I 11 Woensdag December £897. Jk N° 48. Landbouw. Dit bad, verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaais- met de post G fr. Ann ineen ~0 centimen per regel. De groote letters 1 liberaal, Zori igen 54e JAARGANG. Gent 4, St. Nicolaus 4, al katholieken. llenegouw Atb. 1 katholiek, Bergen Luik Hoei 1 liberaal, Luik 5 libe ralen, Borgworm I liberaal, Venters 1 katholiek en 1 libeiaal. De piovineiale senators die moeten herkozen worden zijn 3 katholieken voor Oost Vlaanderen; 2 liberalen en 2 socialisten voor Hene- gouw 3 radikalen voor Luik, en 2 katho lieken vooi Limburg. L. VAN DEN BEBGK, Landbouw Ingenieur. 2 van rechtswege; 61 katholieken, 8 on- atiianke ijke katholieken, 26 liberalen, 5 radikaien en 2 socialisten. Voor de provinciën, waar bet in 1898 kiezing is. zijnde volgende leden; Oost-Vlaanderen Aalst 2 leden, Aude- - naarde 1, Denderraonde 2, E cloo 1, 5 oo inboesemde aen de aerme borghers die on wetende waeren wat er wederom op handen i beleeldeiyk onthatli heet' was. Ik hebbe riienschen gesproken die een G- deu rende desen brandt waeren de Fran schen in een groot vermaek, altydl luyder kelc sitigende den carmagnole, als of sy eene gewiglige vesting souden ingenomen hebben. O fransch volk! De leste jaeren en hoorde men in hunne nieuwboeken van mets an ders spreken als van inenschlieventheydl en bienfaisancr, waer is sy nu? Ondertusschen waeren de aernie en bedroefde inwoonders al geviughl in de akkers of hielden hun verborgen in het riet, siaende in de Moeres, alwaer sy meer doodt of levende verbleeven en vernaghten in de aldergroolste benauwl- heydt, want die Franschen die al dronke waeren schooien gedeuiigh op hun. soo daenigh dat de kogels over hun hoofd vloo- gen. Eenen timinarman die nogh by de htiysen was verbleven, kreegh eenen kap in syn aensighte en waert den saebel met ge- arretleeruen hadde aen den poat van den Juni aen quaemen binnen de gemelde s.ede l den commissaire en'Chef it cn In de Kamer zijn er 152 leden 111 katholieken en 41 socialisten cn libera len. Moeten in 1898 herkozen worden Oost Vlaanderen Aalst 3 katholieken en 1 demosiaat, Audenaeide, 3 katho lieken, Dendermoude 3 katholieken, Eecioo 1 katholiek, Gent 9 katholieken en araisocialisten, Si. Nicóiaas 4 katho lieken. llenegouw Alh 9 katholieken, Char leroi 1 ladikaat en 7 socialisten, Door nik 4 katholieken, Zoningen 3 socialis ten, Ttiuin 1 katholiek, 1 socialist eu 1 liberaal. Limburg: Hassdt 3 katholieken, Maes- eick 1 katholiek, Tougèieti 2 katholie ken. Luik: Boei 2 liber den, Luik 11 so cialisten en radikalen, Vcivieis 4 socia- De Senaat telt 104 leden, ie weten sAvonds ten 9 unn wiqrden de voor noemde gearie’teerde h"eren cebydt mer het landlshuis, alwaer hun verboodm wierf onder wat preeintie het wese, een moment naer hunne familie te gaon, en omtrent den 10 uren wierden sy belast van aanstonds te vertrekken, en alsoo gehydt onder de waghte tot op de, ruarckt, alwaer sy in han- dan gestelt syn geweest van de trjnscüe troupe die ald.ier onder waepens stondt, want alle de gqnne die op hunne heetten konden staen, waeren daer vergadert. De Franschen vertrekken uyt Veurne. Eyndelmge m-,er eene gedeurige plun derage v.m 13 h 14 uren, »yn de Finn- schen v rw.tiigi van de nacderyuge der Duy schen. Ten ge-seyden 10 uren snaghfs getrokken üyt Veurne, hebbende eiken soldaet eene s 18 venster, hy h.idde