B Juli iS97. 34* Vlamingen, viert den 11 Juli, den verjaar- <1 :ig van Groeninghe of van den Slag der Gulden Sporen. Vlaamsche Lezers, 7 VI WOENSDAG Dil blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; niet de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groots eDeis geest veianderd en krielt het van jonge van onze JAARGANG. schen; Bij de jeugd van onze scholen is de van Vlaanderen over Frankrijk. W ij di den het. opdat het vlaamsche volk van langs orn beter zou verstaan, •waarom men jaarlijks in dorpen en ste den van Vlaandeien, feeste viert op den 11 dag van Hooimaand; Waarom men te Brugge, op de Croote Markt, de beelden heelt geplaatst van onze onsterfelijke mannen, van Bieydel en De Conirrck; Waarom men van zin is in 1902, op den 600” vcijaardag van dien slag van •Groeninghe, den Leeuw van Vlaanderen op te richten op het Gioeingheveld, bij Ko’trijk, !O' eeuwige gedachtenisse aan de vei ossing van ons vade> land. Want, weit het wel. Vlamingen, zon der den heldenmoed onzer vaderen op dien Ieugelijken slag, bet waie sedert lang met Vlaanderen gedaan de name zelve van ons vadei land ware vergeten en uil de geschiedenis gevaagd. En heden ten dage zouden wij, als burgers van Frankrijk, al de onecre en de schande moe en doelen van dat diep gevallen fransebe volk, zijne goddeloos heid, zijne zedeloosheid en ja, zijne on eerlijke gi ijpzuebt waardoor het heden, met zijnen Panama, de wereld deuie schande wordt gesproken. Onze vaderen hebben ons voor die schande bevrijd en ons, door hunne vaderlandsliefde, de vrijheid bewaard met al de deugden en de eerlijkheid van den vlaamschen stam. Is bet dus reden, ja of neen, dat wij dien grooten dag zouden vieren? En is het te vele gedaan, om onze verlossinge, ons bestaan als vrij volk te Eijdrage tot de geschiedenis van Veurne (1792). Alluminatie en bal te Veurne. Ten selven daege de andere volontni- ren van Oostende en Nieupoort afgeko men zijnde tol Veurne, begeerden dat alle huysen van de stadt s’avonts souden geilfumineert worden, t’geene eetiigsins gebeulde. Daar was ook bal gegeven op het stadhuys. mai-r bet ma- gistraet siende datter zeer vvenige per sonen, namentlijk de treffelyksche lie den geen sin en hadden van daer tegen woordig te zyn, deden zeggen, dal een ieder sigh op het bal badde loeten ne- vynden; want de Franschen gezeydt hadden van de geene die afwezende waeren uyt hunne huysen te zullen hae- Zouaven, ter gelegenheid van het Sujarig beslaan der Gilde, en der inluldiging van het nieuw vaandel, gejond aan de West-Vlaamsche Zouaven-gilde door den E. H. Meersseman, Pastoor-Deken van St. Nicolaus onzer stad. De feesilijkheden, welke te dezer ge legenheid plaats gehad hebben, zijn allerprachtigst geweest, en hebben ieder- eens verwachting overtroffen. Om 10 ure, werden generaal baron de Charette, markgraaf de Résimont, graaf d’L'rsel, Mgr. Paaps, graaf de Li ml urg- Stirum, burgemeester v: n Weminel, den oud kommandant Gouidec de Dressant, afgeveerdigde van Vitré, in Bretanje, R®“ Snoy, graaf Martigny, baron della Faille, de heeren Vanden Baviere, van Wervick, voorzitter der zouavengilde, Scarzc de Locquencuille, de Billy, I)r Germonprez, leeraar der