1 J 11 I _JiL T**> Landbouw* N 50. 54ö JAARGANG. Dit bad verschijnt den Woensdag, onmiddclijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters mesting wordt volledigd met 200 h 300 gronden vao dezen laatsten aard dat de Vi oensdag 15 December 1897. volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artik-ds. enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office ue Publicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. De Koffie-chicorei. Vereischten der teelt. Katholieke Burgersgilde van Veurne. Zondag laatst hield onze katholieke Burgersgilde hare tweede aigetneene vergadering. EENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurne. 1793. baarkracht bezitten, dewelke men ver- I van scheikundigen Deze laatste zal gemiddeld, per en 500 kg. kainiel ot 600 zameld zijn vóór den vorst. kaemer sliep ook den capiteyn die hun voor waghte gegeven was en in oenen kaemer reghte over den hunnen oenen franschen commissaris. Afl'airen van Adynckerke. Ten 9 ure smorgends qiiaemcn de restee- rende iroupen van Veurne den dyck langst op Adynckerke, gaende al naer bet camp van Ghyvelde. Dtse Franschen, g- lyk die van gister ook gepleegd hadden, dreeven alle de beéslen die sy konden krygen met hun. Eenige van die, passecrende door de Panne, pynigden de Duy sobers om geldt, al ydi dreygende hunne nuysen te brandei, Sy liepen gedeu- ligh lomï met slrooywisptn en kreegen alsoo van den oenen of van den anderen een blamuys<*r, britfkens tan 10 sols ende soo vooris; wanneer sy al is* lïei s in groote buste vertrokken syn naer hun sliet, waer- schynlick verwitl gi synde van de aenkomsle van wal Oostenryckeis. Vervolgt. Sy vangen twee geldtdieven. Dese husaeren naer Veurne kemtmmde be trapten een sier grooten buy’, watit onder de vertrekkende Franschen in den vroegen morgendston', waeren er twee in welkers ransels tr soo vele et oenen waertn, dat sy dergedolven wordt, in de lente, door het ploegen of door het eggen dat het Ten selven dage 1 Junius heeft den gene rael lol hun gesonden synen aide de camp om hun lot het middaghmaal te nooden, tgcene sy aenveerdl hebbende, hun bij ge melden gentrael ter taefel begeven hebben in de conciergerie, dat hy hun voor waghte gaf een capiteyn van de iroupm van linie, too hy sryde, om hun te bowacren, maer om te beleden dat er geene persooneele insulten en soud.-n gebeurt hebben, seg- geude voordeis dat sy volle l.berh yt na.l- den van in syn camp die op de Cassêibetgh geplaatst w. S, te wandelen en van hunne vrienden te sien soo veele sy begierden; voorde s dal sy naer hunne familie ver- moghteu te schryven, dat hy aens'on Is eenen trompetter naer Veurne sou Ie ge sonden h -bben met de brieven die sy wens,cmeden te senden, tgeene op hunne ace pia.ie den selven dagh nogh g b,urt is. Ten selven daege nacmen sy hun loge nen', in de Co.uciergerie; in hun-u aep- Men weel niet wel wit er is gedaan ge weest met dese kryg-gevangen, sy syn op een schip gesteld geweest om ver voert Ie v orden naer Yper. Men vertelt dat er een husaer eenen van die gebonden heeft aeo syn peerdt hem van tydt tot rydt eenen kap gevende als hy niet gouw genoeg en avan ceerde, dat hy so.ide gestorven syn en be groeven liggende a<-n de Oerenbrngge, by de fabryke. Dit noghtans sor.der seker- ht yt. betlevtn geworpen, is tegen de maat schappij opgestaan. Vraagt eens, aan allen die ze van bij kennen, wal de i officieele volksscholen zijn in desiad. I Ansee^e beeft het luidop verklaard, j dat de scholen van Gent kweekscholen van socialisten zijn. Wat hebben zij gedaan voor den voor uitgang De stoffelijke vooruitgang is de vrucht van werkzaamheid, orde en spaarzaam heid. Welnu, met jaren lang, en om in de kiezingen te zegepralen, het volk tegen priester en Kerk op te ruien; met het door de straten der steden te doen woelen en in oproer te jagen, het heeft in 't hert van dat volk de liefde voor den arbeid, de geest van familie, van spaar zaamheid en orde uitgedoofd en hem in ellende gestort. Wat hebben zij gedaan voor de vrij heid Is het noodig van op die vraag te ant woorden Wij zouden veel kunnen aan balen. maar het is alleen noodig van naar de jaien van den schoolstrijd terug te keeren en te herinneren, hoe zij het brood uit den mond van den werkman rooiden, om hem ie dwingen zijne kin- ders naar hunne scholen te zenden. Ha liberalen, gij. als partij, gij zijt dood Zonder hulp der socialisten, uwe kinders, gij kunt niets meer. Wij hebben dan het recht van den Inventaris van uw sterfhuis te maken. En wal moeien wij bestatigen Dat gij n ets van weet de hebt achtergelaten; dat gij aan al uwe be loften zijt te kort gebleven en de samen leving aan den boord van den afgrond van het socialist! us hebt gevoerd. