fl 36. Woensdag 8 September 3897. 54° 1 1 -A i f 'I JAARGAKG. h eene hier, de andere présent. over over 4 Walburge. In het Area straetje. 336 Emanuel Vanaelst, wtrckman. Achter’t Pavilioen op de Marckt 337 Vidua Wackenier. 338 De kinders Boudens, metsers kneghten 339 Joannes Vandencasserie, id. In’t Smisse straetjen. 340 Vidua Varroos’. 341 Vidua Vandennoene. In de Noordstraete (OostsydeJ. 342 Gaspar D’Hennekin, melckboer. EENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurne. 1793. i de taalkwestie in de kantons Bern, Frei- 282 Meester Vanbieckel, procureur. 283 Jacobus Taleyó', werkman. 284 Matheus Verbrugge, schipstimmerman. Swarto Nonne Sti’aete. tjescydl Vrouw Zaïie straete en oude Landbouw. De ontbladering der beetwortels- Wij lezen in Le Monde Agricole van Bi ussel Men ziel, ook nog tegenwoordig, vele landbouwers die zich op bun land on ledig houden met hei afsnijden der bla deren van de beetwortels, ten einde deze aan hunne koeien te geven. Dat is hei slechtste wal men doen kan; wam de bladeren zijn als T ware de ademhalingsorganen van den wortel en het is klaar dat ze wegnemen zeer slecht is voor den groei, de waaide en de op- bren; s der beetwortels. Te meer wanneer men de bladeren wegneemt, krijgen de beeten hunnen breeden kop, hard en vlhsig, met groote wonden die uitnemend wel liet rollen bevoordeeligen, wanneer de bee- len te bewaren worden gelegd. De beetwortels waarvan dc bladeren 343 Vidua Dewacnter maecker. 344 Francois Becrst, werkman. 34a Joes Baptiste Have, timmerman. 346 Philippus Delanghe, sakkedraeger. 347 Pieter Devos, melckboer. 348 Caerel Klincklaene, compagnon silver- simdt. 349 Ignacs Couvreur, schoenmaecker. In de Capuciene Straete (Oostsyde). 350 Sieur Ignaes Cauwe, rentier. 351 Hel doester der eerw. paters Gapu- cienen. 352 Emanuel Willems, bakker. 353 Het Oratorie en acnter ’t collegie der studenten. 334 Leonardos Busschere, wynckelier. 335 Louis Dupuis, id. 356 Joncker Charles Bernier, schepen en keurheer, 357 Dheer Francois Vermeesch Delanshove, burghmeester. 358 Dheer Francois Carton, stadlhouder van ’t noardt quartier, ende Joncker Charles Lefebure de Tei beken, schepen en keurheer. 359 Pieter Missu, bakker. 360 Vidua Selders, wynckelierege. 361 Joannes Torreile, laeckensnyder. 362 Vidua Odeyncaffé huis. Vervolgt. Weststraete Weslsyde). 283 Pieler Booninck, huyssier. 286 Phles Vanghistel, koster en musiknnt van Si. Walburge. 287 Dheer ende Mie Pieler Callewaert, knekhóuder. 288 Sieur Frans Nonckle, briefdrager. 289 Louis Panne, sakkedraeger. 290 Dheer Desmit, tafelhouder. 291 Joeff. vidua sieur Verwaeide. Spaens Quartier (Suydsyde 292 Thomas Driessen, werekman. 293 Carolus Marrannes, sakkedraeger. 294 Vidua Terly, 295 Joannes Boone> wever. 296 Vidua Muys. 297 Louis Dcmolder en 298 Pieler Parresys, op de tampaerden. Noord Straete (Oostsyde 299 Ivo Ampoorter, sakkedraeger. 300 Eu geen Oosters, kb ermaekers kneght. 301 Dheer Patrys De Cuypere de Wulfs- berge, oudt schepen en keurheer. 