leur égard. MaIS le 31. Mai, journée trop celebre, jugée d’abord digne d’etre honoiée par des fetes mise ensuite au rang de ces jours funestes. sur lesquels l’Hmanifé gemit, ce jour, disons-nous, apprit aux habitants de FURNES, que la Conduite la plus prudente la plus moderée que des services essenciels, qu Griekenland en het Militairismus Vele groote gazetten van ons land, welke het overdreven militairisine ge negen zijn, willen zich aan Giiekenland spiegelen en roepen nu: Zie wat lol Griekenland ondergaat, omdat zijne mili taire inrichting niet in regel was!... Zij weten nochtans heel wel en goed, dat Griekenland sedert jaren militarist is tot in bet diepste zijner ziel. De Grie ken droomden niet dan aan uitbreiding van grondgebied en van de Turken ge wapend-rh irid te ontnemen wat deze hen vio gei met geweid en boven recht hadden ontroofd. De bedoeling der Grieken was billijk en lechtvaardig, en hadden zij bun doel kunnen bereiken, heel Eutopa, heel de beschaafde wereld zou hen toegejuicht hebben. Men weet dat de Grieken eene lange reeks van jaren alles opgeofferd hebben om hunne militaire macht op te letten, en zoo doende hunnen landbouw, hunne nijverheid en al hunne andere stoffelijke ontwikkeling uil het oog heb ben verloren. Hieruit is het natuurlijk gevolg ontstaan, dat Griekenland op den weg van welvaart en ontwikkeling is achteruit gebleven, terwijl hel al zijne gelden in lonen en kanonnen heeft ge- stoker. Giiekenland, verwaand in zijne militaire macht, had nu door de bar haaisc ie handelingen der Turken, op bet eiland Crela, zeker eene gegronde en menschlievende rede gevonden, om den grooten moordenaar in zijne on- niensche ijke stiooptochten tegen te houden Heel Europa hield hel kleine volk in 't oog, en men vroeg zich met bewondering al, hoe een klein landeken het hoofd dier! opsteken legen eenen vijand die acht maal zoo sterk was dan zij. ledeteen stond over die roekelooze ondei neming der Grieken verbaasd en velen geloofden zelfs dat de Grieken kansen voor zich hadden, om de Turken verschijnt den W(icns..jg. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechteilijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor arlik-ls, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenaslraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Posfkantooren. Vertrekuren van «Ion IJzerenweg van den Huurt spoorweg. 1 tol 30 Juni 1^03 /- ‘5 E 3 3 08 5 00 4 41 713 9 51 19 01 Veurne Statie Oostende Statie Nieu port Coxy «ie Veut ne Markt Veurne Statie 15 14 18 06 15 20 18 12 15 32 18 24 15 40 18 32 16 00 18 52 17 00 19 52 CB Dixmude Veurne Adinkerke Duiiikerke Buinkrrke Adirikerke Vrurne H'xntude Veurne Statie Veurne Markt Ci.xyde Oostduynkerke Nieuporl Ousleude 19 20 20 40 21 15 21 37 11 56 22 08 11 08 Ex 14 58 16 00 16 17 16 25 16 37 16 43 19 08 -■ 20 09 20 26 20 34 20 46 20 52 17 48 19 29 19 43 20 09 21 56 s CÖ Lorsque l’Armée du Vuc d' Yorck assiega DUNKERQUE, te Magistral de fURNES le pria de faire cesser les Pillages, qu’elle commcttoit dans les communes environnantes, it fit saisir plusieurs cflets les fit rendre aux Propriétaires. 9 50 12 36 9 56 12 42 5 28 7 16 10 08 12 54 5 36 7 24 10 16 13 02 46 00 8 43 10 34 13 20 7 8 42 11 32 14 20 Gent 5 18 Lichti-rvelde 6 32 Coitemaick 6 48 7 18 7 45 7 54 8 45 10 52 5 55 Exp3 6 42 4 43 6 52 - 5 06 7 20 - Ooitrm.rrk 5 34 7 50 Liehteryelde 5 49 8 05 Gent 9 18 VÉÜRXE-OOSTENBE 5 10 6 58 <5 16 7 04 OOSTENDE—VEURNE 5 05 7 42 10 48 12 18 <5 57 8 43 11 47 13 20 Ootlduyukerkr- y- 14 9 00 12 04 13 37 ■75 52 9 0i 12 12 13 45 26 34 9 20 12 24 1-57 ‘6 40 9 26 12 30 14 03 - YPER VEURNE 9 50 1024 13 05 15 55 1830 9 55 10 29 13 10 1600 18 35 S D 7 53 10 16 1050 1331 1621 1856 E "2 8 00 10 23 10 57 13 33 16 28 1903 -g g 8 17 10 40 11 14 13 55 16 45 19 20 o - *1 a 9 27 11 50 12 24 15 05 17 55 20 30 2 9 40 10 30 13 01 15 51 18 26 g lüogstade Linde 5 37 8 15 10 42 11 26 13 53 16 43 19 18 5 51 8 33 10 56 11 44 14 11 17 01 19 36 - 6 03 8 50 11 18 12 01 14 28 17 18 1953 Nieuwe Herberg 6 15 8 57 11 20 12 08 14 35 17 25 2000 VeurneVooistad 6 36 9 18 11 11 12 29 15 56 17 46 2021 aï 6 41 923 11 46 12 34 15 01 17 51 20 26 wiwmhmm-wwwi n—wrm tti nnm -i nrwrwwriiMrri»inwrT7~iiriwt~ r. 3 E 8 Ex 5 7 28 - 11 37 15 52 8 42 - 13 25 17 02 8 56 - 13 43 17 14 -1410 1739 9 48 - 1 4 38 18 05 9 59 - 14 56 18 15 4 09 yl2 8 57 10 54 9 41 11 47 15 56 17 50 11 55 16 04 18 03 10 19 12 26 16 33 18 31 10 46 12 55 17 1 1 1|>57 13 33 17 22 19 38 12 05 14 58 18 46 21 07 VEURNE YPER. Veurne Statte 4 45 ^7 27 Veurne Voorstad 4 50 7 32 Nieuwe Herberg 5 11 Aiveringhem 5 18 Loo 535 Hoogslade-Linde 5 49 8 31 10 54 11 28 14 09 16 59 19 34 Yper Statie 6 45 f Yper Statie Loo Alveringhem

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 1