hoogeschool van Hijsei, Van dendriessche, pastoor te Oosfkerke, De Die, raadsheer aan het beroepshof, No- thomb, rechter te Doornik, en andere of ficieren en zouaven ter statie verwelkomd in de wachtzaal van 1° klas, door de hee ren R deSpot, senator, graaf L Visartde Bocarmé, volksvertegenwoordiger, Van Hee, lid der bestendige alveerdiging, en de voorzitters der verschillige katho lieke maatschappijen die in eenen welge- vormden stoel, met standaarden, op schriften en bloemtuilen, de zouaven te gemoet waren gegaan. Bet dochtertje van den boer senator bood a n Generaal Baron de Chard te eenen prachtigen bloemtuil aan en ver welkomde hem bij zijne intrede in onze stad, terwijl de lanteren de Meiomanen het Belgisch volkslied en het muziek korps der studenten van O. L. V. van Duinen van Duinkerke, een eeredennlje, met blijde tonen over het statieplein lie ten' zwieren, en de menigte, aldaar s.- inengepakt, de vreemdelingen met eem n blijden Hourah 1 begroetten. Daarna stelde de stoet zich in bewe ging, en trok in goede orde, door de welbevlagde straten naar het huis v.m wils gelogeerl moesten wezen. De offi cieren die passeerden, moesten betaald worden over hunne etapes, zoo volglit te weten den colonel twaeif livres den capiteyn ach-, den eersten luitenant vijl den 2"“ 4 10 den sergeant major 1 10 den tambour major ge'yck; en der. quartier meester gelyck eenen capiieyn. Alle deze etapes aett de passeere.nde troepen waeren ten laste van de gene- raliteydt die alle in gelde moesten l»o- taelt worden, omdat de assignaten in de Nederlanden geenen cours en ha i den. Alle welcke beladingen van etapes aen de genrraliieyt geko.-t heeft gedu rende de vyi maenden da: Fianschen de Nederlanden bez.aeten eene somme van tusschen dertigb h veeitig duyzent livres. len, waerop een ieder sigh in het bal liet vyiiden, niet zonder vreeze noghlans. volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr- Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artik- Is. enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office oe Publicitê, Magdalenastraal, 46, te Brussel. blijde Vlamingen die in korte ja, en ge heel het aanschijn van Vlaanderen zul.en vernieuwen. En zoo lijst hier allengerhand de vlaamsche dageraad, hei leeft de vader landsliefde met de erken,enisse en de nige woorden, den grooter. zegepraal kloppen in’t jaar zeventig, hebben I dankbaarheid voor het groot weik oezer -ter eere van dien zegepraal over Frank- j voorouders en voornamelijk va:: oeze rijk een pi achtig standbeeld doen gie- Heiden van 1302. ten uil het staal der fransebe kanons en dit opgerichl langs den Rliijnstroom en daar gaan zij’t jaar denre met ge- heele scharen naartoe, als in bedevaart, al zingende vol blijheid van Duitsch- land, Duitschland boven alles' Ja, in Frankrijk zelve, nu zoo diep gevallen en zoo ongodsdien-tig, rijzen standbeelden en viert n.cn jaarlijks ter eere van eene heilige, Jeanne d'Arc ge- heeien, die over 5 eeuwen haar vader land verloste uit de klauwen van den Engelscbman. En waai om zou het in Vlaanderen andtrs moeten gaan? Waarom en zouden wij, Vlamingen, geene vaderlandsliefde, geene eigene fierheid, geene dankbaarheid voor