Woensdag 14 Juli 1897. 28. 1 II Juli. 54e JAARGANG. Kunsttentoonstelling te Veurne. Jaarlijks wordt er in verschillige ste den van ons land eene temoonsselling geopend, waar de bijzondere kunste naars hunne beste gewrochten ten loon stellen. Onze stad, die door zijne oude praal- gcbouwen, zoo wel hersteld en be waard, de lijden doei herdenken in welke de schoone kunsten in al haren luister bloeiden, mocht zich ook niet langer door andere steden laten ver dringen; en zij heeft willen toonen dal zij haar glorierijk verleden weerdig is en dal kunstzin bij haar nog niet is uit gedoofd. Op weinigen afstand gelegen van de Panne en Coxyde, zomerverblijf van menige kunstschilders, Veurne wordt jaarlijks bezocht door een overgroot getal louristen. die onze siad komen bewonderen. Zij bezit dus al de voor waarden om eene kunsttentoonstelling len volle te doen gelukken. Er werd dus door eenige kunstmin nen! s beslist, mei de medehulp van het stadsbestuur, eene tentoonstelling van schilderijen te openen in de benedenzaal van hel Paviljoen. Onder de inrichters moeten wij bij zonderlijk vermelden den heer 0. Ver- raes, doctor ter stede, en M. Farazyn, j leeraar aan tiet kunstgesticht te Ar.twer- 1 Peiï’ zijn bcmerkecswecrdig door het getal Post- en Telegraafdienst in de Panne. Op herhaald vragen en nandringen van onzen achtbaren senator, VI. R. de Spot, beeft de minister beslist dat er gedu rende geheel het badsaizoen een post en telegraafdienst zal ingericht worden in de Panne. Liefdadigheids-tombola. en de verdiensten der kunstenaars die aan de tentoonstelling deel nemen, en door de weerde der ingezondene stukken. De geachte spreker doet uitschijnen dat hel voor de kunstschilders een waar voordeel kan zijn, van zich te doen ken nen in zekere kleine steden gelijk Veur ne, waar de schoone kunsten van langs om meer in eere gehouden worden. Hij verklaart de tentoonstelling van schoone kunsten geopend en eindigt met haar den besten bijval te wenschen, en stuurt aan de tnrichtingscommissie, en bijzonderlijk aan den heer Verraes, zijne warmste dankbetuigingen. Wij raden onze lezers aan, een bezoek te brengen aan de uitgestelde schilde rijen. Zij zullen er eenige aangename stonden overbrengen. De tentoonstelling blijft open lot den 30 September aanslaande. De oproep aan verscheidene kunst schilders gedaan, werd door hen wel willend beantwoord. Een zestigtal kun stenaars hebben van hunne beste stuk ken ingezonden, welke met den meesten smaak in de ruime zaal van T Paviljoen gerangschikt zijn. De ingezondene werken munten uit, meer door de hoedanigheid dan door de hoeveelheid, ofschoon 160 reeds een schoon getal is voor een eerste begin. Ouder de kunstschildeis bemerken wij de volgende namen Emie! Claus, de twee Van Leemputten, Asselbergs, Jef Leempoels, E Farazyn, Leon llerbo, Maeterlinck, Eug. Van Hove. Em. Vieren, Alois Baudry, Frans Charlet, Paul Kuhstohs, Van Engelen, Th. Cériez, L'ytierschaut, Henri Siaquet, Heins, Binjé, Dardenne, Hubert Bellis, Bartholomé, P. Braecke, jufvrouwen de Smet, Beernaert, Louise De Hem, Louise Héger, enz. enz. Zooals wij bet reeds aankondigden in ons nummer van woensdag laatst, werd de kunsttentoonstelling plechtiglijk ge opend maandag 5* dezer, om 11 ure voormiddag. De opening bad plaats in de bene denzaal van het Paviljoen, er. een uitge lezen publiek woonde deze plechtigheid bij. Onder de aanwezigen hebben wij be merkt de heeren R. de Spot, senator, De Haene, burgemeester. Pil, schepen, Claes, prokureur des Konings, Brycx, vrederechter, en andere hooggeplaatste heeren van stad. Verscheidene damen en jufvrouwen hadden ook deze plech tigheid met hunne tegenwoordigheid willen vereeren. Van den kant der tentoonstellers wa ren aanwezig de heeren Farazyn, Mae- teilnick, Carl Berckmans, Em. Vierin, Baron Paul de Theslred, Jufvrouwen Ida Desmedl, Louise Héger en Maria heid te stellen met gelijke wapen te strij den en dus het verkeer in hare haven te doen toenemen. Overigens wijs ik den achtbaren mi nister op een middel om dat verkeer