II i IV 38. 1300ste Verjaring *5 öil b adj verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Ann meest 20 eentisnen per regel. De groote letters 2021 r Adin kerke ende Bewesterpoor’, wan* volgens plaatsruimte. Rechlei lijke eerherstellingen 1 fr- Een Nr lo cent. Afzonderlijke nummers voor artik i*. rnz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenastraal, 46, te Brussel. EENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurno. 1793. 54e JAARGANG. i Woensdag 22 September Ter eerste ure ontvinger, de Bortoe- nen gelijk alle roomsche bezittingen het licht van hel waar geloof. Maar in de 4* eeuw kwamen de heidensche volkeren, de Saksen en de Anglen, bet De Hollanders maeken de Veuruaers verveerd met hunne gedeurige allcrlen. Sedert het begin der hostiliteiten waeren- der bynae daegelickx schermutselingen ge weest tusschen de gecom bin mierde troupen tot Adinketke ende de F-aiische to Ghyvelde die inderdued wel weynigh beduydende waeren, maer niet en lieten van de naburige Oostenrycksche grensen te verschrikken, en sommige een deel van hunne beste (ff c ten te doen inwaerls vlughtcn; de vrees en de benouwtheyd was te meerder door de allertrn die de Hollanders gaeven; war.t allen oogenbl ck deden sy alle hunne baga- gicn buylen de oosipoorte vertrekken, son- der dal dit het m riste gevolg hadde. Dese allerlei! gebeurden seer dlckwils, ja selfs een keer of twee ter weke, souder dat sy daerom ieder keer uyt de stadt trokken. Men sagh het allyd aen de peeruen die aen de waegens gespannen wi> rden in eenen oogenblick was alle de bagagie, vrouwen en kinderen daer op. Op het leste wierd men daer aen soo gewend, dat het geen of luttel indruk dpde op de inwconders. De eerste allerte de welke voorviel on trent den 10" van dese nw-inH, was de schrikkeltkste van al; want die g beurde lusschen 9 en 10 men 's avond-, souder dal men hel rtins'e ervan wist Al op een oogenbbck, souder dat iemand de reden daer af wist, hoorde urm alle de trommels slaen op de tnatckt, maer too t als of hel eenen wind: soude geweest ir b- k toe dat zij zouden lot bij hem komen. Het verhoor bad plaats daar waar heden het dorp Minster (klooster) slaat. Honing EtOelbeil en koningin Bertha waren gezeten aan den voet van eenen grooteneik. Een steenen kruis toont de de plaats waar eet tijds deze historische boom groeide. De üeideusche dienaars van don af god Wodan omringden de vorsten. Eensklaps komt in de veile een stoel op, wiens indrukwekkende majesteit alle aanwezigen aangreep. Veertig monniken, met lange zwarte kleederen, naderen en volgen hunnen overste, Augustinus, die een groot kruisbeeld voor zich draagt. Zij zingen een smeekeud, maar wel luidend gezang dal de H. Kerk doel zingen op de Kiuisdageu en op Sint- Marcusdag. Hel is de dag dat de 11. Kerk Sl. Marculeed vieit en de zende lingen smeeken de berm heiligheid des lleeren bet land en het volk te sparen. Augustinus bij middel van taalman nen, legt den koning' voor oogen waar om hij gekomen is, spreekt van de lee ring van den Lemelschen geneesheer ben; in het eerste was men onwetende dat het de generaele was; maer soo haest men hel garnisoen met alle haeste op de marekt j hem trof. Hij vroeg van waar zij waren, er wierd geantwooid Sunl Augli. Non sunt Angli, sed Angeli, sptak de Paus. Zij zijn geen Ar.glen, maar Engelen. Dit woordenspel