Woensdag 20 October 1897. N° 42. 54° Landbouw. ll?niratlB(i|irorven met ■•hel kundige mesten op welden, •nmiddelijk n« het inoogsten van het haot. i- JAARGANG. 400 kg. superphosphaatb) 600 kg. af dat in T algemeen op weiden in zand de helft in de lente. aan LENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurne. 1793. roubleert geweest waeren. Die de meeste geleden hebban, syn geweest Joncker Van- dermeersch, oud! btirghemeester, dheer De- senap, vacder, oudl sch-pen, dheeren Vas tenhaven, Vandenbussche, Van Vossem, sieur Maelstaf, kinders Trensaert. Het eers'e huys dat geplundeit is ge weest, was dat van dbeer Dtsenap, vaider, waetby de Franschen synde, vraegden aen ieder en selts aen joeffiouw Desenap waer aengewezen synde, vervolgden hoe heet hy? Op dantwoorde van Des nip, lis hier dat wy syn motten, schreeuwde dit helsch gespuys en vloogh in hei geseyde huys. tgonne soodanigh uytge- rcotd is geworden, dat de bewoonders geene andere Heederen behouden en heb ben als die sy aen hun lyf hadden: geen het minste silver en wyn, en sy sleepten do dogh'er by haer haeyr in den kelder, hacr ten laste leggende dat sy geeluwe linten op haer kaeiner hadde. en tien vaeder loeloo- pende, wierpen sy hem ter aerden. Vervolgt. Dit b ad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. Da groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N* 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ‘(buitenland worden ontvangen door het Office be Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Terwijl desa allen in do schencnkaomer waeren, gingen op eenen keet al de ftisyc ken af van alle de troupen die op de ma>ckt stonden, wacraf alle do gonne in de colle- gnkaemer waeren seer verschooten. den kende dat hot Hollanders waeren die weder in stadt qnaemen en liepen allen daedelyck naer de inarckt. Men heeft noyt den cgten inhoud gewe ten van die schieterie; maer, lis event- vel seker dat alle de lioupen daedelick in alle de huyscn des burghers gevallen syn en alles hebben geplundert wjt sy vonden; maer of de generacl de plurderinge niet en heeft konnen beletten en wllen inhouden is onbekend gi bleven; try acngaende, ik denke d.it dese lage een signaei is geweest van plundering? en dat Steltcnhoven endc de npiescnUnten die toegelaeten hebb n of de weide diep te eggen, zooveeel mo gelijk na drie a vier weken zal men de geëgde weder vastleggen bij middel eener zware rol. In een volgend artikel, zullen wij onze bemestingsproeven op leem-zand- achtige weide, rijk aan organieke slot- ten mededeelen. L. VAN DEN BERCK landb.-ingen. Allerlei. Herderlijke brief. In al de kerken van Brugge zal eene buitengewone zen ding gepredikt worden. Te dier gele genheid richt Mgr. Waffelaert aan de ge- loovigen een herderlijken brief, waarin hij ben aanmaant te onderzoeken of hunne onderwerping aan de kerkelijke overheid niets te wenschen laat en ol de banden der christelijke lietde niet ver slapt zijn. De wet welke de Senaat gestemd en raar de Kamer gezonden heeft, bepaalt dat de voorwaardelijke veieordeelir.g ook mag ui’gesproken wo den als de betichten lot bet leger behooren. Men M. Beernaert, na eerst geweigerd te hebben, heeft toegegeven op het aan dringen van het ministerie en de rech terzij, en erin toeges'emd voor den aan staanden zittijd hel voorzitterschap der Kamer terug te aanveerden. PERCEEL I. Zonder mestverge- lijkingsperceel. Gemiddelde jaarlijksche opbrengsta) in nagias 1422 kg.; b) in hooi 2805 kg. gemiddelde jaarlijksche waarde van den oogstfr. 