Woensdag 29 September 1897. N° 39. 54e Vulsel) Geld. JAARGANG. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkantooren. en LENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurne. 1793. die Engheland daegelickx naer Oostende lond om den oorlogh te doen met de geco- aliseerde, te gaen branden; waerom sy in den naght van 30 lol 31 gekomen'syn uyl hun camp van Gassel, hunnen w>-gh ne mende voorby Hondschoote. langs het Swaentje, de Moercende Bulscamp al plun deren, vertoonende hun denselveq. 31" snnghtens vroeg voor Vcurne, wiens garni soen beslont in een deel der regimenten van Nassau-Ussingen én Wald-ck, niet een deel van Byland, waelsche dragonder*, al in dienst van de Republyke van Hollandt. als ook in eenighe keyserbcke troüpen van het korps Tyrolsche jaegers, eode eenige housaeren van Blanckensteyn, d e al te sae- men konden uytmaecken 12 k 13ü0 mannen met 4 kanons van 6 pondt calibre. Den commandant van die besctlinge was den colonel van Waldeck geno ml van Draekstat, maer desen stelde hem aert het hoofdl derbagagiewaegens en vertrok bynae nogh eer dat de vyanden aen de poorten waeren. Den commandant van de Fransche was Stettenhoff. duylsch van natie. Alreede van ten 5 ure smorgens waeren de Fransche aen het gevcgh'; men hoorde gedeurig het kanon hel welck gelost wierd tot Adinkerke. Men daght in het begin dal het' maer’alTiiren van’ voorposten‘souden geweest hebben; tnaer als er gesien wied Dit b ad verschijnt den Woenscag. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 ce.ntiiuen per regel. De groole letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 1Ö0. De Annoncen voor Belgie (ter uitsondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. frank met ons goud koopl, wordt hier aan 40 frank verkocht. En dat, omdat het zilver slechts de helft heelt der waarde van ons zilveren geld. Een vijf frank is eigenlijk in zilver niet meer waard dan twee frank en half. Daar ligt de ondergang van den land bouw in besloten, de ondergang van heel het land. En men wil het niet zien. Men schreeuwt tegen kapitalisten joden. Men klaagt over het valsch geld. Maar wie zegt ons dat onze geldmarkt tegenwoordig niet krioelt van miljoenen en miljoenen valsche vijffrankstukken in echt zilver, onmogelijk ie onderschei den van het Staatsgeld, zelfs door het Bestuur der Munt? Aan drie fiank. de onkosten er bij, een echtC) zilverstuk van vijf frank kun nen vervaardigen, en dai, ten koste van hel ellendig ras der kristenen, dat moet voorzeker voor een Talmud-Jood een zalige droom zijn, de droom van een zilveren manna-regen! Wat poeier in de oogen, wat verval- sching van argumenten, wal geschreeuw van goedkoop brood, is genoeg, om ten nadeele van heel een volk, van gansch een gewest, enkele kolossale fortuinen mogelijk te maken. ieid of onwilligheid beschuldigt, be vindt men naderhand, in meest alle ge vallen, dat de schuldenaar in hel geheel niet anders bandelen kon, indien hij in geene onmiddellijke moeilijkheden ver vallen wilde, of aan vrouw en kinderen het volstrekt noodige wilde onttrekken. Toch is er een soort van schulden die men nooit geerne betaalt en waartegen zelfs dezen opzien die welstellend zijn en wier beslaan er