deed in den geest en in het heit van den heiligen Vader het gedacht en den wil ontstaan van dit schoon volk lol den waren gods dienst te bekeeren. Het uilvoeren van dit edel besluit vertrouwde hij aan de monmkken, die de H. Benedictuus onlangs bad verza meld, en die in Gods schikkingen ge roepen waren om de groote helpers in de H. Kerk te worden. Op de aanvraag van den Paus, vet trok abt Augustinus met 40 monikken naar bet land der Gallen, en. in de lente van 597, land den zij aan op de kusten van Kent, te Ebb's-Fleet, bij de huidige stad Rams gate. Ethelbert, alsdan koning van Kent, was gehuwd met Bertha, dochter van eenen koning der Franken. Zij was cbiistenen bad voor hofkapelaan eenen sy hoorden eens den ganlschen dag eenighe usiekschooten en gedeurig de klokke van Ghyvelde luyden. Men wist niet wat daer van maeken,- hel grootste deel meende dat de Fransche met alle maght opquaeruen en men bleef in eene geweldige ongerustig- heyd, tol dat ten lesten vernomen wierd dat het was hel kerstendom van het kindt van dtn intrus, soo men noemde ofte con- stitutionnelen paster van Gnyv lde, den welken korten lijd te voren getrouwd was met syne dienstnieydt. Desen was ook binnen Veurne op den 3f Meye, maer noghtans men heeft niet ge hoord dat hy ievers iet genomen heeft; hy ginek onder andere in de abdye, self op den kaemer alwaer don dispensier doodelyk sick lagh. Men vertelde dat hij gedeurigh met ete hand al spotten cruyssen maecktede over den sieken. Den selven wierd ook gesien te Duyn- kerke wanneer een sch pen van Veurne in die stadt was om het gepluudert goedt soo ved hel tnogelick was terug te hebb m. Dezen inlrus quam aldaer vroegen eenen steen tot het celebr ei en van de misse, mier daer wierd hem gealwootd dat hij d.i misse, 'sonde lesen op eenen aulaer van gazons ofte garsgoesen, en wierd alsoo uyt de municipalileyt g- sonden. Hij was alsdan gekleed met eene mu'se, kort habit, veste, langen broek tol op de schoen, genaemd pantalon, on twee p;stöo- len op elke syd) in een ccinure. fVefvolgl. Eersten inval der Franschen in Veurne, op den 13 Meye 1793, synde den vrydagh naer 11. Sacramentdagh. Veurne heeft alle eeuwe hare c’ssf-lrie verwoest geplunderd en ten deele verbrand gezien, maer de stadt is langen lydt van die rampen vty geweest. Naer veel ondersoek bevinde ik dat sy biet gepilkerd en is geweest sedert Meye 1383, soo datler verloopen syn vier honderd en tien jaren. Als sy nu wederom dien bit- teien geesel gesmaekl heeft in die tusschen- ruymie, is sy wel dikwyls veranderd van ■m esters degh altyd bij capitulatie, onder ■eilyke voorwoorden overgegaen; maer alles heet! syne paelen. Godt almagbtig is alleen °r.«yn<jig. Vturne moest het ook goed doen '•oor de emignën, de gestaedige sorgen van de vaders van 'l vaderland, het veneraebel ■oagistraet altyd gelyck van ouds melden ■xdveu geest besield en hebben hel niet kun- Den voorkomen men weet de devooren die sy g°daen hebben bij den colonel Mylius cm een sterk garnisoen Oostenryckers te ■Logen hebben tot hnnne veyligheid. van Engelands bekeering. Den 14 September lestledcn, op de plaats zelve waar koning Eibelbeti den 396 kwam Paus Gregorius IU. iater Ou opene lucht, eene plechtige hoogmis I Heilige Giegonus de Groote gewotdeo, gezongen ter herdenking van Engelands op zekeren dag over de slavenmarkt bekeering