N Woensdag 1 September 1897. 35. 54e JAARGANG. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmaikf, 7, te Veurne, en in de Posikan'o iron. lijke kunstweerde van hst oratorio van het werk m de BENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis m Veurni. 1703; genoot de eer van de grooote Rijnsch muziekfeesten. En met een ongeduld j welke de groole plaats ge'uigt, die Ed- looven dal de toehoorders heheerscht waren door eene samenstellingwaarre hunne zeden, hnnpe sp aak en hunne nationaliteit doorstraalden. De viaamsche muziekschool heeft zich niet afgezonderd in bet institut der stad Antwerpen, waar Wambach nog schit tert. Een ander meester heeft zich ver openbaard; Klokke Roelant was zijn eer- se bijval, weldra opgevolgd door scheppingen zooals de symphonische poëma’s van Polyencte, de ballade de Drie Ridders, de Mariallederen, eene menigte melodijen we; ken ten slotte bekroond door de verschijning van het onvergetelijk oratorio Franciscus. welke den naam van Edgard Tinei, op den eer sten rang der hedendaagsche toondich ters deden schitteren. Moetik u de be wondering herinneren welke de talrijke opvoeringen van het oratorio in Duitsch- land verwekten? Het deed de ronde van Dit b.adj verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Aanwen -20 centimen per regel. üe groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N’ 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artik- fs. nz. 20 fr. bet 100. De Annoncen voor Belgie (ter uittondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen door het Office oe Pcdlicité, Haydaleuastraal46, te Brussel. Wylschaele, schepen eude keurheer. 267 Den heer canonnick Van Vossem. 268 Justus Aernout, metser. 269 Dheer Pieter Vandenbussche, schepen en keurheer. 270 Joannes Mylle, rnelckboer. 271 Sieur Norbert Vandenbussche. Beeste Mare kt (Nourdsijde). 272 Pieter Vanbuckhat vj, bleeker en sakke- draeger. Vluamsche Muziek. De viaamsche muziekschool van Ant werpen is tot «laatsscbole otie conserva torium verheven. Voor viaamsche muziek is die maat regel van minister De Bruyn van betee- kenis. Want viaamsche muziek is er, gelijk h volgende uittreksel uil een ver slag, dat in den gouwiaad van Antwer pen gelezen is, bewijst De kwestie van de hervorming der muziekschool van de stad Antweipen in Vlaamscb koninklijk Conservatorium is niet meuw; de provincieraad houdt er zich reeds sedert tien jaien meê bezig. Niemand zou dn durven betwisten geen enkel der inbetrokken openbate besturen hoeft tot beden meer bewijs van bi'iat'glooslieid en mildheid geloond d n> de piovincieraad in liet verwezen lijken vaneen ontwerp dat de strekking, de ontwikkeling en de tegenwoordige gmutlieid der viaamsche toonkunst vol doende zoude verrechtveerdigen, zon der zelfs rekeningc te houden der recht matige eischen van de viaamsche bevol king des lands. Ah! wij weten het, Mijnheeren. het hoedanigheidswoord vlaamscb gevoegd bij de muziekkunst zal vele doen glim lachen, en veel flauwe scherts doen ont staan; hoevele onwetenden zullen ver klaren dat de muziekkunst geene kwes tie van taal is, dal zij