N° 45. Woensdag 10 November 1897. Tak ver eeniging. Twee zienwijzen. JAARGANG. I De kamer beeft aan de vakverenigin gen bel recht ontzeid handel te drijven. EENIGE BLADZIJDEN uit d« geschiedenis van Veurne. 1793. men voorziet ^égaten of giften irs kan ontvangen, de vakveteenigin- en Die zienswijze wordt niet gedeeld door verscheidene landbouw-comicen en vooral door de Federaiie der Land- j orde stond de benoeming van het bureel. De bespreking van de artikels der wet op de vakvereemgingen zal nu na de sa menstelling van bet bureel, hernomen worden. 54® eeniging aangaan 1 Eene s okerij, bij voorbeeld, zou maar enkel de been houwers en vetleggers aangaan. Wat zouden de andere lieden zeggen van de algemeene spaargelden in zulke nijver heden te zien versmelten Ziedaar de gedachten die de iedeiatie van Henegouw inbrengt legen de vragen der Boerenbonden. de choorcappen die sy aldaer vonden aen ie doen; aghier was een met den myter van den abt; aile welke alsoo spotsgewyse in den bot de processie gingen, elck met eenen bouck in deen en eene flessche wyn in dandere handt, singende kyrie eleison, carmagnole en den hymuus van Marseille. En als sy nu eenigen lydl bet hot hadden doorwan- deh, smeetén sy al de choorcappen af en daer uyl agtner het vrouwvolck. Al de beste choorcappen ende andere ornamenten die seer schoon waeren, van over langen tydt verstoken synde in eene sekere plaets, en hebben sy niet konnen vynden, nogie ook het silver; maer de croise van de selve materie die seer schoon en wel gemaeki was, is ge- fomen ten buyse vari den heer pastoor van Sinte Ntclaeys die versteken was. Vervolgt. sy, soo men zeght, seer veel geldt heb ben genomen. Den abt Rycx, smorgens in alderhaes- ten op tyne koels gesprongen synde, hadde vergeten mede te nemen de groote silveren remonstrantie versierd met gesteenten van alle coleuren, de welcke slondt in de sacristie; sy hebben die gevonden ende medegenomen. Ende alsoo syne eei weerdigheydt daeghs te voren de hooghmisse in het pontificaal hadde gecelebreerd in de collegiale, ende de ornamenten in de sacristie der abtdye nogh niet en waeren weghge- daen, hebben sy ondir andere gevonden een schoon gouden cruys verciert met cmerauden of groene lijne steenen, het welke den beer abt Druyve gekoght heeft of wel gehadt heeft, comende van hare Koninglyke Hoogheydt de aerls- herloginne Isabella-Clara Eugenia. De Franschun in dese sacristie synde, beraemden sigh snamiddaghs van alle heer pastoor alsdan n;et opgebaald en en wierl; maer gelukkigiyk voor hem wa3 hij den 31 Meye uyi stadt. Soo baest de Franschen hun mensch- lievend werk van plunderen begonsten. vraegden sy aen yder een waer de abdye was, en daer gtraekl synde, en geene wooningen vyndende, of sy niet wisten waei de beeien waeren, om er mede te nemen als gyselaers; maer sy waeren alle gevlught, uyigenomen den dispen- «ier Priem, den welcken gevaarlyk in de infirmerie siek lagh; met eenen an deren heer der abtdye die hem oppasie, verkleed synde, ende eeyde de chn urgyn te wesen. Den sieken wieit verscheyde keeren uyl het bedde getrocken, om te sien of er niets onder de slaepstede verborgen en was, lis grootelicx te ver wonderen hoe dien aermen sieken niet daer aen gestorven en is. De plunderaers gcrochten in den kel der en sells in bet archivium, alwaer D'Abdye deerlick geplundert. Geene plaelse is meer beschadigt ge weest als de abdye van St. Nicolaeys, op welcke de Franschen, en naementhjk de Duynkerkenasrs seer vernydi woe ien, om dat den heer abt den pastoor van Duynkerke, den heer Macquet, die geemigreerd was, aliydl in syn kwar tier gehouden ende gelogierl hadt, de welken nogh, gedeurende de carmagno- len het landt in bezit hadden, seer on- voorsightig hadde geweest, soo door bet bteght hooren als trouwen; want vele borghers van die stadl gingen ge- veynsdelyck bij hem te bieghten en dioegen bet alles over wat hy in den bieghtstoel geseyt hadt, waerom een yder wel verwondert was boe dat dien Een der voornaamste punten welke de Volksksmer op te lossen bad, was voorzeker