Woensdag 27 October 1897. N° 43. 54e Vakvcreenigingen. JAARGANG. Dit bad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters Aan de burgers min concurrentie van Vervolgt. al de of leden); EENIGE BLADZIJDEN uit da geschiedenis van Veurne. 1793. en het doel de vakver- Gelyk het daer belast is geweest acn ie dereen van syne scharde in te brengen Lr griffie van kaemer, soo heeft men de egbt<* somme van het verlies dat Veurne, en nogh alleen de s'adt, geleden heeft. Het beloopt tot een miljoen negen en dertigh duysent drie hondert ses en tachenlig ponden, seven, schellen, vyf pennen parisis. Den burghemcester gaet vry. Tot in de kleenste hi’ysen hebben de booswighlen hunne rooveryen bedreven en den armen werkman on.’dregen het weymgh dat hy besat, en men kan «eggen dafter er geen‘tien familien vry en syn gegaen, van welk kleen getal sigh bevondt dheer Ver- nieeceh, burghemeestrr, ende Joncker Bernier welkers huysen nevens m .Ikander staeu* Den eersten heeft de plunderage ontgin door een gelukkig voorval. Zekeren Bis schop die onder de tramchc troepen diende, hadde gestudeert lol Veurne en was cotidis- Wclk is nu het gedacht van hel wetsontwerp over eenigingen. De gilden of vakbonden, hebben in vroeger eeuwen onder bet vo!k te weeg gebracht waren welstand, ja weelde en rijkdom in ’t land; broederlijkheid «o eenheid; w int meesters en knechten, groote er. kleinen, waren vermengeld in een hond en vrochten in een doelhet Rtofl. lijke en zedelijk welzijn van allen (de gilde was een lijf, waarvan bloeders de lidmaten waren meene winstverdeeling en dus zekerder profijt en leven, Voor allen steun, hulp en bescher ming. ci pel van den jongsten soone van den ge- melden butgheiib.esler geweest. Desen cai- magnol heeft in dat huys seff ns eene garde gestelt, den welcken dat niet het goiine van joncker Bernier daer nevens heeft viy ge houden. De kinderen hier over verblydt, gelyk men inderdaedt sou wesen, hebben, soo men s»ght, de onvoorsichtigheyt gehadt van hun te venoonen in de stadt, seer ge rust van gemoed, en dat ten tyde, dat ie dereen totter doodt in benauwtheyd was. Daer op heeft een ieder gaen klappen en «eggen dat den burge meester rn die ge- heele familie wisten van de comste der Franschen. en andere, nogh verder gaende, dat by die hadde doen comrnen om aldaer te plunderen en dirysenl sulcke redens, die allen sells den gemcenen sin niet en heb ben. en vervolgens van eenen man met oor deel niet en kunnen gelooft zyn. Hel volck was niettemin raesend op die familie. Den generael slaept. Gcdeurende den naer middagh qtraemen de arme inwoonders gedeurigfi lamenteeien en klaegen in het celleg.e over de moet willigheden diode Franschen in hunne huy sen deden. Hel mag’Straat gir.k grdeungh KSechterlijke krouijk. De korreklionele Rechtbank van Veurne heeft veroordeeld Zitting van 7 October. Vanmechelen en Savaete Julius, timmerman, te Proven, voorwaardelijk, elk 26 fr. boet, voor overtreding der wet op de vischvangst. Pinson August, werkman, Ie Sieenkerke, een maand gevang en 26 fr. boet, voor diefie, en 100 Ir. boei, voor in ’l bezit te zijn van verbodeu tuig. Gastelein Hendrik, dienstknecht, te Pervyse, voorwaardelijk, 8 dagen gevang en 26 fr. boet, voor diefte, Guilleman Florimund, visscher (e Adin- kerke, en Lehouck Hendrik, werkman, te Veurne, de eerste 26 