in alle landen te huis hoort. Is bet noodig zulks te doen opmerkenalle kunst, de schilderkunst, weerdige samen tellingen, van eene on betwistbare oorspronkelijkheid, onder welke wij met genoegen vermelden Lucifer, de Schelde,- de Oorlog, Rubeitscan- late, Gons, iencecantare. de Rhijn en zoo vele anderen. De roemrijke opbeutder onzer nationale kunst bleet niet alleen; hij vormde verkleelde leerlingen, mees ters geworden, wier naam grooter en grooter wordt en die zieti aan de be wondering opdringen van allen die de gewrochten van weerde waardeeteu ik heb Jan Blockx genoemd. Veroorlooft mij, Mijnheeren, u den al- gemeenen indruk meê te deelen welke de eerste uitvoering maakte vanMilenka, welke ik het genoegen had te hooien op het volksconcert van Brussel, over on geveer lienjaren. Men voerde er tevens hel oratoria van Massenet, Eva, uit. De vergelijking welke de gelijktijdige uitvoering der twee werken moest uit lokken, was verte van in het nadeel te het gezegd klassieke land der muziek en zijn van onzen jongen vlaamschen toon dichter. Zonder de hoedanigheden, ei gen aan de fransche school, de wezen 273 Pieter Pinson, boerewerekman. 274 Vidua Druwé. 273 Thomas Jdou, bjerwerekman. 276 Norbert Henni..ck, sakkedraeger. 277 Vidua Vandenbroucke, 278 Philppus Sarrazyn, rentier. No'.a dat de n* 269 gemaakt is van de kereke; de n’1 270. 271 en 272 van het klooster, en de iP' 273, 274, 275, 276 en 277 gebouwd zijn op den grondt van het gesupprimeerd clooster van St. Joseph, gezegd Bethania. "Witte Nonne Straete reght over het gewesen clooster voortijds genoemt de Potte marckl (noordzijde). 279 Jacobus Vanoost, sakkedraeger op de rampaerden. 28C' Dheer Denys Looten, oudtschepen en keurheer. 281 Dheer Lauwereins, proost der Nor- bertmossen. Vervolg -de beeldhouwkunde, de toonkunde be zielen zich door hetgeen hen omringt. De gror.d, de dampkring, het klimaat, de zeden, de taal oefenen hunnen in vloed uit op de kunst, zooverre dal hare uitdrukking onbetwistbaar baren oor sprong verraadt. Het zal mij voldoende wezen hier de gebruikte uitdrukkingen te herinneren, zooals italiaansche mu ziek, fransche muziek, duitsctie mu ziek, om vast te stellen dat, in geval die kunst van alle nationaliteiten is, hare uitdrukking volstrekt bijzonder woidt bij de verschil ige volkeren. Wie zou durven zeggen dat de kunst van Wagner of Brahms dezelfde zij als die van Gounod en Massenet, dat er tus- schen deze laatst en en de meesters der hedendaagsche italiaansche school, zoo als Verdi en Rossini, geen of weinig verschil bestaat? is bet betwistbaar dat naast deze reeds oude drie scholen- er anderen zijn ontstaan, thans gerang schikt, en wier werker: men warm heèlt toegejuicht en wier bestaan in ons land zelfs werd gehuldigd? De noorweeg sche en russische school werd zij niet officieel erkend in de kunstwereld, ten gevolge der merkweerdige voortbreng sels van Grieg, van Wienyawsky? Deze samenstellingen, van eene wel eigenaardige oorspronkelijkheid, welke in eiken regel het midden doen on'wa ren dat hunnen oorsprong kenmerkt, stemmen zij zooveel overeen met de scheppingen van Schumann of van Saint Saêns, dat het mogelijk zij dezelve te Vertrekuren van den IJzercnweg «fc van den Buurtspoorweg. I Juli tot 30 Sept, e 5 EX F. 3 Ex 3 In de Kaeye of Duynkerksche straete (Suydsyde). 