24. 'Ij. Woensdag 16 Juni 1807. IBtjbraoe tot be Geschiedenis van üeurne. JAARGANG. bil blad verschijnt den Woensdag, ontniddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters - volgens plaatsruimte. Rechte) lijke eerherstellingen 1 fr- Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels. enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen^ en 't buitenland worden ontvangen door het Office de PjjblicitJ!, Magdalenaslraal, 46, te Brussel. lours Cures, les partagent avec les pauvres de leurs'selon l’esprit de la Loi ne pouvoient être compris dans Ces motifs som appicables h toute la Flandre Occiden tale, mais il en est, qui concernem la Ville la Cbaie- lenie de Furnes en particulier, qui meritent seuremer.C ceux qui som les plus cl.atgds pat mi leurs Concitoyens, ou deux Années de leur revenus', il s’en trouve dans eet e infailliblement impression sur toute ame sensible.... Un Nous no repeteroi.s point les recits de tous les desastres affligeans, dont ros precedens Memoires retracent les tristes deulils.... Nous.nous bornerons ii ceux, qui feront eu cendres par les Troupes Francoises, des Pillages souvent rimoine, des vince aé'.c frappëe, devoit être aquittée, cette charge'rcitérés de ce que les habilans d'un canton jadis si fertile modiques de causeróil la ruine d’un grand nombre de Citoyens, qui|sï heureux avoient de plus prcciettx, vinyl deux mille Paroisses, pourroiem-ils fournir les sommes, auxquelles l’exéculion de cette mesure generale, leur contingent, a du être fixé. pour qu’il fut possible, de repartir la Somme de six Millions, qu’on imposoit au Clergé de la West Flandre* Les Nobles de cette Provice furent traités d'une la plus serieuse attention de la Nation Francoise. SKccliterlljke kronijk. De korreklionele Rechtbank van Veume, heeft vetoordeeld Zitting van 28 Mei. Teerlinck Eulalia, huisvrouw van Alois Samyn, te Wulpen, voorwaardelijk,8 maal 26 fr. boel, voor be- driegelijke ontvreemdingen. Dewulf Justin, rondleurder te Clercken, 2 maal 26 fr. boet voor bedteigingen en dragen van een valschm naam. T’Jaeckx Pieter, metser te Nieupoort, eene maand g vang en 26 fr. boet, voor slagen op zijne dochter. Vanoverschelde Sylvaan, werkman te Middelkerke, een jaar gevang, voor aanslag legen de eerbaarheid. Malfait Ferdinand, zonder beroep, te Toerkonje, 15 dagen gevang, voor banver breking. 3 5 Uit de hierbovenslaande regelen blijkt dat wij toch mogen verhopen van wel haast band te zien slaan aan een werk dat in ons arrondissement zoo vurig verlangd en gewenscht woidt. Betooging voor den Kazerndwang. Ondanks bet buitengewoon schoon weder, ondanks de aantrekkelijkheden van de tentoonstelling en de aanwezig heid te Biussel van verscheidene maat schappijen voor andere plechtigheden naar de hoofdstad getrokken, was de wandeling der doctrinaire liberalen door de straten van Brussel een leelijke fiasco. De stoet bedroeg volgens den Patriote, hoogs ens 2,500 man. De liberale bla den geven geen cijfer op. De XX' Siècle zegt dal er over korte maanden voor de vlaamsche betooging. niettegenstaande door M. den schepen De Mol verboden, driemaal meer volk was. Na de wandeling door de straten, werd in een lokaal der Fontainasplaats eene meeting gehouden, die te midden der grootste onverschilligheid is afge loopen. Op de meeting bekenden bijna al de redenaars (enkel liberalen) dat hun voornaamste doel is hei katholiek ministerie te doen vallen. De betooging voor den kazerndwang is eene mislukte bakte geweest! Aanslag legen den President Felix Faure. Zondag, terwijl de president naar de groote peetdekoersen te Parijs reed, heeft een 25jarige jongeling een icvol- veischot in zijne richting gelost, zonder hem te tuffen. Seffens werd hij aange houden. Hij droeg op zich wapens en stukken van bommen. Op den doorgang van den voorzitter is een looden buis ontploft, gevuld met poeder en papier. Zekere Gallet weid aangehouden. Verleden jaar bad dei gelijk vooival plaats. De Pa, ijssche bevolking heeft dien