deze te weten of het geraad zaam is aan de vakvereeniging bel rechl te geven van handel te drijven. De Volkskamer heeft bet vraagstuk in den zin opgelost dat het aan de vakver eeniging verboden is van handel le drij ven. Hel is onbetwistbaar, en hieromtrent is men bel bijna algemeen eens, dat de vrijheid van handel te drijven aan de vakvereeniging gegund, den doodslag zou wezen voor de ambachtslieden en kleine neeringdoeners. Aangaande de landbouwnijverheid is men op verre na zoo eensgezind niet. De Boetenbonden welke de zaak in eene algemeene vergadering onderzocht hebben, zijn van gedacht dat die vrij heid hun door de wet moet erkend wor den zonder den vorm te moeten aan nemen van eene bandelsvereeniging. Volgens hen kan eene vakvereeniging zonder recht om handel te mogen drij ven, van geen bet minste nut zijn. Wij, landbouwers, zeggen zij, hebben ons in eenen machtigen gildebond ver- eenigd om voordeeliger te kunnen vóórt brengen en de handelsverrichtigen die wij vragen, zijn niets anders dan de werken van het uitoefenen des land- bouwberoeps. Wij kunnen ons geene vakvereeniging voorstellen die het beroep zijner leden nie’ mag uitoefenen zoomin als eene handeisvereeniging die geen handel mag drijven. De Kamer. De beraadslaging over het wetsont werp betreffende de rechtspersoonlijk heid der vakvereenigingen was reeds ver gevorderd en de stemming zou voorzeker veiledene week plaats gehad hebben; doch de beraadslaging is moe ten opgeschorst worden, tengevolge eener ongesteldheid van M. Begerem, minister van rechtswezen, die aan in fluenza lijdt. Ter gelegenheid van Allerzielendag, hield de Kamer geene zitting. Woensdag werd aan de leden medegedeeld dat M. Begerem de ziningen niet kon bijwonen. Daarop is de Kamer voor onbepaalden lijd uiieengegaan. Zaterdag deelde de Monitew het ko ninklijk besluit mede waardoor de wet gevende zittijd van 1896 97 gesloten wordt verklaard. Gister is, van rechtswege, de nieuwe zittijd geopend. Aan het hoofd der dag- samenwerkende maatschappij, liever I dan alles in dezelfde kas en in hetzelfde t genootschap te verzamelen. Hel zal later nog tijd zijn, indien de ondervinding daartoe leidt, de twee maatschappijen in ééne te herschapen, hetgeen veel gemakkelijker zou zijn dan de twee vereenigde genootschappen van elkander ai le zonderen. De reden die men gewoonlijk in brengt om voor een genootschap hel vermogen te vragen om handel te drij ven, is dal er geldmiddelen noodig zijn om hel dool der vakverenigingen ie be reiken. Het is niet betwistbaar. Ook zien wij de samenweikende maatschap pijen. welke de standregelen der fede ratie van Henegouw hebben aangenomen meer dan 50°/, hunner winsten aan dat doel besteden Zoohaast de vereeniging baar persoonlijk bestaan zal ontvangen hebben, zullen deze sommen in bare kas gestort worden. Maar welk voordeel zal men zeggen kan er dan bestaan in de splitsing der twee genootschappen Ten eerste, dat bet altijd zeker zal b ijven dal, indien de samenwerkende maatschappij ten onder gaat, geen enkel schuldeischer de goederen van de vak vereniging zal mogen aanslagen. En dat is bèmfrfRlk. indien dat de vakvereeniging van vreemde weldoe^ Ook zal het gen gcmakkeljjfer zijn voordeelen vooirciiterEAC bekomen, indien zij gee oen handel zullen drijven. Eindelijk moet men zich herinneren, dat eene vakvereeniging moet open zijn vooral de h den eener zelfde bediening, groote en kleine landbouwers, grond eigenaar», huurders, nijverrars, buiten lieden. En hoeveel soorten van handel I en nijverheid zijn er niet die slechts ééne I I enkcie klas der leden van de vakver- ïpt'< veurne bouw-comicen van Henegouw. Deze laatste vindt dat de vakvereeni ging beter nevens baar eene samenwer kende maatschappij zou stichten om har.delsoperalien te verrichten en dit om de volgende reden 1* De ondervinding bewijst dat de vorm van samenweikende maatschappij geen ongemak opleveri. In bet begin klagen de sekretarissen wel een weinig over de veibntenissen, waartoe zij door de Wet gehouden zijn, maar welhaast erkennen zij dat deze