N» 46. Landbouw. o4e s JAIBCUC. PerceelIIIgeene hoogere opbrengst, OEitsD&o 17 November. .1897. Dil bid verschiut den Woensdag. onmiddeïijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annmcen 20 cenlimon per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr, het 100. Oe Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen^ en ’tbuitenlaud worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. EENIGE BLADZIJDEN uit de Menis van Venrne. 1790- Alsoo men de waschte hadde gr d ien van hel lyrtwaedl van deubtdye, hingen veel ii-uicrii van de tieeren te droogen op de sold’ rs des qiarl trs van den heer abt, en gelykctwys ét hiel'eene 'plaetse en is ge weest wat r sy met gegaru en syn, vonden sy die, stropten hunne kleederen al en dc- dt'h elk twee of drie van d»e hemden aen op malkand’ren, Iaën nde dor hun sleg’e, te weien d>’ gonne die nogh een «en hadden; want aen de fransche troupm onibrak alles, en sy wieren soo arm gek teedt. daerby soo vuyl t title onnu’tig. dat men niets anders als et'tien afkeet korde hebben. Oak aghter h-i geldi ende silver was hel lynwaedt v t ririer sy meest (nagleden. Van het Oiatorie en nogh andere plunderingen. In het Oralorte is al hel geldt g-nomen gAvr.’st endoSOO ilfsschen genever uy'ge- dronken. Een stuk wyn daer liggende, Den gmeraol syn volck twee a dty ure. Sy It gelaeten hi-bb ude van wel te stelen en te rooven, dede lm 11 en halt de genen rade slaen om 'e ve. trekken naer Nieu- poorl en van dacr nier Oostende; maer stende.d ll sy alle soodan'gh dtonke waeren dat sy niet neer en konden gaen, nogh by em vei goederen, was gewaèr dal het voor werp mislukt was vin le gaan naer die ver* maerJë seehaeve, de welcke seer kwaelyk bewaert was. om aldaer (e branden de on matige magasynen die Engeland! daer naer toe s >nde om den oorlogh te doen benevens de geallieerden, g^yk wy almede geroerd hebben. Dit sou In voorzeker eenen seer schoonen amslagh geweest h. bb m voor de Franschen en smide sekerlyk gelukt hebb n. want geh el 't land s^ei q talick was voorsien van itoupen. Alsoo is d< stadt van Venrne he b houd geweest v.iu Nteupoort en Ooslende, wel&eti in sslagh ei dplan- dérmghe het hoofd' g 'kost hueft aen beyde de geueraels S eilenhov-ti en R ciurdol, uie cemgen ly h n ier dien hunnen kop door.de gu lloiine hebb n moeien steken. Vervolgt. Opening van den wetge .cn- den zittijd. Dinsdag werd de wetgevende zittijd van 1897 1898 geopend. De beide Ka mers vergaderden, gelijktijdig, ieder in hare eigene zaal van beraadslaging. [Jet oud bureel van den Senaat werd gansch herkozen. lu de Kamer werd ook het oud bureel herkozen, mei deze wijziging echter dat M. Tack, dij uil reden van hoogen ouderdom, zijn omslag gal als eerste o: - d. rvJo zitter, in die hoedanigheid werd vervangen door M. baron Snoy, tweeden ondervoorzitter, die op zijne beu'l ver vangen werd door M. De Sadeieer. In diens plaats is 51. iluyshauwer sekre- laris gekozen; de andere sekrelarisien zijn M.Vf. Boichgrave, de Rouil en VVarjcqtië. Daarna had de ondervraging plaats van ciloyen Betloz. over de straf aan twee Genische onderwijzeressen opge legd, die nare leerlingen, ondanks mi rt ukkeltjse onderlichten, hebben opge leid in eene burgerlijke begraving, waai in de roode vlig werd gedragen. M. Sciiollaert, op die onderviaging atüoeude hebbende