zoogezeiden aanslag niet ernstig aange nomen. Het schijnt dat men met een kerel te doen heeft die niet goed bij de zijne is, of wel een kluchtspeler. Priesterlijke benoemingen. Mgr. de Bisschep van Brugge heeft benoemd Pastoor te Wenduyne, M, Vander- meersch, onderpastoor te Oostroosebeke Bestierder der Damen van Maria, te Moeskroen, M. Vandenberghe, coadjutor van wijlen M. Bossul. Onderpastoor te Oostroosebeke, M. Vanboenacker, onderpastoor te Monta- laux; Onderpastoor te Montalaux, M. Juwyns geestelijken koster van St. Bertinus, te Poperingbe; Geestelijken koster van St. Bertinus, M. Kindt, oudprofessor van het geslicht der doofstommen te Brugge; Bestuurder van Sl. Dominicus ge slicht te Biugge, M. Samyn, onderpas toor te Ooteghem; Onderpastoor te Ooteghem, M. Du- bu sson, gewezen coadjuloor van M. den pastoor van Wenduyne. Priesterwijdingen. Zaterdag morgen heeft Z. II. de Bis schep van Brugge de plechtige priester wijdingen gedaan in de benedenkerk der Kathedrale. Vervolg en einde. Maïs cette mesure méme, quelqu’injuste qu’elle doive paroilre k ceux, qui n’ont pas renonce a lout sentiment mamere pretque egale, tandis, que par tout ailleurs, de Justice, eto’it encore insuffisante, Ie Clergé de West c““7-' - Flandre chargé par influence de ces Personnes malveil- pourroient fourmr leur quote-pait par 1 abandon d’une lantes ou ignares d’une somme de six Millions, poui deux Années de leur revenus, il s’cn trouve dans eet e infailliblement impression sur toute ame sensible.... Un contingent dans cclle dont la Province étoit frappéa, fut Piovince dans la Ville de Fumes, dom les revenus de Bourg entier, dont les habilans vivoient dans une honnètte latei de souffrir qu’on en fit la repartition sur ses dix ou douze Années ne pourroienl y suffir. aisance, un harneau commerpant, plusieurs certaines de differens membres dont Ie Tableau ci joint demontie II resulte de ces faits, dont la demonstration est Maisons, Genses aulres Edifices agraires reduits en l’imposibilité absolue dans l’execulion. facile, que, si la somme de dix Millions, dont cette Pro- cendres par les Troupes Francoises, des Pillages souvent En effet comment des Cuiés sans patrimoine, des vince x,x •i-,.. <t. Reügieux, qui ne vivent, que des revenus Ik bid dan den achtbaren minister te willen in zijne buitengewone begroe ting een voldoende krediet inschrijven om toe te laten van de noodige werken uil te voeren. Om te beginnen men zou de vaart kunnen uilslijkendit zou veel min kus ten dan de geheele verbreeding van de vaart. Het geldt hier een werk van het grootste belang. De belanghebbenden doen bittere klachten hooien en met reden. Ik heb de gewoonte niet van veel te klagen; maar, in dit geval, moet ik mijne klachten bij de hunne voegen, en ik verhoop dat de achtbare heer minis ter mijne aanmetkingen zal in acht nemen. M. De Bruyn, minister van landbouw en openbare wei ken. De voltrekking der haven van Nieupoort is eene een voudige kwestie van onkosten. De wer ken door den heer Visarl geviaagd, zouden omtreat een millioen kosten. Deze zaak zal het voorwerp wezen van een nieuw onderzoek van wege het be heer van Bruggen en wegen. Wal de vaart van Veurne naar Duin kerke betreft, liet achtbaar lid weet dal bij moet gedolven en vei breed worden, ingevolge eene overeenkomst gesloten met het fransch staatsbestuur. Een eerste crodiet van 200,000 fr. is voorzien voor de uitvoering van die werken in de begrooting van 1896. De studiën zijn reeds ver gevorderd. De aankoop der benoodige gior.den zal op het einde van het loopende jaar kunnen begonnen worden. Het achtbaar lid zal des binnen kort voldoening bekomen. M. Visarl de Bocarmé. Intusschen'ijd gij zoudt do vaart kunnen doen uit- slijken. M De Bruyn, ’t Is hetgeen ik voor nemens ben te doen. In de Kamer. In de zitting van 9’ dezer heeft onze achtbare volksvertegenwoordiger, M. Vi- san, aan den heer minister van seboone kunsten geviaagd, indien er geen mo gelijkheid was de twee beelden die den voorgevel