210-98. PERCEEL II. Gebruikte mesten a) 400 kg. superphosphaat inhoudende 14 phosphoorzuur, u) 600 kg. kainiet. gemiddelde jaarlijksche opbrengst a) in nagras 2013 kg.;) b) in hooi: 4275 kg. gemiddelde jaarlijksche waarde van den oogst fr. 316,89; bemestingskosten fr. 53,00; gemiddelde zuivere winst fr. 52.93. PERCEEL III. Gebruikte mesten a) 400 kg. metaalslakken van 75 fijn heid cn bevattende 16 phosphoor zuur, »)600 kg. kainiet. gemiddelde jaarlijksche opbrengsta) in nagras 2489 kg.; b) in hooi 4611 kg. gemiddelde jaarlijksche waarde van den oogst fr. 351.33; bemestingskosten Ir. 51.00; gemiddelde zuivere winst fr. 89,37. PERCEEL IV. gebruikte mesten 400 kg. superphosphaat van 14 phos- pboorzuur. gemiddelde jaarlijksche opbrengsta) in nagras 1748 kg.; n) in hooi 3452 kg gemiddelde jaarlijksche waarde van den oogst: fr. 259,56; bemestingskosten fr. 2150; gemiddelde zuivere winst fr. 27,10. PERCEEL V. Gebi uikt mesta) 400 kg. metaalslakken van 75 fijnheid er. 16 phosphoo'zuur. gemiddelde jaarlijksche opbrengsta) in nagras 1927 kg b) in hooi 3709 kg gemiddelde jaarlijksche waarde van den oogstIr. 280 35; bemextmgskosten fr. 19,50; gemiddelde zu<vere winst fr. 49,80. PERCEEL VI. G'bruikfe mekten a) nagras 2462 kg.; b) in l gemiddelde jaarlijksche waarde van den t rn oogst fr. 363 84 bemestingskosten fr. gon zal men zorg dragen, in de lente 95.00 gemiddelde zuivere winst: fr. J~ J J 56.88. PERCEEL VII. Gebruikte niesten a) 400 kg. metaalslakken; b) 600 kg. kainiet en c) 200 kg. soda-niuaat waar van de helft in de lente. gemiddelde jaarlijksche opbrengsta) in nagras 2644 kg. b) in hooi 5008 kg. gemiddelde jaarlijkschr waarde van den oogst: Ir. 379,80; bemestingskosten Ir. 93,00; gemiddelde zuivere winst fr. 78.84. Gevolgtrekkingen a) De grond waarop wij onze proeven namen (en de giootste meeiderbeid der zandige wei den rijk aan organieke sloftin zijn in dit geval) is arm aan phosphoorzuur en aan potasch. Ten bewijze daarvan diene de groote vermeerdering in den opbrengst bekomen door het gebruik van phos- phaat- en potaschmest (vergelijkt de op brengst van perceel 1 met die van per- ceelen II, III, IV en V). b) Ka k ontbreekt ook, zoo niet als rechtstreeks voedingsmiddel, dan toch om de ontbinding der organieke stoffen te bevorderen en om de vervorming van hunne organieke stikstof in salpeter stikstof te begunstigen. Aan deze eigen schap van de kalk moet de vermeet de ring in de opb<engst van perceel lil op II loi gescbreven worden. Men we, t in derdaad, dat.de ine aalslakken ongeveer 50 kalk bevatten. c) De soda-nitraat is niet winstgevend (vergelijk gemiddelde zuivere winst van perceel III met die van percee:en VI en Vil) In t kort ui', onze proeven leiden wij C. 3d* Reeks. Proeven op zondigen grond, rijk organieke stof en. Zeven