geantwoord, heeft gezel Anseele, door zijne gekende bru taliteit, een looneel van gehuil en getier u'tgelokt, zooals men er in een bok van wilde beesten geen te hooreu krijgt. Kor.om, dank aan de socialis'en, be gon de zittijd weer goed, en daar hij noodzakelijk ko i zal zijn, zal er weer niet weinig werk ongedaan blijven. En dan zullen dezelfde rooden weer de regeeting en de meerderheid kunnen verwijten dat een aantal aangekondigde en neetgelegde wetsontwerpen niet ge- daar de gem ddelde opbrengst van de vier jaar, in hooi slechts 2093 kg. ge weest is en in nagras 1089 kg., terwijl perceel l (vergelijóngsperceel) gemiddeld 2126 kg. hooien 1021 kg. nagras ge geven heeft. Perceel IV896 kg. hooi en 442 kg. nagras Perceel V722 kg. hjoi en 385 kg nagras. Perceel VI1614 kg. hooi en 781 kg. nagras. Perceel XII: 1469 kg. hooi en 701 kg. nagras. Per ceel VIII 1504 kg. hooi en 769 kg. na gras.’ Zuivere winst. Zoo wij de hooger bekomen opbrengsten in geld schatten en van die sommen de bemestingskosten aftrekken, zoo bekomen wij voor ge middelde zuivere en jaarlijksche winst; fr. 27,37 voor perceel II, fr 47,52 voor perceel IV, fr. 23,07 voor perceel X, fr. 70,47 voor perceel VI, fr. 69 67 voor perceel Vil, fr. 75,81 voor perceel VIII, fr. 114,25 voor perceel JX, en fr. 128,31 voor perceel X Het perceel III, integendeel is in verlies van fr. 21,50 hetiij de waarde der bemest ivgskost en. Er dient opgemerkt te worden dat in de schatting dier hoogere opbrengsten wij geene rekening gehouden hebben van hel versehil van hoedanigheid, be slaande tusschen hel hooi van het ver- geiijkingsperceel en dat van de andere, liét gewicht alleen is tusschen gekomen in onze berekeningen om de geldelijke waarde vast le stellen. Nochtans de hoe danigheid van het hooi is, onder den invloed der gebiuikte mesten, gevoelig verbeterd, zoodat bpgaven onze zuivere winsten als groote minima's kunnen aanzier. worden. Gevolgtrekkingen. De uitslagen dier proeven bewijzen a) dat aan de weide ter sprake ie gelijkertijd kalk, phos- phoorzuur en potasch ontbreken. (Ver- Bemestlngsproeven op zure weide. Het doel dezer proeven was de vrucht- banrmakende eigenschap van kalk, tupei phosphaat, metaalslakken en kaï- niet op zure weide daar te stellen, hetzij deze më»ten gezamenlijk, hetzij afzon der lijk gebruikt wierden. Te dien einde hebben wij, in 1894, op eene stel tig zure weide, die zoowel voor de hoedanigheid als voor de hoe veelheid slechts eene ellendige op brengst gaf (gemiddelde opbrengst van vier jiar; 2126 kg. hooi en 1921 kg. nagras tien naasteenliggendo perceelen genomen van 20 aren ieder. Ziehier in ’t kori, het verslag dier proeven welke, gedurende vier jaar hernomen wierden. De hoeveelheden gebruikte mest en de bekomen uitslagen zijn tolde hectare herleid. .i- Gebruikte mesten vier opeenvolgende jaren i)i de maand januari aangewend. Perceel Izonder mest (getuige perceel) Perceel II1500 kg. vette kalk, pas ge- gebluscht. Perceel III400 kg. super- phosphaat, inhoudende 14 phos- phoorzuur. Perceel IV400 kg. metaal slakken van 75 7. fijnheid en 16 7» phosphoonuur. Perceel V: 600 kg. kai- niet. Perceel VI600 kg. kaïniet en 1500 kg. kalk. Perceel VII: 400 kg. superphosphaat en 1500 kg. kalk. Perceel VIII400 kg. metaalslakken en 1500 kg. kalk. Perceel IX600 kg. kiïniel, 400 kg. superphosphaat en 