Ij N° 49. Woensdag 6 October S897. J 'P 54e F# ii JAARGANG* Dit b ad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimon per regel. D’ groote letters Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkantoren. Landbouw. volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr- Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. EENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurne, 1 798. Dat maakt te samen 31 sprekers; of nu de zaak door dien buitengewonen woordenvloed nader zal toegelicht wor den en of er één volksvertegenwoordider daardoor van meening zal veranderen, dat zijn vragen waarop wij niet be vestigend zouden durven antwoorden. over het geluk en de toekomst van het Vaderland beschikken, wel welen met wien zij te doen hebben en aan welke handen zij hunne belangen loever- trouwen. Laat de geuzerij maar woelen en tie ren. Het is een teeken van onmacht, en een bewijs dal, gelijk vele liberalen moe ten bekennen, er geene grieven tegen het katholiek ministerie bestaan. Er is, zeggen zij, voor de liberalen weinig, geenhiop, zoolang de katholieken op den nigcslagen weg voortgaan, en de hervormingen op sociaal gebied lot stand brengen die zij aan de kiezers hebben belootd. Mei hun zijn wij ten volle l’akkoord. Wat geuzen en social sten ook doen, de kristint vlag zal blijven prijken boven het katholieke Belgenland Heropening der Kamer. Den 12 October zal de Kamer hare werkzaamheden hervatten. Het is geen nieuwe zittijd die begint, maar de voort zetting van den zittijd 1896 1897 zoodat het oude bureel in bediening zal blijven. Er is slechts één punt aan de dagorde, namelijk de wet op de vakve eenigin- gen, doch van ru at is het zeker dat de bespreking verscheidene weken zal duren. Reeds zijn als sprekers inge schreven de heeren Furnémont, Desnée, De Sadeleer, Huyshauwer, Daens, Berloz Carton de Wtari, Vandervelde, De Guchtenaere, Hoyois, Hecq, Woeste, Cartuyvels, Lambillotle, Cavrot, Brou- wier, Liebaeit, Denis. Henkin, Helle natte, Malempié, Demblon, Marotlle, Lirand, de Broqueville, Thienpont, Van Cleemputte, Colts, 't Kind de Rooden- beke, hertog d’Ursel en Anseele. siende dat sy niet en konden wedersfaen aen soo eene overmaght (men versekert dal de carmagnolen omtrent de twaelf duisent man sterk waeren), hebben hunne retraite gemaekt langst de d'aeyebrugghe lig- ghende over het Nieuw Bedelf ofte Nieuw- poorlvaert en dan langst den steenwegh naer Schoorebacke en van daer voorts naer Oostende, tgeene niet noodig en was, aen- gesien sy niet vervolgt en wierden; n hun vertrek, wilden sy de voorseydn draeybrug- ghe doen springen, maer ten is niet leene- mael gebeurt, sy en wierd maer be.-chae digi. Men segl vootseker dal de b 'settelin- gen drie dooden hebb.n gehadt en soo vele geqnetstc; hel verlies der Fransche is veel n.e.