geenszins door in gevaar gebracht wordt. Deze schulden die, alhoewel slipt en regelmatig, altijd met tegenzin betaald worden, zijn de belastingen in het al gemeen en de belasting op vensters en deuren, huisbemeubeling, de zoo ge zegde personeele belasting, inliet bijzonder. De minister van geldwezen, M. de Smet de Naeyer, heeft voor de laatste wetgevende kiezïngen de stellige belofte afgelegd, de belastingen op vensters en deuren té zullen afschaöen en sinds dien heeft bij ter Kkttier deze belofte reeds meermaals'vernieuwd. Wannéér 'wij zien hoe al de beloften dóór de'regeér'ing gedaan beurtelings vervuld worden, dan twijfelen wij er geen oogenblik aan dat deze zware en hatelijke Usteri voor de laatste of ten minste de voorlaatste maal op onze waarschuwingsbiljetten voorkomen. ,’t Is waar, «ooit bezat de katholieke partij- in Belgie eene meerderheid ia Kamer en Senaat zooals nu; maar het is even onbetwistbaar en zeker indiea M. de minister van geldwezen de be lastingen op vensters en deuren afschaft aldus een grooien afslag op het'per- aen do gesegde stadt, en de andere vielen in •alle huysen ende hofsteden van dacrom- |renl, plunderende al wat sy vonden-, ir. 1 stuk,kM, jdaende al wat sy niet en kon den medenemen, daer naer hun ook bege- ypn.de naer Veuine. Tep selven i.yde dat Hese 5000 Fransche uit he| tamp van Ghyvelde den dyck'langst waeren komende, Irok eene andere cólomme si ïrfen gisUde van Roosendaeie het stran- geén de duyrien langst tot bij de Panne; maer op het segg-n van den weerdt.vau dat gehuchte dal de brugge op de Panne- poorte was opgenomen (nogthans valp.che- jyk) quaemen sy langst alle kanten door de duyrien tot op de plaetse van Adinqke.rke, doende hunne 8 of 10 kanons die sy met hun hadden over hei sand haelen, dier aes leggende tot 10 peelden aen ieder. Aldaer alles ve.woestende wat sy vonden; eénige van hun sloegen de kerkdeu-e in, alwaer sy meest alle de ornamenten hebben geno men. Sy forceerden het tabernaek»-l,'daer uyl nemende het vatje met de H.DJre. en in de sacristie een of twee klieken,, nog- tans en weel men niet dal hei fieyl’ig der Heyligen van hun soude onteerd gewre»t syn. Vervolgt. Vertrekuren van den IJzcrcnwcg A van den Buurtspoorweg. 1 October tol B Januari ES E 3 Ex 5 In ronkende woorden verheft men de vrijheid en men dient ze op in de ban den van verplichting en dwang. Men spreekt tol de werklieden als hunne vrienden en verdedigers, en men stelt ze bloot aan armoede en gevang. Men verklaart alles voor ben te doen, en men gebruikt ze enkel als een voetstuk om er langs naar boven te klimmen met den onverzaadbaren drilt in het barl naar heet schzucht en naar goud. Woorden, ronkende woorden hebben de plaats genomen van redeneeringen, en zij gaan voor argumenten door. Beloven is nu geven geworden en be driegen de waarheid voor oogen hou den. Vrijhandel wil men ru doen doorgaan als bescherming, en rechtvaardige na tionale bescherming betitelt men met den nanm van naiiónalen ondergang. De landbouw kwijnt. Ilij kan hel tegen den vreemden niet uithouden. De vreemde betaalt geene rechten om zijne granen hier te ver- koopen, de Belg betaalt er veel. Hier is de bescherming noodig, zoo noodig als