dadelijk en merkelijk te doen toenemen: daartoe ware het voldoende de nijver- leidstreek rondom Kortrijk en Rousse- aere rechtstreeks met onze kust te ver- oinden, de vaart van Handzaeme opnieuw te graven om aldus eene recbtstreeksche gemeenschap te maken tusschen Rous- selaere en den User. Ik verwacht niet dat men reeds on middelijk de band aan bet werk sla, doch ik vraag dat men hier omtrent en dit is onlegenzeggelijk van het hoog ste nut zoo spoedig mogelijk een on derzoek instelle. In deze vergadering heeft mijn voor ganger meermalen de gelegenheid ge had om te wijzen op de noodzakelijk heid van eene veiligbeidshaven aan de Panne. Ondanks dit zijn de vissebers van de Panne en Coxyde, die talrijker zijn dan die van Blankenbergbe dat een veiligbeidshaven bezit, verplicht op het zand te stranden. Ik vertrouw dat de minister mij zal antwoorden dat deze gerechtvaardigde eisch van die ongelukkige visschers niet uit het oog verloren wordt. Een woord omtrent het uitdiepen van bet kanaal Veurne-Duinkerke. ik vraag dat men dit werk bespoedige en dat in afwachting der voorloopige formalitei ten zooals onteigeningen, enz. men het krediet van 200,000 fr. dat voorkomt op de buitengewone begrooting van 1896. onmiddelijk gebruike dit kre diet zou kunnen dienen om het kanaal van modder te ontdoen dit werk is dringend noodzakelijk en de kosten kun nen worden gekort op het geheele werk. Terloops wil ik wijzen op den treuri ge toestand der kantonniers. Verleden jaar, bij de bespreking der begrooting, heeft de minister de mogelijkheid laten inzien van hunnen toestand te verbete ren. Ik herinner hem zijne belofte. Eindelijk omtrent de landbouwkwestie wil ik enkel de aandacht van den minis ter vestigen op de talrijke verzoek schriften, die hem werden toegezonden, en ih welke de landbouwers hem op De herten der ware Vlamingen hebben Zondag getrild van blijdschap en aan doening bij bel zien van het vreugdtg vieien van onzen Vlaamscben Hoogdag. Van ’s morgens vroeg reeds, wapper den de vaandels in de verschillige wij ken der stad in volle feestgewaad, en ven oveigroot getal inwoners, eenen blijk van hunne vlaamschgezindbeid wil lende geven, hadden hunne huizen be- Vlagd. Ten jare verwachten wij er nog meer, en wij verhopen dat er aan iedere stok en aan ieder buis een vaandel zal wap peren. Vlaanderen’s roemrijk verleden her denken en buide brengen aan de Vlaam- sche belden die goed en bloed ten besie gaven voor Vlaanderen’s onafhankelijk bestaan, ziedaar wat wij beoogen met het vieren van den 11 Juli. Het is dus een echt vaderlandsch feest. En toch zou men zeggen dal men in het ander politiek kamp daarvan een politiek feestjwil maken; want, op weinige uit zonderingen na een drietal ten boog de waren bet slechts katholieke l uizen die bevlagd waren. 's Avonds deed de lichlstoet zijnen optocht door de straten onzer stad, door de toeschouwers blijgeestig begroet, en vergezeld van eene ontzaglijke menigte, die in geestdrift den 11 Juli meevierde. Op de groote Markt gekomen, werden eenige der vlaamscbe liedeien door hon- derde stemmen, met begeleiding van muziek, gezongen. De Vlaamsche Leeuw weergalmde in de lucht, bij het naar huis trekken van den stoet. Dank aan al deze die den Vlaamschen Hoogdag hielpen medevieren; dank bij zonderlijk aan onze Melomanen. die door 't spelen hunner schoons e pasredoublés, niet weinig medegeho'pen hebben om den geestdrift onder het volk te ver meerderen. Senaat. Veiledene week heeft de Senaat de bespreking begonnen van de begrooting van Landbouw en Openbare Werken. In zitting van 8 dezer, heeft onze achtbare senator, de heer R. de Spot, bet woord genomen om de belangen onzer streek te bespreken. Wij laten hier zijne redevoering vol gen zooals zij in hel Beknopt Verslag ver schenen is. Dan zullen wij het antwoord var. den heer minister mededeelen. De heer de Spot. - Ik vestig de bijzondere aandacht van den minister op de reebtmaking van de banen langs den User tusschen Dixmude en Nieu- poort. Dat gemakkelijk uit te voeren werk