Woensdag 13 October 1897. 54* w 41. I I JAARGANG. ;f, hit b.ad ter zijn in bet vak en de verdwijning der slechte EENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurne. 1798; V* Om weder te koeren tot onse gedepu teerde, in hunne passaegie van den uylgank van hel Smissestraetjen gaende naer de ge segde drarybrugge, was het een haegel van kogels die quaemen van den kant deryse- renbrugge; maer gekomen synde tusschen een parapet die de Hollandsche troepen hadden doen maeken «uitrent den ouden capitalen wal, immers recht op den ingank der Nieuwpoorlsche vacrt ende vesten en het meergeseyde sasken (ten dien fyde was den uylgank van de stadt aen den noord kant der selve vaert lot hel gemelde sasken), qmm met de uyttersle vlytigheyl loegeloo- pen eenen capiteyn der waelsche dragon ders, seggende aen de selve gedeputeerde A!' ssirurs les Frangais soul en ville. De hoeren Delaux* eu Vnrmedscfi sa^gen verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (Ier uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het Office de Publicity, Magdalenastraal, £6, te Brussel I*e Hamer. Gister heelt de Kamer van volksver- tegenwoordigeis bate werkzaamheden hei nomen. In dezen zittijd, die zeer kort zal zijn, omdat de gewone zittijd den 1G Novem ber moet betopend worden, zullen het ontwerp op de vakvereenigingen en de vlaamsche wetten besproken worden. Indien de kamer hiermede wil gedaan maken, zij mag geeoen tijd verliezen, want zij zal weldra last genoeg hebben met de begrootingen en de andere aan- gekondigde ontwerpen. Tot de Kamer in vakantie gingen, was elkeen het eens om te beloven dat er van 12 October tot 1G November ernstig zou gewerkt woiden. Eilaas t schijnt dat het er heel an ders zal toegaan: M. Lorand, de eeuwige onderbreker der werkzaamheden, en een socialist hebben reeds ondervragingen aangekondigd, en w e weet ot er geen andere op den loer zitten om de eene ot andere beuzelarij op te takelen, eu er de kamer meê lastig te vallen Zal de meerderheid de kamer zich laten albrengen van baar voornemen om in dezen korten zittijd de wet op de vakvereenigingen en de vlaamsche wet ten te stemmen Zal zij bel belang der werklieden, die reeds lang met onge duld naar de eerste dier wenen wach ten, achteruit schuiven, en de Vlamingen nog langer op de herstelling hunner grieven laten wachten Wij hopen van neen; want gaan de eersie zittingen verloren, dan wordt het spel allicht geheel verbrod. Men weel prefecten, dal ook de klerikale vergade ringen in de kerken, die geen gods dienstig kaïakter hebben beheeischt zijn door de wellen op de openbare veilig heid. in d:en oogenblyk den bovengenoemden Hollandschen commandant, slaende wat over het voorseyde sasken, op den steen- wegh loopende naer Sch >orebakke, alwaer o< ck stonden een deel van de Hollandsche canons en het groo'sie getal hunder tron- pen, lerwyl seer weymgh gebleven waeren aen de suy poorle, alwaer den besonder- slen aenvul geweest was; m.ier van geene kanten gedekt westnde, ende bedught dat sy sigh tusschen twee vieren luiidden in tgévi'ghl sot'den gevonden hebb n, naemen sy de vlughi naer hei gemelde parapet, dogh in de meeninghe dal sy daei ook in geene veyligheydt en warren, tcr'wyl het Hol lands garnisoen aghter hun stond en dat de Franschen voor hun moesten opcom- men, van twee qnaeden het minsie (soo sy doghten) kiesende. verfrocten van daer w ghloopcnde, soo