'I J !1 Iv Di0 34. I Landbouw. )j JAARGANG. T ken, per hectare. het zaaien, gemiddeld te gebruiken, en ma- compagnon oFjfSDAG 25 Augusti ,1897. Ver«ehUllse tijdmaten. welke zou gedaan woi den op eenen ver-! Bij koninklijk hes uit van 17 Augusti worden MM. EmielDe Jongt e, advokaat, en Alois Degraer, ingenieur, benoemd lot leden van het hestuursbureel der Staatsmiddelbare school te Veurne, in vervanging van MM. E. Cailliau en L. de Spot, overleden. Bij koninklijk besluit van 10 Aug. wordt eene vergoeding van 200 fr. ver leend aan priester Livinus Raecke, voor de uitoefening van zijn ambt in de pa rochie van Alveringhem, gedurende de maanden April, Mei, Juni en Juli van 1897. De gemeente Stuyverkenskerke wordt gemachtigd, de gebouwen der vroegere pastorij met gronden en M- hanglijkheden, metende IG aren 63 centiaren, af te staan in ruiling van een onroerend goed, metende 13 aren 10 centiaren, en dienende tot pastorij. EENIGE BLADZIJDEN uit do geschiedenis van Veurne. 1*783. Prochie van Ste. Denys. Op de suydsyde vim de Groote Marckt, too verre die prochie aldacr is bestreckeude. 129 Louis Vandevelde. wynckeher. 130 Pieter Bossant, bakker. 131 Joes-Bapi. Jongeryck, tabackicr. 132 Isabella Bossanf, boek en papier wynckel. zijn naar Leuven gegaan om Mgr. Gar de tweede snede geschieden en niet op eenekandidatuur aa i te bieden voor deza kiezing. Mg. Cartuyvels heelt lijd ge vraagd om hem te overpeizen, gezien zijne groote bezigheden in de Alma Mater. voor de meeste onzer peulgewassen. De wollige wikke kan op T zelfde welk tijdstip van het jaar gezaaid wor den, maar de proefnemingen bewijzen dat men haar bij voorkeur in den herfst moet zaaien. Talrijke proefnemingen hebben ons bewezen dat de wollige wikke, vroeg in den Herfst (einde Au gustus of begin van September) gezaaid, de grootste opbrengsten leveren. De wollige wikke geelt twee of drie sneden, indien men zorg draagt ze vroeg to maaien, dat is, wanneer zij zich niet meer dan tot eene boogie van 15 centi meters ontwikkeld heelt. Daar de stam der wollige wikke slap is, zou zij onder bel gewicht van haar loot bezwijken, zoo men haar geenen steun verschafte.. Het is gewoonlijk de rogge die geroepen is baar lot steun te dienen. Veelvuldige proefnemingen hebben bewezen dal de wollige wikke hel gaarnste geëten wordt door het vee, en de grootste opbrengsten levert wanneer men ze paart met vroege inkarnaat kla ver en rogge. Wij raden aar. te zaaien per hectare 60 kg. wollige wikke, 60 kg. rogge en 15 kg. inkarnaat klaver. De wollige wikke eiscut geenen rij ken bodem; zoodra de grond een weinig rijk is aan phosphoorzuur en potascb, mag men zeker zijn deze plant te zien gelukken. Voor wat de landerijen be treil die arm zijn aan deze bestanddee- len, is het noodig, indien men eenen overvloediger) oogst wil bekomen, vóór I 1 133 Joannes Missu, bakker. In de suyd of Ypersche straete. Oosts y de) 134 Joannes Janssoone, horlogour. 13' Norbert Galliarde, hovenier. 136 Philippus Top, tabackicr. 137 Louis Teerlynck. bakker. 