h 33. Woensdag 18 Augijsti 1897. N° Mö JAARGANG. 408 Den heer canoninck Delanghe. van van Dan zullen wij misschien nog ant woorden, anders, nie r (Ingezonden). 79 Joncker Jan Alphonse Deruescas, gref- fier van kaeraer. 80 Dheer Pieter Andries Ollevier, oudt schepen, enz. Penitente straete of gouvernement straete. 81 Vidua Fonrnier. 82 J. Devriendt, clercq van vierschaere. Swarte Nonnestraet 83 Den heer canoninck Van Den Bogaerde. 84 Den heer canoninck De Cuyper. 8a Den hear witten canoninck Boudry. Claustrum of kerkhof van Ste Walburge, beginnende van westen hel straetje van den. witten heer canoninck. 8G Joeff. Peterinck 87 Den heer cononinck Herwyn. 88 Dén heer deken Michel. 89 Den heer cantor Druant. 90 Den heer canoninck Beaufort. 91 Den heer canoninck Tack. Recht over de oostsyde van 't stadhuys. 92 Gryson. geemploicerden. Becliterlijke krohljk. De korreklionele Rechtbank van Veurne, heeft veroordeeld Zitting van 22 Juli. Cambier Augusta, huisvrouw Vandamtne, en Rouseeuw Hen drik, aardewerker, beide te Dixmude, elk 3 maanden gevang, voor overspel. Deroo Bruno, werkman te Wouraen, 16 dagen gevang en bO fr. boel, voor vernie ling van afsluiting. Bongé Polidoor, werkman te Nieuport, 16 dagen gevang en ”0 tr. boet, voor ver nieling van afsluiting, en 13 fr. boet, voor dronkenschap, Samoy August, herbergier te Westende, voorw. 26 fr. boei, voor slagen. Verslype Renaat, werkman te Woumen, •tweemaal 8 dagen gevang en 26 fr. boet, voor bedieigingen en vernieling van af sluiting. Zitting van 23 Juli. Mesure Hendrik, werkman, te Stalhille, voorw. 8 dagen ge vang en 26 fr. boet, voor diefte. Deputter Laurens, werkman te Middel- kerke, voorw. 3 maanden gevang, voor slagen die eene onbekwaamheid tot werken hebben veroorzaakt. Gaytan Isidoor, leurder te Veurne, 3 maanden gevang en 26 fr. boet, voor at- troggelarijen; 3 weken gevang en 75 fr. boet, voor dronkenschap, en 20 fr. boet, voor scheld wooi den. Dufour Frans en Caytan Isidoor, leur ders te Veurne, de'eerste 8 dagen gevang en 2G fr. boet, voor slagen, en 20 fr. boet, Dit blad verschijnt den Woensdag. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechter lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. hel 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Het Advertentie blad zegt dat wij in onze rangen kwajongens tellen, welke zich, in menigvuldige omstandigheden hebben weten te onderscheiden door talrijke grofheden en baldadigheden. Toe, Advertentie blad, wees eeus recht zinnig en openheitig en noem eens die mannen, gelijk wij de officieren van Cecilia noemen, en zeg eens boe, waar het ook zonder uwe 100 frank gedaan krijgen. Maar leest de schrijver van het Adver tentie blad maar half eu halt de Veurnaar? Indien hij aandachtig den bedoelden artikel wil lezen, dan zal bij zelve over tuigd zijn dat geheel zijn geschrijf van de wedding belachelijk en flauw is. Wij heoben gezegd dat wij niet welen en niet noodig hebben te weten indien de Koning en prins