a I FEESTEN Jaarlijksche Peerdenmarkt. I i I 1 29. JAARGANG. bil blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkantooren. STAD VEURNE. den aanvragen gedaan voor De achtbare heer de Spot beeft ge- volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen} en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. grooten prijskamp voor de peerden te koop gesteld op de markt. De volgende prijzen zullen uitgeloofd Ons veertiendaagsch landbouwarlikel moet, bij plaatsgebrek, tot woensdag verschoven worden. Woensdag 21 Juli 1897. ter gelegenheid der Ikernüs van IS97. 54e Stad Veurne. De Burgemeester en Schepenen, BÖ. UK HA ENE. Bij bevelde Sekretaris, C. Va» lacliter velde. - 5 «L in den lusthof der familie Despol-Ver- "’aerde, door de Melómanen. Om 3 1/2 ure namiddag, Uitgang der VERMAARDE PROCESSIE var. de Soda- 'iteit. cessie in eere te houden, meer luister bij te zetten en Geloof en Godsdienstzin onder het volk te bewaren. worden Voor de schoonste inlandsche Achttien- maunders (ruinpeerden)Zes premien van 40, 30, 20 en 10 fr. er 2 medalien. Merrien Zelfde premien en twee me dalien. Voor de schoonste inlandsche Veulens, geboren in 1897. (Hengsten} premien van 30, 20, 15 en 10 fr. en 2 medalien. Vilken Zeilde premien als voor de hengsten en 2 medalien. De prijzen zullen maar toegewezen worden wanneer er ten minste 7 ol 6 mededingers zijn. Al de mededingende peerden moeten op de markt te koop gesteld worden. Geen standrecht zal gceischt worden. De inschrijving begint ten 7 ure, in de Rhetorika, bij Emiel Gewitte. Bij bet stemmen der begrooting heeft M. de Spot zich onthouden. De reden er van gevraagd zijnde, antwoordde hij M. de Spot. Het antwoord van M. den minister aan de bemerkingen welke ik gedacht heb hem te moeten aanbieden, mij nog aanmoedigend noch voldoende geschenen hebbende, denk ik het mij als een plicht van mij bij de stemming te onthouden. Ik denk van toekomend jaar beter ant woord te krijgen en dan zijne begroo ting te kunnen stemmen. sproken over Nieupoort, en over de ver lenging van de vaart van Rousselaere naar Nieupoort; hij heeft nog gehandeld over de schuilhaven in de Panne, en van bet kanaal van Veurne naar Duinkerke en van den User. Het achtbaar lid weet dat de werken te Nieupoort aanleiding zouden geven tot groote uitgaven. De kosten zouden beloopen tot 1,500,000 fr. en ’t Staatsbe stuur aarzelt die uitgaven te doen omdat het er geen nut inziet en omdat hel ge meentebestuur er niet wil tusschenko- men. Wij zullen in de volgende begrooting die kwestie grondig bespreken. Reeds meermalen is er spraak ge weest in de Kamers van de vaart van Rousselaere naar Nieupoort. Het blijkt uit de studiën welke gedaan werden voor het delven van deze vaart, dat dit eene uitgaaf van verscheidene millioenen zou bedragen. Hetzelfde geldt voor de schuilhaven in de Panne over welke M. de Spot ge sproken heeft. Wat de vaan van Veurne naar Duin kerke betreft, voor welke een crediet van 200.000 fr. ingeschreven werd in de buitengewone begrooting van 1896, de achtbare senator zal met voldoening ver nemen dat de studiën voor de verbete ring van deze vaart ver gevorderd zijn. De aankoop der benoodigde gronden zal dit jaar begonnen zijn, (n afwachting zal men de noodige onderhoudswerken doen, zorg dragende noglans van geene werken te doen die in het toekomende nutteloos zouden zijn. Men kan zekerlijk het Staatsbestuur niet verwijlen van den User ie verwaar- loozen. rivier voor welke M. de Spot nieuwe verbeteringen gevraagd heeft. Het grootste deel der rivier werd ver breed en herdolven met de