pleegvormen het groot voordeel hebben van krediet aan de maatschappij ie geven er. van hunne verantwoordelijkheid jegens de leden le dekken. Ten andere, de pleegvormen die aan de vakverenigingen zouden opge legd werden, zullen zij minder zijn liet is niet te gelooven, cn ook niet te wenschen. Tol hiertoe hebben onze bondge- nootcu, lar.dbouwers, met groot ge mak al hunne opeiatien kunnen ver richten onder den vorm van samenwer kende maatschappijen. Waarom dan willen veranderen dat gene waarover niemand klaagt 2° Zekerlijk zijn er andere econo- mieke belangen. De vak-eigene belan gen, ’l is te zeggen hel onderrichter! der leden en dezer ktnderen bij middel van conterenlien, bibliotheken, dag of week bladen en museums, de proefvelden, de verzekeringen pnder verschillige vor men, bel bestudeer en der buurkontrak- ten, enz. moeten in een goed syndikaat de voorhand hebben op de economische belangen. Daarom is bel le wenschee, dal de Wet aan alle Vakveieeniging de burger lijke persoonlijkheid toekenne. Maar dat wil niet zeggen, dat het niet beter is twee g woo'.scoappen te doen leven r<- vens t.kande de vakvereeniging en de 4 Dit bad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belg ie (Ier uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Pubucité, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmarki, 7. te Veurne, en in de Postkantoren. Vertrekuren Tun den IJzerenwcg 4? van den Buurtspoorweg, fl October tot 9 «ffanunrl l fiiC 19 42 <6 24 E 11 37 <5 52 17 43 - I DE VEURNAAR 7 32 9 46 Veurne S'.tie <T. Veurne Statie Veurne Markt Coxyde Oostdu.'nkerke Nieuport 5 08 6 58 5 14 7 04 Oostende Statie Nieuport stud Coxyde Veurne Markt Veurne Statie etit Brussel 8 47 8 31 927 11 50 12 24 4 41 7 23 6 48 7 18 7 45 7 54 8 47 10 5! 5 55 Eip3 6 42 4 43 6 52 6 05 7 20 ntem.rcke 5 34 7 50 I.ehter.elde 5 49 8 0S 7 16 «18 8 24 10 45 DIEFTE. Zondag nacht werd te Dixtnude op 4 .errchilicnde plaatsen ingebroken en chocolaad. vijgen, likeur, enz. gestolen. Een der daders, te veel van die lekkernij binnengespeeld hebbenden heeft zich door zijne uitwerpsels verraden. De dieven z jn aangehouden. S 8 9 50 1024 13 05 1555 1830 5 9 55 1020 ^13 10 1600 1835 753 10 16 1050 11331 1621 1850 8 8 00 10 23 1057 «1333 1628 1903-S 10 40 11 14 Ï13 55 16 45 19 20 10 54 11 28 MUS 16 59 19 34 1! !4 15 05 17 55 20 30 S .10 30 13 01 15 51 18 23 S 5 Ilöogstade Linds 5 37 8 15 10 42 311 30 13 57 16 47 19 18 5 51 8 33 1056 :11 44 14 11 17 01 1936 6 03 8 50 11 18 1!01 14 S8 17 18 19 53 - Nieuwe Herberg 6 15 8 57 112011208 1 35 1725 2000 j VeurneVooislad 6 36 9 18 11 11 - 12 29 15 56 17 46 26 21 -f Veurne Statie 6 41 9 23 11 46 12 34 15 01 17 51 20 26 Riuxel Gent 5 18 Lichterrelde 6 32 Certemarck Uiitnude Veurne Adinkerke Duinkerke Duinkerke Admkerke Veurne D:\niiide 1418 1718 1953 l 35 17 25 20 00 15 56 17 46 2621 OOSTENDE—VEURNE 5 05 74! 10 48 12 18 - 14 58 19 08 5 57 8 43 11 47 13 20 16 20 09 Oottduvnkerke 6 14 9 00 12 04 13 37 - 16 17 20 26 6 2! 9 O’* 12 12 13 45 - 16 25 20 34 6 34 9 20 12 24 1357 - 16 37 20 46 6 40 9 26 42 30 14 03 - 16 43 20 52 VEURNE - OOSTENDE 9 50 12 36 - 15 14 18 06 9 56 12 42 - 15 20 18 12 5 26 7 16 10 08 12 54 - 15 32 18 24 5 34 7 24 16 16 13 02 - 15 40 18 32 6 - 7 43 10 34 13 20 - 16 00 18 52 Ooatênde statie 7 - 8 42 11 32 14 20 - 17 00 19 52 VEUR.NE YPER Veurne Sta he 4 45 O7 27 Vcurlie Vourstad 4 50 Nieuwe lier bei» 5 11 Alveiirighern 5 18 l,oo 5 35 Hoogstade-Lind» 5 49 Yper Statie 6 45 Yper Statie I’ w Loo Alveringh*m r. 3 Ex 3 18 01 1920 10 40 21 15 -«1 37 -21 56 22 08 11 08 5 00 Ex 17 50 - 18 31 1901 21 07 22 47 6.40 E 3 7 28 - 8 42 - 8 56 - 9 21- 9 59 - 1456 18 15 - 7 12- 3 08 E 3 ■Mmr-- - - - - - - - -- - - - - - - -t i - - - - - - - r-l- ■'■fWWWWMmCTW 8M SIlM^WT' IjMMA I IWWPWXil 13 25 17 02 10 39- 13 43 17 14 19 40 - 14 10 17 39 20 09 - 9 48 - 1438 1805 ÏO 35- - 4 09 857 1054 941 11 47 1556 9 51 11 55 16 04 - 18 08 1019 122G 1633 10 46 12 55 17 11 <0 07 13 33 17 22 - 19 38 12 05 1458 18 46 1320 16 55 1010

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 1