Ki I No 25. Woensdag 23 Juni i8S7. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post B fr. Ahnoncen 20 centhnen per regel. De groote letters Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de PosikanlOoren. M JAARGANG 3 liaux, de nos grains; de nos effets, car j’ai encore élé du nombre des pillés dans ce dernier séjour de ces messieurs, il ne nous reste vraiment que de la mifère. J'espère que cela n’empêchera pas que vous me continuigz, mes chers confrères, de m’hOnorer de voire amitié. ■>c Mainer beeft zich geheel de week bezig gehou den met de bespreking over den afkoop door den Staat van vergunde ijzeren- wegen. De groote meerderheid der Kamer toont zich genegen de overeenkomsten, door de regeering gesloten, goed te keuren. M. de minister Vaudenpeereboom zeg de in eene mei kweerdigo redevoering dal hel wetsontwerp over dezen alkoop niet vroeger is kunnen nedergélegd wor den, uit hoofde der onderhandelingen die met de vreemde regeei ingen moesten plaats hebben. In 1888 waren die onder- handclingen begonnen en nu eerst zijn zij, dank aan belangrijke waderzijdsche toegevingen, tot goed einde gekomen. De overname der vergunde ijzerenwegen is in het belang der nationale nijverheid altijd aangeraden geweest; want het be lang van nijverheid en handel is innig verbonden met de exploitatie der spoor wegen door den Staat. Wij moeten, zeg de do minister, exploiteeren of afstaan. Vervolgens gaf de minister uitleggin gen over de voorwaarden van afkoop en over de onderhandelingen met de vreem de regeeringen. Ghristiaen Karei, werkman te Adinkerke, i komnklljk besluit van u Juni wordt nacbtiging gegeven aan het wel dadigheidsbureel van Veurne 1° Om uit de hand te koopen aan de heeren Vander Siraete c. s. voor den Je suis bien sincè ement mes chers conti ères. Voire tout dévoué serviteur, N. F. J. Marannes. Furnes, le 30 Octobre 1793. Mes respects, s. v. p. a vos dames. J’ai emprisonné militairement et menacé de la guillotine, mais cela a fait si peu d'impression sur moi, qie j’avois presque oublié de vous l'éjrire. Lj général Van Damme m’a fait mettre en libertë peu après l’arrestation. ii Monsieur De Brauwere a Nieuport el Monsieur Bowens, ii Ostende. Kicking In Holland. De uitslag der kamerkiezingen welke den 15 dezer in Holland hebben plaats gehad, is van aard om de katholieken en behoudsgezinden te bevredigen. De begeerde overwinning der katholie ken is wel nog niet behaald, maar zij is waarschijnlijk gemaakt bij de herstem mingen, die ten gelalle van 50 den 25 dezer moeten geschieden. De stemming bad plaats in 100 kies- gewesten Geen enkele zetel werd door de rechterzij verloren: integendeel, zes zetels werden reeds bij de eerste stem ming veroverd op de liberalen. In de groote steden lot hiertoe liberale sterkten is een gtoote vooruitgang der kmbolieke gedacmen waar te nemen. Weiden gekozen 22 katholieken, 13 anliievoluiionnaiien, 13 libeialen en 1 radikaal. De kiezingen zijn ongunstig voor het huidig ministerie. De minister van jus titie is gevallen en de minister van bin- nenlandsche zaken komt in balloteering. In 23 distrikten worden de uittre dende liberalen