Albrecht eere- lid of geen eerelid zijn van Cecilia. Dus, niets van hetgeen de schiijver be weert, is in dien artikel te vinden. Nu, wij kunnen er niets aan doen als bij geen vlaamsch verslaat. Of was hei misschien om nog eens de gelegenheid te hebben van te kunnen spreken van de geschenken en van het eerelidschap van prins Albrecht? En a propos van geschenken.... Er zijn kwa longen die beweeren o die kwa tongen! dat er een van de ge schenken, aangeboden aan Cecilia op den dag der Jubelfeesten, den weg naar Duinkerke genomen heelt. En die zelfde kwa tongen zeggen dat het daarom is dat de vensters van zekeren salon, se dert koekezondag potdicht gesloten blijven. Wel, wel, is Veurne toch een co- merekot!... En zeggen dat de nationale feesten van den 14 Juli te Duinkerke gehouden, de onwetende oorzaak zijn van geheel 93 P'eier De Mol, wyuckelier. 94 Marie Vandeiboom, gezeyd Lalon, ca- thoene wynckel. 95 Pieter Missu, klockluyder, nevens da kerekdeure. 96 Sieur Daversyn. kerkballiu in’t capitlel. Ami d’oostsyde van I’ self de straetje. 97. Den heer canoninck voorschepen. Oude Hoiitmarckt (De 'suydsyde') 98 Den heer canoirnck De Gauwer. 99 Den edelen heer canoninck De la Por'e Deis Pierres de la Barratrie, tresorier van het capiHel. 100 Den heer canoninck J^ssemaker, scho laster. Penitente straete De suydsyde over t’i efugie ien duynen of Gouvernement straete. 101’ Vidua Galley. 102 Phles Debrüyne, schoenlapper. 103 Marie Maertens. 104 Vidua Doncker. 1C5 Joannes Boots, kleermaecker. 106 Hendrik Ryckebusch, .boekwerkman. 107 Charles Ryckewaerl, swyneslager. De Vlasch Marckt 108- Dheer Marrannes, pastoor van Ste. Walburge. die polemiek. en wanneer die grofheden en baldadig- Beste lezers, er zijn er misschien on- i heden gepleegd werden, gelijk of wij dei u die niet welen welke feesten tr dan i het feit door diezelfde officeren van gevieid worden in Frankrijk j Cecilia begaan, genoemd en beoordeeld Luistertj hebben en naar waarheid bestempeld. Den 14 Juli 1789 namen de fransche omwenlelaars te Parijs stormenderhand de staatsgevangenis in, genaamd la Bastille. Het was T begin der zoo wree- de fransche omwenteling, en ook ’t begin der Republiek. Nu, telken jare. den 14 Juli, viert men in Frankrijk, door nationale feesten de herinnering dier woelige gebeurte nissen. Eu alhoewel ik maar een boerekinkel ben, en op deze bemerking gevaar loop nog meer uit gescholden te worden, toch vind ik het aai die dat eene koninklijke maatschappij die er op roemt geschen ken te ontvangen van onzen Koning, en Prins Albrecht, onzen toekomenden Koning, als eerelid te bezi.ten, naar Frankiijk trekt, niet om zekere feesten op te luisteren, zooals festival, aankomst van voorzitter Faure en andere derge lijke, maar wel om die feesten op te luis teren, welke uiisluitëlijk gegeven wor den ter verheerlijking der bloe dige fransche omwenteling en der eerste fransche Republiek. Nu dat zijn hunne zaken. Kan’t niet meer op, dè? Die gasten dioomen zeker van galons en pluimen? Wel, zoete hemel toch! Zij geiust, vriend, alhoewel wij de dikke beurs niet bezitten van eene lijke madame, wij zullen, zoo het or.s lust, EENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurne; 1793; In ’t Dische straetje. 