j. J- 4 it i JL 23. I ISfjbraoe tot be Gescbicbcnis van Veurne. Woensdag 9 Juni 1897. la République, los ’jngent, doni on eut pu les charger, qu’aprës tanl def ceite surcharge, on leur laissa la Consolation, de park,- Rechterlijke kronijk. De korreklionele Rechtbank van Veurne, No kail ol ek hem in dit strop zal laten van gen. Oi zoudeu de katholieken dan niets g eerd hebb m door al de listen, die sedert maande:) en maanden uitgevon den en in werking ge beld woiden? bit blad verschijnt den Woensdag. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. AiuiüWcun _'u cenïimen per regel. Da grom* letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artiL is. enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen} en ’{buitenland worden ontvangen door hel Office de Publicjte, Magdaienastraal, 46, te Brussel. FURNES ce 25 MESSIDOR 3” Année REPUBL1CAINE Le Magistral des Ville et Chatelenie de Furnes aux representans du People prés les Armées du Nord et de Sambre el Meuse a Bruxelles. CITOYENS REPRESENTANS, Des motifs bien conformes aux intentions de la Na numeraire Melalique, pour subvenir aux besoins urgens des Troupes Francoises, sous promesse solennelle de restitution, qui jusqu’a cetie epoque est reside sans eftet. Nous avons posé, que dans la supposition mêtne, que aiant ei une part quelconque des sommes versées dans la Belgique par les Armées Fran- demarebes, que ia Contribution pecuniaire de dix Millions ^ises, seroit obligée de la rembourser par la voie de 'm^0Sl: L!:'2\T.I lA!<PR? dont JLÏ' Jk, 13 Gliale’ Contribution, celle de dix Millions, seroit infiniment au dessus de ses forces. ne seroit nullement propor- que le but de cette Comrioution tionnée aux cotningejis des autres parties de la Belgique. qui elles mêmes nont pu fourntr ia quote, dont eiles étoiem frappées. Nous avons dit fiunlement,. que les pertes immenses werkende klas die in bem een zekrreu steun en een wijzen raadsman vonden. Overtuigde christen, gelijk hij was, schaamde hij zich niet, zoowel in het openbaar als in het bijzonder leven, gansch zijne handelwijze naar deze over tuiging te schikken. Zijne goede werken zullen voor hem luide spreken bij den lieer, die hem lijke belooningzal verleenen. Brussel, op touw gezet en ingericht, en wordt door do militaristen en gepen- sionneerden uitgevoerd. Zij heeft eigen lijk voor doel liet ministerie omver te werpen; De Kamers te doen ontbinden; Den algetneenen en persoonlijken dienstplicht in te voeren Dus de krijgslasten te doen klimmen. Het is een middeltje om bet land, dat Den 13 Juni. Een oproep werd onlangs door de li- beiale dagbladen aan de oud soldaten van het leger gedaan, om op zondag aanslaande eene militarische betooging le Brussel in te richten, ten einde aan den koning de zoogezegde pati iotieke eendiacht van hel land te bewijzen, om den kazerndwang le vragen. Vooreerst, die eendracht voor den ka- «rndwang is eene leugen, want de katholieken zullen aan de betooging geen deel nemen; ten tweede, onder de manifestanten schijnt heel wat anders dan eendracht te heerschen; want vol gens de Chronique, een der hevigste or ganen van de Brusselsche liberalen en mili aristen, zou er in de laatste zitting van de maatschappij der gewezen mili tairen. eene stormachtige woordenwis seling hebben plaats gehad. De voorzit ter is opgestaan en met zijnen sekretaris vertrokken. De leden in de zaal geble ven, benoemden eene nieuwe commis sie, en da uitsluiting van den gewezen voorzitter en zijnen secretaris werd met eenparigheid gestemd. Die militarische beweging is in de VerschllIIge De West-Vlaandersche erkende zoua- ven-maatschappijen zullen dit jaar hunne algemeene vergadering houden in onze stad op zondag 4 Juli aanstaande. Generaal Baron de Charette zal, in deze zitting, de krijgsmedalie Bene Merenti, behandigen aan de pauselijke zouaven doser provincie die deel geno- men hebben aan de veldtochten van I 4860-71 van Rome, en tot nu toe deze belooning voor bewezene diensten aan Kerk en Paus en voo tdurend goed ge drag niet bekomen hadden. M. De Coninck, pastoor te Wen- duyne, is