sterk bedreigd, terwijl in andere distrikten eenige antilibera len zullen gekozen worden. Zoo als men ziet, staan de kansen der katholieken buitengewoon goed. Men zendt ons uit Nieuport de vol gende bijdrage tot de geschiedenis van Veurne der jaren 1790, welke zich be vindt in de handvesten van Nieuport jl/es chers Confi ères, Les Francois out totalement évacué noire villa aujourd’hui quart après rninuit. line soixitniaine d’Autrichiens y sor.t entrés It 2 1/2 heures do matin, leur séjour n’ofire qu’un lissus d’hor- reurs. Le général Van Damme répoudit au compliment que je lui Its qu’tl ne nous portoit que la mort el la roisè’e; volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (Ier uitzondering der Vlaanderen) en ’{buitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenastraat, 46, teBrtissel. Sedert 17 jaar had zulke erge ramp te lleyst niet meer plaats gehad. Op het strand van Blankenberghe werden een 40tal badwagens door de i golven verbrijzeld of buiten gebruik i gesteld. Het schouwspel was akelig. ÏT_. „1. berekent de algemeene schade op 200.000 fr. Bij koninklijk besluit van cloches sont mises en pièces et ser- viront a fondre des canons ou des gros sols, leplomb même de l’église de Ste. m’ont excusé de cette corvée paree que devoit être uansporté, mais ils n’ont pas disoient-ils je devois travajller a la pn ni n i nn i f A 1© 1’01100 nmfAi A z»All» que j’ai latte dans cette affreuse huitaine, car j- - mes confières. Nos églises sont totalement dépouil- lées, l’argent, les vases sacrés, le cuivre en est emporté a Dunkerque, enfin le brigandage a général. Nos belles JerschilHge tijdingen. De storm die vrijdag nacht gewoed heeft, was bijzonder hevig langs de zeekust. De zee stond buitengewoon hol. De baren sloegen met geweld tegen de du net» en spoelden op verscheidene plaatsen er over. Eenige badkabtentjes werden in brokken en stukken geslagen en de oveib.ijlsels over het strand ver- spteid. Eene kabien is totaal verdwe nen, en cenig keukengerief, bier- en wijnflesschen worden vermist. Gehkkiglijk waren al de visschers l’huis, zoodat men van dien kant geene ongelukken ie betreuren heelt. Te Oostende werden verscheidene j gai naalvisschersboolen die in zee waren 1 omges'agen. De visschers konden ge- lukkig gered worden en de booten wer- Deruyter Justin, rondleurder teJllercken, J den door stoomslepers binnengehaald. De kiosk op den dijk is vernield en de bad enten zijn algerukt en gebroken. Te Middelkerke zijn de kabienen in biokken geslagen, evenals tenten en trappen en hunne overblijfsels op bet strand verspreid lot over Mariakerke. De villas hebben weinig geleden. Te Heysl werden zeven visschers- voor smaad jegens de policie, en 16 dagen gevang, voor opstand. Bongé Frans, werkman te Nieuport, 30 fr. boet, voor verhelmg. Zilt ng van 4 Juni. Barbier EJuaid, Dcbuvne Glemens en Deman Maria, werk lied n te Glcrcken, de eerste drie maanden gevang, en de tweede 4 maanden, voor diefte; de derde 15 dagen, voor verheling. i De eerste en derde voorwaardelijk. j Bruneel Achiel en Bruneel Benjamin, Het staketsel is erg toegetakeld. Men werklieden ie Merckem, elk 26 fr. boet, voor slagen. De eerste voorwaardelijk. 