fr. en de tweede 30 fr. boet, voor slag n. Zitting van 8. Corteel Leopold, visscher, Deramout Jubaan, zonder beroep; Marlens Engel, werkman, Pylyser Engel, Vanneu- villc Victor en Delanghe Lidewijk, vis- schers, alleen te Oostduynkerke, de eerste 8 dagen gevang en 100 fr. boet, de tweede 16 dagen en 200 fr.; de derde, voorwaar delijk, 100 fr.; de vierde 8 dagen en 100 fr.; de vijfde 16 dagen én 260 fr.; de zesde, voorwaardeiijk, fOOfr. voor jichtmisdiijf. Corteel Arthur, Gorleel Emiel en Corteel Leopold, visschers, te Oostduynkerke, elk 8 dagen gevang en 26 boet, voor slagen, en elk 10 fr. boet, voor vernieling van mobilair. Dumon Alois, werkman, en zijne huis vrouw Mercier Sylvia, te Nieupoori, elk 10 fr. boet voor slagen. Kalle Hendrik, daglooner lePiim-c.rppi.‘'le £6 fr. boet, voor smaad. i iwee schddwaghten mede, de seive gebie» idvitdc d - r. b dJ tc “’.^en er. by te c'cn welken seer veiblyd, is met huiï'gnloo- pen d.'O dyck langst mer Wu'pejr, en com- mende in de herberge loorideaencp vrouwe j wat hy hadde, van wie hy eenen boecksak'* Cruys gevlught. rrkreg n hebbende, vertrock daedHyk darn Sy en hebben by alle gelucke in de col- j med“ naer Btugge. alwa -r dien schat der legiale niet geweest, alwaer het silverwtuck troost ende toeviughl der.ing >setene van J nogh iiytstont van daeghs te vooren., ;iy| st,adt ende Casselrte v»n Vcurne-..U>t a's welke kei ke de processie alsdan uy’g gtcn nogh vei borgen ts. was om den feesldagh van hel H. Sacra- i om den generael te spieken; maer men Si yde aen de gedeputeerde dat hy rliep, en en dat niemandt by hem moghte gaen. De representanten waren vertioczen, soo om alles te begaen wat sy begeerden, tgeene sy deden, uytgentmen moorden en brand stichtingen. Vrouwen verkracht. ment. Den bedel der selve collegiale kerke, sieur Guilliame Daversyn hadde, gedeu- i rende dat de stadt beschooten wiett. het groot H. Cruys genomen onder synen frack, aldaer g"Cf men synde, liet men hem keert weder fcn adresseert hem aen eenen dat de soldaden den vollen toom hadden gr00t H. Cruys g.?noinen onder syi)en frack, ’j loopende daermede naer de draeybrugge; maer aldaer g"Cr men synde, liet men hem I niet p.isseeren. Desen man seer verlegen, Sy geracckten onder andere n het cloos- h >ïlandt>chen cfficicr aldaer iets comman derende, en toonde al stilb kens een deel van hel H. C> uys. Desen militaire, sekerlick.cathol eck. en meenonde naer waerschynlykheyd dal het Sedeit dc herneming barer werk zaamheden bespreekt de kamer hel belangrijk wetsontwerp, waarbij aan de vakvereenigingen de burgerlijke per soonlijkheid wordt verleend. De bespreking werd ingeleid door M. Bftgerem, minister van rechtswezen, die het groot voordeel deed uitschijnen dat de vakvereenigingen uit het voorge- stelde wetsontwerp zullen trekken. De minister toonde ook bet verschil aan be slaande tusseben hel tegeeringsomweip en de wijzigingen daaraan toegebracht door de middenafdeeling, wijzigingen welke slechts gedeeltelijk door de re geer ing worden aangenomen. (•oor het ontwerp, zooals het thans aan de kamer is onderworpen, wordt de burgerlijke persoonlijkheid enkel toege- kend aan de vakvereenigingen van vak- en ambachtslieden, alsook aan uitoefe naars van vrije bedrijven, doch enkel deze welke hel behalen van winsten voor doel hebben. Feitelijk zijn dus de ver