A A I n JaarlijkschePeerdenmarkt,1 30. Woensdag 28 Juli 1897. Stad Veurne. 54° Landbouw. JAARGANG. L; Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; niet de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkantooren. volgens plaatsruimte. Rechtei lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belyie (ter uitsondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel. gemaakt zijn moet men A. poor de Kamer In Veurne wonen sedert 30 Juni 1896; Geboren zijn voor den 1 Juni 1873. B. Voor hel Senaat en de Provincie: In Veurne wonen sedert 30 Juni 1896. Geboren zijn voor den 1 Juni 1868. C. Koor de Gemeente In Veurne wonen sedert 30 Juni 1896. Geboren zijn voor den 1 Juni 1868. De andere voorwaarden van vader des huisgezin», van eigendom of van be kwaamheid, om bijgevoegde stemmen te bekomen, moeten ook bestaan den 1 Juli 1897, uitgenomen den ouderdom die moet bestaan den 1 Juni 1898. En dal iedereen nu zijne rechten doe gelden. Kiezerslijsten. Wanneeer de tijd der kiezing gekomen is, drukken vele kiezers htXne verwon dering uit over het getal stemmen Het kollegie van Burgemeester i Schepenen der stad Veurne maakt be- j 12 j - zal gehouden worden ZATERDAG 7“ AL’GUSTl 1897, gevolgd van een grooten grooten prijskamp voor de peerden te koop gesteld op de markt. De volgende prijzen zullen uitgeloofd worden Voor de schoonste inlandsche Achttien- ;- maanders (ruinpeerden) Zes premien van 40 30. 20 en 10 fr. er 2 medalien. MeiiieiiZelfde premien en twee me- dalieo. kieswet gemaakt voor de kiezers der provinciale raden. Het zijn de kiezers van het senaat, die mogen kiezen voor de leden van den Provincialen Raad. III. Kiezers voor de Gemeente Zijn kiezers voor de gemeente, al de kiezers voor het Senaat die ten minislen sedert drie jaren in de gemeente gehuis vest zijn. Er bestaat ook een verschil in hel toekennen der bijgevoegde stemmen voor de Gemeentekiezers. Er wordt iéne bijgevoegde stem ver leend, uil hioide \an vader des huisge zies, aan den kiezer ten volle 35 jaren oud, getrouwd, of wel weduwaar met kinders, die betaalt ten voordeele van den Slaat in principaal en opcentiemen, vijf franken persooneele belastingen in de gemeente van min dan 2000 rnwo ners, 10 fr. in de gemeente van 2000 lol 10.000 inwoners, en 15 fr. in de gemeente van 10.000 inwoners en daar boven, of die er van ontslagen is uit hooide van zijn bedrijf. De bijgevoegde stem uit hoofde van eigendom wordt verleend voor Kamer en Senaat. Nogtans de kiezer die een onroeren den eigendom bezit van mintsens 150 fr. kadaslaal inkomen, verkrijgt uit hoofde van eigendom twee bijgevoegde stemmen in plaats van één. De bijgevoegde stemmen uit hoofde van bekwaamheid worden vaslgestebl gelijk voor Kamer en Senaat. Niemand kan op meer dan vier stem men aanspraak maken. Do oude bekwaamheidskiezers, die reeds ingeboekl waren op de kiezerslijs ten bij hel in voege brengen der nieuwe wel, blijven ook op de lijsten inge- scbieven voor de gemeente, maar hebben slechts recht aan eene stem, als zij den ouderdom niet bereikt hebben. De voorwaarden vereiscbiom kiezer te zijn moet men bezitten, uitgenomen voor den ouderdom, den I Juli van hel jaar der herziening van de kiezerslijsten, en de voorwaarden van ouderdom, den 1 Juni van hel jaar daaropvolgende. Buv. Om te kunnen inschreven zijn op de kiezerslijsten welke dit jaar op- van minstens 48 fr. kadastraal inkomen, of wel bezitter is van eene inschrijving op hel Grootboek der Belgische schuld, ol een Renteboekje op de algemeene spaarkas, ten minsten 100 fr. ’sjaars interest opleverende. Hier voor wordt geenen bijzonderen ouderdom vereischt. De eigendom der onroerende goederen moet bestaan sedert één jaar, en de in schrijvingen op het Grootboek en het i minsten twee welk hun toegekend is, en denken dik- jaar ten voordeele van^den bezitter, wijls dal men hun hel getal stemmen niet gegeven heeft, waaraan zij meenen recht te hebben. Onnoodig ie zeggen dat