zou volstaan om de gelanden te gen elke latere overstrooming te be schutten. Niettemin en ondanks alle ge dane beloften, wordt er steeds niets gedaan. Ik hoop dat de minister, met zijne welbekende bezorgdheid voor den landbouw, eindelijk zal toegeven aan het gewettigd verlangen van de betrok ken bevolking. Een woord over het aanleggen van eene doorsnede in de haven te Nieu- poort. Verleden maand was daar spraak over in de Kamer. Toen gaf de minister aan graaf Visarl een antwoord dat mij hunne grieven wijzen, minder logisch en vooral minder aan moedigend voorkomt. Volgens den acht baren minister, zou de regeerir.g aar zelen zich eene nieuwe opoffering van ongeveer een millioen te getroosten omdat het verkeer ia de haven thans te gering is. Nu, toen de regeering te Nieupoort een nieuw vlotdok aanlegde, diende zi. te weten dat dat werk nutteloos zou we zen, zoo het niet aangevuld werd door de thans gevraagde werken, namelijk eene doorsnede voor hel lossen van het binnenwater cn eenen dam in de achtei- haven. Laat ons hopen dat de minister zijn beheer het verwijt niet zal laten aan wrijven, dat het’s lands geld verspild neeti bij het bouwen van het vlotdok. Ik geloof dat de minister terug zal komen op de minder gelukkige verkla ring, welke hij in de Kamer deed; te meer, daar zijn departement sedert ge- ruimen tijd de gronden heeft aangekocht voor de bedoelde doorsnede. De minister aarzelt, naar hij zegt, omdat het verkeer in do haven te gering is. Doch de gevraagde werken zijn juist bestemd om Nieupoort in de gelegen- Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 een timen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechteilijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoneen voor Belgie (Ier uitsondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Pubucité, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkantoren. Thibaut. M. Raphael de Spot, senator, voorzit ter der inrichtingscommissie, sprak de openingsrede uit. De beer senator doet opmerken dat wij thans eenen tijd beleven die de Hei boring der kunst mag genoemd wor den. Alle openbare besturen wedijveren om door herstellingen der oude pronk gebouwen, den kunstmin onder hel volk ie doen herleven. Dank aan die werken, is Veurne dat afgelegen en onbekend oord siet meer van vroeger, maar bet is als het Beloofde Land der kunstmin naars, die het jaarlijks in groot getal ko men bezoeken. En om die bezoekers nog meer aan te trekken en hun jverblij in onze stad aangenamer te maken, werd, met de welwillende en geldelijke medehulp van het stadsbestuur, deze tentoonstelling ingeriebt. Dan bedankt hij den heer burgemees ter. die het eerevoorziterschap heeft willen aanveerden, en de heeren kunst schilders, die in zoo groot getal den hun gedanen oproep beantwoord hebben en de beste werken van hun penseel heb ben ingezonden. Hij vraagt om te eindigen, dat de heer burgemeester de tentoonstelling geopend zou verklaren. Daarna nam de heer De Haene, bur gemeester, bet woord, en in welgepaste 1 woorden, heeft hij al het belang bewe- zen van eene kunst tentoonstelling in eene zoo aantrekkelijke stad gelijk Veurne. De werken alhoewel klein in getal. ‘Fi - CE VEURNAAR Hotel de France, Veurne. Eerevoorziïter» M. Raphael de Spot. Voorzitter, M. Leo De" clerck. Het comiteit der liefdadiglieids-totnboia stuurt zijnen dank aan alten die tot hiertoe aan zijnen op roep beantwoord hebben; het neemt nogmaals de vrijheid zijn werk aan de mildheid van eenieder aan te bevelen, overtuigd dat niemand zat nalaten van in de maat van zijn vermogen het Zijne bij tc dragen. Prijzen voor de tombola Worden ontvangen in het Hotel de France en loten aan 10 centiemen worden daar verkocht, alsook in de bijzonders c koffiehuizen der stad, en door de leden van het comiteit Leo Declcrck, ontvanger der belastin gen- Em. Dejonghe. advokaat; Aug. Van Ma;scn- hove, griffier der rechtbank;. Edmond Van Eygen.- hulpgriffier bijidereehtbankf Emicl Kint, handt- ÏS

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 1