65 Pieter Macs, bierwereker, woonendc in den.cour van l’ réfugié ten duynen. 6» Joseph Allaêrt. mestraeper. Do Dissche huysekeps in ’t selve straetje. 66 Jacobus Zants, wever. €7 Jacobus Leeuwen, werekman. 68 Pieter Sants, koussewever. Op de Rampaerden 69 Joannes Decorle, werekman. 70 Joannes Vanbuckhave, schoenmaecker. 7! Vidua Casserie. 72 Frans Carlier, schoenmaecker. 73 Joannes Pacme, boerewerekman. In de Noordstraete WESTSJJÜE 74 Dheer Guilüame Godgaf Dacquet, ont vanger slants. 75 Joeff. de weduwe Dewitte. néa Mercellot 76 Dheer Charles August Daquet. 77 Frans Quion, melcboer. 78 Vrouw Pelagie Heve, douariere de Har- cbies. het Burstelken. Onder het Stadthuys. 124 Philibert Buteyn, messagiér kaemer. 125 Joannes Vanryssel, 2' messagier. 126 Basilius pyspoot, derden messagier Ie peerde, woont in den cour van t’stadt- huys. 127 Pieter Deghelper, cipier op den Bur£h. Een laatste woord. Wij hebben gezegd en wij bethalen het, dat de officieren van Cecilia op den tweeden zondag onzer kermis de een voudigste regels der beleefdheid oyei- treden nebben, en dat, met eenen bloe menkorf te gaan aanbieden aan bet muziek van Duinkerke, builen de weit van degenen die deze maatschappij had den uiteenoodigd. Het Advertentie blad beeft daarop wi.- len antwoorden, en in plaats van die daad te venecbtveerdigeB, heeft het geboft en gestoft met de mannen van Cecilia, een verzinsel uitgevonden van eenen gedelegeerden, gesproken van eene wedding, en eene aaneenschakeling van scheldwoorden uitgebracht. De schrijver van bel Advertentie blad schijnt een krappige kerel te zijn. Ge moogt uwe meenmg niet meer laten kennen over de eene of de andere zaak, zelfs op eene gezapige manier, zonder zijne gramschap in te ioopen. Denkt hij misschien dal wij zijn voor beeld zullen volgen? Hij is mis, de man. Wij zullen het monopool van schelden en verwijten en hoonende aanhalingen voor hem laten; maar daarom algelijk niet laten, van, als bet te passe komt, ons gedacht vrij en vrank uit te drukken. Het moet dan wel de waarheid zijn en fel genepen hebben hetgeen wij schreven, om zulke gramschap te ver- "wekken Doch is hij krappig, hij heeft toch eer. goed berte, Hij zou seffens willen hon derd franken ten beste geven om.... ge zoudt hel nooit raden om.... plui men en galons te koopen voor T muziek der Melomanen; Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmaikt, 7, te Veurne, en in de Postkantooren. Vertrekuren van <len Uzerenwcg «S? vmi den Buurtspoorweg. 1 «Juli tot tSib Sept. :-’i-looi 2iio 8 05 8 59 In 57 .13 33 17 22 - 19 38 21 19 9 18 9 55 12 05 14 58 18 46 - 21 07 22 10 408 Den heer canoninck Delanghe. 109 Joannes Minne, tabackiers kneght. In de Capuciene straete (Westsyde) 110 Vidua Denef. .111 Louis Buyk, meester perrukier. 