-rder geweest, want op desen dagh syn er 8 ot 9 op het ketkhof van St. Denys be- graeven. Maer daer syn er veel meer geble ven op de voorposten men segt dat er 8 waegens dooden wegh gevoert syn die voor de stad gesneuveld svn en aen de voorpos ten van Bulscimp en Adynckerke; sommige schatten hun venies op acht hondert mannen. Die van tcamp van Ghyvelde waeren oock in beweging’’, gclyk wy alrcede gesien heb- tijdperk van Demblons dwaasheden (une pé iode de Demblonerie) te verdragen liever als voort te gaan de schande van het klerikalismus te ondergaan. Liever Turksch dan Paapsch is en blijft de leuze der geuzerij. De ervaring zal haar nooit wijs doen worden. Lie ver zou zij aar. hel hoofd van ons Land een Demblon zien dan een Van den Peereboom of eenen de Smet de Nayer! Dat is een comble. Het gebruik der scheikundige mesten in den herfst Op dit tijdstip van het jaar worden er in algemeen min scheikun dige mesten gebruikt dan bij de leme- mesting, en inderdaad alle mests'offen mogen ook niet in den herfst gebezigd worden. Met weet dat het volledig voedsel der planten ot het volledig mest bestaat uit stikstof, fosfoorzuur en potasch. 1“ De stikstof verkoopt men onder den vorm van soda-nitraai of ammoniak-sul- faat, welke men enkel na den winter mag gebruiken. Slechts in zeer uitzon derlijke gevallen, bij voorbeeld, wanneir men ie doen heeft mei zeer arme gron den en men geen stalmest genoeg heeft, zalmen in den herfst wai zwavelzuren ammoniak toedienen. 2e Mei het fosfoorzuur is het geheel anders gesteld Heeft men zijnen grond rijkelijk met stalmis voorzien, dan zal hij in 't alge meen genoeg stikslot en potasch ont vangen hebben, doch daar bijna al onze gronden en ook het stalmest arm zijn aan fosfoorzuur, zoo zullen wij dit be standdeel moeten bijvoegen. Doet men zulks niet, dan bekomt men nooit eena opbrengst zooals het stalmest in s aai •s er eene te geven; want de opbrengst is altijd geregeld naar het voedend be Zouden wij ongelijk hebben de gan- sebe geuzerij voor die ellendige dwaas heid aansprakelijk te maken wanneer wij den burgemeester der hoofdstad, M. Buis, de man van den 7 September, als magistraat zien verklaren dal hij voor de rooden zal stemmen en zijne vrienden openlijk aanzet voor de communards in ’t strijdperk te treden. Moest een commune te Brussel ont staan, de baron van 7“ September zou verplicht zijn ze te dempen; hij zou de wapens moeten keeren legen zijne poli tieke vrienden. Is hel niet om zich at te vragen of het niet zou toegaan lijk op den 7C” September onzaliger memorie. En M. Buis verkoos de socialisten, de vijanden der samenleving, boven vrede lievende burgers, van wien hij slechts door den Godsdienst is gescheiden Hoe ver de haat legen het goede toch gaat hoe bij toch hel hert van den mensch kan verblinden. Die weg, dien M. Buis bewandelde, is noodlottig, aan dien afgrond moeten alle koasekwente geuzen aanlanden. Die aanvallen van dolle lazernij zijn ver van den katholieken te mishagen. Het is il.ijd goed zijne tegenstrevers te leeien kennen in hunne wezenlijkheid en niet achter een masker verborgen. Hel is wenschelijk dat de kiezers, die Vele van die plunderaers klecdcdcn sigh met de ornamenten van deso kerke, liepen langst de geseyde plaelse, al spotten, wil lende dat de arme inwoonders souden ge knield hebben, en natr dat sy hunnen hey- ügschendenden handel eenigen lydt hadden bedreven, is de colomme den burghwcgli en de Nieupoorlstraete nemende, insgelijks gekomen op Veurne. Veurne verovert. Ten leste syn de Franschen langst ver- scheyde kanten