credieten van 1896 en 1897. Die verbeteiings- werken, namentlijk beneden Dixmude, zullen toekomende jaar voortgezet wor den; een nieuw hulpgeld is ingeschre ven in de begrooting van 1898. Zondag 25 Juli, om 11 12 ure, MUZIEKAAL FEEST i JAARLIJkSCHE PEERDENMARKT. Zondag 8 Augusti, om 3 ure, PRIJSKAMP VOOR DE LIJNVISSCHERS, uitgeschre- ven door de maatschappij de Onafhan kelijke Lijovisschers. Om 4 ure, PRIJSKAMP IN HET ROCKEN, bij G. Bailleul, aan de Nieu- portbrug. Algemeens Schikkingen. I. Ter gelegenheid der vermaarde Processie der Sodaliteit die haren om gang zal doen op Zondag 25 Juli, om ure namiddag, bij de 3 1/2 ure namiddag, zullen de besturen der ijzerenwegen en buurtspoorwegen buitengewone treinen inlichten. De schikkingen en prijzen der feesten zullen bij verdere programmen aange duid worden. De lusthof der familie Despot-Ver- waerde zal op al de dagen der Kermis I toegankelijk zijn voor het publiek. Het kollegie van Burgemeester en Schepenen der stad Veurne heeft, ter gelegenheid der Kermis, hel volgende Programma vastgesteld. Zaterdag 24 Juli, om 8 ure ’s avonds, zal bet feest aange- kondigd worden door het luiden der iriumfklok. Om 8 1/2 ure VOLKSCONCERT op de Groote Markt, door het Stadetnuziek de Melómanen, onder bel bestuur van M. 6. Maton i aan den hoek der Vestenstraat en Roo- zendaalsiraaat. En ten 4 1/2 Pannebrug. Om 3 ure, GAAIBOLLING in de Fluit, door de maatschappij Mild en Gespaarzaam. Zondag I Augusti, j Luisterrijke schieting in den Doel met den kleinen Kruisboog, uitgeschre ven door de maatschappij St, Joris, in hei Ilandelshof, bij P, Godderis, Klaverstraat. Om 3 ure, GROOT TURN- OF GYMNASTIEKFEEST, op de Gioote Maikt, gegeven door de afdee- ling van de Burgersgilde der siad Brug ge. (200 man sterk). Om 8 ure juist PRACHTIG CON CERT DÓÓR DE HARMONIE VAN DUINKERKE, op de Kiosk der Groote markt, (75 uitvoerende leden. Zaterdag 7 Augusti, Veuriie-Processie. Zondag aanstaande zal onze alom ver maarde Boetprocessie, haren jaarlijk- schen gewonen ommegang doen rond de stad. Met genoegen mogen wij melden dat er besloten is jaarlijksch eenige verbe teringen aan de processie te brengen, bijzonderlijk in wat de kleederdracht be treft. Van dit jaar zal de groep Doctoren geheel en gansch in eene nieuwe kleedij gesteken worden. De kleederen zullen gemaakt zijn op de wijze op welke zij ten tijde van Jesus leven op de wereld gedragen werden. Zij zullen geheel gelijkend zijn aan deze welke gebruikt worden in de wereldbe roemde Passiespelen van Ober-Ammergau in Duitschland. Indien het weder gunstig is, gelijk wij hel verhopen, mogen wij êenen grooten toeloop van volk, zoo van het omliggende als uil den vreemde, ver wachtende zijn. Onzen besten dank aan de leden der Sodaliteit en haren Bestuurraad, die zich Juli beieveren ora ^vermaarde Boetpro- Lj AAOO1A I r» ZXZXHZl to llAiinAr, rvx zx zx n l.,,^»/.« 1 Juli tot 30 Sept. 1 §07 -“i:iszz 21 r Donderdag 29 Juli, 1 om 10 ure ’s morgens, VOLKSSPEL i aan den hoek der Vestenstraat en Roo- Vertrekuren van den IJzerenweg vnn den Buurtspoorweg. liet kollegie van Burgemeester en i Schepenen der-stad Veurne maakt be- I onze streek. kend dat de jaarlijksche Peerdenmarkt 'i Ml De Bruyn, minister van Landbouw zal gehouden worden ZATERDAG 7“ en van openbare werken. Maandag 26 Juli, U ure 'smoigens, CONCERT op Stadsschouwburg, door den Koorzan- gerskring Ste. Cecilia, onder het be stuur van M. Retsin. Om 3 1/2 VOLKSSPELEN aan de Nieuporthrug. Om 3 ure GAAIBOLLING dooi de Ware Ambachtslieden, bij Karei Pil, P'Oozendaalstraai. Om 4 ure KEGELBOLLING