Ai 54* Woensdag II Abgijsti 1897. No 32. JAARGANG. Men schrijft in b:j BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkantoren. brengst van 1952 kg. nagras en 3573 389! kg. 4184 kg. 4301 kg. 3358 kg. 367t kg. 3491 kg. 3984 kg. 4067 kg. 4277 kg. nagras en 4 Vidua Carreyn 5 Pieter Djyck, zaedeltr.aeker.1 6 Carolus De Maze, weerd in d’her- berghe de Kroon. 7 Joannes Bouchelini, broekmaeker cn linnen potgieter. 8 Sieur Pieter Markey, amman en In de Swarte Nonnen straete, voort yds deel van de Wests traele en genaemt de Vrouwezarustraele. 00STS1JDE. 21 Vidua Billiel. 22 Pieter Dece L 23 Benedictus Questroy, perrukier, 24 Sieur Boone, rentier. 25 Joeff. Isabella Griffroy, gereformeer- Dit blad «erschijnt den Woensdag, onniiddeltjk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 eentimen per regel. Begroete letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 4G0. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenastraat, iG, te Brussel. In een voorgaand artikel gaven wij de uitslagen bekomen op zandgrond arm in organieke stoften. EENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurne, 17.93; Hel magistrael van Veurne, siende dal er daegelyckx abusen voorvielen in ’t vinden der huysea door de militairen om aldaar te logteren, als zij door Veur ne passeerden, resolveerden in de maendt van Januarius die alle te doen numcrolcercn, ende dede hieraf eene tabcllc maeken, inhoudende alle de habitanten wooncode op de drie pro- chien van de stadt, te weten van Ste. Walburge, St. Niclaeis en Ste. Denys. zoo volgbt: Op Ste. Walburge beginnende op de Groole Markt (westsyde) K-’» bujtea Hémen der habitanten 1 Jacoous Dcsaever, in bet Landshuis. 2 Jonker Charles Delalre de Cappel- brugge, landhouder van de commune wooneede met mej. wed* Loor, ge boren Delacauw, zijne schoonmoeder. 3 Sieur Carolus Simoens, ysermar- cband. 2293 kg. 2489'kg. 2590 kg. gemiddeld jaarlijks 2457 Kg. nagras en 4125 kg. hooi. Gemiddelde waarde der opbrengst Ir fr. 321.31; bemeslingskosten fr. 90.00; dus eene zuivere gemiddelde winst van fr 34.79 per jaar. Perceel V. gebruikte mesten a) 400 kg. metaalslakken inboudende 16 phosphoorzuur en van 75 fijnheid, b) 200 kg. sodc-nitraat waarvan i/z in de Lente. Gem iddelde jaarlijksche opbrengsta) in nagras 2413 kg., in hooi 4073 kg. Gemiddelde waarde dér opbrengst fr. 316,77; bemestingkosten fr. 60.00; zuivere gemiddelde winste, fr. 60,25 per jaar. Perceel VI. Gebruikte niesten; a) 600 kg. kainiet, b) 200 kg. soda-nitraal waarvan i/i in de Lente. Gemiddelde jaarlijksche opbrengst a) in nagras; 1980 kg., b) in hooi; 3590 kg. de religieuse Norbertinesse (gezegd JoeÖ. Rose met drie gesupprimeerde penitenten, te weten Susters Eleonore, Godelieve en Antonia. 26 Meester De Necker, procureur, 27 Dhr ende Mre Van Moe, advocaet pensionnaris van de Moere. 28 Joannes Bouwé. sakkedraeger. 29 Joannes Deviscb, schaliedekkers kneght. winkelier in de Calham persse, In de Witte Nonne straete. (voortijds genoemd de Vleesehhouwers straete en Weststraete.) DE NOORDZIJDE 9 Joannes Sansen, ketelaer 10 Sieur D’Hennin, silversmidt. 11 Philip Ci uweel, vleeschhouwer. 12 Joefliouwe Dutlocq. 13 Vidua Coolaert. 14 Joes Ghyquiere vleeschhouwer. 1» Michiel Focqueur. metser. 16 Charles Heughebaert, modewinkel. 17 Sieur Roeland Bernier d'Hongerswal 18 Pietcr Haelewyck, werkman. 19 Pieter Swyngedauw, sakkedraeger. 20 Vidua Pieter Eecke, weerdinne in de Drie Koningen. Swarte Nonne straete (eigen'tlyk bovenSpaeusck Quartier} WESTS1JDE 33 Vidua Maertens. 34 Sieur Antone Van Vossem. 35 Dhr ende Mre Henry De Spot, gref- fier van weezen. 36 Sieur Delaleeuwe, greffier van Rams- cappef. 