rechtvaardig. De socialist schreeuwt gij gaat hel brood belasten ten voordeele der kapitalisten Het is nochtans de groole kapitalist, de jood, die voordeel in dien vrijhandel heeft. Hij koopt met ons goud in den vreem de het graan. Daar staat het goud eens zoo hoog in waarde dan het zilver. Daar is 20 frank 40 in zilver waard. Hier is de waarde dezelfde. Wat men dus daar ginder aan 20 't Is al wat men boort tegenwoordig van valsche munt. Men kan geen geld meer tellen in de handen van een vriend, of hij zegt u oppassen jongen, gij moet bel geld goed nakijken, er zijn toch zooveel val- sebe stukken van 5, van 2 en van 1 fr. in omloop. Het land is er van verge ven. Is het te verwonderen? Wij leven in den tijd der vervalsching: De eetwaren zijn dikwijls, bijzonder in zekere middelpunten der steden, zoo ongehoord goedkoop; maar wat eet men Paards- voor rundsvleesch, katten voor konijnen, krijt voor meel. Men msg tevreden zijn wanneer mee geen vergift krijgt, opgediend in de plaats van gezond voedsel. De azijn wordt niet meer met graan gemaakt, hij wordt uit het hout getrok ken; zelfs eene nieuwe suiker wordt van steenkool gemaakt, en onder eenen schoonen naam in den handel gewor pen, om het bier, alle suiker- en pastei- goed ie bederven. Het zijn niet de voedende stoffen voor hel lichaam die men vervalschl heeft, maar de voedstoffen voor den geesi; de opwekkende gevoelens ier veredeling van hel hart ook zijn vervalschl. De intrest heelt de plaats ingenomen der vriendschap en toch zooveel harten bedorven, de eerzucht geeft zich uit als opoffering voor het volk, en het zeden bederf als veredeling der geesten door de kunst. De personeele bélasüngten. In het algemeen betalen de<menschen nogal geerne hunne schulden en wan neer men soms al iemand van nalatig dat onse troupeh, alhoewel in goed order in sladt quaemen. alsdan was bet allarm algemeen onder-de borgerie. vele vlughe den, medenemende wat sy konden-draegen, selfs syn er gepasseerd door de kogels, raaer God lof, geen eeneu er.'is gedoodt ofte, ge- quetst geweest. Maer’eer wy voortgaen mere, 1 ten wy siert wattér te Adinckerke en Buls- camp gebéiiï'd is als'vöor^ri’gégaèn synde. 'Allidirén vah Ailinckerkè. De Fransche quae'nim dien ongeltikkigen dagh, ten 5 tïren snuchtens, met laO man aa'nlasten.- dé voorposten adn> het gescheed op Adinkerke:, waer dalter maer 80 mannen en waren onder Tyrolsche. jaegers, dtiytsche housaeren,en hpllandsche'iroupen, die hun soo wel yci weerden, dat.dc.v.yandl.tot twee stonden toe|Pbe$le' wyckep. ijaer' welhaesi vertoonden sy liun teq getallè.vaij vijf duy-, sent van agter de hilleri met éenigè stukken gekomen syide deden sy gelyk de andere, kanon, doéndo‘de gecombineerde’ Tepli 1 eéren tot aan de brugge Van Adinckerke, alwaer deze 80 manhen son'der kanon de Fransche nogh eene halve ure hebben ongehouden, waernae sy hun retireerden d eene langst den dyk, d'andere langst den burghwegh naer de sladt van Veurpe, ge vende nogh hunne ïaelste laege aen den molen staende aen de bostsyde van het pastoreeel huys. Soirmige van dé vijanden trokken alsdan den' burghwegh langst lot Men kan sigh wel inbeelden hoe veel vrughl sulcken geestelicken heeft gedaen op syne prochie. Toen