in den Snoek, Boterweegscbaalsiraat. Om 4 1/2 ure, SNELLOÜPEN mei hinderpalen aan de Upei brug. Dinsdag 27 Juli, om 6 ure ’s morgens, PRIJSKAMP VOOR blinde vinken, utigcschreven door de maatschappij gevestigd in den Wildeman. Pannestiaal. Om H ure ’s morgens, op Stadsschouw burg, PLECHTIGE PRIJSDEELING aan de leerlingen der Teeken- en Nijver heidsscholen. Om 3 ure, GAAIBOLLING dooi de Vrije Burgers, in het Ilandelshof. Hperbrug. Om 4 ure VOLKSSPEL in het Spaansch Kwartier. Om 5 ure, VOLKSSPEL in de Noordstraal. Woensdag 28 Juli, om 3 ure RINGSTERTNG VOOR ^ÏÏLOCIPEDEN op de Vischmaikt. Om ure, OEFENINGEN VOOR Het POMPIERSKORPS, op de Kaaiplaats. Seuaat. In de vergadering van 14 dezer heeft minister De Bruyn geantwoord aan de verschillige redenaars die hem over Landbouw en Openbare Werken gespro ken hadden. Hier laten wij het antwoord volgen welke de minister gegeven heeft aan i onzen Senator M. R. de Spot, op de be- i inerkingen en kend dat de jaarlijksche Peerdenmarkt j AUGUSTI 1897, gevolgd van een grooten AAR 6 45 F. 3 9 51 21 07 22 10 i 4 43 5 06 7 28 8 42 19 20 20 40 21 15 Oostende Statie Nicuport stad Oos t du yn kerke Coxyde Veurne Markt Veurne Statie 7 32 7 53 IJ. i.» i Veurne Statie Veurne Markt Coxyde Oostduynkeikc Nieuport slad Oostende ■uMHf f 1R in» - VEURNE- OOSTENDE 9 48 12 10 14 08 15 20 18 03 1950 9 54 12 16 14 14 15 26 18 09 19 56 -J CB t- -o 510 6 58 516 7 04 6 28 7 16 10 06 12 28 14 26 15 38 18 21 20 08 5 36 7 24 10 14 12 36 14 34 15 46 18 29 20 16 5 55 8 40 11 08 12 56 - 16 04 18 50 20 47 6 54 9 32 12 03 14 00 - 17 02 19 50 21 40 Yper Statie Yper Statie 4 41 7 23 946 si lloogslade Linde 5 37 8 15 10 42^1126 13 53 16 43 1918 LOO R M Q QQ 40 KC c Alveringliem Cent Lihtervelde Cortemarck Dixmude Veumc Adinkerke Duinkerke Duinkerke Adinkerke eurne ^ixn.ude LÏéhkrveïde 5 49 8 05 8 59 57 13 33 17 22 - 19 38 21 19 7 16 9 18 9 55 12 05 14 58 18 46 - £137 22 12 VEURNE-YPER. Veurne Statie 445^7 27 Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Herberg 5 11 Alveringhem 518 Loo 5 35 Hoogstade-Linde 5 49 8 31 10 54 11 28 *14 09 16 59 19 34 Y>.n» Qtnf CR nai'T II KK «A O A - YPER VEURNE 9 50 10 24 e13 05 15 55 18 30 9 55 10 29 513 10 1600 1835 S 10 16 10 50 “13 31 16 21 1856 5^ 8 00 10 23 10 57 513 33 16 28 19 03 g 8 17 10 40 11 14 £13 55 16 45 19 20 S 15 05 17 55 20 30 1030 13 01 15 51 18 26 1121 1222 12 12 1" 13 11 44 1411 17 01 19 36 14 28 17 18 19 53 14 35 17 25 20 00 15 56 17 46 2021 12 34 15 01 17 51 20 26 I ES E 3 Ex 3 8 44 11 37 15 52 1657 17 43 9 51 1325 17 02 17 53 19 29 8 56 1002 1343 17 14 18 05 19 40 9 21 1023 1410 17 39 18 31 20 09 21 10 21 37 9 48 1048 1438 18 05 1856 20 35 21 34 21 56 1057 1456 18 15 1905 22 08 409 7 12 857 11 08 8 57 10 54 3 08 F. 5 5 00 Ex 9 41 11 47 15 56 17 00 17 50 19 53 11 55 16 04 17 10 18 03 2003 ATTGliRTI 1S07 «nvnlml mn „„AM»-! i ,1„ OOSTENDE—VEURNE 5 06 7 42 9 50 12 18 15 26 17 41 20 16 5 57 8 40 10 52 13 19 16 27 18 46 21 09 6 14 9 00 11 09 13 36 14 40 16 44 19 03 21 25 6 22 9 0S 11 17 13 44 14 48 16 52 19 11 21 33 34 9 20 11 29 13 56 15 17 04 19 23 21 44 40 9 26 11 35 14 02 15 06 17 10 19 20 21 50 9 27 11 50 12 24 4 41 7 23 5 51 8 33 10 56 x. - 6 03 8 50 11 18 12 01 Nieuwe Herberg 6 15 8 57 11 20 12 08 VeurneVoorstad 6 36 9 18 11 11 S12 29 Veurne Statie 6 41 9 23 11 46 5 18 6 3Ï 6 48 7 18 7 45 7 54 9 59 8 47 10 52 5 55 Expo 6 42 7 56 6 52 8 06 7 -0 8 32 1019 12 26 16 33 17 33 18 31 20 54 Cortémarck 5 34 7 50 8 50 10 46 12 55 17 11 - 19 01 21 10 Gent 9 18 9 55 12 05 14 58 18 46 -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 1