die kiesre- klamen in lijd van kiezing nutteloos zijn; het is op bo'. oogenblik dal de kiezers- I lijsten opgemaakt worden, dat men zijne rechten moet doen gelden, en de be- noodigde bewijssiukken in het Stadhuis moeten indienen. Jaarlijks worden dc kiezerslijsten door liet schepenkollegie herzien en onge maakt van den 1 Juli tot den 31 Augusti. Dan worden zij ter inzage der inwoners gesteld tol den 31 October daarop volgende, met verzoek de kiesreklamen bij het schcpcncollegie te willen in- gen. Daar de nieuwe kieswet nog al in- gewikkeld is, en in bare toepassing opleveri, denken wij dal het niet ovetbodig zal zijn de bij zonderste schikkingen dezer wel te doen waarden vereischt om kiezer te zijn, en bepaald en opgesomd in artikel 19 der om bijgevoegde stemmen te kunnen bc- komen. I. Kiezers voor de Kamer en Senaat. Om kiezer te zijn voor Kamer en Vertrekuren vnn den IJzerenweg <S? van den Buurtspoorweg. ft Juli tot 30 Sept. 1 SOI E 3 F. 3 Ex 5 i Senaat, moet men I 1° Belg zijn van geboorte of de groote I inburgering verkregen hebben. 2" Ten vollen 25 jaren oud zijn voor de Kamer, en 30 jaren voor hei Senaat, i 3° Gehuisvest zijn in de gemeente en sedert ten minsten één jaar. r_ i Eene stem wordt toegekend aan iede- kend dat de jaailijksche Peerdenmaikt ren burger die de voorwaarden bezit hiei hooger vaslgesteld, en zich niet be- vindt in een der gevallen van uitsluiting door de kieswet voorzien. Buiten die slem kan rüen ook nog bijgevoegde stemmen bekomen, op de volgende voorvvaarden Ten eersten Eene bijgevoegde stem wordt verleend als vader des huisge- zins, aan den kiezer, ten volle 35 jaren oud, getrouwd, of wel weduwaar met kinders, die ten voordeel van den Staal Voor de schooii'tie inlandsche Veulens, jn principaal en opcentimen len minsten geboren in 1897. (Hengsten) 5 premien vijf franken persooneele belastingen be vat) 30. 20. 15 en 10 fr. en 2 medalien. i taa t, of die ontslagen is van die belas- Vilken Zelfde premien als voor de |ing uii hoofde van zijn bedrijf. Ten tweede Eene bijgevoegde stem wordt ook nog verleend aan den kiezer, Bemesting sproefnemingen met scheikundige mesten op weiden na het inoogsten van het hooi. In 1894, 1895, 1896 hebben wij eene reeks proeven genomen voor doel heb bende de werking van zekere scheikun dige mesten vast te stellen op de op brengst van nagras en hooi. Wij geven hier in ’t kort, den uitslag der proeven A. Reeks proeven op zandachtigen grond arm aan organieke stoffen. Zes perceelen ieder van eene halve hectare hebben tot de proeven gediend De mesten worden drie opeenvolgende jaren na het inoogsten van het hooi toe gediend. Ziehier per hectare berekend, de ge bruikte mesten en de gemiddelde op brengsten op ieder perceel. Perceel I. Zonder mest (Getuige per ceel). Gemiddelde opbrengstin nagras 1231 kg; in hooi 2524 kg. Perceel 11. Gebruikte mesten a) 400 kg. superphosphaat met 14 ’/o phos- phoorzuur; B. 200 kg. sodanitraat waar van de helft in de lente gebruikt werd op het oogenblik van het uitschieten van het gras. Gemiddelde opbrengst in nagras 2256 kg.; in hooi 3506 kg. Gamiddelde zuivere jaarlijksche winst fr. 22,65. Perceel 111. Gebruikte mesten A. 400 kg. metaalslakken, 16 °/0 phosphoorzuur en 75 0/0 fijnheid; B. 200 kg. sodani- traat waarvan de helft in de lente. Gemiddelde opbrengstir. nagras 2310 kg.; in boot 3619 kg. Gemiddelde zuivere jaarlijksche winst fr. 34,25. Perceel IV. Gebruikte mesten A. 400 kg. superphosphaat, B. 600 kg. kainiet, G. 200 kr. soda nitraat waarvan 1/2 in de lente. Gemiddelde opbrengst in nagras 2416 kg., in hooi 4411 kg. Gemiddelde zuivere jaarlijksche winst fr. 50,75. Perceel V. Gebruikte mesten 400 kg. metaalslakken, 16 °l0 phopboorzuur en 75 fijnheid, B, 700 kainiet, C. 200 kg. soda nitraat waarvan 1/2 in de lente. Gemiddelde opbrengst in nagras 2403 kg., in hooi 4592 kg. Gemiddelde zuivere jaarlijksche winst fr. 65,40. Perceelen VI. Gebruikte mesten A. 600 kg. kainiet. B. 