37 Pieter Haezebaert, boerewerkman. 38 Adriaen Vanbuckhaeve, schoenlapper 39 Sieur Frans Van de Velde, commrs van 'l comptoir slandts. 40 ’l Clooster der swarte nonnen. NOORDSUDE 41 Ilendrik Dely, melckboer. 42 Pietec Cailliau, boereweckman. 43 Sieur Van Hecke, musiekmeester. 44 Frans Braetn, bier werker. 45 Pieter Boeten, tnesragier. Westsyde van de Houtmarckt. 46 Vidua Vandendriesscbe. 47 Pieter Dutour. greftier van Steen kerke en Avecappelle. 2103 kg. 1917 kg. 1835 kg. 2416 kg. 2507 kg. 2493 kg. zij gemiddeld 2473 kg. 4109 kg. hooi per jaar. Gemiddelde waaide der opbrengst: fr. 320.73; bemestingskosten fr. 95 00; dus eene zuivere winst van 29.21 fr. per jaar. Perceel HL Gebruikte mesten a) 400 kg. superphosphaat inhoudende 14 phosphoorzuur, b) 200 kg. soda- rntraat waarvan 1/2 in de Lente. Opbrengst«1 io nagras 240G kg. b) in hooi 4014 kg. Gemiddelde waarde der opbrengst fr. 313,02; bemestingskosten fr. 65 00; dus eene zuivere gemiddelde winst van fr. 51,50 per jaar. Perceel IV. Gebiuikte mesten a) 400 kg. metaalslakken. inboudende 16 phosphoorzuur en van 75 fijn- kg. booi. Gemiddelde waarde der opbrengst fr. 274,94; bemeslingskosten 42,00; zui vere gemiddelde winstfr. 34,42 per jaar. BESLUIT a) Kainiet heeft slechts eene ongevoelige vermeerdering van op brengst teweeg gebracht, (perceelen II en lil, IV en V) zijn gebruik schijnt niet winstgevend in leemzandigen grond, ten minste voor de eerste jaren van sterke bemesting. heid, b) 600 kg. kainiet, c) 200 kg. soda-nitraat waarvan 1/2 in de Lente. Bekomen opbrengsten a) in nagras, b) in hooi Jaar 1894 id. 1895 id. 1896 id. 1897 van waar b) Soda-nitraal alleen gebruikt is weinig winstgevend geweest; hij pui der» grond uil in phosphoorzuur in potascb, enz., en zijne vrucht baartna- kende kracht vermindert van jaar tot jaar (perceel VII) Daarenboven, uiisluite- lijk van alle andere mesten aangewend, doet hij de peutgewassen in de weide verdwijnen; c) soda-nitraat gebreitt met superphosphaat of metaalslakken beeft eene aanzienlijke vermeerdering van op brengst verzekerd, alsmede de hoogste zuivere winst. (Perceelen 111 en V). Er dient opgemerkt te worden dat de vruchtbaarmakende kracht der metra - slakken eenigzins zwakker geweest is het eerste jaar, dan die van bet super phosphaat, maar dat van af het tweede jaar van bet gebruk der metaalslakken hunne werking met die van het super- phospbaat gelijk staat, zooniet deze overtreft (Percelen II en IV). L. VAN DEN BERCK, landb.itigen. Lente op bet oogenblik van betjopnieuw uitschieten der weide. Bekomen opbrengsten: o) in nagras, b) in hooi Jaar 1894 id. 1895 id. 1896 id. 1897 Gemiddelde waarde der opbrengstfr. 274.80; benoesiiogstkosten fr. 72,00; zu.vere gemiddelde winst6,28 per jaar. Perceel VII. Gebruikt mest 200 kg. soda-nitraat waarvan i/z in de lente. Bekomen opbrengsten a) in nagras, b) in booi; jaar 1894 id. 1895 id. 1896 id. 1897 dus eene gemiddelde jaarlijksche op- 30 Dheer Ignaes Tack, greftier van Nieucappelle. Spaensch Quartier NOORDSUDE 3t Cornells Van Acker, brouwers kneght 32 Francies Reynaart, werkman. Landbouw. Bemestingsproeven van weiden na het inoogsten van het hooi, bij middel van scheikundige mesten. B(’). Proeven in leemzandigen grond, arm m organieke stoffen. Op eene weide van 5 hectaren, wel gtniveleeid, overal van dezelfde samen stelling en van eene gelijkmatige op brengst op ganseb bare oppervlakte, zijn 7 perceelen van 40 aren ieder, ge nomen geworden. De proeven hadden ten doel de werking vast te stellen, van zekere scheikundige mesten en zijn ge durende drie opeenvolgende jaren ber- ni'u.wd geworden (1894 1895-1896). 