woensdag aldaar overleden. Hij werd in 1818 te Kortrijk geboren. De militianen van het ariondisse- ment Veurne Dixmude, welke voor den dienst aangewezen zijn en in het contin gent der lichting van 1897 begrepen zijn en nog de stoitmg van 200 fr. niet verricht hebben, die voorzien wordt door ari. 64/4 der militiewet, zullen aan de krijgsoverheid overgeleverd worden, te weten 19’ er. 20’ kanton (Dixmude en Hand- zaeme) den 11 Juni; c2l’ 22’, 23', 24'en 25* kanion (Woumeii, Loo. Veurtie, Al- veringbem en Nieupoon) den 12 Juni. Een werkman. Karei Lauwe, van Staden, kapte laatst in den hof van de weduwe Vermeulen te Zarren, suikerijen i Zitiing van 20 Mei. Bu qiioy Cyriel, dienstknecht le Oosiduinkeik<', vuofwaaf- delijk, 100 Ir. boel, voor jachimisdiijf. I.’ebiuyne Leonard, werkman te Keyern, vóór waardelijk, 26 fr. boet, voor o.ertre- d ng der wel op de vischvangst. Grimmelpont Leonard, werkman teMetc kern, voorwaardelijk 26 fr. boel, voor huis diefte. Zitting van 21 Mei. Carrein Emiliana, huisvrouw Achiel Dryepondi, vischverkoop sier te .Middelkerke, voorwaardelijk, 30 fr. bu-’t, voor slagen en wonden. L'ilinghe Joanna, wed’ Frans Caytan, te Veuine, voorwaardelijk, 30 fr. boet, voor verheling. Vanacker Jeroom, schoenmaker te Cler- ckrn. voorwaardelijk, 26 fr. boet, voor slagen. Caeyzeele Desideer, werkman te Stavele. voorwaardelijk. 100 fr. boel, voor jacht- misdrijf. Vermeesch Romania, medewerkster te Clercken, een jaar gevang en 50 fr. boet, voor onvrijwillige moord op haar onwettig' kind. France Hendrik, herbergier te Proven j 15 fr. boet, voor dronkenschap. bu lustig is, ten voordeele der zinkende liberale pai tij en der logic, in rep en roer te brengen. Met grooie en holklinkende woorden van landverdediging en vaderlands liefde wil men zelfs zekere katholie ken in de beweging meêslepen. MC Wij vertrouwen wel dal geen enkele heeft vetoordeeld lenie de Furnes torn une parlie considerable. Nous avons remonué. aut, de recouvrer les sommes, que les Troupes Fran poises avoient versées dans la Belgique pendant le sejour nn’elles y avoient fait pi écedcminent, eet obiet ne pouvoit coucernei la West-Lundre, moms-encore la essuiées par iet habitmsdi la Ville Chatelenie de- fions Franpoise. qui ne peul que desirer, d’éviter les Chatelenie de Furnes, puisque ceite Province n’avoit Furnes, dom les proprieiés enlevéés par les Fianeoh injustices, dans tesquelles l’ignorance des lans pourraii point participé aux versemens, qui lont Ie motif la avoient onrichi le terr'itoire de la République “les - o 1 1 base de ceite Imposi ion. Nous avons exposé, que la mettoienl dans l’impuissance absolue, de fournir Ie con- tans vos Prédecesseurs en mission, h I’Administration Chatelenie. qui se trouvoit dans le mêtne cas, avoit dans C..n7„:, VL„. V1 iaui ce tems même fait plusieurs Sacrifices pour le service de"astrès, ia Justi'cerëxigeoit7 qï’èn'les Vx-mp’ant de de l'Ariré i, en avapant des Sommes considerables en cette surcharge, on leur laissa la Consolation, de parU- l, l Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmarkt, 7. te Veurne, en in de Pos'kantoir.'n. Vertrekuren van <Ien I«Hzrrenweg «S? van den Buurtspoorweg. 1 tot 30 Juni 11 SW? JAARGANG. I*e Kamer Nog eens heeft de Kamer geheel de week bezig geweest met het bespreken van de begrooting van landbouw. Ver scheidene goede redevoeringen werden uitgesproken in T voordeel der land bouwbelangen. Vrijdag is de algemeene bespreking geëindigd en die der artikelen be gonnen. De Kamer Leeft in zitting van vrijdag eene vermeerdering van 29,000 fr. ge stemd op het krediet in voordeel der maatschappijen van vee.verzekeriog. De heer minisier heeft beloofd de toelagen le vermeerderen en desnoods nog bijzondere kredieten te vragen aan de Kamer. Hij heeft ook verklaard dat gemeld krediet trapsgewijze zoude aan- groeiëu in de toekomende begrooting. Schadevergoeding zal ook toegestaan worden, zoo het reeds geschiedde, voor r, de ziekten of ongevallen aan dewelke vrijmetselaarslogie Union et I rogns, te het merken van bet vee de landbouwers I zoude kunnen