wOENSDAG 4 AEGtSTI 1897. Onze Kermis van 1897. 31. 54 MS? JAARGANG. - MA!.1*" bestuurder M. H. Mator. en zijne muzie kanten. r 5 -> bil blad verschijnt den Woensdag, onmidddijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr IK cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. He Aunoncen voor Belyie (Ier uitzondering der Vlaanderen) en ‘t buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkanfooren. De prijsdeeling aan de leerlingen der Teeken- en Nijverheidsschool onzer stad, op kermi.’dinsdag, werd door eene talrijke en uitgelezene menigte bijge woond. De heer Jos. Vinck, aftredend be stuurder en leeraar, sprak de gelegen heidsrede uit, welke wij verder op aan vraag van verschillige personen, en om haren' leerrijken inhoud, in haar geheel geheel medcdeelen. Wij wenschen de gelukkige prijswin naars uit ganscher herle geluk, en wak keren alle jongelingen aan om de lessen dier zoo nuttige instelling te volgen. Kermiswoensdag heeft veel volk in stad gebracht, T Is de dag die meest ge vierd wordt door de menschen van ’t omliggende die ’s zondags geenen tijd gevonden hebben om hunnen roes uil te kennissen. Aan de ringsteking voor rijwielen, hebben een dertigtal liefhebbers deel genomen. Karei Zoele, van Veurne, heeft den eersten prijs bekomen. De oefeningen van ons pompierskorps hebben ook veel bijval genoten. Die oefeningen hebben onze bevolking in staat gesteld ecus van dichtbij ons bluschmateriaal te beschouwen, en de behendigheid onzer pompiers in net op en atzetten der pompen, het bestijgen der ladders, enz. te bewonderen, Kermismaandag beeft de Koorzan- gersmaatschappij Ste. Cecilia onder de kundige leiding van M. Renin en de medewerking der heeren Claeys, lee- raar van viool te Brugge, en Jet Judels, Bas bij het Nederlandsch Lyrisch Too- neel van Antwerpen, beide eerste prijzen van het koninklijk conservatorium van Gent, ons met een aangenaam concert vergast. De verscheidene Koorzangen, waar onder les Martyrs van Gounod en De Eik s van K. Miry, weiden met veel kunst en gevoelen gezongen. Onze koorzangers doen rassen vooruitgang en strekken bunnen ijverigen bestuut- der tot feere. De heer Claeys is een meester in het vak, die in de Romance van Svendsen en Cavatine van Raff, getoond heeft dal hij een kunstenaar is vol talent en muzie kaal gevoel. Hij werd luidruchtig toe gejuicht >1. Jef Judels bezit eene wonder- schoone stem, die hij naar goeddunken kan buigen en wenden. De meladie Mijne Moederspraak van P. Benoit heelt hij op meesterlijke wijze voorge dragen en luidbundige toejuichingen bekomen heeft. Daar zie! Aangezien er aan alles een einde komt, is er ook een einde geko men aan onze kermis die acht lange dagen geduurd beeft. Lange dagen, zeg ik, omdat ik blijde ben dal zij voorbij zijn; maar voor velen zou ik misschien moeten zeggen korte dagen, omdat zij voor hen te snel ver vlogen zijn. Van Kermisavond reeds kon men be merken dat Veurne besloten was eens goed en duchtig kermis te vieren. Het stil en aangenaam weder, het ver leidend concert der Melomanen had eene overgroote menigte naar de Markt ge lokt die er tol laat in den avond rond wandelde. Sedert vele jaien was er op al de ker misdagen zooveel levendigheid en be weging niet meer geweest als van dit jaar. Het schoon weder, waarmede wij begunstigd waren, de aantrekkelijke koten en kramen der foore, dit alles hielp mede om de menschen welgezind en blijgeestig maken. ■>c Precessie* Onze jaarlijksche Boetprocessie heeft met de meeste orde haren gewonen om gang kunnen doen, tusschen diiedub- bcle rijen nieuwsgierigen die met inge togenheid de verschillige groepen en penitenten vooibij zagen trekken. De vernieuwde groep De Doctoren werd bijzonder opgeinerkl. zooals wij het in een vorig nummer melden, waren «.De Doctoren gansch in het nieuw uitgedosebt. De klecderen werden ge maakt, onder de kundige leiding van M. A. Wybo, door de Damen van Bermhar tigheid en de bijzonderste jufvrouwen van stad. Wij. wenschen hen van herten geluk en sturen bun onzen innigen dank, met de blijde