eenigingen van onderwijs, liefdadigheid, studie, enz. van hel voordeel der wet uitgesloten. hulp en liefdadigheid, de leerjongen zoowel als de gezel en als den meester- baas, bad rijne rechten en mocht reke nen op bescherming en verdediging er van; daarbij, in ziekte, was et voor zijn onderhoud voorzien. Voor den ouden dag stond de luste nevens de zekerheid van’t leven, ’t was't werk der ktisien- heid. Maar de Fransche omwenteling zoo dikwijls reeds vervloekt, kwam mei haar ongeloof en ongodsdienstigheid, zij biak den band. Het vernietigen van alle soorten van vereenigingen tusschen menschen (citoyehs) van denzelfden staal, van hetzelfde vak is een der grondslagen van de fransche grond wet. Zoo luidde art. 1 van de wet in 1791, en als of het nog niet genoeg geweest had met alles van een te scheu ren, de wel voegde erbij Het is ver boden van ze te herstellen, onder welk vootwendsel of vorm het moge zijn. Dat is 'l werk der fransche ievolutie Leerjongens, gezellen en meesters wier- den van malkaar getukt en verstrooid elk aan zijn lot overgelaten, zonder steun zonder bescherming of genegenheid, zonder zekerhe d voor 't werk en het leven en daarbij zonder verweer. De fransche wet heette dat vrijheid. Eilaas t was de vrije teugel aan de overmachten, aan 't geld, aan de uitbui ting, aan de ondeidrukking en de dwin gelandij. Elk vrocht op zijne kant de wedijvering ontstond gierig en seben- teventend Het geld wieid de macht; de macht het recht en sloeg boven, de zwakken onderdrukkende. De tnachien met haar tiendubbel kracht en honderdvoudige muc.m snelde toe. 't Was een middel om met lüü en 1000 handen giirg bet geld bij te lave lenen den werkman te ondeidrukken. De goederen der aarde wierden de Aan de burgers min concurrentie van eigendom van een klein getal lijke, die de groote huizen en magazijnen, alge- rustig genoot tegenover eene ontelbare menigte van menschen die in onzeker heid leefden voor den den dag van morgen en dagelijks schier smeekend armen en zweet boden voor wat magere volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uittondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office ue Pubucitè, Magdalenastraat, 4G, te Brussel. a—- it>- .bi'nl: I H Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmaikt, 7. te Veurne, cn in de Postkantooren. ter der Swarle Snsters; de moeue» is van 7 of 8 seer vreedelyk mishandelt ende gevio- leerd geweest; de andere nonnen hebben veel moeite gehadt om uyt de handen van dese boeven te geraecken, vlughtende al uyt eene rem<>nstratie was, gaf hem terstond hun clooster. Seer veel actleie vrouwen in ver gevorderden belaagiycken sti»t, ?y.i dm b-'dei te volm insgekcx verkraghl geweest. Het is atgiyor- w,.ik(-.n Sper vpihlvd lyk om hooien op wat maniere men aldaer h«eft geleefl ende gehandeld met het schoon geslachte. kost. De maatschappij was gekomen tot eenen toestand onweerdig van een kris ten volk, gelijk Leo XIII, de Paus der werklieden, zeg', in zijnen omzendbrief. T Is waar de revolutie van 1830 ver- Amand,' kleermaker, loste ons van ’t fransche juk. Zij schonk vrijheid en vrijheid van vereeniging; maar de werkman was onmachtig nog om hem te vereenigen; daarbij de be goocheling over de weldaden van de iransche revolutie was nog niet vei dre ven; het Itberalismus had den strijd ont steken tegen godsdienst