blootstellen. Eindelijk is liet voorstel gesiemd waar door het krediet voor de maatschappijen van veeteelt (syndicats d’élevage) met 60,009 fr. vermeerderd wordt. Voor de afgemaakte beesten en het vicetch, verbeurd verklaaid uit hoofde var. pok- of koolziekie, is een krediet gestemd van 1 millioen. Vooriaan zal de landbouwer betaald worden in evenredigheid van de waarde der beest. Dit zal met genoegen verno men woiden. Administiés, en les préservant des surchatges, que le people Francois desavoueroil sans dome, au moment que la Verité lui seroit connue. Parmi ces objfits, il n’en est pas, qui merite autani ('attention d’un People, qui ne cease de reclamer la [a west Flandre, Justice, proteste de vouloir la suivre dans toules ses Sterfgeval. Woensdag laatst om 41 ure, bad in St. Nicolaaskerk onzer stad de plechtige begraving plaats, te midden eenen groo- ten toeloop van menschen uit alle slan den en gezindheid, van M. Hector Ruyssen, apotheker en gemeenteraads lid, den 30 Mei overleden in den nog jeugdigen ouderdom van 45 jaren. Deze dood is een onherstelbaar ver lies voor zijne geliefde viouw en zoon. Dit vroegtijdig afsterven valt ook pijn lijk aan zijne talrijke vrienden en ken nissen, die hem, om zijne uitstekende hoedanigheden, naar waarde wisten te schatten; en aan de katholieke partij, die in M. Ruyssen eenen wakkeren strij der en eenen zijner invloedhebbendste mannen komt te verliezen. Maar wie nog het meest zijne dood mogen betreuren, het is hel volk en de l’entrainer, nous om engagé, dadresser aux Repiésen Centrale, a celle d’Arrondissemem de la West Flandre divers mémoires, dont le but étoit le bien-être de no? 7 32 E 5 3 08 5 00 12 04 13 37 15 14 18 06 15 20 1812 15 32 18 24 15 40 18 32 16 00 18 52 17 00 19 52 19 08 20 09 20 26 20 34 20 46 20 52 s 14 58 16 00 16 17 16 25 16 37 16 43 19 20 20 40 21 15 21 37 11 56 22 08 11 08 Ex Dixmudc Veurne Adinkcrl bninkerke buinkerke Adnikerkc Veurne D»xu»ude Onsfende Statie Nicuport Coxyde Veuiue Markt Veurne Sta*ie 6 45 4 41 7 23 M. Edm. De Beerst-Verbrigghe, brouwer te Oostduynkerkc, heeft op de gezondheidsientoon- stelling van Rijsel eene gouden Medalie bekomen voor zijn bier. OOSTENDE-VEURVE 5 05 7 42 10 48 12 18 f 5 57 8 43 11 47 13 20 Oo>lduy nketke “6 14 9 00 12 04 13 37 Ï6 22 9 0^ 12 12 1345 2 6 34 9 2» 12 24 1.5 57 *6 40 9 26 12 30 14 03 9 50 12 36 9 56 12 42 ^5 28 7 16 10 08 12 54 „j 7 24 10 16 13 02 16 00 8 43 10 34 13 20 8 42 11 32 14 20 VEURNE YP.ER Veurne Stat e 4 45 ^«7 27 V tif ne Voorst td 450 8 5H 5 18 5 35 O 5 51 8 33 10 56 11 44 1411 17 01 19 36’5- 1113 12 Cl 14 18 17 18 10 53 11 20 12 08 14 35 17 25 20 00 E 3 E 3 Ex 5 7 28 - 11 37 15 52 - 17 43 8 4!- 13 25 17 02 - 19 29 8 56 - 13 43 17 14 - 19 43 9 21 - 14 10 17 39 20 09 9 48 - 14 38 18 05 - 21 56 9 59 1 m—M««uil*, 11 87 15 52 1325 17 02 1343 17 14 14 10 17 39 14 38 18 05 14 56 18 15 4 09 7 1» 8 57 10 54 9 41 11 47 15 56 17 50 11 55 16 04 18 03 10 19 12 26 16 33 18 31 1046 12 55 17 11 19 01 lo 57 13 33 17 22 19 38 12 05 14 58 18 46 21 07 Gent 5 18 I.ichterïeldf 6 32 Cortem.ick 6 48 7 18 7 45 7 54 8 45 10 52 5 55 Exp3 G42 4 43 6 52 9 51 5 06 7 20 Cortem.rck 5 34 7 50 Liebter.elde 5 49 8 05 Gent 018 VEURNE—OOSTENDE Veurne Statie ^5 10 6 58 eurue Markt ^5 16 7 04 C' xy.ie 7« Oost.ii.) rkerke 2 5 36 N.*-U| oil 1 5 ZZ Oostende 7 Nieuwe llerbéj Alvei wigbeni Loo Iloogstu'de-Lind* 5 49 Yper Statie Ypor Statie Loo 5 51 8 33 10 56 11 44 1411 17 01 19 36 Alveringb-m 6 03 8 50 11 18 12 01 14 28 17 18 10 53 N ieuwe ilei berg 6 15 8 57 11 xv i vo t q ou 11 xo w VeunirVovrsiad 6 36 9 18 11 11 12 29 15 56 1746 2021»^. 6 41 9 23 41 4G 12 34 15 01 17 51 202G YPE’t VEURNE 9 50 1024 1305 1555 1830 9 55 10 29 1310 1600 1835 7 53 10 16 1050 1331 1621 1856 E- 8 00 10 23 1057 1333 1628 19 03 -g g 8 17 10 40 11 14 13 55 16 45 19 20 g 8 31 10 54 11 28 1409 1659 1934 ^5 9 27 11 50 12 24 15 05 17 55 20 30 946 1030 13 01 15 51 1828 Huogs.aile I.in.U 5 37 815 1042 11 26 13 53 1643 1918 6 03 8 50 11 18 12 01 Nieuwe Hei berg 6 15 8 57 1 v éurrv Stel

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 1