tot het christendom. I gegaan te Rome. Daar bemerkte bij Twee kardinalen, de Eerw. lleeren j eeiiige jonge slaven wier schoonheid Perraud en Vaughan, hebben de plech tigheid mei hunne tegenwoordigheid Vereerd. Het sermoen werd door een Benedic fijn, den Btsschop Hardley, van Bir- nnigh;iai, gepredikt, en na de mis Weid een koor, helzellde smeekgezang, dat de eerste zendelingen aanhieven bij hun naderen lot Ethelbert, op dezelfde wijs als over 1300 jaar, voor de vol ledige bekeering van Engeland lot God aangeheven. Ter gelegenheid dezer merkweerdtge feestelijkheid, die in het protestantse!) Engeland door de katholieken gevierd Werd, moet het ongetwijfeld den leer plichtigen lezer aanslaan een blad der engehchc kerkelijke geschiedenis bij de hand te hebben. sagh komen onder de waepens, rees den schrick onder de gemeente, elck roepende de Fransehe syn voor ds stadt; loopt, vlught enz. Maer dien wierd nogh al meer ver meerderd, als men korts daer naer hoorde den coup d’ alarme. Dat was een van de kanons staende op de marekt die gelost wierd. Alsdan meende een ieder voor seker dal den vyandl aen de pnoiten was. DVene vrouwe viel flauw en de andere buylen kennis, en selfs daer syn er door tgevolgh van der. angst geslorvin, Maer als men sagh korts daer naer, wan neer alles wel ondersogt was, dal de tyrolsche jaegers met al dit gedruys waeren lachen de, en dal het een valsch gerucht was ge weest, quarn de ruste onder de borgers we der; maer de overheydt bemerkende wat eenen schrick al dat Hollandse!) beslagh van trommelen en schieten veroo-'saeckte, kreeg het garnisoen order van dit alles nghter te loeten, en alhoewel hier naer nogh seer dickwils aHerten gebeurden, en waeren ze soo schrikkelijk nog'i benouwelijk meer. ’t Kerstendom van 'kindt van den inlrus van Ghyvelde. Daer was ook eene groote bangigheid ge weest in het verloop van dese maend’. van dapper Meye onder de inwoonders van de prpchien van Adinkerke ende Bewesterpoort, wan' Bisschop van haar land, Lindhard. j die ten ptijze van zijn bloed, demensch- Zoodra hij aan wal gekomen was, heid genezen en voor de geloovigen de zond de abt Augustinus eenen bode tot i poorten des Hemels geopend heeft. den koning om konde te doen van zijne i E 1.ELI-L aankomst cn van deze zijner gezellen, i tendheid en welwillendheid. Eerst wilde Ethelbert van die nieuw j gekomenen niet weten en verbood bun den ingang van het land; doch op hel j te onderzoeken en na te gaan, en ver- aaudringen van Beitha, zijne vrouw, j zekerde de zendelingen dat zij wel ge- die hij rechzinniglijk beminde, liet bij komen waren in zijn land. Hij gaf bun ook de toelating van te prediken, te dooper. en hunne goddelijke diensten uit te oefenen. Op kontnk'ijk verzoek, vertrokken de zendelingen naar Kentelburg, die toen eer.e verzameling was van geringe hut ten, en in het midden bet koninklijk, paleis, da: in pracht en schoonheid de andere woonplaatsen weinig overtrof,. Doch, daar stond eene oude katho lieke kerk, nog van den romeinseben tijd, en aan Si. Maarten toegewijd. De koning gaf ze als geschenk aan Augus tinus. Dit heiligdom bestaat heden nog; de muren zijn herbouwd geweest, maar de oude romeinsche steenen zijn nog te zien in het sanctuarium. Met reden dus mag men zeggen dat in deze ketk over 1300 jarett de Benedictijnen hunne keike ijke getijden