211 Vrouw Genoveva Mesdach, douariere van joneker Louis De Salmon De la Barre, heere van Ysenberghove, Er- tnuyde, enz. 212 Pieter Ghesquicre, peer de smedt. 213 Francies Rycktboer, brouwer. 514 Thomas Verharne, schipper. •13 Pieter Haese, kuyper. 216 Vidua Verbeke. 217 Vrouw Columba van Bambeke, doua riere van joncker Felix Dé Lalre, Van de Poele, enz. 218 Joeff- Strabant, weduwe dheer Ysen- brand. 219 Sieur De Mol, koopman en fabriecant in meubelpapier. 250 Francois Maekx, weerd in St. Hubrecht. 221 Benoit Verbruggo, mande maecker. In de Noordsyde, wederkeerende Oostwaert. 252 Sieur Christiaen Cappeel, amman van Wulpen, enz. 353 Vaneecke, huydevetler. 224 Pieter Pinte, handtschoenmaecker. 223 Jitobus Jacobus Houtman, koypcr. 230 Dcbbelaere, melckboer. 251 Pieter Amaere. wever. 232 V.dua Gombert. 253 Pieter Thoir, metsers knegh'. 254 Hub-trlus Roeland I, kleermaecker. Suydstraete (Weslsyde). 255 Pieter Vanderslraelen. smids knight. 256 Dheer ënde Mte Charles Louis Tack, adv', oudl schepen ende keurheer, woonendo met Jo> ff. vidua Vander I leeuwen, syne schoonmoeder. j 257 Carolus Louagie, werkman. 258 Josephs Couvreur, jonge doghter. 259 Vidua sieur... Barbier, keerse wynckel Witte Nonne straete. (voortijds gesegd Vleeschhouwer straete, de siiydstjde tot t'gescheed der prochie). 260 Dominik Buckhave, winkelier en bier- weicker. 261 Da Eorw. pater Aarnout, predikheer en terminaris. 262 Sieur August Leper, carillonneur en modewynckel. 263 Joannes Deplae, weerd in de Torre van Duynkerke. 264 Joannes Boecker, kleermaecker. 265 Andries Vronchaer, werkman. Prochi® van St. Nicolaeis. In de selve IVitte Nonne straete of Vleesch- houwerslraete suysyde). 266 Joncker Ferdinand Demoucheron Pe gejuicht over onze grenzen; dat die 226 Pieter Albert Nouwé, weerd in ’l kteen Parnas. 227 Meesler Joes. Nonckle, procureur. 228 Engelbert Alloo, uielckboer en bier- wcrcker. 229 Dheer ende Mre Albert Pr Deman, advocaet, oudt schepen ende keurheer. 230 Pieter Maekx, schipper, 231 Pieter Vanioorlelboom, weerd in den Rooden Hert. 232 Vidua Leopoldus Galliarde. 233 Vidua Peellaert. 234 Phles. Pauwels, koster van Ste. Denys. 235 Pieter Wellecam, schilder. 236 Eugenia Depoutre, jonge doghter. 237 Pieter Depoutre, pecrdesmidl. 238 Charles Fremaut, employé. In de Suydstraete Westsyde. 239 Charles Spillaert, bltckslaeger, 240 Jacohn* Maccago, timmerman. 241 Marianno Viaene, Jynwaedierege. 242 Sieur Joseph Merlevede, brouwer in den Hoorn. 243 Joannes Cortyl, labackier. 244 Frans Cortyl, koopman in sloffen. Op de Beeste Marckt (Suydsyde). 245 Louis Verheede, wever. 246 Vidua Vanacker, weerdinne Bonte Koe. 247 Jacobus Devulder, werkman. £48 Benedicts Lust, werkman. 