11 'volder Emerencia, dienstmeid tu Veur ne, 26 fr. boel, voor diefte. c.1 Deceuninck Theofnl, landbouwer to Vladdoo, en Debeuckelaere Vincent, werk man te Beerst, de eerste voorwaardelijk, 26 fr. boet, voor slagen; de tweede 26 Ir. boet en 8 dagen gevang en voor slagen en bedreigingen. Debruyne Polidoor en I wei kliedèn te Glercken. de eerste 7 maan den gevang en 50 fr. beet, de tweede, voor waai delijk, 75 fr. boet, voor slagen. boek der Belgische staatsschuld 3 t. h. reeks 64601 en 63592, wedezijds ter naamweerde van 1400 en 2700 frank. Bij koninklijk besluit van 17 Mei wordt de maatschappij van ouderlingen bijstand Eens van Ikrt, gevestigd te Adinkerke, wetiiglijk eikend. - Het ontslag aangeboden door M. De Boo van zijn ambt van burgemeester van Oostvleteren is aar.veerd. De trekking der biljetten (groene briefjes. nummers in hel rood gedrukt) van de tweede uitgave (reeks C) der loterij van de Brusselsche tentoonstel ling zal plaats grijpen op vrijdag25 dezer maand, ten 10 ure 's morgens. Op zaterdag 3 Juli, in het gouver- nementsholel te Brugge, aanbesteding der veibeteringswerken der brugjes op de Krommegracbt en de Steengracht, onder den weg van Veurne naar Eisen- damme. Bestek fr. 5586-57. De burgerlijke medalie van 1* klas is verleend aan M. R. Peiren, brigadier- veldwachter te Beerst, als he'oomngder diens en geduiende meer dan 25 jaar bewezen. Bij koninklijk besluit van den 19 juni wordt de sergeant fourier J. J.-L. Meuris, van hel 4” linie, benoemd tot reserve-onderluitenani. M. Frutsaert, pastoor van Ste. VValburgiskcrk le Brugge, is donderdag avond overleden. Hij was te St. Omaars, in Frankrijk, geboten in 1822. Zijne dood is een groot verlies voor de stad Brugge. Tentoonstelling te Nieuport. Ge lijk verleden jaar, zal er Nieuport, op Dinsdag 29 Juni aanstaande, met de medewerking van M. den baron F. De Crombrugghe de Picquendaele, provin ciaal raadslid, eene groote tentoonstel ling itigericht woiden, gevolgd van prijskampen voor peerden, hoornvee, konijnen, kiekens, duiven, bicci, grocn- sels, fruiten en bloemen. Vele' inlandsche en vreemde kooplie den en liefhebbers hebben reeds beloofd deze tentoonstelling bij te wonen; menig vuldige cn belangrijke prijzen zijn uit geloofd, en de schikkingen zijn zoo- danig genomen, dat de inl ichtende kom- I missie vóórziet dat het feest dii jaar nog Ve rtrekiiren van den IJzercnweg «V van den Buurtspoorweg £3 E 3 Ex 5 Rechterlijke kronijk» De korreklionele Rechtbank van Veurne, heeft veroordeeld Zitting van 3 Juni. Linaers Amand cn Blondé Albrecht, visschers te Adinkerke, voorwaardelijk, de eerste 30 fr. boet, voor slagen, en de tweede 5 fr. voor dronken schap. eane maand gevang en 26 fr. boel, voor slagen. Devos Gaston, werkman te Mannekens- vere, 10 fr. boet, voor lichte gewelddadig heden. Hosten Theoftel, daglooner te Nieucap- pelle. tweemaal 100 fr. boet, voor jacht- misdrijf. Scharre Frans, aardewerker te Rous- brugge, 8 dagen gevang en 26 Ir. boel, boo.en door de golven tegen elkander -j ic ,i geschokt, verbrijzeld en verzwolgen. Zateidag morgen was