138 Joefl. Vandevoorde, vidua sieur Billiet, silversmidt. In de Nieuwe straete. (Noordsyde). 139 Franctes Watteeuw, tapilsier. Suydsyde. 140 Philip Renier, kuyper. 141 Guillnelmus Sandyck, schoenmaecker. In suyd of Ypersche straete. 142 Sieur Levis, apotheker. •|43 Louis Dierycx-visschers, zaedelmaecker 144 Vidus Detoilenaere, galeys wynckel. schen omgeploegden grond. In dit laatste geval loopen do wortels der inkarnaat klaver, evenals die der wollige wikke, te zeer gevaar van bloot gelegd te worden gedurende den Winter en de Lente. L. VAN DEN BERCK, landb. ingen. en zaad van geringere hoedanigheid op levert. Laat ons, om te eindigen, doen op- raeiken dat de bezuaiing, gedaan op enkel geëgde en daarna gerolde stop pelen, betere uitslagen geeft dan die, velt, oudt schepen ende keurheer. 193 Ferdinand Givereel. bakker. 194 Joannes Com quin, metser. Kerckhof van Sto. Denys. (Suydsijde) 195 Pieter Vermeulen, hovenier. 196 Pieter Vaneegher, boere werckman. 197 Dheer Provoost, pastoor van Ste. Denys. 198 Joncker Alexander Demoucheron, hoógballiu. 199 I’ Clooster der Alexianen ter wesisyde van dito kerckhof. Noordzijde. 200 JacabusVandorme, timmermans kneght 201 Leonardos Rooms, boere werckman. 202 Joannes Vlie ynck, id. 203 Vidua Vandenberghe. 204 Francois Lejeune, cock. Suydstraete (Westzijde). 205 Francois Breynaert, koorde draeyer. 206 Sieur Louis Gippeel, practisien. 207 Louis Vanbuckhaeve, Ummermans kneght. 208 Joannes Desilve, tabickier. 209 Mre Pieter Haelewyck, procureur. 210 Dheer Pieter Becqué, oudt schepen en keurkeer, greffier van Adinkeixe eii Bewesterpoort. Vervolg. 145 Carolus Verhaegbe, bakker. 146 Eugene Bruynoghe, kleermaecker sloflie wynckel. 147 Joseph Dcclercq. schtippe wynckel. 148 Sieur Devisch, silversmedi. In de Klaever straete. (Noordsyde). 149 Sieur Hosten, controleur der domeynen 130 Joseph Vandamme, timmerman. 151 Vidua Butteyn. Suydsyde. 152 Hubertus C irreyn, huyssier. 153 Vidua Marketle. 154 Pieter Bossaerl, verslaeger van t-assen. 155 Alexander Dccoopman, silversmedi. In de suyd of Ypersche straete. (Ooslsijde). 156 Sieur Pblcs. Deschoolmeeslcr, griffier van Bulscamp. 157 Pieter Denecker, mandemarcker. 158 Carolus Lenglé, bakker. 159 Joes. Vandevyvere, wynckelier. 160 Jocff. vidua Prignot. 161 Idesbaldus Trensaert. meticnacr. 162 Vidua Matteert. 163 Vidua Francois Dibrie. 164 Louis Cruweel, stoeldraeyer. 165 Ansclraus Balcaen, bakker. 166 Emanuel Sandyck, meester penukier. 16’ Jeannes Decleieq, matras verslaegdr. liieskronijk. De kamerkiezing in bet arrondis sement Bochworm, in vervanging van wijlen M H. Cartuyvels, is bepaald op zondag 12 September. Donderdag heeft de liberale vereeni ging eene vergadering gehouden om eenen kandidaat aan te duiden. Twee kandidaten waren voorgesteld. M. Dochen, advokaat te Hannut, voor uit strevend liberaal, werd als kandidaat uitgeroepen. De socialisten gaan insgelijks den strijd aan. Hun kandidaat is de miljon- nair.citoyen Valère Renault, advokaat te Mar nette. Verscheidene