sekerlick het leven ver loeren, dit soo sv-eyden. om dat hy den soldaet vermoord hadde. Vele inwoonders waeren ook gevlught soo in de eisten als in de duynen daer ronlom. De heeren pastor en cappcllaan, verkleedt synde in 't weere- licke, hielden bun ook verborgen in sooda- nige schuylplactsen. Nu koeren wy wederom naer Veurne. Contributie otagien gelicht. In den naemiddagh vraegden de Fran schen by formo van contributie twaelf duy- senl rations hooy, ses honderl ossen en hondert en vyfligh trekpeerden, te leveren (oomogelyke saeck) voor den avond. Om treat den zes uren wierden in het collegie als otagien ofte panlstnannen gearretteert Jonker Charles Delatre, gesproten uyt een van de oudste edele famihen van West- Vlaendoren, landihouder, cn !e dheer Ver- meesch, bmghemeester, ten welcken momint in de coilegiekaenier qiam eene waghte, die niet alleen de gyselaers m ter alle de heeren belellede van uyi te gaen, iot soo ven e dat de voo.-noemde geanetteerde oiagien belet wierden sigh tol hun vertrek, dal geheel apparent was, te beieyden. e) dat mestaaislakken de voorkeur verdienen boven superphosphaat en dat eene boevee heid van 500 kg. gebruikt per jaar en per hectare, gedurende de drie eerste jaren, en vervolgens 300 b 400 kg. per jaar, voldoende is. In zure weiden kan zelfs de superphosphaat, alleen gebruikt, nadeelig zijn, ten oor- zake zijner zuurheid. f) dat de stiksiofmesten. in de hoogcr aangeduide gevallen litt“ b) uitgestrooid zullen worden vóór ol gedutende den winter, zoo het meststoffen geldt waar van de stikstof niet onmiddellijk opneem baar is, en op liet oogenbltk van bet bei uilscbieten van hel gras, inde lente, alsook na het inoogsten van het hooi bij die zelfde inesicn, zoo zij seffens werken (b. v. aal, soda nitraat, enz De hoeveelneid soda-nitraat zal, volgens de min of meer vruchtbaarheid der wei de, gemiddeld berekend worden op 100 h 200 kg per beciaie, te gebiuiken per helft, in de lente, bij het uitschieten van het gras en na T inoogsien van hetjhooi. g) dat de tnetaalslakken en de ruwe potasclimesten, zooals kamiet, carnalliet enz.., best van herfst lot Februari zullen aangewend woiden (hoe vroeger, hoe betei) oi onmiddellijk na het weg men van het hooi. Voor weiden aan overstroorningeti blootgesteld, is het zelfs noodig dit laatste tijdstip te nemen. Wij aarzelen met om te bevestigen dal, onder den invloed dezer redcmatige en goedkoope bemesting, de opbrengst der weiden in gioote mate zal vermeer deren, zoowel voor wat de hoeveelheid als de hoedanigheid aangaat. Hij zal daarenboven, de bemestingskosten af gerekend eene zuivere winst verzekeren, die verre zal zijn van versmaard te mo gen worden. volgens plaatsruimte. Rechteilijke eerherstellingen 1 fr- Een Nr 15 cent. Ai'/imderiijke nummers voor artiki Is. enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ‘tbuitenland worden ontvangen door hel Office de Publicitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Bemesting der welden. De bemesting der weiden is eene zoo belangrijke kwestie er van zulk een al gemeen belang, dal het niet ten onpas is, in ’t kort, onzer, lezers ten oogen te brengen de algemeene gevolgtrekkin gen onzer bemestingsproeven op wei den. Deze proeven, geduiende verschei dene jaren herhaald, werden onlangs in 't licht gebiacht en de besluiten die wij er ieder maal uit afleiden stemmen overeen