de dijk overdekt mei wrakhout en de zee stond nog hol. ils demandoient un million el quatre otages amenéi h Dunkerque en tépon- dant ce sont Messieurs De Laitre, Ver- .v meersch. De Moucheron el Bernier, lis Walburge qui couvre ce toit artislique m’ont excusé de cette corvée paree que devoit être uansporté, mais ils n’ont pas disoient-ils je devois travailler a la eu le temps d’achever cette besogne, municipality je l’euse pretéié it celle enfin après i’cnlèvement de nos bes- '",o j’ai latte dans cette affreuse huitaine, - j’etois abandonné de la plupart de - ïpf.r-veurné g 946 1030 13 01 15 51 18 28 lloogstaile Linde 5 37 8 15 1042 11 26 13 53 16 43 19 18 5 51 8 33 10 56 11 44 14 11 17 01 19 36 te Beerst, de eerste voorwaardelijk, 26 fr. boet, prijs van G720 frank, 19 weikmans- I woningen mei aanpalenden grond, groot Debruyne Justin, 18 aren. 1 centiaar, gelegen te Vem ne, ter plaats genaamd de Murkiezepkaats 2° Om te vervreemden, tot gedeelte lijke betaling van den aankoopprijs, 2 rentetitels ingeschreven op het groot- fl tot 30 .juni 8 803 E 5 3 08 Veurne St a tie Veurne Statie Coxyde r Nieuport Oostende Oostende Sla ti. Nieuport r Coxyle Veurne Markt Veurne Statie 19 20 20 40 21 15 21 37 11 56 22 08 11 08 Ex 15 14 18 00 15 20 18 12 15 32 18 24 15 40 18 32 16 00 18 52 17 00 19 52 14 58 16 00 10 17 16 25 1G 37 16 43 19 08 20 09 20 20 20 34 20 46 20 52 9 50 12 36 9 56 12 41 I 12 54 i 10 34 13 20 WiJUD t IV JV VV J*, J4 Oostduynkerke 5 36 7 24 40 16 13 02 *7 8 42 11 32 14 20 OOSTENDE—VEURNE 5 05 7 42 10 48 12 18 x5 57 8 43 11 47 13 20 Ooalduynkerke y6 14 9 00 12 04 13 37 -6 22 9 08 12 12 13 45 2 6 34 9 20 12 24 13 57 *6 40 9 26 12 30 1403 6 45 4 41 7 23 Het burgerkruis van i’klas ts verleenJ aan M. C.-L. Decherr, policiekommissaris te Veurne. 26 fr. boet, voor diefte. 7 28 -11 37 15 52 - 17 43 8 42 - 13 25 17 02 19 29 8 56 - 13 43 17 14 19 43 UÏI-1410 17 39 20 09 9 48 - 14 38 18 05 21 56 9 59 10 52 5 55 Exp5 6 42 4 43 6 52 9 51 5 06 7 20 Cortemarck 5 34 7 50 8 05 9 18 9 50 10 24 1305 15 55 18 30 9 55 10 29 13 10 1600 18 35 S - 7 53 10 16 10 50 13 31 1621 1856 6-J 8 00 10 23 1057 1333 16 28 19 08 -gS 8 17 10 40 11 14 13 55 16 45 19 20 8 31 10 54 11 28 14 09 16 59 19 34 927 11 50 12 24 15 05 17 55 20 30 6 03 8 50 11 18 12 01 14 28 17 18 1953 Nieuwe lleibeifi 6 15 8 57 11 20 12 08 14 35 17 25 2000 VeurneVooistnd G 36 9 18 11 11 12 29 15 56 17 4G 2021 Q 641 923 11 46 12 34 15 01 17 51 2026 H 37 15 52 1325 17 02 13 43 17 14 1410 17 39 14 38 18 05 1456 18 15 4 09 7 12 57 10 54 3 08 5 00 9 41 11 47 15 5G 17 50 1158 16 04 18 63 10 19 12 26 16 33 18 31 10 46 12 55 17 11 19 01 10 57 13 33 17 22 19 38 12 05 14 58 18 46 21 07 tent 5 Lichterfelde 6 32 ’CoiteiDHick 6 A8 7 7 45 7 54 8 45 Dixmadc Veurne Adinkerke Duiukerke Duinkerke Adinkerke Veurne Dixn.ude Liehtcrvclde 5 49 Gent VEURNE—OOSTENDE 5 10 6 58 Vcurne Markt 5 16 7 04 - j5 28 7 16 10 08 8 6 00 8 43 VEURNE-YPER. Vcurne Statie 4 45 27 Veurne Voorstad 4 50 7 32 Nieuwe Herberg 5 11 Alteringhem 5 18 l.oo 5 35 Iloogstnde-Lindv 5 49 Yper Statie Yper Statie Loo Alveringhem

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 1