den Rooraschen gods dienst in Frankryk moest ophouden, is hy van syne parochiaenen wegh gejaegd om syne méconduileen is dan met syne vrouwe en kinderen naer Bergen Sinle Winnocx gacn woonen, levende van syn pentioen van 1200 livres ende sigh voorder geneyrende met copiceren. Desen conslitutionnelen pas ter van Ghyvelde was eenen recollet-apos- taat, en stond te Hondschooie als by intrus wierd, syn naem van religie was paeter Concorde. De Franschen comen naer Veurne. Eyndelynghe komen wy tol den dagh van traenen. Daegs te vooren was alles stille, men boorde van geen slierten, men wiste van geen swaerigheydt. men g'nck de pro cessie; maer naer eene groole kalmte is menigmael een tchroomelick onwejer ge- volgt. De Fransche ten proftyte nemendé da*, ons lahdt onvoofsien was van troupen, kreegen lusl om de onmaetige irtagasynen 946 i 42 8 56 9 tt 9 48 5 08 8 38 5 14 7 04 15 20 <8 12 15 32 18 Z4 5 18 *1 6 48 7 18 7 45 7 54 Oostende Statie Nicuport stad C Coxyde Veurne Markt Veurne Statie ■CTMiWUfll Gent L'ehl.r»o’<le 6 32 Certemarck Dixmude Vcurne Adinkerke Duinkerk. Duinkerke Adinkerke Veurne Dixmude Cortem.rcke VEURNE - OOSTENDE 9 50 12 36 -15 14 18 06 9 56 12 42 5 26 7 16 10 08 12 54 - 5 34 7 24 10 16 13 02- 15 40 18 32 6 - 7 43 10 34 13 20 DE VEURNAAR 6 42 4 43 6 52 5 06 7 20 5 34 7 5» Liehtervelde 5 49 8 05 Gent 7 18 0 18 7 28 - 11 37 <5 52 18 57- 1325 17 02 17 53 - 1343 17 14 18 05 - 14 10 17 39 18 31 1438 1805 1856 -- 21 58 9 59 - 14 56 18 15 19 05 8 47 10 52 - 409 7 12 5 55 Exp5 8 57 10 54 - - - C - 9 51 11 55 16 04 1019 12 26 1633 10 46 12 55 17 11 Ifl 57 13 33 17 22 - 19 31 12 05 14 58 18 46 21 07 Veurne Statie Vcurne Markt Coxyde Oostduinkerke Nicuport 6 - 7 43 10 34 13 10-<6 00 18 51 Oostende xtatio 7 - 8 42 11 32 14 20 - 17 00 10 52 VEÜRNE- YPER. Veurne Statie 4 45 $>7 27 Veurne Voorstad 4 50 7 32 Nieuwe Herberg 5 11 7 53 10 16 10 50 Aiveringhem 5 18 8 00 f LoO - YPER-VEURNE 950 1024 ,1305 1555 1830^ 9 55 10 29 ^1310 16 00 18 35 S 15 1550 "1331 1621 1856 10 23 10 57 it3 33 1628 1903-g-ï lain mt o S ■■'■■y' i u i’ OOSTEN DE-VEUR NE 5 05 7 42 10 48 1218 - 14 58 19 08 5 57 8 43 11 47 13 20 16 20 09 Ooilduynkerke 6 14 9 00 12 04 13 37 - 16 17 20 26 6 22 9 08 12 12 13 45 - 16 25 20 34 634 9 20 12 24 1357 16 37 20 46 6 40 9 26 12-30 1403 16 43 20 52 518 5 35 8 17 10 40 11 14 513 55 16 45 19 20 a g HüOgsUde-Lind. 5 49 8 31 10 54 11 28 *14 09 1659 1934 V 645 9 27 1150 12 24 '15 05 17 55 20 30 ^5 441 723 946 =1030 13 01 1551 1825 5 e - n 0 5 51 8 33 10 56 ^1144 1411 17 01 19 36 To 603 8 50 11 18 |1201 14 28 1718 1953 --1 14 35 17 25 2000 SS- VeufneVooislad 6 36 9 18 1U1;1229 15 56 1746 2021 19 20 20 40 21 15 21 37 22 08 8 57 11 08 3 08 E 3 500 Ex 9 41 1147 15 56 - 17 50 - - 18 03 - -18 31- -19 01- Yper Statie Yper Statie LotT 5 51 8 33' 10 56 ïn Alveringhem 6 03 8 50 11 18 |12 01 Nieuwe Herberg 6 15 8 57 1120 È12 08 VeurneVooislad 6 SR Q4R H 14 - Veurne S'atie 6 41 9 23 1146 9 27 1150 12 24 '15 05 17 55 20 30 3 1030 13 01 1551 1825 1130 13 57 16 47 10 18 11 44 1411 17 01 19 36 14 28 1718 19 53 - 14 35 1725 2000 g Hoogstade Linde 5 37 815 10 42 12 34 15 01 17 51 20 26 itF,

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 1