hoop dat zij bet begonnen werk zullen voltrekken en ler jare an dere groepen zullen in T nieuwe steken. Onze processie zal er in aantrekke lijkheid bij winnen zonder den geest er van te veranderen. Zij moet en zal eene boet pi ocefeib blijven, maar dit sluit niet uit dat de groepes in waarheid en wexentlijkbeid verbeeld worden volgens de kleeding en gebruiken van dien tijd. Concerten. De beide concerten van ons stadsmu- aiek de Melomanen hebben den meesten bijval genoten. De verschei dene stukken, waarvan eenige zooals Stines tl Hanses Congoïaises, Aubade Es- pagncte, heel eigenaardig waren en groote moeilijkheden van uitvoering be vatten, werden meesterlijk uiTgevoerd en met blijde en luidruchtige toejui chingen begroet. .F.ere en dank aan den dienstvollen En voor eene verandering in ’t ker- misleven, zijn een groot getal Veur- naais ópgetrokken naar de Panne, gewone wandeling sedert vele jaren op den donderdag van onze kermis. Die wandeling veifrischt en verkwikt, en alhoewel vermoeiend, toch doel zij deugd en vele deugd, en is een wel gepaste opsluit van de kermisdagen. be Panne zal in weinige jaren van hier in eene ware badstad veranderd zijn, en ’t is hoogst noodig dat men denkt om ze door eenen tram met onze stad te verbinden. De betrekkingen zouden van langs om meer toenemen, en voordeel aan beide verschaften. De frissebe duinen en zeelucht en de twee daaropvolgende rustedagen heb ben gemaakt dat iedereen wederom versch man was om Koekezondag te vieren. Koekezondag. HoerahEen driedubbel hoerah voor onzen koekezondag. Wat prachtige feesten! wat heerlijken dag! Onder de schoone en luisterrijke fees ten die wij sedeil een twaalftal jaren van hier in onze stad gezien hebben, mag deze van zondag laatst een der eerste tangen bekleeden. Er, volk! Men had gedacht dat hel den eersten zondag was van de kermis. De eerste eer komt toe aan den Turn- club van de G.lde der ambachten te Brugge. Wij kunnen geene woorden genoeg vinden om onze tevredenheid, onze be- wondenng uii ld di ukken over de oefe ningen door de Brugsche Turners uit gevoerd. De verschillige punten van hun pro gramma weiden zoo gelijkelijk, zoo behendig, zoo kundig, zoo meesterlijk uitgevoerd, dat wij niet weten waaraan den voorkeur geven. Eene gansche bijzondere melding nogtans zijn wij verschuldigd aan die twee jónge lieden die de wandelin gen vet richt hebben op 't gespannen ijzerdraad, T Was opperbest! Neen, Brugsche maatjes, na u hier geroep van [eve Duinkerke! Vive Dunkèr- aan twerk gezien te hebben, wij zijn ylve puruesi en een gezwaai van niet meer verwonderd dat gij in de j iirmen en hoeden, waaraan geen einde scheen te komen, en die alleenlijk over- welmd waren door krachtige schoten van het siuk vuurwerk, waarin, in blijde glinsterende kleuren, eene lier en het woor Remerciements, als laatste hulde- bewijs aan Duinkerke, in flikkerende vlammetjes te pronken stond. Prachtig, overheerlijk, zeiden wij in hel begin en dat waren ook de feesten tot spijt van wie 't benijdt. En zoo kwam 't einde van den halsten werd hun door den heer burgemeester, in naam van stad, eenen bloemtuil en een verguld eermetaal aangeboden. Bruggelingen, van u afscheid ne mende, zeggen wij welgemoed Tot wederziens Binst de verschillige oefeningen der Turners lieten onze Melomanen hunne geestigste duunijes hooien. Zij waren waarlijk dien dag onvermoeibaar. Hier over zij hun warmen dank toegezetd. Dit was eerste deel van dien blijden dag. dat tol iedereen’s voldoening opperbest gelukt was. Het tweede deel Concert door siadsharmonie van Duin kerke zou niet min prachtig zijn. ’s Avonds om 8 ure begon hel aange duide concert, en van de eerste noten kon men opmerken dat men eene uitge- lezene muziekmaatschappij voor handen had. In Hamlet van Ambroise Thomas, in Marche aux flambeaux n° 3 van Meyer beer, dit laatste bijzonderlijk buitenge meen moeilijk van uitvoering, en op volmaakte wijze tot in de minste nuance nitgevoerd, heeft deze maatschappij getoond dat geene moeilijkheden voor haar onoverwinnelijk zijn; dat zij