en alzoo 'i ge dacht afgetrokken van maatschappelijke welstand; eindelijk de rijken hadden T bestier in hand en alzoo bleef de toe stand voortdujen. Maar de ka holieke partij wilt afbre ken met dien toestand. Eerst gaf zij den wetkman stemrecht, nu brengt zij het wetsontwerp over de vakbonden te berde. Welk is het gedacht en ’t doel ervan? Bij middel van vereeniging door vreed zame middels wedeikeeren naar den al- gemeenen welstand en naar de weelde van vroeger tijden. Aan de werkman en ambachtsman in 't algemeen meer kennis en kundigheid in ’tvak, een beter loon, somtijds min werkuren, vei zekering voor ziekte en veiligheid voor den ouden dag. Aan de landbouw, min onkosten, he ter opbiengst, gemakkelijke vei koop en zekerdei winsten, aanscbailing van ei gendom. j J12 01 16 43 20 52 6 48 7 48 7 45 7 54 8 42 8 56 5 24 9 48 9 59 5 08 6 58 514 7 04 Buinkcrke Admkerke Veurne Dhmude Oostende Statie Nieuport stad Oost du y ttkerkr Coxyde Veurne Markt Veurne Statie VEURNE YPER 4 45 #7 27 7 32 9 55 10 29 51310 1600 1835 5 7 53 10 16 1050 *1331 1621 18 56 8 00 1- - -- i 8 17 10 40 11 14 8 31 10 54 11 28 11 -U ld JU 41 40 12 34 15 01 17 51 20 26 r’ 19 20 20 40 21 15 -21 37 -21 56 22 08 11 08 5 00 Ex 17 50 - - 18 03 - -1831- 19 01- 19 38 - 2107- 6 42 4 43 6 52 5 06 7 20 Corteniarcke 5 04 7 50 l.iclilervclde 5 8 05 Cent 7*6 918 6 45 4 41 7 23 Hoogstad» Linde 5 37 8 15 1042 411 30 13 57 16 47 19 18 17 01 19 36 14 8 17 18 1953 •ent 5 18 Lichtervelde 6 32 llortemnick Oixniude Veuii.c Adinterke 7 54 9 59 - 1456 18 15 1905 Duinkerk» 8 47 10 52 - 409 7 12 5 55 Exp-3 8 57 10 54 21 12T 2 9 51 11 55 16 04 1019 1226 1633 10 46 12 55 17 11 lo 57 13 33 17 22 - 12 05 14 58 18 46 - i j ii j ..„II.,i ij„„ Tenue uai ue siaui ue.scuouien vvien. nei ninw—m'TifW riliw aixt UIJJ i IH Vertrekuren van den IJzrrenwcg «fe vun den fiKiirtspoonveg. t Oclober tol 9 Januari IMïJN E 3 E 3 Ex 3 7 28 - 11 37 15 52 16 57 - 1325 17 02 17 53 - 1343 17 14 18 05 - 14 10 17 39 18 31 1438 1805 1856 - 8 57 3 08 E 3 9 41 H 47 15 5« VEUR5E OOSTENDE 9 50 12 36 9 56 12 42 - 5 26 7 16 10 08 12 54- 5 34 7 24 10 16 13 02 - 6 - 7 43 10 34 13 2D- 16 00 18 52 OOSTENDE-VEUR52 5 05 7 42 10 48 12 18 - 14 58 19 08 5 57 8 43 11 47 13 20 16 20 09 b 14 9 00 12 04 13 87 - 16 17 20 26 6 22 9 0 12 12 13 45 - 16 25 20 34 6 34 9 20 12 24 1--.57 - 16 37 20 46 6 40 9 26 12 30 14 03 9 46 <3 Veurue Statie Veurne Markt Coxyde Oostduinkerke Nieuport Oostende statie 7- 8 42 11 32 14 20 - 17 00 19 52 15 14 18 06 15 20 18 12 15 32 18 24 15 40 18 32 Veurue Statie Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe lierbeig 5 11 Alveringhem 5 18 Loo 5 35 Iloogslude-Lindr 5 49 Yper Statie 6 45 Yper Statie 5> x Loo’ 5 51 8 33 1056 ’11 44 14 11 17 01 1936 5 Alveringh-m 6 03 8 50 11 18 s 1201 14 8 17 18 1953 -^ Nieuwe Heiberg 6 15 8 57 H20È12 08 1 35 1725 2000 i V<-i»n>»Voorstad 6 36 9 18 11 11 ;12 29 15 56 17 46 20 21 S r Vcurne S alie 6 41 9 23 11 46 '12 34 15 01 17 51 2026 r’ - YPER-VE11RNE 9 50 10 24 -13 05 15 55 18 30 9 55 10 29 513 10 1600 1835 5 ;g ;g ;g5o 1331 1621 18 56 10 23 10 57113 33 1628 19 03 ^3 10 40 11 14 [13 55 1645 19 20 v„. 10 54 11 28 -14 09 1659 19 34 g 9 27 11 50 12 24 15 05 17 55 20 30 1030 13 01 15 51 1826 t S 5 51 8 33 10 56 ^11 44 6 03 8 50 11 18 |12 01

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 1