Veurne genaederl, maer de mie.sie aentasliuge was aen de suyd op Vpeische poorte, alwaer sy meest schooier, naer het conire poort van de valbrugghe. oiu hetselve ie doen vallen, ende naer een groot geschot van de artilleiie ende mos kenen is de selve mdei gevallen, de ketens door eenen canonbal gebroseken syndc. Alsdan syn sy lu-schen 8 en 9 uren binnen de stadt gecomcn. Die van bel garnisoen ben, maer syn gecomm-n wanneer de stadt alreede over was, langst de Duynkerksche en Pannepoorten. De voorposten van do gecombineerde die in de Panne waeren, hebben oock heviglyk gevochten, maer hun moeten retirecren in wanorder langst het Nieuw Bedelf naer Nieuwpouit en van daer voorts naer Oosiende. Het magislraet traght te capituleeren voor de borgherie. Hel magislraet was vergaedert op de nae dervnghe der Franschen, en bemerekeude dai’het garnisoen omtrent den 7 on half snughtens bercydinge maektede om Ie ver trekken, wierd gercsolveerl gedepuherde te senden naer den colonel Dreghs ed, com mandant van Veurne, den welcken soo het scheen reeds buylen de oostpoorle gereti reerd was, en Ie versocken den oorlof van met de Franschen, in gevalle hy niet gerae dig en vondt van voorder te resisieeren, ende capitulate te maeken lot veyligheyd der stadls ingesetene en de gene van de Casselne, ien welken efhkte wierden gede- pu'eeit Joncher Delater de Gappelbrugge, landihouder, en dher Francois Vermeesch, bt»rgh'.'tnccster,de wclcke gehoord en gesien Liberalismus en Socialisms. Men heeft reeds meermalen daarop gewezen dat hel liberalismus noodlotii- ger wijze, op het gebied der feet stel sels, tot het socialismus voert. Er behoeft op die bewijsvoeringen niet terug te komen. Bij die redens van wijsgeerigen aard zijn er bekentenissen zoowel van liberalen als van socialisten. Pas eenige dagen geleden ontstonden er pogingen in bet kamp van het liberale leger om met al de strijdkrachten legen de Kerk storm te loopen. Hunne leus was Leve het antikleri- kalismus Te dier gelegenheid zijn er verfchil- lige pennetwisien ontslaan en zijn er van wege de geuzerij kostelijke beken tenissen gedaan die men bij de booger vermelde kan voegen. Waarheidshalve moet er gezegd wor- <iai z.ij vim dagbladen stammen die fuel gedwongen zijn voor hunne lezers te huichelen. Die bladen verschijnen in groote middenpunten, waar de oprecht beid, zelfs op politiek gebied, vrij wat hooger staat dan elders waar men nog >n nood is zijne lezers, min ontvoogd, *«e bedriegen. De Chronique van Brussel schrijft bet volgende Klerikale bladen veinzen geschan daliseerd te zijn omdat wij gezegd heb ben dat het colleclivische gevaar ons minder schijnt dan bel klerikale eer.e uitbarsting van mazelen (de Chronique zinspeelt op de politieke kleur, in 'i transch rougeole) is niet doodelijk lijk de zwarte pest. En er zijn katholieke dagbladen die verbazing veinzen, wanneer wij verkla ren bereid te zijn, als het noodig is, een Vertrekuren van den Uzerenweg van den ESuurtspoorweg. 