de stukken verstaat en met kunst en gevoel het gedacht van den meester kan we dergeven. De meesterlijke uitvoering van Apollon, van Le Roitelet. en van de reeds gemelde Marche aux flambeaux, heeft ons ook laten hooi en dat zij solisten bezit van de eerste en beste soort die haren roem nog zullen vermeerderen. Jammer dat bet spreekwoord schoone j dingen duren niet lang altijd waarheid is, en dat die aangename stonden welke de harmonie van Duinkerke ons verschafte, zoo spoedig, ja, al te spoedig ver vlogen waren. Ik acht het nutteloos te zeggen dat langdurig handgeklap en blij geroep de uitvoering van ieder stuk begroette; maar de geestdrift was ten top, wanneer, op bet einde van het concert, de heer Bur gemeester aan den heer Néerman, be stuurder, eenen prachtigen bloemtuil en een verguld eermetaal, als gedenk- teeken aanbood. Brabanfonne en Marseillaise volgden elkander op, en ’twas een geklak en een aan tweik gezien te hebben, wij zijn yjve puruesi en een gezwaai van Groote Tui nfeest van Brussel, over ee nige weken vijf prijzen behaald hebt. Onze beste gelukwenscben aan den heer bestuurder van den Turnclub, die zich voorzeker rijkelijk beloond moet achten voor zijne moeite, wanneer hij dezelve met zulken goeden uitslag be kroond ziet; en, aan gansch de Turn- afdeeling die onder zulk kundig geleide een der sterkste zal werden van geheel het land. Bil litt eindigen hunner oefeningen Wrrfrckuren vhii de» IJfzrrenweg vmii den Buurtspoorweg. 1 Juli tot Sept. 1S97 «4J •WSiSZTj DE VEURNAA 6 45 9 46 V 7 1» 4: Oostende Statie Nieupoit stad Ousldiiynkerke Coxyde Veuine Markt Veurne Statie 5 10 6 58 5 16 7 04 Gent LihlerteMe €orteiumck Dntnude VeiHbc Adinkcrke biiinkerke Duinkri ke Admker^e Veurne b’in.ude Coi temarck 15 20 20 40 21 15 OOSTENDE—VEURNE 5 06 742 "o 'S '1? «B» -*-»« I.»*—I I I, .1. .I.W I lil» I.. .11! I I U— VEURNE-OOSTENDE 9 4« 12 10 14 08 15 20 18 03 19 5» 9 54 1» 16 14 14 15 26 18 09 19 56 6 28 7 16 10 06 12 28 14 26 15 38 18 21 20 08 Ooxliluynlerke 5 36 7 24 10 14 12 36 14 34 15 46 18 29 20 16 5 55 8 40 11 08 12 56 - 16 04 18 50 20 47 6 54 9 32 12 05 14 00 - 17 02 1» 50 21 40 Veurne-Statie Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Herberg 5 11 Alveringhem 5 18 Loo 5 35 Hoogstade-Linde 5 49 8 31 10 54 11 28 5 18 32 6 48 7 18 7 45 7 54 8 47 10 52 5 55 Exp-T 6 42 7 56 4 43 «52 8 06 5 06 7 20 l - z :z .z:' "tl tooi 2110 Liehtërvelde 5 49 «05 8 59 ln 57 13 33 17 22 - 19 38 21 19 Geut l -- - - 9 50 1218 - 15 26 17 41 20 16 5 57 8 40 10 52 13 19 16 27 18 46 21 09 14 9 00 11 09 13 36 14 40 16 44 19 03 21 25 622 90i 11 17 13 44 14 48 16 52 19 11 21 33 6 34 910 1129 1 156 15 - 17 04 19 23 21 44 40 9 26 11 35 14 02 15 06 17 10 19 20 21 50 Veurne Statie Vcurue Markt Coiytle Nirujrtirl t'ud Oustende - YPER-VEUBNE 9 50 10 24 e 9 55 10 29 £13 10 16 00 18 35 S 16 1650 =13 31 16 21 18 56 S-U 10 23 1057113 33 16 28 19 03-S g 8 17 10 40 11 14 9 27 11 50 12 24 4 41 7 23 F. X 7 3 F.x 3 8 44 11 37 15 52 16 57 17 43 9 51 13 25 17 02 17 53 19 29 8 56 1002 13 43 17 14 18 05 19 40 9 21 10 23 14 10 17 39 18 31 20 09 21 10 21 37 9 48 1048 1438 18 V5 4856 20 35 21 34 21 56 9 59 1057 1456 18 15 1905 22 08 4 09 7 12 8 57 11 08 8 57 10 54 3 08 F. 3 5 00 Ex 9 41 11 47 15 56 17 00 17 50 <*53 9 51 11 55 16 04 17 10 18 03 2» 03 8 32 1619 12 26 16 33 17 33 18 31 2054 5 34 7 50 8 50 10 46 12 55 17 11 7 16 9 18 9 55 12 05 14 58 18 46 - 21 07 22 10 VEURNE-YPER 4 45 2S7 27 7 32 7 53 10 16 10 50 8 00 1 13 65 1555 18 30 5 1331 1621 1856 B’S UO .U XO «O -n Q |1355 1645 1920 S "1409 1659 19 34 - 3 Tper Statie 6 45 9 27 11 50 12 24 '15 05 17 55 20 30 Yper Statie 4 41 ’7 23 946 =1030 13 01 1551 1826 Hoogstade Linde 5 37 8 15 10 42 411 26 13 53 16 43 19 18 B Loo 5 51 8 33 10 56 ’11 44 1411 17 01 19 36'5 Alveringhem 6 03 8 50 11 18 f 12 01 14 28 17 18 19 53 - Nieuwe Herberg 6 15 8 57 11 20 £12 08 14 35 1725 2000 S® VeurneVoorslad 6 36 918 11 11 <12 29 15 56 1746 2021 «7 Veurne Statie 6^41 9 23 1146 1234 15 01 1751 20 26 f''"

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 1