onze voorvaders mogen gevoelen, ge.ijk alle ai d re volkeren? ’t Is waar, daar heeft binst eenige jaren, over Vlaanderen, een fransebe wind gewaaid die de vaderlandsliefde, ’l gevoel van eigen deugd en grootheid, allengerhand verdoolde; dat was de schuld ten grooten deele, van opvoeding en onderwijs niet alleenlijk men leerde fransch, ‘t gene loflelijk en noodzakelijk is looi velen, maar men wierd Iransch en dat was een leelijke zoude. Doch, Goddank, nu is die wind ge keerd en al blijft men Iransch leeren, men wordt wederom Vlaming zoo ’l bc- hooit. Omhooge in de Wetgevirg, in 't Ge recht, in ’t Leger, in 't Bestier is men bezig en zal men welhaast gedwongen Men schrijft in bij EONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmatki, 7, te Veurne, en in de Postkantoren. Vertrekuren van <Icn Uzcrenwcg vau «les» Buurtspoorweg. fl Jhïli tot 30 Sept. flölD'S’ i bevestigen, dat wij op dian veijaardag zijn alles in Vlaanderen te vervlaam- gadering plaats gehad der Pauzelijke onze vlagge uitstéken, bet liedje zingen van Groeninghe en met schuimende scl alen dien blijden dag begieten? In alle andere landen, bij alle volke ren, vieil men zulke vaderiandsche ver jaardagen. De Duitschers, een koel en gezapig volk gelijk de Vlamingen, maar die Wij herinnderen U woensdag, in wei- daarom n.el en lieten den hanschman te dien zegepraal over Frank- voorouders en voornamelijk Vlamingen, viert dien dag van vrede en viijLeid, steekt de vlaggen in de lucht, en is er hier of daar een flauwaart dieuwe vlagge spottend en grijnzend be ziet, ontmoedigt u niet, immers in 1302 waren er ook Leliaerts, die in den oor loge, met de banschmans tegen hunna bioeders vochten; dat en beetle niet dal de Klauw'aarts, de rechte Vlamin gen, bunnen plicht kweten, vochten ais leeuwen en den zege behaalden. Zoudag aanstaande 11 Juli, zal er 's avonds om 8 1/2 ure, gelijk de voor gaande jaren, een lichisioel uitgean. Onze vooi treffelijke fanfaren De Meiomanen, altijd bereid om dienst te bewijzen, zullen hunne welwillende medeweiking verleenen. De .-toet zal de bijzonderste straten van stad dooi trekken en, op de rnaikt gekomen, zullen de vlaamsche lie deren, mee begeleiding van muziek, uiigevoei d woi den. Die liederen moeten uit honderden borsten wié>galmen ttr eere van ous blijde Vlaanderla..d. Algemeens en wederlandsche ver gadering der Pauzelijke Zouaven. Zooals wij het, in ons nr van woens dag laatst, melden, heeft Zondag 4 dezer, in onze stad de Algemeene Ver- vieren de victorie die de borgers van Duynkerke behaeldt hadden in het ne- Dacr en gebeurden geene wauoiders; Jnen van Veurne, Nieupooit en Oostende ’t gonne in alle nieuwsblaederen te lezen was inderdaad het was eene gioote victorie van drie steden te ut men, waer niet eenen soidaet in en is, en waer het rnagistraöt hun tegen gaedt. Straf garnizoen tot Veurne. Den volgenden dagh 19“ November, vertrokken die overwinnaers van Alber tus en Isabella en wieiden gereleveeit door andere militairen Daer was alsdan een zeer stiaf garnisoen in de stadt; daegelycx passeerden zeer veele troepen die alle gaeder trokken opperwaerts naer het groot leger; sommige van deze P'-isseeiende troepen waeren zser