1500 kg. kalk Perceel: X 600 kg. n>< taaUlakken en 1500 kg. kalk, Hbtrgere janrlijlhsche opbrengsten ge middeld berekend op verjaar. Perceel II: 583 kg. hooi en 347 kg nagras gelijk de uit-lagen van Perceelen 11, IV, V, VI, VIII, IX én X met de gemiddelde opbrengst van hel vergelijkingsperceel; b) dal superphoiphaat, alleen gebruikt, eene nietige vruchtbaarmakend eigen schap, zoo niet eenen schadelijken in vloed gehad heeft. (Vergelijk peicee'.en 1 en lil); e) dat superphosphaat. le gelijk met mestkalk gebiuik ,we k;aam wordt, zonder nochtans in viuchlbaarmaking met de metaalslakken gelijk te staan (Peiceelen 1111, Vil en Vlil); d) dat de meest winstgevende uitslag bekomen is met bet gezamenlijk gebiuik van kaimet, metaalslakken en kalk (Perceel X te ver gelijken met de andere). Practisch besluit. Oanr de ztne weiden in ’t algemeen dezelfde gebreken deelen (zumhetd, al te groote hoeveel heid organieke stoften, gebrek aan mi nerale stoften; kalk, pbo-^phoorzuur. potasch, enz min of meer groo e afwe zigheid van peulgewassen, enz.), jnee- nen wij mtl reciit uit de a ingebaalle proeven de volgende piactische raadgé ving te mogen trekken De tedematige bemesting en die tei- zelfder tijd de giootste zuiverste winst zal verzekeren, zal beslaan uit onlangs geblusctite vette kalk, potasch ondei vorm van kainiei, b. v., en metaalslak ken. De hoeveelheid jaarlijks aan te wenden van ieder dier mesten, ofschoon verandei baar volgens de gevallen, zul len gemiddeld zijn 1500 kg kalk. 600 kg kaïniet en 400 kg. metaalslakken, zij zullen best in den loop der winter aangewend worden. L. VAN DEN BERCK, Landbouw Ingenieur. ghers, winkeliers en andere, alles ont weert syade, en sonder de minsm hoope van oyt le konnen hersteld warden, want men h efi den volgenden d .g in een hnys gevonden enig” stroppen die d< se m nscb bevende repubiikanen aghter gelaeten h id den. Vele meen m dat die instrument-n waeren om alle de g- ëin gieeid” priesters aen den hals le brengen; maer syn hebben gclukkiglyk geen gevonden. lie burghers beklaeght van den Aer tshei toyh De gedeputeerde van hel m igisiraet van Veurne daet naer lol Brussel rapport ge- daen hebbende van d sen dt'oe.v gen voor voorval aen den j mgnn Ae (sh”i’logh Char les, gntivetn-ur geperanl der N derlanden. en heelt syne koninklyke li >ogln>vd sigh niet kunnen iiihouden van le sch yven, Üe bórghers b ski Zegende' ende seggende daerin te sulf n voorsien iPlan van naer Oostende le gaen misluckt. Om de plnnderinge al met eenen in k te gev. D, u uo.,11 wy saekem aghi.ergelaeten die te vooren g'schiet syn cn die wy nu sullen veibaelen. hebben de plunderaers afgetapt in de kobbe van hunnen hoed:. Sy cn hebben de ca pelle niet geschonden. Daer en waeren maer twee broeders thuys, de priesters gevlughl synde. Eene geëmigreerde nonne, die aldaer naeyde, is soo gestegen en gesmeten geweest, dat haer lichaem vol swarte plekken was; eene andere ineen boighers buys h etl ook son g-vaeren. Hel Oratorie is daermede geslo ten geworden, ende de studiën s'aen. Tol de capucienen heeft het wel gegaen de Franschen hebben gedanst en gebold met deze paeters. Men heeft niet gehoórdl «Jatter heylig- sch -nderien «ouden g”schied syn; maer in de ker.ke van St. N Colaeys hebben sy g i- nomen de remonstrancte, de klieken. c.Toor ckappen ende andere ornamenten. In