aigeveerdigde der ka- De wollige wikke. De wollige wikke of Russische wikke (viscia villosa) wier teelt men sinds lang aanbevolen heelt en met dewelke men in deze laatste tijden nieuwe proefne mingen als voedetplant gedaan heelt, is een kostbaar peulgewas dat bijzonder de aandacht van de zandige streken ver- dient. Irderdaad, deze voederplant vreest noch de droogte, noch hevige koude, vermil* zij heel goed beeft kun nen wié staan aan de hevige vorst van den winter van 1890-1891. Deze wikke is dë’i of tweejaiig, zij staat vooral gaarne in zandgronden, en ’i is waar- sci ij» irk ten gevolge dezer bijzonder heid da1 men haar ook den naam van zandteikke gegeven heelt. De voornaamste verdienste dezer voe derplant is vooral hierin gelegen dat zij zeer v;oeg is en hard tegen het weder, alsook oifTtiwl zij groote opbrengsten levert 20,000 a G0,000 kg. groen voe der per tiecaie. Daar nu Je wollige wikke drie of vier weken vroeger is dan de incarnaat klaver, kan men met baar dus ook drie of vier weken eerder be ginnen met pioen voeder aan het vee te geven. Dat is wel eene kostbaie hoeda nigheid welke, ons dunkens, alleen vol doende is onze landbouwers te doen be sluiten de wollige wikke onder hunne voederplamen te rekenen. De wollige wikke is daarenboven een rijk voedcr ci.it wegens zijne voedende waarde geenszins behoeft ten achter te staan 1G8 Joannes Toulouse, werkman. 169 Vidua Deturck, weerdinne in de Blontme. 170 Eugeen Ghesqniere, slootemaecker. 171 Vidua Deschoulmeester. 172 Joannes Pladys, wynckelier. 173 Francois Vanl.chlervelde, hovenier. 174 Francois Montaigne, wagenmaecker. 175 Francois Laquoimc, haudschoen- maecker. 176 Charles Bruneel, smedt. 177 Philip. Slimbrouck, smedt slootemae cker. 178 Vidua Antoone Mares. 179 Pieter Honrael, weerd in 't Bourgons kruis. 180 Vidua Misdom, handtschoemaekege, Op de Rampaerden. 181 Leonardos Devrée, weerd inden Engel. 182 Pieter Busson, wever. 183 Francois Pieren, sakkedragcr. 184 Francois Liquointe, id. 185 Vidua Termer. 186 Hendrik Coppens, voerman. |87 Francois Veibrugghe, werckman. |88 Ambroos Arney, id. De suyd of Ypersche straete. (Westzijde). 189 Joannes Allacker, bierwercker. 190 Louis Vermout, id. 191 Pieter Triers, timmerman, 192 Joncker Phles. Ysenhrand Dezantcr s2 GOO kg. kainiet en 600 kg. meiaalslak- tholieke kiesvereeniging van Borchwoim i.„_ --2jjn naar Leuven gegaan om Mgr. Car- De"inzameling van het zaad moet op luyvels, onder-rector der univirsiteit. de eerste, daar deze altijd minder zaad j Dil blad verschijnt den Woensög. onmiddclijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. sjaars; met de post 6 fr. Ann.meen 2d ceniimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstelling' n 1 fr. Een Nr la cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. hel 100. De Atmoucen voor Belyie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’thuitenland worden ontvangen door het Office de PublicitE, Maydalenastraat, 4G, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmaikf, 7, te