zongen. De dienaars van afgod Wodan zagen die komst en du onthaal der roomsche zendelingen met een slecht oog Zij ge voelden dat zij gingen veld verliezen. Ook spaarden zij geene moeite om de monniken in hunne werking te beletten land bestormen. Zij staken de kerken in brand en vermoordden bijna al de christenen. Deeerediensl van den afgod Wodan nam de plaats van den katholie ken godsdienst en was welhaast bet land meester. Jaren vervlogen. Op het einde van Ethelbert luisterde met veel oplet- .Hij ant woordde met voorzichtigheid en weer- houdendheid, belovende deze leering aaudringen van Beitha. zijne vrouw, i zekerde de zendelingen dat zij wel ge- I Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmatkt, 7. te Veurne, en in de Postkanlooren. Vertrekuren van. den IJzerenwe- van «Sen ÜSsiurtspoorweg. fi tot Sept» 6MJ55' I f 'z r 1 aecKjmiwa npaum—iiw-uwwam E 3 5 06 7 42 15 56 17 4G 5 18 6 38 6 48 7 18 7 45 7 54 7 18 8 41 Gent Lihtervelde Corteniaick Dixtnude Vein nc Adinkerke Duinkerke Duinkerk* Adinkerke Veurne Dixtnude Oostende Statie N ten port stad Oostduyiikerke Coxyde Vein tie Mat kt Veurne Statie ■■■■g.gJJfeJ-X11! .■■■'J'!!'....'. mu INLETDINCE 9 46 s Veurne Statie Veutue Markt Coxy.te O >st lu.nkerke N leuport Ousteade statie 6 54 9 32 12 05 14 00 - 17 02 19 50 21 40 OOSTENDE 9 48 12 10 14 08 15 »0 18 03 19 50 9 54 12 16 14 14 15 26 18 09 19 56 ZZ ZZ ZZ '.Z - 33 2 36 14 34 15 46 18 29 20 16 VEURNE 510 6 58 516 7 04 6 28 7 16 10 OG 12 28 14 26 15 38 18 21 20 08 5 36 7 24 10 14 5 55 8 4 0 11 18 12 56 - 16 04 18 50 20 47 Ex 5 1920 20 40 21 15 I OOïTENDE-VEURNE 9 50 12 18 - 15 26 17 41 20 16 5 57 8 40 10 52 13 19 16 27 18 46 21 09 ol4 9 00 11 09 13 36 14 40 16 44 19 03 21 25 6 22 9 0' 11 17 13 44 14 48 16 52 19 11 21 33 6 34 9 20 11 29 1-136 15 17 04 19 23 21 44 6 40 9 26 11 35 14 02 15 06 17 10 19 20 21 50 22 08 11 08 5 00 Ex 9 41 11 47 15 5G 17 00 17 50 19 53 951 5 06 7 20 8 32 10 19 12 26 16 33 17 33 18 31 20 54 Cortemarcke 5 34 7 50 8 50 10 46 12 55 17 11 Liehtervelde 5 49 8 05 8 59 1() 57 13 33 17 22 Gent 7 16 9 18 9 55 12 05 1458 18 46 - VEURNE Veurne Stat e Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Herbert 5 11 Aiveiinghem 5 18 l.oo 5 35 Hoogsfade-Linde 5 49 Yper Statie 6 45 Yper Statie 4 41 7 23 Hoogslade Linde 5 37 815 10 42 111 26 13 53 16 43 1918 Loo 5 51 8 33 1056 “11 44 1411 17 01 19 36 Alveringh m 9 21 9 59 10 57 14 56 18 15 19 05 8 47 10 52 5 55 Exp3 6 42 7 56 4 43 6 52 8 06 YPER 4 45 e-7 27 7 32 7 53 10 16 1050 8 0 i u v 8 17 10 40 11 14 S1355 5114 09 16 59 19 34 927 11 50 12 24 '15 05 1755 2030^^ 10 3 13 01 15 51 18 26 o 5 51 833 1056 °11 44 1411 6 03 8 50 11 18 112 01 14 28 1718 19 53 “S Nieuwe Herberg, 6 15 8 57 11 20 £12 08 14 35 17 25 2000 Veunu-Vooislad 6 36 9 18 11 11 “12 29 VrurieSa - 6 41 9 23 11 46 12 34 15 01 17 51 20 26 C' 8 31 10 54 11 28 - YPER- VEURNE 950 1024 .1305 1555 1830 2 9 55 10 29 51310 16 00 18 35 J 10 16 1050 J1331 1G21185GE- 10 23 10 57 113 33 16 28 19 03 -gÊ - - - 16 45 19 20 *o ES F. 3 8 44 11 37 15 52 16 57 17 43 9 51 13 25 17 02 17 53 19 29 8 56 10 02 13 43 17 14 18 05 19 40 1023 14 10 17 39 18 31 20 09 21 10 21 37 9 48 10 48 14 38 18'5 18 56 20 35 21 34 21 56 409 7 12 857 8 57 10 54 3 08 H 55 16 04 17 10 18 03 20 03 - 19 01 21 1o 19 38 21 19 21 07 22 10

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 1