bij elkander liggende percee- len van 25 aren ieder zijn gedurende drie opeenvolgende jaren (1894-1895- 1896) tot deze proeven aangewend ge worden. Deze laatste hadden voor doel op die grond de vruebtbaarmakende kracht van phosphoorzuur, potasch en stikstof vast te stellen, alsmede er de vruebtbaarmakende eigenschap te bepa len van superphosphaat en metaal slakken De weide waarop de proeven geschied zijn heelt een grond overal van gelijke samenstelling, hij is zandig maar niet zuur, ten bewijze daarvan slrekke de afwezigheid der planten die de zure gronden kenmerken. Daarenboven is hij wel genivelleerd en op het oogenblik dat wij onze proe ver. namen was hij overal van eene gelijke vruchtbaarhc’d. Alle perceelen zijn in de lente van ieder jaar bewerkt geworden (vernietiging der molboopen, diepe egging en zware rolling). De meststoffec, buiten soda nitraat, zijn ieder jaar gansch loegepast gewor den na het wegnemen van het hooi. Ziehier voor ieder perceel, per hect are berekend, de gebruikte hoeveelhe den meststoffen voor ieder jaar, de kos ten van bemesting en het uitstiooien der mesten inbegrepen, de gemiddelde opbrengst in nagias en in hooi, de waarde van den oogst en eindelijk de zuivere winst te danken aan de werking der gebruikte mesten selfs geboden hebben, niet tegensiaende hunne belo ten. want op de frinsche trouwe is aoo weynigh «tiet te nnek-n. dat M'-y.ir tu er als een< d e noemt fides punica, de punters ofte Cirthaginoisen -yude (soo men weet uyt' 'de R Ionische historude alder- (rouwelooste varf het hédal. Plujider hige m tgenerael. Mijne penne is t» swack om alle de ram pen, alle .de ruynen.’ van desen dagh van rouwe b"hoorlyck te beschryven; eeneu Ho tnerus een^n Virgibus, eenen Cats hadden daerioe beter gedienl. Ik gaan noghtans traghten eene schets af te maelen uyi de memor.en en brieven my toeg'coimnen uyt die stad'. Veurne was alsdan waerlick in eenen bloey nden staet, de borghers deden groote koopmanschappen en begonnen s^er weel- dig en ryke te worden; inter eylaes, desen ongelukkigen dagh heeft aen het grooste deel der selve hunne ruyne gemaekt. De Franschen in de huysen getreden synde, was hun eerste werk te nemen ai hel geldt, sackhorlogiep, diamanten, silvëren I Men schrijft in bij BONHOMME-RYGIIASEYS, drukker uitgever, Appelmaikt, 7. te Veurne, en in de Postk.nn'ooren. Verla-ekuren vwn devrUFzercnvreg; «f? van den EButartspoorweg. ES E 3 Ex 3 - ---- -- kainiet; c) 200 kg. soda-mtiaai waarvan achtigen grond, rijk aan organieke stof- dc h:!f. :r. -- i len, de meest winstgevende uitslag zal gemiddelde jaarlijksche opbrengsta) in j bekomen worden door eene jaarlijksche -- a/ca ..xb00l4g33 bemesting met metaalslakken en kainiet. .