Veurne, en in de Postkan o >ren. Vertrekuren van den Uxercnwcg dL* van den Buurtspoorweg. ft Juli tot 30 .Sept. «Oï ES E 4 09 C 45 6 03 8 50 11 18 12 01 Veurne Sletie 6 41 923 11 46 5 18 6 31 6 48 7 18 7 45 7 54 Ocstendc Statie Nieuport stud Dost du yukerke Coxyde Veurne Markt Veurne Statie VEURNE-OOSTEN life 5 10 6 58 5 16 7 04 Gister, rond 17 ure, is ter hofstede gebruikt door Ameloot-Rabaey, wijk Beoostei poort, een» j vim klaverhooi algebra ,d Naar het scbUnt het vuur veroorzaakt zijn geweest door kindere 1 die met sulferkcns speelden. Het burgerkruis van i'klas is verleen I aan M. Maertens, doctor te Nieuport. voor bewezen diensten tijdens heerschende besmette ijke ziekten. Veurne Statie Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Herberg 5 11 Alveringhein 5 18 l.oo 5 35 9 48 12 10 14 08 15 20 18 03 19 50 9 54 12 16 14 14 15 26 18 09 19 56 6 28 7 16 10 06 12 28 14 26 15 38 18 21 20 0» Oost'duv>'l.rrke 5 36 7 24 10 14 12 36 14 34 15 46 18 29 20 16 5 55 8 40 H 08 12 56 - 16 04 18 50 20 47 6 54 9 32 12 05 14 00 - 17 02 19 50 21 40 Gent I ihtmelde Cortemaick DiiHiude Vein i.c Adinkerke Dninkerkc Duinkrrke Adinkerkc Veurne D'ïu.ude Cvrteniurck Lichtrrvelde 5 49 8 05 Ge»t -- Z ZZ 3 Ei 3 8 44 11 37 1552 1657 17 43 951 1325 17 02 17 53 19 29 8 56 1002 1343 17 14 1805 19 40 9 21 10 23 1410 17 39 18 31 20 09 2! 10 21 37 9 48 10 48 14 38 18 05 18 56 20 35 21 34 21 56 9 59 1057 1456 18 15 1905 8 47 10 52 5 55 Etp3 6 42 7 56 4 43 6 52 8 06 5 06 OOSTENDE—VEURNE 5 #6 7 42 9 50 12 18 - 15 26 17 41 20.16 5 57 8 40 10 52 13 19 16 27 18 46 21 09 <14 9 00 11 09 13 36 14 40 16 44 1903 21 25 6 22 9 0S 11 17 13 44 14 48 16 52 19 11 21 33 6 31 9 20 11 29 1.56 15 17 04 19 23 21 44 6 40 9 26 11 35 14 02 15 06 17 10 19 20 21 50 - ïl’Eli—VEURNE u. o io 54 ,13 05 15 55 18 30 3 9.55 10 29 4 13 10 1600 1835 tJ w IV ivw „aoMi <v«> low 8 00 10 23 1057.1=1333 16 28 1903 ^3 8 17 10 40 11 14 Hoogstade-Linch 5 49 8 31 10 54 11 28 Yper Statie C 45 9 27 11 50 12 24 Yper Statie 4 41 723 f llooGsla<le Linde 5 37 8 15 1042^11 26 1353 1643 19 18 Loo 5 51 833 1056 '11 44 1411 17 01 1936 Alveringbrm 6 03 8 50 11 18 =12 01 14 26 i7i8 Ï3 53 - Nieuwe lleiberfi 6 15 8 57 11 20 =12 08 1 1 35 17 26 2000 VeuineVooistad 6 36 9 18 11 11 ^12 29 15 56 1746 2021 a ClnL- CZJ «60 w - Crt 22 08 7 lï 857 11 08 8 57 10 54 3 08 F. 3 5 00 Ex 9 41 11 47 15 56 17 00 17 50 19 53 951 11 55 16 04 17 10 18 *3 2003 7 20 8 32 1019 12 26 16 33 17 33 18 31 2054 5 34 7 50 8 50 184C 12 55 17 11 - 19 01 21 10 4 45 Ztj 8 59 1<)57 13 33 17 22 - 19 38 21 19 7 16 9 18 9 55 12 05 1458 1846 - 21 07 22 10 Veurne Statie Veurne Markt Coiyde Nieuport siad Oostende VEURNE YPER 4 45 S7 7 32 7 53 10 16 1050 “1331 1621 1856 E-6 I M OW V» J V 17. J J* 113 55 1645 1920 S ;1409 1659 19 34 5 15 05 17 55 20 30 2 9 46 =1030 13 01 15 51 1823 5 51 833 1056 31 44 1411 6 03 8 50 11 18 =12 01 14 28 1718 1953 12 34 15 01 17 51 20 26 ihm.iiïii. S HI 7 28 8 42 1920 20 40 21 15 fi

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 1