302 Joeft. Maria Lemeiie, jonge doghter. 303 Pieler Desmedt. brouwer inSt.Arnout 304 Vidua Felix Coppens. 305 Dheer Charles L ignez. 306 Dheer P'Moeyaerl, schepen en keur heer. 307 Hendrik Desmidt, beenhouwer en weerd in Ste Barbelshof, geseydt de Busse. 308 Jacobus Stamper, tabackier. Op de Vesten. beginnende achter het Noord Pavilion. 309 Bernardus Depuydl, hovenier. Achter St Bastiaens doelen (Molenstraete.) 310 Pieler Dupon, sakkedraeger. 311 Joannes Vandenberghe, huydevetters kneght. 312 Pieler Parresys, weickman. 313 Jacobus Ollieu, metsers kneght. 314 Joannes Deguytter, molenaeis kneght. 315 Pieler Dcjonghe, hovenier en boer. In ’t Handtboog straetje. (beyde de syde). 316 Jacobus Vermeulen, wever. 317 Joannes Decorlc, weickman. 3’8 Carolus Cloet, wever. 319 Joannes Janssen, bierwereker. 320 Mannus Swyngedauw, wever. 321 Francies Bo irgogne, boerewerekman. 322 Joannés PJancke, metser. 323 Lauwerens Dewulf, werekman. 324 Hendrik Hengels, employé. 325 Jacobus Coolaeri, sakkedraeger. 326 'Joannes Dupüis, timmermans kneght, 327 Pieler Billiet, werekman. 328 Vanderbeke, weerd in St. Sebas- tiaens hof, gesegdl Handt booge. 329 Joannes Baeleman, kleermaecker. 330 Vidua Oevoghel. 331 Vidua Vanoost. 332 Vidua Falentyn. 333 Francies Vanhove, wever. 334 Joannes Voghel, sakkedraeger. 335 Louis Cornells, orgelblaeser van Ste. dit heel natuurlijk vindt. Zoo werden wij, zegt schrijver,ir. het bondsge' echts- hot te Lausanne door eenen rechter in bel hanseb aan eenen zijner colleges voorgesteld, en alhoewel deze zeer wel fransch spreekt, antwoordde hij in bet duitsch. De taal van het volk is gewestspraak, die gewoonlijk voor den niet ingewijde heel moeilijk om vei slaan is. De drie bijzonderste talen van Zwit serland, het duitsch, het fransch en het italiaansch, zijn nationalén van den Bond Zoo luidt het 116 art. der zwitsersche grondwet. De wetsontwerpen, die de Bondsraad neerlcgt, worden met de boodschap of toelichting in het departement van den trouw mogelijk neder wat wij gezien eu minister, wien de zaak bijzonder aangaat in liet duitsch en het fransch voorbereid en komen zoo ir: der. Nationaalraad en den Baad der Staten. De wetsontwer pen wotden niet in hel italiaansche voor- ge teld; de vraag of dit niet doenlijk ware, ligt heden ter studie. De Nationaalraad en de Raad der Staten hebben elk eenen voorzitter, eenen ondervoorzitter, stemopnemers, e i eenen vertaler. Deze venaait van het duitsch in het fransch; de schrijver ver taalt van bet fransch in het duitsch. De Voorzitter opent de zitting en leidt de bespreking in zijne moedertaal Zoo spraken de voorzitters vat. den Na- tionaalraad en de Raad der Staten in de laatste Juruzitiing duitsch, de onder voorzitter van den Nationaalraad fransch. In de naamalroeping antwoordt de gehoord hebben; geen kampsebrift, enkel de trouwe weerspiegeling van den zwitserschcn toestand en van wal men er in Zwitserland over denkt. Na twee wóórden over de staatkun dige inrichting van den Zwitseischen Boud en van