112 Vidua Pieter Demol. 113' Noberl Hoedt, winckelier. 114 Eugenius Willems, schoenmaecker. Ha Eugene De Neckere, praciisien. 116 Fournier, bakker. 117 Vidua Commeyne en zoon, swyneslager Op de Marckt (Noordtsyde). 118 Pieter Taelen, metsers diender. .119 Vidua Missu, naegel wynckel. 120 Joannes Gruwé, loodtgieter. 121 Vidua Vandenberghe, magazin spiegels, glacen en cristeaux. 122 Vidua Vandewoude. 123 Isabella Boogaerd, schuppe wynckel jn «t 9 21 6 45 16 27 Veurne Ste tie t" r 7 28 8 42 19 20 2040 21 15 Oostende Statie Nieuport stad Oostduynkerke Coxy'ie Veurne Markt Veurne Statie Veurne Statie Veurne Markt Coxyde Oostduynkerke Nieuport slod Oostende i »ii i n rntijWirr i r IN ’t RÉFUGIÉ TIN DUYNEN SUYDSYDE VEURNE- OOSTENDE 9 48 IS 10 14 08 15 20 18 03 19.’>0 9 54 12 16 14 14 15 26 18 09 195« OOSTENDE—VEURNE 5 06 7 42 Gent l.ihtervdde Cdrlemaick Dixmilde Veui r.’C Adinkerke Duinkerke Duinkerke Adinkerke Veurne Diimude Gortemarck 5 34 Liehtervelde 5 49 Gent 716 ■X ’<4 - YPER—VEURNE 9 50 10 24 - 9 55 10 29 6 44 9 23 1146 5 18 32 6 48 7 18 7 45 7 54 8 47 1052 5 55 Eip3 6 42 7 56 4 43 6 52 8 06 5 06 7 20 8 32 10 19 7 50 8 50 1046 12 55 17 11 510 6 58 5 16 7 04 6 28 7 16 10 06 12 28 14 26 15 38 18 21 20 08 5 36 7 24 10 14 2 36 14 34 15 46 18 29 20 16 5 55 8 40 11 08 12 5G-16 Oi 18 50 20 47 6 54 9 32 12 05 14 00 - 17 02 19 50 21 40 VEURNE Veurne Stutje Veurne Voorstad 4 59 Nieuwe Herberg 5 11 Alveringhein 5 18 Loo 5 35 Iloogshide-Linde 5 49 8 31 10 54 11 28 Xper Statie 6 45 9 27 11 50 12 24 Yper Statie A A 4 r Loo Alveringhem 12 34 15 01 17 51 20 26 C imMifigil ES F. 3 Ex 3 - - 8 44 H 37 15 52 16 57 17 43 9 51 1325 17 02 17 53 19 29 8 56 1002 13 43 17 14 18 05 19 40 10 23 14 10 17 39 18 31 20 09 21 10 Ï1 37 9 48 10 48 14 38 18 05 18 56 20 35 21 34 21 56 9 59 1057 1456 18 15 1905 Ï208 4 09 7 12 «57 1108 8 57 10 54 3 08 F. 3 5 00 Ex 9 41 9 51 9 50 12 18 - 15 26 17 41 20 16 5 57 8 40 10 52 13 19 16 27 18 46 21 09 6 14 9 00 11 09 13 36 14 40 16 44 19 03 21 25 6 22 9 0S 11 17 13 44 1448 16 52 1911 21 33 (34 9 20 11 29 1-156 15 17 114 19 23 21 14 640 9 26 11 35 14 02 15 06 17 10 19 20 21 50 YPER 445 4J727 950 1024 -13 05 15 55 18 30 7 32 9 55 10 29 -13 10 16 00 18 35 J 7 53 10 16 10 50 '13 31 1621 1856 E t! 8 00 10 23 1057^13 33 16 28 19 03 -ga 8 17 10 40 11 14 |13 55 16 45 19 20 2 -14 09 16 59 19 34 •'15 05 17 55 20 30 2 4 41" 23 946 =1030 13 01 1551 182'1 fc lloogstade LinJ* 5 37 8 15 104251126 1353 1643 19 18 I.,,. r. 24 ooojnr. i z 4 ai ja ofl 3 08 F. 3 5 00 11 47 15 56 17 00 17 50 - t» 53 11 55 16 04 17 10 18 03 03 12 26 16 33 17 33 18 31 2054 9 46 5 51 8 33 1056 Hl 44 14 11 17 01 19 36 - r,i,c...,K..r... 6 03 8 50 11 18 =12 01 14 Ï8 17 18 1953 Nieuwe Herberg 6 15 8 57 11 20 Ü2 08 14 35 - 17 25 2000 VeurneVooi strut 6 36 9 18 11 11 *12 29 15 56 17 46 2021 S t_ V C I n 11 u A X 4 A .1 O .<J2P*4AO1 4 ft A 4 4 *"7 K 6) A (4 4?

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 1