sy cbnden tusschen de kogels jiaer het Smissestraeijen. Op den heck van he; solve quaemen ml het tl.indt- bocgstrae'je reght op hun achi fiarrche sol daten min de gespannen'tu-ycke (met bt- Kiandbouw. Het eggen der weiden. Eene weide die niet onderhouden wordt, is heel goed ie vergelijken aan een dier dat mei eens geroskamd wordt. Men weel nochtans dat de gezondheid der die; en, evenals hei werk eri.de voort brengselen die men van hen vraagt, grootendeeis afhangen van de uitwenr dige zorgen welke men aan dezelve be steedt. Met de weide is het met anders gesteld; alzoo, indien zij verwaarloosd wordt, bedekt zij zich weldra met mos, met slechte kruiden, met gras van weinig ot geene voedende weerde en bare op brengst neemt aanzienlijk al; door bet eggen, integendeel, veiandert het alge meen uitzicht zeer voordeeliglijk, ter wijl ook de opbrengst merkbaar ver meerdert. Du lejt legt zich overigens volgender- wijze heel goed uil. De tanden eerier aanhuil &IJU, UIC UU goede egge openen de graszode door de graszode loodrecht doorsnijden. Met dit insneden van 5 tot 7 centimeters diepte werktuig tn de twee richtingen over de met de tussclienruimien van 3 lot 4 weide te laten gaan, verdeelt men alzoo certim.; de mossen wotden alzoo ge- J deeltelijk uitgeroetd, net geen plaats verschaft aan de goede grasplanten en bijgevolg de opbrengst doet aangroeien. De verluchting van den grond en van de worielen, welke bet gevolg van hel eggen is, begunstigt, van een anderen kant, de uiischieting en den groei der I beste grassoorten, wier spoedige en In liet céne Italic* Sedert de Pauzelijke Staten door de vrijmetselarij geroofd werden, is Italië met rasse schreden den ondergang te gemoet geioopen. Wat men nu in dit land meest kent is tegenspoed, ellende, zwarte armoede. Dit alles is het werk van die geheime sekte die maar een punt op haar pro gramma heeft oorlog aan den Paus. En ziet cens waar die papenvreterij bet «Série Italië gebracht heeft. Het land zit tot over de booren in schulden en kan er op geener wijze meer uitsparte len. Inturschentijd wordt hel volk met zulke hooge lasten begunstigd, dat bet niet weet waar het geld halen om de ui'gehongerde maag van Je staatskas te verzadigen. De laatste maren melden dat sommige handelshuizeo zoo hoog belast zijn dat zij gedwongen zijn geweest hunnen winkels te sluiten. Dat is de aanmoedi ging welke de handel en de nijverheid in het land van Humberto genieten. En zeggen dat de loge, in stede van den droevigen toestand te verhelpen, al haren tijd besteedt, alleen... om de katholieken te duivelen. Inderdaad de opperminister di Rudini komt twee omzendbrieven rond te strooi en, wier inhoud wij hier mededeelen en waar over de lezer zelf zijne meening zal zeggen. In den eersten omzendbrief noodigt M. di Rudini, minister-voorzitter, de prefecten uit over de klerikale genoot schappen met een politiek doel, een even waakzaam oog te houden en ze op denzcllden voet te behandelen als de socialistische en anarchistische vereenigin- gen. daar beide hetzelfde doel beoogen, namelijk de wijziging der politieke instel lingen des lands De tweede omzendbrief herinnert de bij ondervinding dat de socia i-ten mees kiachtige omwikkeling v e dra de ver- u_va(| kymer haren sukking en de verdwijning der slechte tijd te doen verliezen, om dan later de kruiden teweegbrengt. katholieken te beschuldigen niets voor de we klieden gedaan te hebben. De meerderheid moet dus op hare hoede zijn en de band niet leenen tot dat spel; zij moet alle r.uitelooze besprekingen en woordentwisten van kant siellen en baar werk zoo spoedig mogelijk ver* vullen. Men schrijft in bij BONHO><atIE-RYCKASEYS, drukker uitgever. Appelmarkt, 7. te Veurne, en in de Postkantoren. et—ariwr I in .