de kantons, komt de schrij- vi r lot De Gesprokene talen in Zwitser- lend. Daar worden bijzonderlijk vier talen gespioken duitsch, fransch, italiaansch en romanche. Meest al de Zwitsers, die studiën gedaan hebben, verslaan duitsch en fransch, en spreken ten minste eene dtr twee talen. Zoo komt het dat gewoonlijk in bij eenkomsten en zelfs in bijzondere ge- spiekken, elk zijne taal spreekt en men I*e «Irlc Wetstalen in 2Öw itscrinnd. Advokaat Em. Vliebergb, heeft zich veel moeiten en opofferingen getroost om aan onzen taalstrijd, ten gepasten ure, eenen onschatbaren dienst te be wijzen. Bij tie laatste bespreking der Vlaam- sche wet, werd het voorbeeld van Zwit serland weleens vooruiigezet, doch men kende zoo weinig over den waren toe stand van de taalkwestie daar ginder verre, dat men eeider vreesde dn punt aan te taken. We gingen dus zien, schrijft M. Vliebergb bij den aanvang van een uiterst belangrijk werk dal heden het licht ziet en schrijven hier nu zoo ge- Onze Volksvertegenwoordigers, onze senators, de Vlamingen in hel algemeen zullen met gretigheid hel wetk van M. E. Vliebeigh doorlezen en herlezen. Wij geven hierboven slechts enkele aanhalingen om de beiangi tjkheid van het werk te doen inzien. Er volgt dan een hoofdstuk Bondsgerecbtsbofeen ander hetgeen men in Zwitserland denkt over de drie wetstalen eindelijk woidt fl Juli lol 30 Sept, t en zoon, slotc" bil b ad] v.Tscliijnt den Woenscag. oiiDiiddelijk.ua de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cehlimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Recbteilijke eèrherstdlingen 1 fr. Èen Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. hel 100. De Annonrefi voor Belgie (ter uitzonderjng der Vlaanderen} en ’thuitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijféfn bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkantooren. Nu komt het verslag der voorgaande 1 burg, Wallis en Graubünden besproken; zitting, do schrijver leest hel in hel fransch. De dagorde wordt door den Voorzit ter in zijne taal gelezen en dan ver taald. Elke volksvertegenwoordiger spreekt zijne laai, duitsch of fransch. Voor alle zaken van eenig belang noemen de af delingen twee verslaggevers, een duit- schen en eenen transchen. Gewoonlijk worden enkel de voorstel len in het fransch of het dunsel) veitaald, maar zelfs de vertaling der redevoerin gen zou men kunnen eischen, want het 29’art. van het leglement des Nationaal- raad» zegt Eiken keer dat een lid het uitdrukkelijk vraagt moet de inhoud eener iedevoering vertaald worden. Maar waar blijh i e1 italiaansch zal de lezer wellicht vragen De grondwet ei kent het als wetstaal. De itaitaatische tekst is niets anders dan eene vei taling en dit is iets dat voo: ons gansch oobegiijpelijk is. 5 oo S23 6 45 E Veurne Stat’e 6 41 9 23 11 46 Yper Statie Tper Statie 1' Loo Alveringhem 5 51 8 33 1056 6 03 8 50 11 18 12 34 15 01 17 51 20 26 C Oostende Statie Nicupoit stud OpMlduynkei ke Coxyle Veui no Markt Veurne Stu tie VEURNE-OOSTENDE 