hel hnys van den pastoor van die kerke hebben sy gevonden het kasje van de H. Olie, dat aldaer versteken war, ts^lve mededraegende naer eerst de H. Oho uy'ge-m-ten eu ouder de voeten getrappeld te nebben. Stroppen gevonden. De vy inden moesten nog vreeder dingen i n den sin gehadt hebben, hoewel de bor- j Men schrijft in bij BONHOMME-RTCKASEYS, drukker uitgever, Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Pns'kan o >ren. MTWT mi «I— Vertrekuren van den IJzrrenwcg van den 93uur1spoorxvcg. t Ciclob^r tot «Skmustri 2 V 41 9 23 11 46 Gent Bi uxscl Oostende Statie Nicuport stad Coxyde Veurne Markt Veurne Static 5 08 6 58 5 14 7 04 a 21 9 48 9 59 19 SO- 2040 21 15 21 37 VEURNE OOSTENDE 9 50 12 36 - 15 U 18 06 - 9 56 12 42 - 15 20 18 12 5 26 7 16 10 08 12 54 - 15 32 18 24 5 34 7 24 10 16 13 02 - 15 40 18 32 6 - 7 43 10 34 13 20 - 16 00 18 52 - 6 00 E 3 7 28 - 8 42 - I? e'- I 1 Veurne Sl.tie Veurne Markt Coxyds Oottdu.'nkerke Nieuport Ouatende tlatio 7 - 8 42 11 32 14 20 - 17 00 19 52 - 5 18 l.ichter.elde 6 32 6 48 7 18 7 45 7 54 47 10 52 5 55 Exp3 6 42 4 43 6 52 - 06 72Ö Cortemarcke 5 34 7 50 t-iehterTelde 5 49 8 05 7 16 9 18 8 24 10 45 5 00 17 50 1831- 19 01- in 57 13 33 17 22 - 19 38 - - lc,nl -1 22 47 3 08 E 3 BROUWERIJ. Bij koninklijk bejluit van 8 dezer wordt M Firmin Poupeye, te Adir.kctke, gemachtigd eepe brouwerij op te richten ten ge hucht de Panne, op ongeveer 3z5om van de grens. OOSTENDE—VEURNE 5 05 7 42 1048 12 18 - 14 58 19 08 - 5 57 8 43 11 47 13 20 16 20 «9- Ontldiiyiikerke t> 14 9 00 12 04 13 37 - 16 17 20 26 - 6 22 9 OS 12 12 18 45 - 16 25 20 34 - 6 34 9 20 12 24 1357 - 16 37 20 46 - 6 40 9 26 12 30 14 03 - 16 43 20 52 - Brussel Gent Cortemaick Dixmude Veurnc Adinkerke Dninkerke DuinkerLe Adinkerke Veurne Dixmude 9 16 19 47 16 24 E 3 Ei 5 18 01 ÏT «5 52 17 43 13 25 17 02 19 29 - 8 56 1343 17 14 1940 - 1410 17 39 20 09 - 14 38 18 05 20 35 - 21 16 1456 18 15 - 22 08 4 09 7 12 - 11 08 857 10 54 3 08 5 5 00 Ex 9 41 11 47 15 56 951 11 55 16 04 - 18 03 1019 1226 1633 10 46 12 55 17 11 12 05 14 58 18 46 - 21 07 1320 16 55 1010 VEURNE Venrne Statie Veurne Vnuistad 4 50 Nieuwe Iltrbeig 5 11 ,53 1 U 16 IV 50 J13 31 162! 1856 Alreiinghem 5 18 8 U> 10 23 1057113 33 16 28 19 03 -^3 l.oo 5 35 8 17 10 40 11 14 |1355 1645 1920 s g HoogstadfLind. 5 19 8 31 10 54 11 28 ^14 09 1659 19 34 >5 Ypër Statie 6 45 9 27 11 50 12 24 '15 05 17 55 20 30 5 2 c Yper Statie 4 41 7 23 9 16 ,10 30 13 01 1551 182’> Loo' 5 51 8 33 1056 ’11 44 1411 17 01 1936 Atvei-ingh m 6 03 8 50 11 18 «12 01 14 28 17 18 1953 I,.... «...I...... V>UUM< ,1 «v c 14 vo OU 11 S3 zuuug Veiinu-Voo.sted 6 36 9 18 11 11 -12 29 15 56 17 46 20 21 O VeurneSatié 6 41 9 23 11 46 12 34 15 01 17 51 2026 r 6 45 4 41 7 23 Hoogstede Lindt- 5 37 8 15 10 42 5 51 8 33 1056 >i 6 03 8 50 11 18 12 01 11 30 13 57 16 47 1918 'I'X ÏI'ER YPER- VEURNE 44&4J717 9 50 10 24 ,13 05 1555 1830 7 32 9 55 10 29 13 10 1600 18 35 7 53 10 16 1050 ’13 31 1621 1856 S 8(.t> 10 23 1057113 33 16 28 19 03 -g 8 17 10 40 11 14 |13 55 1645 1920 8 31 10 54 11 28 ‘1409 1659 19 34 9 27 11 50 12 24 '1505 17 55 2030 9 16 ,10 80 13 01 ’11 44 1411 a*.r,.» m 6 03 8 50 1118^1201 14 zo ifioiyoö'-’v Nieuwe Het beiT, 6 15 8 57 11 20.111 08 *14 35 17 25 2000 Veurne S'ntie 12 34 15 01 iV

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 1