--xnTn- -rr_Tn0T~':_— «■ntaRMnEnMHBBMBqMtniBaHMMSSMMHni Vertrekuren van den IJzercnweg «S? van den Buurtspoorweg. i October tot 3 Januari IS»» ES E 3 Ex 3 al gescholenDe plundaïnge begint. Nier dat gesprek en schoone fransche [uam den gencrael Stettenhoven. - ->y den collegiekaemer, alwaer s. 1 wae. represenian .'en cos- tnme van representant'; mater gekleed als eenen landlsma n en niet gekent voor re presentant, Vervolgt. ven (andere schrijven Stettenhoff) aen wie sy de veyligheydt hunder ingesetene en hun der eygendomtnen gerecominandeert heb ben, den welcker. daer op voor antwoorde gaf, dat een ieder moght gerust syn dat hunne personen en eygendonimen souden geëerbiedigd hebben geweest, macr dat een ieder syn» deure ende vensters moeste ope nen, en alsoo syn de gemelde gedeputeerde omtrent quart naer aghl uren m do colle- giekaemer wedergekeert. bende Franschen met gespannen fusycke De generael in tcollegie. Ai de fusycken 1 L afgeseltolen. De plunderinge begint. aenstonds te loopen langst den kant v;.n Nier dat gesprek en schoone fransche. dat in dien oogenblick open slondl van d n benevens den generaal der. cavallerie Ri t-1... ru.l.. n— ende keurheer. Van dacr syn sy langst de htn.nen nooddruft naemen. Daër voordeure gecoftitnen in de Gapucmesiiiirie. ren dock tegenwoordigh tweo represem, die reeds vol Franschen was, die in gronte l icn vaii de conventie, te weten Garnot ---- opliepen, welcke gedeputeerde alsoo op de Marckt glommen synde, hebben sy aldaer ontmoet den franschen genérael Steltenho- Wat meer is. met bet indringen en de werking van lucht, warmte en licht in ruimere mate toe te laten, draagt het eggen veel bij tot de verandering der organische stikstof, eene werkelooze mest«tof, in bruikbare stikstof, die van dan af tot de voeding der planten kan bijdragen. Onnoodig hierbij te voegen, dat cle composten en andere kunstmesten die aan de weiden toegediend worden, zich veel gemakkelijker met den grond vereenzelvigen en in het bereik der wortelen komen. Kortom, in twee of drie weken, volgens de weergesteld heid, veiandert eene geëgde weide vol komen van aanzien en onderscheidt zich seffens van die welke deze zoo gemak- kelijke en weinig kostelijke bewerking niet heeft ondergaan. Het beste oogenblik, om het werk in kwestie uit te voeren, is deïsme, drie of vier weken vóór de herneming van den wasdom, natuurlijk bij droog we der, er. wel bij middel eener houten, goed gescherpte egge, of beter nog bij middel eener egge met ijzeren tanden, eene kettingegge, bij voorbeeld. In Duitsch.ar.d bedient men zich met goed gevolg van een graszodensnijder, een werktuig dat zeerwel aan de egge gelijkt, buiten dat de tanden door snij- de.nde lemmers vervangen zijn, die de insneden van o tot i centimeters diepte werktuig in de twee richtingen de graszode in rechtboeken, hetgeen eene sterke verluchting van den grond en van de wortelen doet ontstaan en de opbrengst grootelijks vermeerdert. De geëgde boden wordt half geopend gelaten tol op het oogenblik der