„„...j. j-.j om de salpetervorming te bevoordeeli- 1 October tot 9 Januari Vandenbussche, Van Vossem, Het eerste huys dat geplundeit is ge- waeiby de Franschen synde, vraegden de huysekens van de arme menschen heb- I den doctoor waonde, ben sy geplundert; ge- n laecken en is er binnen Veurne gebleven. Al den wyn is uytgedronken geweest en alle de flesschen gebroken; de siraeten laegen soo vol v,iii dè gespen, jnuyfdoosen, kaenen met gouden app len, eh dat uylgeput synde, lynwaedi, kleederei^en allerhanden huysraedi; de eene bonde cn verwag e de andere niet, en de leste niet veel timer vindende, wierpen de borghes ter aetdeti, sloeg, n ze om geldt te h' bbén. Daér syn er geweest die voor de wieide van vier duysenl fransche kroonen goederen ontnomen syn, andere min, tnaer daer waeren geene die viy gegaen syn; tol t‘ ben sy geplundert; ge- n laecken en is ytgedronken geweest en alle de flesschen stukken ende namentlyck den marek', <tat men gtenen stap en kondegaen sondet d ier op te trappelen. In de huysen die verlaetcn wieren, hebben sy alles gebroken wat bre keltjk was schoone spiegels, kosleücke luislers enz. Daer waeren er die, de spone.r- nie voegende by den roof, wanneer sy de menschen bynae alles ontweert hidden, nogh kusteden, hun doende van tydl lot tydt wat numen, seggenda dat sy wat ge- DE VEURNAA 7 32 Vrurne S'.tie 6 41 9 23 H 46 15 01 17 51 20 26* £2 12 34 9 21 9 48 9 59 18 03 18 31 19 01 Veurne Statie Vrurne Markt Coxyde 0<>8tdu.:nkerke Nieuport Oostende Statie Nieuport stad Ooetduynkerke Coxyte Veurne Markt Veurne Statie Gent 5 18 Lichter.elde 6 31 Gorter», ick Bixnmde Vem i*c A (tinker k« Uuinkerke Duinkerk. Adinkerk. Vrurne llixmude 6 48 7 18 7 45 7 34 8 47 10 52 - 409 7 12 555 Ex(»3 857 1054 6 42 11 1 4 43 6 52 9 51 11 55 16 04 5«6 7 20 Curtemarcke 5 34 7 50 Uehtervclde 5^9 8 05 Gent 7 9 18 -o- w vw o uv n I'J 1+40 11 10 ItJJJ Nieuwe Herbeif, 6 15 8 57 1120^1208 14 35 17 25 2000 3 Veurne Voorstad 6 36 918 11 11 ’12 29 15 56 1746 2021 af V.lirn- QlaC- Zï 14 ft BH AJ zz» •’’mm - 7 18 - 11 37 15 52 16 57 - 8 42 - 13 25 17 02 17 53 - 856 - 1343 17 14 18 05 - 14 10 17 39 18 31 - 1438 1805 1856 - 1456 1815 1905 409 7 12 8 57 308 3 9 41 11 47 15 56 - 17 50 - 1019 12 26 16 33 1046 12 55 17 11 l057 13 33 17 22 - 19 38 12 05 14 58 18 46 - 21 07 19 20 20 40 21 15 -21 37 -21 56 22 08 11 08 5 00 Ex OO'TENIIE—VEURNZ 5 05 7 1048 12 18 - 14 58 19 08 5 57 8 43 tl 47 13 20 16 20 09 b 14 9 00 12 04 13 37 - 16 17 20 26 6 2! 9 0' 12 12 13 45 - 16 25 20 34 6 34 9 20 12 24 13 57 - 16 37 20 46 6 40 9 J6 12 30 14 03 -16 43 20 5! VEURNE OOSTENDE 508 6 58 9 50 1! 36-15 It 18 06 5 14 7 04 9 56 1! 4!-15 10 18 1! 5 26 7 16 18 08 1! 54 - 15 3! 18 24 5 34 7 24 10 16 13 0!-15 10 18 3! 6 - 7 43 10 34 13 !0 - 16 00 18 5! Oustuudc htatiu 7 8 42 11 32 14 20 17 00 19 52 - - - - r,--r --- VEURNE Yt’ER Vrurne Statie 4 45^7 27 Vcurtie Voorstad 4 50 Nieuwe llerber» 5 11 Alreiinghem 5 18 l.oo 5 35 Hoogstadc-Linde 5 49 Yper Statie 6 45 Ypei Statie 4 41 7 23 946 el.-- Hougstade Lindr 5 37 8 15 10 42 211 30 13 57 16 47 19 18 Luu 5 51 8 33 10 56 11 44 14 11 17.01 19 36 Alveringh'in 6 03 8 50 11 18 ^12 01 ‘’J 2 i vil Oblin auil jtll Al YPER- VEURNE 9 50 10 24 13 05 15 55 18 30 9 55 1029 41310 1600 18 35 7 53 10 16 10 50 J13 31 16 21 18 56 S 5 8 00 10 23 10 57 113 33 16 28 1903-ga 817 10 40 11 14 513 55 16 45 19 20 g 5 8 31 10 54 11 28 -14 09 1659 19 34 3 9 27 11 50 12 24 '15 05 17 55 20 30 3,2 4 41 7 23 946 s1030 13 01 15 5! 182» 5 51 8 33 10 56 Ui 44 14 11 6 03 8 50 11 18 f12 01 14 28 1718 1953

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 1