lastig aen de borgeric, bij welke zij zeer dik- 7 33 12 56 8 31 F 3 9 51 7 30 ir mcnwl 4 43 5 06 7 20 8 42 10 20 1040 11 15 Veurne Statie Veurne Markt G xyde Oostduynkerke Nieupoi t s’ad Oostende Ortsletide Statie Nieuport stad Oostduynkei'ke Coxyde Vein ne Markt Veurne Sta*ie 6 510 6 58 5 16 7 04 Dixniude Veurne Adinkcrke Duinkerks Duinkerke Adinkcrke Veurne D:xn.ude Lichtervelde 5 49 Gent 8 59 to 57 1333 17 22 9 18 9 55 12 05 1458 18 46 1 de carmagnole wierd er gedanst, seke- ren dans, waerat zy groot werek waeren mankende van welcken de franschen den naem hebben behouder, van carmagno- len of carmagnols mer. songh ook de hymne marseilloise, en alswanneer .-y deze woorden van Liberté, Bibeité dié) ie waeren pi »uonceerende, moeste een ieder nedtrkmelcn; alle welke kyn- I derien zoodanigh mishaegden, dat alle de fraeye heden hun seer haest naer buys begaever:, ie meer omdat men hoorde seggen dal zy rondt den boom de carmagnole gingen danssen, ’i geene aen de inwoonders zeer tegenslieed. De oorzake van al deze vreugd! was om ie ■18 56 - ÏPFJt VEURNE 9 50 10 24 13 05 15 55 1830 2 9 55 10 29 1310 1600 1835 7 53 10 16 10.50 13 31 16 21 8 00 10 23 10 57 13 33 16 28 1903 -^5 8 17 10 40 11 14 13 55 16 45 19 20 - i 2 21 10 54 11 28 14 09 1659 19 34 5 9 27 11 50 12 24 15 05 17 55 20 30 22 15 51 18 2 '- :z -.Z 22 23 17 01 19 36 14 38 17 18 19 53 9 50 12 18 - 15 26 17 41 20 16 16 27 18 46 21 09 VEÜKNE- OOSTENDE 9 48 12 10 14 08 15 20 18 03 19 5« 9 54 12 1& 14 14 15 20 18 09 19 5» 6 28 7 16 10 06 12 28 14 26 15 38 18 21 20 üS 5 36 7 24 10 14 l2 36 14 3i 15 46 18 29 20 10 5 55 8 40 11 08 12 56 - 16 04 18 50 20 47 6 54 9 32 12 05 14 00 - 17 02 19 50 21 40 17 51 20 26 C OOSTENDE-VEURNE 5 06 7 42 5 57 8 40 10 52 13 19 I-14 9 00 11 09 13 36 14 40 16 44 19 03 21 25 6 22 9 0' 11 17 1344 14 48 16 52 19 11 21 33 34 9 20 11 29 1 ,56 45 17 04 19 23 21 44 40 9 26 11 35 14 02 15 06 17 10 19 20 21 50 mmoombminxiitn—i— ui in i naai iiiiri r inir^ ES F. 3 Ex 3 8 44 11 37 15 5Ï 1G 57 17 43 9 51 13 25 17 02 17 53 19 29 8 56 1002 13 43 17 14 18 05 19 40 9 21 10 23 14 10 17 39 18 31 20 09 21 10 21 37 9 48 10 48 14 38 18 05 18 56 20 35 21 34 21 56 9 59 1057 1456 18 15 1905 1208 4 09 1 12 8 57 11 08 8 57 10 5V 3 08 E 3 5 00 Ex 9 41 1 1 47 15 56 17 00 17 50 19 53 11 55 16 04 17 10 18 03 20 03 - 19 01 21 10 - 19 38 21 19 - 21 07 22 10 VEUllNE YI’ER Vetirne Statie 4 45 ^7 27 Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Herberg 5 11 Alvci iiigheni 5 18 Loo 5 35 Roogstude-Lindc 5 49 Ypvr Statie 6 45 Yper Statie 4 41 7 23 Hoogstade Linde 5 37 8 15 10 42 11 26 13 53 16 43 19 18 Loo Alveringhetn Nieuwe Heiberg 6 15 8 57 11 20 12 08 1'35 17 25 20 00 12 29 15 56 17 46 20 21 6 41 923 11 46 12 34 15 01 9 46 1030 13 01 5 51 8 33 10 56 11 44 1411 6 03 8 50 11 18 12 01 Vt-uiiieVooisli.il 6 36 9 18 1111 rlir Gerit 5 18 Lichtervelde6 3! Coilenunck 6 48 7 18 7 45 7 54 8 47 10 52 - 5 55 Exp3 6 42 7 56 6 52 8 06 8 32 10 19 12 26 16 33 1733 18 31 2054 Corteuiorck 5 34 7 50 8 50 10 46 12 5o 17 11 8 05 J7 16 VIxA.VZlAUFA! zo:xl<*r onder»eheid vnn jtesetnd- Eivid. Zondag, ultemnal nivèt j iiwïirwTr*CTr~i>*-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 1