van ons Gerechtshof ontsie ren te doen verdwijnen en door andere te vervangen; alsook dat hel Staatsbe stuur mildelijk zou tusschenkomen, bij middel van hulpgelden, in de herstel lingen der pronkgebouwen or.zer stad. M. De Bruyn heeft op die eerste vraag geantwoord dat het gouvernement vol- geerne dien wensch zal vervullen, in dien s ad en Provincie een deel van de u 'gave wifen bekostigen. In zitiiog van 10 dezer heeft M. Vi- san ui.deiiuaul het woord genomen om te handelen over de werken aan de haven van Nieupoort en de vaart van Duinkerke. Wij laten hier een deel zijner rede voering volgen met het antwoord van den beer minister. M. L. Visarl. Ik begeer eenige korte opmeikingen te maken betrekkelijk de haven van Nieuport. De achtbare minister weet zoo goed als ik, dat de tegenwoordige kom dezer haven, die veel geld gekost heelt, voor het oogenblik lot niets dient; bet is on mogelijk van de sluis te openen die gemeenschap geeft met de zee, en, bij gevolg de kom niet kan gebruikt wor den. Er is maar een redmiddel voor dezen toestand Men zou moeten eene doorsnede maken van den User tot aan de zee, en de achterhaven verbinden mei <len User, om door de kracht der waters hel slijk weg te vagen dal den ingang der vloikom belemmert. Wat de vaait van Duinkerke betreft, deze had sedert langen tijd moeten uit- geslijkt en verbreed worden. Onlangs nog zijn verscheidene schepen blijven steken; de diepte is er zoo onbedui dend, dut schepen die maar 75 centi nieters tot een meter waterdiepte heb ben, hunne vaart niet kunnen voort- zetten. I Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkantooren. Vertrekuren van den IJzerenweg <S? van den Onurfspoorweg fl tot ttO Juiki C897 i - a S A rots EQ 3 09 Veurne Statie Oostende Statie Nieuport C Coxyle Veume Merkt Veurne Statie 15 14 18 06 15 20 18 12 15 32 18 24 15 40 18 32 16 00 18 52 17 00 19 52 14 58 16 00 1G 17 16 25 16 37 16 43 19 08 20 09 20 26 20 34 20 16 20 52 Dixiuude ’«unie Adinkerke Dniukerke Duinkerks Adinkerke Vrurne IPxiuude ai -> ts Veurne Statie Veurne Markt Coxyde Nieuport Oostende OOSTENDE—VEURNE 5 05 7 42 10 48 12 18 ...v»™.. f5 57 8 43 11 47 13 20 Oostduynkerke yb 14 9 00 12 04 13 37 6 22 90S 12 12 13 45 2 6 34 9 20 12 24 1 57 *6 40 9 26 12 30 14 03 19 20 20 40 21 15 21 37 11 56 22 08 11 08 E 5 Ex -7, MUM II ■■HWIl I rillll 11IIIITT-T ~~-.Tr rrmn r~ W r>r ir 1 I «Ml rj~H F'H ril E 5 E 3 Ex 3 7 18 - 11 37 1552 - 17 43 i 42 - 13 25 17 «2 19 29 8 56-13 43 17 14 19 43 9 21 - 14 10 17 39 20 09 9 48 - 14 38 18 95 21 56 9 59 VEURNE—OOSTENDE 5 10 6 58 9 50 12 36 |5 16 7 04 9 5G 12 42 «5 28 7 1G 10 08 12 54 OoslduTiikerke T5 36 7 24 10 16 13 02 16 00 8 43 10 34 13 20 *7 8 42 H 32 14 20 11 37 15 52 13 25 17 02 13 43 17 14 1410 17 39 1438 18 05 1456 18 15 4 09 7 12 8 57 10 5* 3 08 5 00 9 41 11 47 15 56 17 50 9 51 11 55 16 04 18 03 10 19 12 26 t6 33 18 31 10 46 12 55 17 11 <9 01 Io 5T 13 33 17 22 19 38 12 05 14 58 18 46 21 07 Gent 5 <8 Lichterfelde 6 32 Coitemaick 6 48 7 18 7 45 7 54 8 45 10 52 5 55 Exp5 6 42 4 43 6 52 - 5 06 7 20 Cortenurck 5 34 7 50 Liehtei velde 5 49 8 0S Gent 918 VEURNE YPER Veurne Slul.e 4 45 ft7 27 Veume Voorstad 4 50 7 32 Ni.-u-.ve Herberg 5 11 Alveiingliem 5 18 Loo 5 35 Hoogslade-Lindi 5 49 8 3t 10 54 11 28 14 09 1659 19 34 Yper Statie 6 45 - - - Yper Statie 4 41 7 23 f - - - - llougslade Lind< 5 37 8 15 10 42 1126 13 53 16 43 19 18 Loo 5 51 8 33 10 5G 11 44 14 11 17 01 19 36 Aiveringh-m 6 03 8 50 11 18 12 01 14 28 17 18 19 53 Nieuwe Herberg G 15 8 57 11 20 12 08 14 35 17 25 2000 VeurneVoorelod 6 36 918 11 11 12 29 15 56 17 46 2021 «L- G 41 923 11 46 12 34 15 01 17 51 2026 C YPER- VEURNE 9 50 10 24 13 05 15 55 18 30 S 9 55 10 29 13 10 1600 18 35 5 U 7 53 10 16 1050 13 31 16 21 18 56 S-g 8 00 10 23 10 57 13 33 16 28 19 03 -§g 8 17 10 40 11 14 13 55 16 45 19 20 =2 t - ■-- -i 5 9 27 11 50 12 24 15 05 17 55 20 30 S 9 46 1030 13 01 15 51 18 20 S 5 51 8 33 10 56 11 44 14 11 .■i:

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 1