met deze der proeven inge richt door landbouwkundige eener on betwiste bevoegheid, zij bewijzen; a) dat al de weiden, in het algemeen ei u giooien nooddruft hebben aan phos- piiooizuur en potasch; b) dat zekere otider ben, zoo als de onlangs aangelegde en de diooge. zich zeer dankbaar toooeh van eene aan brengst van slikstolmest, (soda-nitraat. b. v.) alsook van een organiek mest (b. v. stalmest, mestaarde, enz.) en dit zoolang deze, weiden ie arm zijn aan organieke sieficn. De stikstofmest of de organieke mest zal volledigd worden met pbosphaat en potaschmesi. Nochtans mer. zal enkel van stalmest gebru'k ma ken indien men daardoor zijne akkerlan den er niet van berooft of indien men zich stalmest aan voordeelige voorwaar- den verschaffen kan. c) dat de zure weiden, buiten phos- phooizuui en potasch, eene zekere hoe veelheid otdargs gebluschte veile kalk veteischen (1000 a 2000 kg. jaarlijks te gebruiken op T einde des winters). d) dat poiascb voordeelig aangewend wo’df, onder vorm van ruwe potasch- routen, zoo;ds karniet, carnalbei. enz. (gemiddeld 500 kg. kamiet ot 600 kg. catrialliel, pei jaar en pei hectare. es—s—---i EENIGE BLADZMQEN nit da geschiedenis van Veurne, 1793; Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelroai kt, 7, te Veurne, en in de Pcx'k'in'opren. Wertrekuren van den IJzrrenwcg vuis den SSniirtsfiMiorueg;. - Oclofeer tot ‘S «Snmiiói De kiesstrijd in 1898. Ten gevolge van hel overlijden van M. De Kapper, vertegenwoordiger van liet arrondissement Dendermonde, moet 3 liberalen, Charleroi, 4 liberalen Door- er binnen de veertig dagen eene kamer- i katholiek en 1 liberaal, Zoi i igen kiezing plaats hebben, om hel overleden 1 liberalen, Ttiuin 1 libeiaal. lid te vervangen, I Limburg Hasselt 1, Maaseik 1, Ton- Hoogst waarschijnlijk zal de kiesstrijd geren 1; al katholieken, die eerst vooi 1898 verwacht werd, nu gaan beginnen, en ons eenen voorsmaak geven van de woelingen die in het aan staande jaar te wachten staan. Men weel dat er den 3 Juli kiezingen plaats hebben in Oosi-Vlaanderen, Hene- gouw, Luik en Limburg. Vóór de herziening der grondwet wa ren deze provinciën bet minst onder worpen aan ommekeer in de politieke denkwijze de katholieken werden in algemeen herkozen in Vlaanderen en Limburg, terwijl de liheiai iu zegeptaal- den in llenegouw en bet Luiksche. Sedeit de herziening is die toes'and eemgszins gewijzigd de katholieken hebben in het Walenland verscheidene zetels op de liberalen veroverd, terwijl de groote arrondissementen van datzelf de Walenland, als Bergen, Charleroi, Luik, Verviers naar ue socialisten zijn overgegaan. Daaruit volgt dat de katholieken te naas en jaie vooinamemlijk tegen de socialisten zullen te strijden hebben, en dal niet alleen in de gioote centrums, maar zelfs op den builen, waar de roo- den ieverige propaganda maken. j.ier daer naer nogh be. ir'en als •-y vin des? saicke spiaekin. int volk nam syn m wegh naer lhmdi;cli< ol-. opkydende de gemelde heeren pantsmannen, dewelke genootsaecst waeren, le midden in den naght tusschen de boonnetten en dronke soldaden te voet le marcheeren. Maer g'kommen synde ter prochie van Bulscmip, hebben eetuge offi cieren de compiaisantie gehadt aen die hunne peerden ie ppisenleeren. Op hunne aenkon.st wjerd.»n sy te Hora sehoote ge- leydi ten huyse van den heer P.eter Her- v yn, alwaer >yaeng‘komen syn