249 Pieter Tourhout, bocre werkman. verwarren? Hei is met een diep spijt dat wij de Massenet te miskennen, was men eenpa- aarzeling waarnemen, welke zich in ons rig van gevoelen in het w'erk van land openbaart, om de viaamsche mu B ockx, meer oorspionkelijkheid, meer ziekkurmt officieel te erkennen, tetwijl i kleur en eene plaatslijke, zelfs nationale hare oorspronkelijkheid hare levendige ingeving, te vinden, weergegeven in en gekleurde uitdrukkingen, hare be- eene geleerde, breede en machtige or- schnjvende hoedanigheden werden toe- j kestvereeniging. Voor mij, ik aarzel het gejuicht over onze grenzen; dat die j ui t te zeggen, Mijnheeren, de vlaam- kuusl zich verpersoonlijkt bevindt, eer- sebe muziekkunst had zich eons te meer stens dooi Peter Benoit met zijne merk- bevestigd en ik ben er niet ver al te ge- 22 DE VEUR 4 09 0 45 0 7 14 8 41 19 10 10 40 21 15 11 1 e 1 - 1 CO 4110 1 V JO -• 1120x12 08 1135 1725 2000 12 29 15 5G 17 46 20 21 12 34 15 01 17 51 20 26 r* 5 18 6 81 48 7 18 7 45 7 54 Oocteude Slatie Nieupurt atud Ootlduy nkerke Cuxyle Veurne Markt Veurne Statie 22 08 11 08 Ex F. Gent l.ihterv«We ('«rleni.ick Bixmude Veurne Adinkerke Duiukerke Duinkerk. Adinkerke Veurtr. Dixmude Liehterrelde 5 49 Gent Veurne Statie Veurne Markt Coxyde üostduynkerke Nteuport stad Oostende VEURNE-YPER 4 45*7 27 9 50 10 24 7 32 7 53 10 16 1050 VEURNE 5 10 6 58 516 7 04 6 28 7 16 10 06 12 28 14 26 15 38 18 .-1 2008 5 36 7 24 10 14 5 55 8 40 1t 08 12 56 - 16 04 18 50 2047 6 54 9 32 12 04 14 00 - 17 02 19 50 21 40 OOSTENDE VEURNE 9 50 12 18 - 15 26 17 41 20 16 lü 27 18 46 21 09 8 44 11 17 1552 1657 17 43 951 1325 17 02 17 53 19 29 8 56 1002 13 43 17 14 18 05 19 40 9 21 1023 14 10 17 39 18 31 20 09 21 10 21 37 9 48 1048 1438 18 05 1856 20 35 21 34 21 56 9 59 1057 1456 18 15 1905 8 47 10 52 5 55 Fxp3 6 42 7 56 4 43 6 52 8 06 5 06 -- - Curtem.rck 5 34 7 50 8 50 10 46 12 55 17 11 - 19 01 21 10 Veurne Statie Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Herberg 5 11 Alvei inghein f Loo 5 35' 5 06 7 44 5 57 8 40 10 5Ï 13 19 0 14 9 00 H €9 13 36 14 40 16 44 19 u3 Ï1S5 6 22 9 0' 11 17 13 44 14 48 16 52 19 11 21 33 634 9 20 11 29 1.56 15 17 «4 19 23 21 44 6 40 9 26 It 35 14 02 15 06 17 10 19 20 21 50 YPE3 \F."RNE 13 05 15 55 18 30 2 9 53 10 89 i 13 10 16 00 18 35 S - - u.. uo ,6 76 1050 '1381 1621 1856 518 SOO 10 23 10 57 |13 33 ,16 28 19 03-S H 817 10 40 11 14 S1355 1645 1920 S Uoogslude-Lindt- 5 49 8 31 10 54 11 28 414 09 1659 19 34 Yper Statie 6 45 9 27 11 50 12 24 15 05 1755 20 30 YpcrStatie 4 41'7 23 946 =1030 13 01 1551 182» 1i.. - Luo” 5 51 8 33 10 56 :11 44 14 11 17 01 19 36 Alveriughem 6 03 8 50 11 18 =1201 1428 1718 1953 Nieuwe Ilei berj» 6 15 8 57 L-- VeurnrVoofSlnd 6 36 918 11 11 rurne Sip tie 6 41 9 23 11 46 008ÏENUE 9 48 1! 10 14 08 15 20 18 03 19 5° 9 54 12 16 14 14 15 26 18 09 19 5« 2 36 14 31 15 46 18 29 20 16 9 27 11 50 12 24 7 4 41 7 23 L lloogslade Lind. 5 37 815 1042 ^11 26 13 53 1643 1918 10 56 :11 44 4’n* 11 18 =1201 S 7 12 «57 8 57 10 5l 3 08 E 3 5 00 9 41 11 47 15 56 17 00 17 50 1»53 51 11 55 16 04 17 10 18 03 »«03 7 20 8 3» 10 19 12 26 16 33 17 33 18 31 20 54 8 05 8 59 1(157 13 38 17 - 19 38 21 19 7 16 9 18 9 55 12 05 14 5» 18 46 - 21 07 22 1

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 1