9 48 1’ 10 14 08 15 20 18 03 19 5° 9 54 12 16 14 14 15 26 18 09 19 56 UUij^j IIIUUO uu Ml dllUUUUGlJ AJUOpi VCkUtJ y en di alles in eene prachtige heldere taal, alleen eigen aan iemand die met grondige kennis van zaken spreeki. (1). Dit werk de Drie Wetstalen in Zwitserland beslaat 3a bladzijden druk, groot formaat en is verkrijgbaar te Brussel in de Belgische Boekhan- delmaatschappij. -- iwHtTCGF^ii - M. Canepecl. kapellaan der hulpkerk te Wilden burg, onder Wynghcne, is pastoor ter zelfde plaats benoemd. M. Plaetevoet. pastoor te Ploegsteert, is Zon dag aldaar overleden. Veurn.f Statie Vcuriie Markt Ccxyde Oostduynkc rke Nieuport stad Oustende t 'j*/ j i 1 'i i 5 18 7 28 «32 8 42 6 48 7 18 7 45 7 54 11 44 14 11 1701 19 36 1428 1718 1953 5 10 6 58 5 16 7 04 6 28 7 16 10 06 12 28 14 26 15 38 18 21 20 08 5 36 7 24 10 14 .12 36 14 31 15 46 18 29 20 16 5 55 8 40 '1 08 12 56 - 16 04 18 50 20 47 G 54 9 3! 12 05 14 00 - 17 02 19 50 21 40 Gent l.ihtcrveWe ('o rttmaick DixntuMc Vent ite Adinkcrk^ Duinkerk*? Admkerke Yrurne Dlxmude Cui temarck 5 34 7 50 .8 50 Gent - r-’— f7’ gy 7- r"rv - - - .-r - -f Vertrekuren vtui den IJzercnWeg «fr van den ZitBurtspoorweg. E 3 Ex 5 1920 20 40 21 15 «J 21 1023 14 10 17 39 18 31 20 09 21 10 21 37 f 9 59 1057 145G 18 15 1905 :vlt 2208 8 47 10 52 5 55 Ex[>5 I C 42 7 5« I 4 43 6 52 8 06 I 5 06 720 8 32 1019 12’6 16 33 17 33 18 31 Ï054 104c lï53 1711-r -• 1-iel.terveide 5 49 8 05 '8 59 l057 13 33 17 22 j- 19 38 21 19 0 OOSTENDE VEURN2 5 06 7 4Ï 9 50 11 18 15 26 17 41 20 16 5 57 8 40 10 52 13 19 16 27 18 46 21 09 <14 9 00 11 09 13 36 14 40 16 44 19 03 21 25 6 22 9 0' 11 17 13 44 14 48 16 52 19 11 21 33 6 34 9 20 11 29 1..56 15 17 04 19 23 21 44 6 40 9 26 11 35 14 02 15 06 17 10 19 20 21 50 Veurne Statie Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Heiberg 5 11 Alveringheni 5 18 Loo 5 35 Hoogsthde-Linde 5 49 8 31 10 54 11 28 VEURNE-YPER. 4 45 ^7 27 v uu iu ^4 - 7 32 7 53 10 16 10 50 =13 31 16 21 1856 E-d -r946 =1030 13 01 1551 18 2”> fe Hoogstads Linde 5 37 8 15 1042 511 26 13 53 1643 19 18 - o Loo 5 51 8 33 1056 ^11 44 1411 1701 1936 'g- Alveringlvm 6 03 8 50 11 18 |12 01 14 28 1718 19 53 Nieuwe Herberg 6 15 8 57 11 20 412 08 14 35 17 25 2000 gZ. VeunieVpoislad 6 36 9 18 11 11 s12 29 15 56 17 46 2021 aï ---““^“7V-1 YPER-VEURNE 9 50 1024 .13 05 1555 18 30 9 55 10 29 11310 16 00 18 35-5 (MO J V 1 M 1 v od 1 o o 1 1 M L XVOO 8 00 10 23 1057 ^13 33 16 28 1903-g 8 17 10 40 11 14 J1355 1645 1920 g -‘1409 1659 1934 g 9 27 11 50 12 24 '1505 17 55 20 30 5 4 41 7 23 17 50 19 53 18 03 20 03 10 46 12 55 17 11 -r 19 01 10 O V<Z V -- - 7 16 9 18 9 55 12 05 14 58 18 46 - 21 07 22 1 :5. F. 3 8 44 11 37 15 52 1G57 17 13 9’51 13 25 17 02 17 53 19 29-1 8 56 10 02 13 43 17 14 18 05 19 40 9 48 1048 14 38 18 03 1856‘20B5 21 34 21 56 n en A A KT 4 L kC j 4 rj Jg Q.rj 4 4/iU 409 *7 12 »57 11 08 8 37'10 54 34)8 E J 5 00 Ex 941 11 47 1556 17 0 9 51 11 55 16 04 17 1

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 1