200 kg. soda nitraat waarvan 1/2 in de lente. Gemiddelde opbrengst ."in nagras 2115, in hooi 3469. hengsten en 2 medalien. De prijzen zullen maar toegewezen 1 woiden wanneer er ten minste 7 ol 6 die eenen onroerenden eigendom bezit mededingers zijn. Al de mededingende peerden moeten op de markt te koop gesteld worden. Geen standrecht zal geeischt worden. De inschrijving begint ten 7 ure, in de Hhetorika, bij Einiel Dewitte. Renteboekje sedert ten Die ter zelfder tijde eigenaar is van een onroerend goed van minstens 48 fr. kadastraal inkomen, en eene inschrij ving of Renteboekje var. 100 fr. interest ’sjaars, heelt toch maai lecht aan ééne bijgevoegde stem uit hoofde van eigen dom Die te gelijker tijd de voorwaarden vervult beschreven onder ten eersten, en één der voorwaarden onder ten tweede, bezit twee bijgevoegde stemmen, en heeft dus recht op drie siemmen voor Kamer en Senaat. Er zijn ook r.og andere kiezers die recht hebben op twee bijgevoegde stem men, en du uit hoofde van bekwaam heid. Deze zijn A. De kiezers die drager zijn van een diploma van hooger onderwijs, of vau eenïge moeih)k lieden 1 getuigschriften aangeduid in art. 17 der wei. B. Degene die eene bediening of zunuersie svuiAiuugcu uCtci uuc„ waardigheid bekleeden of bekleed heb- kennen, betrek hebbende op de voor- i ben gedurende den tijd door de wet kieswet. Niemand kan meer dan drie siemmen hebben. II. Kiezers voor de Province. Tot nu toe is er Log geene nieuwe 4 43 6 52 8 06 17 01 19 36 8 05 1 7 28 8 42' 8 57 3 08 19 20 20 40 21 15 Veurne Statie Veurne Markt Coxyde Oostduynkerke Nieuport sled Oostende 9 48 12 10 14 08 15 20 18 03 19 5» 9 54 12 16 14 14 15 26 18 09 19 56 Oosleude Statie Nieuport stad Coxyde Veurne Markt Veurne Statie 5 18 6 32 6 48 7 18 7 45 7 54 -19 01 2110 - 1938 21 19 Gent l.ihtervelde Cortemarck Dixmude Veui wc Adinkerke Duinkerke Duinkerk# Adinkerke Vrurne D'xuiude Curtemarck Liehterxelde 5 49 Gent 1 16 VEURNE- OOSTENDE 510 6 58 516 7 04 6 28 7 16 10 06 12 28 14 26 15 38 18 21 20 08 5 36 7 24 10 14 i2 36 14 34 15 46 18 29 20 16 5 55 8 40 11 08 12 56 - 16 04 18 50 20 47 6 54 9 32 12 05 1400 - 17 02 19 50 21 40 8 44 H 37 15 52 16 57 17 43 9 51 1325 17 02 17 53 19 29 8 56 1002 13 43 17 14 1805 19 40 9 21 1023 14 10 17 39 18 31 20 09 21 10 21 37 9 48 10 48 14 38 16 05 18 56 20 35 21 34 21 56 9 59 1057 1456 18 15 1905 8 47 10 52 5 55 Exp3 642 7 56 4 43 6 52 8 06 9 51 11 55 16 04 17 10 18 03 20 03 5 06 7 20 8 32 1019 12 26 16 33 17 33 18 31 2054 - - - 1 8 59 1(> 57 13 33 17 22 OOSTENDE—VEURNE 5 06 7 42 9 50 11 18 - 15 26 17 41 20 16 5 57 8 40 10 52 13 19 16 27 18 46 21 09 Ooitduynkeike <>14 9 00 11 09 13 36 14 40 16 44 19 03 21 25 6 22 9 08 11 17 13 44 14 48 16 52 19 11 21 33 6 34 9 20 11 29 13 56 15 17 04 19 23 21 44 6 40 9 26 11 35 |4 02 15 06 17 10 19 20 21 50 i i.-i.i Veurne Statie Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Herberg 5 11 Alveiinghem 5 18 I.oo 5 35 Hoogslade-Linde 5 49 Yper Statie 6 45 Yper Statie Loo Alveringhem VEURNE YPER - YPER-VEURNE 445*727 950 10 24 ..13 05 15 55 18 30 5 7 32 9 55 10 29 ^1310 1600 18 35 S- 7 53 10 16 10 50 13 31 16 21 1856 - 8 00 10 23 10 57 3 33 16 28 19 03 -S g 8 17 10 40 11 14 g 13 55 16 45 19 20 e 5 8 31 10 54 11 28 -14 09 1659 19 34 *5 9 27 11 50 12 24 '15 05 17 55 20 30 2 4 41' '7 23 946 =1030 13 01 15 51 18 26 S Hoogstade Linde 5 37 815 1042 *11 26 1353 1643 19 18 Loo 5 51 8 33 1056 ^11 44 1411 17 01 19 36 i- Alveringhem 6 03 8 50 11 18 J12 01 14 28 17 18 19 53 Nieuwe Herberg 6 15 8 57 11 20 512 08 14 35 17 25 20 00 VeurneVoorstad 6 36 9 18 11 11 2 12 29 15 56 17 46 2021 =>a_ Veurne Statie 6 41 9 23 11 46 12 34 15 01 17 51 20 26 2208 409 7 12 857 11 08 8 57 10 54 3 08 E 3 5 00 Ex 9 41 11 47 15 56 17 00 17 50 19 53 9 51 11 55 16 04 17 10 18 03 20 03 5 34 7 50 8 50 10 46 12 55 17 11 O U J 8 u VI X v i V w— -- -- 9 18 9 55 12 05 1458 18 46 - 21 07 22 10

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 1