11-1 zcltife perceel heeft ieder jaar de zc. tJe mest stoften gekregen en deze zijn immer aangewend geworden onmidde- lijk na het wegnemen van bet hooi. Wij geven hieronder berekend per hectare de hoeveelheden mest gebruikt en de opbrengst op ieder perceel. Perceel 1. Dit perceel heeft gee- ren mest ontvangen en dit om de ver meerdering van opbrengst te kunnen vaststellen verschuldigd aan het gebruik der verschillende meststoffen. Opbrengst a) in nagras 1436 kg. b) in hooi 2724 kg. Gemiddelde waarde der opbrengst.: fr. 196 52 per jaar. Perceel II. Gebruikte mesten 400 kg. superphosphaat inhoudende 14 phosphoorzuur. b) 600 kg. kainiet, e) 200 kg. soda-nitraat waarvan 1/2 in de I>e Muilpluag. Men schrijft het volgende aan de Landman De plaag is reeds in eentge weiden van Lamperaisse uiigeborsten. Zij is er mgebiacht geweest door drie Holland- sebe koeien. Donderdag is zij ook be- statigd geweest op de markt te Brussel. Het was ook eene koei uit Holland die besmet was. Wij wenschen dat de heer Minister van Landbouw het uitbreiden der plaag zoude willen beletten en he» beste middel is van de grenzen te slui. Wertrcknrcn van den IJz-ercnwcg Jb van den Buurtspoorweg. 1 Juli tot 30 Sept. 1807 E 3 E 3 Ex 3 DE VEURNAAR 1910 20 40 21 15 Oosteude Statie Nieuport stad CoxyHe Veurne Markt Veurne Statie 5 10 €58 51G 7 04 7 29 8 42 T> 5 is 31 c 4S 7 i« 7 45 7 54 OOSTENDE—VEURNE 5 06 7 .2 M. Jules Vandevelde.oud-student tc Veurne, heelt rijn eiaam doctoraat in geneeskunde. VEURNE-OOSTENDE 9 48 12 «0 14 08 15 20 18 03 19 5» 9 54 12 16 14 14 15 26 18 09 195« 28 7 16 10 06 12 28 14 26 15 38 18 zl 20 08 Oostduynkerke 5 36 7 24 10 14 12 36 14 34 15 46 18 29 20 16 5 55 8 40 H 08 12 56 - 16 04 18 50 20 47 6 5 4 9 32 1 2 05 1 4 00 - 17 02 19 5 0 2 1 40 van 't k< lleg< afgil.-gd van eerst* Veurne Statie Veurne Voorstad 4-50 Nieuwe Herberg 5 11 Alveringhetn 5 13 Loo 5 35 Hoogstade-Lifide 5 49 8 31 10 54 1< 28 6 45 Gent Lihter^elde C.rlem.rck Ditniude Veui i.c Adiiileri. Dmukerte Duinkerke Adinkerke Veurne D'ltuude Curtenurrek Liehterweld. 5 45 Gent 1 i« VEURNE-YPER YPER—VEURNE 4 45 07 27 950 1024 ,i305 1555 i81« 3 7 32 9 55 <0 29 S13 10 16 00 18 35 ï- 7 53 10 16 1050 ’1331 1621 1856 SU «60 10 23 1057^(333 1628 1903 -gg 8 17 10 40 II 14 61355 1645 1920 S H4 09 16 59 19 34 5 927 1150 12 24'1505 17 55 20 30 2 - 2 4 41 7 23 946 el030 13 01 1551 182<> 950 1218 - 15 26 17 4! 20 16 5 57 8 40 10 52 13 19 <6 27 18 46 21 O» Ooxduynkerke 6 14 9 00 11 09 13 36 14 40 16 44 19 03 21 25 6 22 9 05 1! 17 13 44 14 48 16 52 19 11 2t 33 634 920 11 29 13J6 <5- 17 04 19 23 21 14 6 40 9 26 11 35 14 02 15 06 17 10 19 20 2150 22 08 1108 3 08 E 3 5 00 Ex 11 47 15 56 17 00 17 50 53 1155 16 84 17 10 18 03 ZO 03 8 32 10 19 12 26 16 33 17 33 18 31 ÏO54 8 59 lo57 13 33 17 12 - 19 38 21 19 9 18 9 55 12 05 14 5» 18 46 - 21 07 22 10 Veurne Statie Veurne Markt Coxyde Nieuport stad Oottende 9 46 e „11 |12<H 7 12 157 S 57 10 54 9 41 9 51 534 7 50 8 50 10 46 12 55 17 11 - 19 01 21 10 8 44 1137 15 5Z 16 57 17 43 9 51 1325 17 02 17 53 19 29 8 56 1002 13 43 17 14 1805 19 40 9 21 1023 1410 17 39 18 31 20 09 21 10 2t 37 9 48 10 48 14 38 18 05 18 56 20 35 21 34 2! 56 9 59 10 57 14 56 18 15 19 05 8 4" 10 52 -409 5 55 Exp3 6 42 7 56 4 43 6 52 8 06 5 06 7 20 8 05 14 09 16 59 19 34 15 05 17 55 20 30 2 Yper Statie Yper Statie 4 41 7 23 946 el030 13 <H 1551 1826 - Hoojstade Liud« 5 37 8 15 10 42 £11 26 13 53 16 43 19 18 L<h> 5 51 8 33 1056 ”<144 1411 <7 01 19 36 AKeringhem 6 03 50 11 18 «12 01 14 28 1718 1953 Nieuwe Herberg 615 8 57 H20tl2 08 1135 17 25 2000 Veurne Voel stad 6 36 918 11 tl -1229 15 56 1746 2021 VeurneStatie 41 923 1146 '1234 15 01 1751 2026-C^

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 1