1 October tot 9 Januaci 189$ E 3 Ex 3 H 37 15 52 16 57 - hebbende h'e de koogels en ballen ten allen kante de stadt doorvlogen, ten dien opsighte eenighe observation maekteden, dogh sig omlreml quirt voor aght uren be- gaeven op den wegn langst het kerkhof van Ste. Walburghe (te noteeren dat het geschut mees: quam van de suyJpoorte) en van daer het Smissestraelje langst, om alsoo met min peryckel te g^raeken aen het oudt sasken,. op den Nieuwpoortschen vaerl, alwaer als dan lagh eene draeybrugge, maekendc den tiytgank van stadt langst den kant van Nieuwpoort, waer omtrent soo meu aenge- braghl hadde den genoemden colonel Dregh stel sigh bevondt gereet om vooris te lob- pen. en twas lydt, want de Franschen alreede toogden naer e Roode ende Gast- huysbruggen, om hunne vyanden op ié volgen, moer on konden met over, want alle du bruggen tot Loo toe waorert afge smeten, en waerlick, indien de Hollanders die precautie niet gehsdl en hadden van dit in hel verloop van dese maendt te doen sy hadden, niet eene laetende op u g». heelen Loovaeri, in groot gevaer gewei st van alle gaeder door hunne vyand n g>- byrgh .mccsier,de welcke gehoord cn gesien vangen ge loomcn ie worden. Vei volgt. 7 32 13 02 10 Vrurne S a tie V. VEURNE 5 08 6 58 5 14 7 04 Gent Corlemaick Bixnmde Veurnc Adinkerke buinkerke Duinkerke Adinkerke Veurne bixniude Oostende Statie Nieuport stad Oosiduynkerke Coxyde Veurne Markt Veurnc Statie 19 20 20 40 21 15 -21 37 -21 56 22 08 11 08 5 00 Ex 17 50 - 18 03 - 18 31- 19 01- 19 38 - 9 46 41 44 1411 1701 1936 1428 1718 1953 1135 17 25 20 00 15 56 17 4G 26 21 OOSTENDE 9 50 12 36 - 15 14 18 06 9 56 12 42 5 26 7 16 10 08 12 54 5 34 7 24 10 16 6 7 43 10 34 13 20 OOSTENDE - VEURNE 5 05 7 42 10 48 12 18 - 14 58 19 08 5 57 8 43 H 47 13 20 16 20 09 <i 14 9 00 12 04 13 37 - 16 17 20 26 6 22 9 0' 12 12 13 45 - 16 25 20 34 6 34 9 20 12 24 l-;57 - 16 37 20 46 6 40 9 26 12 30 14 03 - 16 43 20 52 Veurne Slatie Veurne Markt 5 14 7 04 9 56 12 42 - 15 20 18 12 Coxyde 5 26 7 16 10 08 12 54 15 32 18 24 Oostduinkerke 5 34 7 24 10 16 13 02 - 15 40 18 32 Nieuport 6 - 7 43 10 34 13 2 - 16 00 18 52 Oostende statie 7 - 8 42 H 32 14 20 - 17 00 19 52 E 3 7 28 - 8 42 - 8 56 - 9 21- 9 48 - 9 59 - 14 56 18 15 19 05 - 4 09 7 12 857 1054 9 41 11 47 15 56 9 51 11 55 16 04 10 19 12 26 16 33 10 46 12 55 17 11 lo 57 13 33 17 22 12 05 14 58 18 46 - 21 07 5 18 l/chtervclde 6 32 6 48 7 18 7 45 7 54 8 47 10 52 5 55 Exp3 «42 4 43 6 52 5 06 7 20 Cortemarcke 5 34 ”50 Eiehtervelde 5 49 8 05 Gent 7 46 9 18 1325 17 02 17 53 - 13 43 17 14 18 05 - 14 10 17 39 18 31 - 1438 18 05 1856 - 75 8 57 3 08 E 3 - YPER-VEURNE 950 1024 -1305 15 55 18 30 - 9 55 1029^1310 1600 18S5 5 7 53 10 16 1050 71331 1621 185G «00 10 23 105711333 1628 1903 8 17 10 40 11 14 g 13 55 16 45 19 20 c g 8 31 10 54 11 28 ’1409 1659 1934 9 27 11 50 12 24* 15 05 17 55 2 0 30JS 44i" 7'23 946 -.1030 13 01 1551 18 26 V- Huogstade Linde 5 37 815 1O42è11 30 13 57 16 47 1918 5 51 8 33 10 56 f li 44 - 6 03 8 50 11 18 f12 01 Nieuwe Herberg 6 15 8 57 11 20 i 12 08 VrurneVnnislad 6 36 9 18 11 11 - 12 29 V.-ur—S ntis 641923 11 46 '12 34 15 01 1751 2026 »'f' VEURNE YPER. Veurnc Statte 4 45^7 27 Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Herberg 5 11 Alvefinghem 5 18 Loo 5 35 Hoogstade-Linde 5 49 Yper Statie 6 45 Yper Statie Loo Alveringhum

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 1