heruit- schieting van het gras, tijdstip op het welk men, bij droog weder, de weide eens goed zal rollen. jonnette daer op) aen de kaek dm aenstonds aenrandden den messagier van Ryseel, aen hebbende synen blaeuwen mantel, van welcken sy hem beroofden, seggende dat het eenen hollander was niet iegenstaonde het contrarie g°segh van do gedeputeerde. Dese waeren in de uytterste ver.’egent- heyd hoe sy souden weder gekeert hebben, naemen hunnen wegh langst het Handt boogstraeijo. Omtrent de herbergbe van Si. Sebistiaens hot, quaui al wederom eene l aen de kaeke, igonue hun beweegde va’n aenstonds te loopen langst den kant v..n Area der studenten en van d.ier in het hvf beloften q huist» van .loncker Charles Bernier, schepen chaid d voordeurc gecommen m de Capuciuesiiao'e. ren oock tegenwoordigh twee ,1 mtfk/xric. «Frtl l? U r» r» - hoopen met hunne canons de Noordstraet? i Duqnesnoy; Tlen lesien cn was in geën ZM-vl Irtlion <1» .1 1 Z» I'r» zvzx.l .x .1 z» 1 -J Marckt gecommen synde, hebben sy aldaer mu 15 15 18 06 ifi O 48 7 18 7 45 7 54 Veurne Statie Veurne Markt Coxyde Onstdirnkerke Nieuport Oostende statie 5 08 6 5B 5 14 7 04 UR Oostende Statie Nieuport stad Oosldiiyukerke Coxyde Veurne Markt Veurne Statie VEURNE - YPER. 4 45 ft.7 27 7 32 7 53 10 16 1050 8 00 10 23 1- 8 17 10 40 11 14 19 ÏO 20 40 21 15 -21 37 -21 56 22 08 11 08 Ex Gent 5 18 l.'rhter.e'de C 32 Corteninick DiimuJe Veuinc Adinkerke Dllinkerke Duinkerke Adinkerke Veurne D'xn.ude 5 00 17 50 -18 03 -1831 -19 01 8 4’—. 8 56 9 21 9 48 - 9 59 47 10 52 5 55 Eip5 6 42 4 43 «52 - 5 06 7 20 Cortcrnnrrk- 5 34 7 50 Liehtcrvetde 5 49 8 05 Gent 7 16 9 18 946 1030 13 01 1551 1828 S llo'igsude Linde 5 37 815 1042 511 30 13 57 16 47 19 18 5 51 833 1056 *11 4'4 1411 17 01 1936 6 03 8 50 11 18 |12 01 14'28 1718 19 53 b .1 a ne f i nr- »rr 4 09 7 12 8 57 10 54 9 41 11 47 15 56 9 51 11 55 16 04 10 19 12 2G 16 33 1046 1255 17 11 <(>57 13 33 17 22 - 19 38 12 05 14 58 18 46 - 21 07 Veurne Statre Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Herberg 5 11 Aiveiinghem 5 18 Loo 5 35 Hóogslade-Lindt 5 49 8 31 10 54 1128 Yper Statie Yper Statie Loo Alyeringhom 7 28 - 11 37 15 52 16 57 - 1325 17 02 17 53 - 13 43 17 14 18 05 - 14 10 17 39 18 31 - 14 38 18 V5 18 56 - 1456 18 15 1905 8 57 3 08 E 3 VEÜRNE OOSTENDE 9 50 12 36 9 56 12 42 - 15 20 18 12 5 20 716 10 08 12 54 - 15 32 18 zi 5 34 7 24 10 16 13 02 - 15 40 18 32 C - 7 43 10'34 13 20 - 16 00 18 52 7 - 8 42 11 32 14 20 - 17 00 19 52 - YPER—VEURNE 9 50 1024 -13 05 15 55 18 30 5 9 55 10 29 j 13 10 16 00 18 35 S -S1331 1621 1856 Eu 10 57 ^13 33 16 28 19 03 £1355 1645 1920 c g a14 09 16 59 19 34 6 45 9 27 11 50 12 24'‘IS 05 17 55 2O3OS5 441 7 23 946 =1039 13 01 15 51 1826 5 - 111 30 13 57 16 47 19 18 - S tl 4-4 1411 17 01 19 36 '3 - -f1201 1428 1718 1953 -“ Nieuwe Hei berB 6 15 8 57 11 20 ^1208 1435 17 25 2000 3^, VenrneVonulad 6 36 9 18 11 11 ®12 29 15 56 17 46 2021 c 2 VeurneSntiè 6 41 9 23 11 46 -12 34 15 01 17 51 2026 ff-* OOSTF.NDE-VF.URNE 5 05 7 42 10 48 12 18 - 14 58 19 08 5 57 8 43 11 47 13 20 16 20 09 <,14 9 00 12 04 13 37 - 16 17 20 26 6 22 9 0-, 12 12 1345 - 16 25 20 34 6 34 9 20 12 24 1337 - 16 37 20 46 6 40 9 26 12 30 14 03 - 16 43 20 52 I V4V4 IlUVCIl i 1wy'-piijnaci.UCI utWC -- - -....MUI UUUI .-•1.1JUUU. I-, rl'./vr. - w r I UCICUll r, -wiwio Li vaaillV

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 1