snaghts ten een ure, den welken hun see: beleeidelyu outha.di heeft, en naer eenige genomen ver vet schingen, doen hebben een wagen Be- spannen met twee peerden, van waer sy omiien 5 uren smorgens vertrokken syn naer de stadl van Cassel, enitelijk v'rge- keerse op de irompe van syne fusyeke, ten si-.lt van eenen franschen c-pinissaris, en is niet te sr-ggen wat gruw deze passagio omtrent den 11 uren smorgens van den van soo vele honderden dronke en vloe Juni aen qtiaeme kende soldaeten met dal ligt op bun geweer i ende geleydt by - die hun hel n.iodaghmael gepresenlee s Vervolg'. q Lr b w 7 32 13 0! 17 00 19 52 E 3 lu 10 25 20 34 Veurne Sla tie 16 43 20 52 6 41 9 23 11 4G 12 34 15 0! 17 51 20 26 C k I-■IJB.'-N'ZX.I IXJ_" Gent Bruisel 21 07 22 47 Veurne Statie Veurne Markt Coxyde Oostdu ‘nkerke Nieuport 5 08 6 58 514 7 04 Brussel Gent L... Cortemaick Dixmude Veurnc Adinkerkc Üuinkerke üuinkerke Adinkerkc Veurne Dixmude I Oostende Statie Nieuport stad Oostduynkerke Coxyde Veurne Markt Veurne Statie 17 50 18 03 V Et II SE 9 5a 2 36 9 56 12 42 5 26 7 16 10 08 12 14 5 34 7 24 10 16 19 20 20 40 21 15 -21 37 -21 56 22 08 11 08 Ex Lichterxelde 6 22 6 48 7 18 7 45 7 54 8 47 40 52 555 Exp3 8 57 10 54 5 42 4 43 6 52 9 51 11 55 16 04 5 06 7 20 Cortemarcke 5 34 7 80 Liehtervelde 5 49 8 05 7 16 9 18 8 244045 01X11.SDE 15 14 18 06 15 20 18 12 15 32 18 24 15 40 18 32 6 - 7 43 10 34 13 2i)- 16 00 18 52 Oocténde statie 7 - 8 42,11 32 14 20 - OOSTENDE -VElllt'S 5 05 7 42 10 48 12 18 14 58 19 08 5 57 8 43 11 47 13 20 Im 20 09 (.14 9 00 12 04 13 37 - 16 17 20 26 6 22 9 0" 12 12 13 45 6 34 9 20 12 24 13 57 - 16 37 20 46 6 40 9 26 12 30 14 03 ——BiM—MW— ■’JIWI r y'II HM L"lf>1 MgM.it ÏHfliSIH «1 6 00 E 3 V 16 49 47 46 24 E 3 Ex 3 48 01 7 28 - 44 37 15 52 17 43 - 8 42 - 43 25 17 02 19 29 - 8 56 - 43 43 47 44 49 40 - 9 24 - 44 40 47 39 20 09 - 9 48 - 44 38 18 05 20 35 - 9 59 - 4456 48 15 - 449 7 12 - 3 08 9 41 11 47 1556 9 51 44 55 16 04 - 1- 4019 42 26 46 33 - 48 31 1046 12 55 47 11 - 19 01 4fl57 1333 17 22 - 19 38 42 05 44 58 48 46 43 20 46 55 4040 9 55 1029^131(1 1600 18 35 3 13 31 1 m - o .v - 13 33 16 28 19 03 513 55 1645 1920 ■14 09 16 59 19 34 '15 05 17 55 20 30 5 10 30 13 01 1 "1 13 57 16 47 19 18 11 44 1411 1 14 28 1718 1953 VEURNE YPER Veurne Sluhe 4 45^7 27 Veurne Voorstad 4 50 No-n-Ae Hr) l.ei- 5 11 Alvei inghen. 5 18 l.oo 5 35 Iloogs’o.-le-Lin<!< 5 49 Yper Statie 6 45 Yper Statie 1’ too Alveringhem M. Moerman, pastoor te Breedene, wordt pastoor te St. Al dries, bij Brugge; M. Vermeesch, onderp. te Liehtervelde, wordt pastoor te Breedene; M. Braband pastoorvan St Jan bipYper. wordt pastoor te Pollinchove; M. Demaerel, onderpastoor te Aerseele. is pastoor benoemd te St. Jan-bij-Yper. i - YPER-VEUIINE 9 50 10 24 5 13 05 15 55 18 30 2 2 tCZOSlSlO 1000 18 35 3 7 53 10 1G 10 50 13 31 1G 21 18 5G 8 00 10 23 10 57 1333 16 28 19 03-^3 8 17 10 40 11 14 513 55 1645 1920 =5 8 31 10 54 11 28 1409 1659 19 34 *2 9 27 11 50 12 24 '15 05 17 55 20 30 SS 4 41 7 23 9 46 =10 30 13 01 15 51 1823 oj HÜngstade LinJe 5 37 8 15 1042 £11 30 13 57 16 47 19 18 - 5 51 8 33 1056 ?U 44 14 11 17 01 1936 ë5 Ai.c.6 03 8 50 11 18 =12 01 14 28 17 18 1953 -37- Nieuwe Herberg 6 15 8 57 1120*12 08 14 35 17 25 20 00 :a" VeurneVooislad 6 36 9 18 11 11 “12 29 15 56 17 4G 2021 a 9 46 K 11 M 12 01 A

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 1