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Poslkantooren. a die moesten op den idgge gehydt worden. Dese vraegdtn den wigti naer Cassel, maer eenige borghers loonden hun de kalsyde naer Yper, en nauwehex warren sy een kwartier u.rs verre, of de husaeren h bben ze gegrep. n, het geldt afgenomen en hun ktyg-gevat)genen grmaekt. Colonel Mylius te Veurne. Tusschen 11 en iwaelf urm «middags arriveerde binnen Veneneden baron Mylius mei al .-yn volck (husaeren van Blancken- sieyn en Tyrohche jaegeis). Hy dede ter- slo'.idt eenige husaeren aghter ryden naer Bulscamp Swaenije, om de schepen welke de Fiamchen mei g-plunderl gmd en met weynigh calch.eslecnen hadden weghge- sieurd, le doen terugkomen; maer sy heb- gerelateerd gem gesien te hebber, ils in dese sladl dat den baron Mylius ei n brief ge.chreven heeft aan den g nerael S etiet;- Uuveu, rtclameeiende de gyselaers. A flail en van (Jtagien. Wy keuen weder tol d gysel«eis. Zij vereischt een diep wel gebroken, zich rnet opnieuw gesloten heeft, zoo aangewend worden als dekmesl na hel schieten maar altijd vóór eene schoffe- ling. Op gronden die gebrek hebben aan kalk, bevelen wij.bij de lentcbeploeging, ’t gebruik aar. eener kleine hoeveelheid vette kalk (1000 kg. kalk in poeder), ten zij men de voorgeschreven hoeveelheid metaalslakken vergroote, die, zooal.s men weet, gemiddeld 50% kalk be vallen. Noch kamiet, noch ca.rnalliet, noch ander potaschmest zal gebruikt worden, zoo de grond stalmest ont vangen heelt. Het zaaien geschiedt van einde April tot half Mei. Men zaait de cichorei met de hand (een tiental kilogr. per hectare) of wat beter op rijen, waartusschen een afstand van 25 a 40 centimeters (5 a 7 kg. per hectare) Hel zaad wordt bedekt men 3 a 5 centimeters grond. Na hei schieten van het zaad diene men twee of drie scboffelingen toe, vertien dagen omtient van elkander verwijde) d, en waai van de eerste ge woonlijk verlicht woidt op bet ooger.- blik dat de plantjes 4 a 5 bladeren ge schoten hebben 't Is op hel oogenbltk der eerste schofteling dat de planten moeten gedund worden op zoodanige wijze dat men tusschen hen een afstand beware van een vijhental centimeters. De min of meer groote ontbladerir g die soms gedaan woidt, heeft altijd voor gevolg eene veiinindeiing in den op gronden die oude vrucht. brengsl der wortels De oogst zal tnge- sterkt bij middel mest, r Deze wortelpland vraagt een diepen hectare, samengesteld zijn uit 403 kg. en gezonden grond van gemiddelde metaalslakken 1-S 1 vastheid van samenhang, zand leemachtig kg. carnalliet. Deze mesten worden best of zand-mergelachlig van aaid. T Is in aangewend vóór den winter en de be groeiden van dezen laatsten aard dat de mesting wordt volledigd met 200 h 300 ehicorei de schoonste en overvloedigsle kg. soda-nilraat, waarvan de hellt on- oogsten geeft. Zij vereischt een diep wel gebroken, fiet ploegen of door het eggen dat hel doch gesloten grond. Zoo de grond zaaien voorafgaat; de andere helft zal vertakt zich de wortel, wat haar voor de nijverheid van waarde doet vermin deren. De diepe beploeging zal dus ge- scineden vóór den Winter, ten zij de dicnoiei voïge op een beeten of aard appeloogst, b. v. indien, voor deze laatste vruchten, do grond bet vorig jaar eene diepe beweiking gekregen heeft. Zoo de grond zich oppervlakkig te vast gelegd heeft door de regens des Winters, zal men hem, in de lente, eene lichte beploeging toedienen; is dit het geval niet, zoo stelle men zich te vreden hem oppervlakkig mul te leggen met de hakploeg en de egge Volgt zij op een giaai g was, wat in Belgie meestal het gevat is, dan zal de diepe bewerking des gronds vooi afgegaan worden door eene ontstoppelirig. Zij vre^t langen en laat toegedien- den mest. Wordt er stalmest gebruikt, zoo worde dit ondergedolven in den heifst of ten laatste in het begin van den winter. Geschiedt dit eerst in de lente er; dan met eenigzins groote hoe veelheid, zoo is dit zeer nadeelig voor de wortels die zich vertakken onder zijn invloed. De voorname opbrengst, die der wortels, wordt dan ook door hem verminderd, daar de bladeren zieb bo venmatig en teu nadeele der wortels ontwikkelen. De grootste oogsten worden slechts bekomen in i De inventaris van een sterfhuis. Overtijd, het is niet lang geleden, er was hier in ons land eene partij aan het hoofd en zij dacht baar onverwmlijk. Hare hoofden of aanvoerders heerschten en bevolen als koningeri en hare aan hangers waren blind van overmoed. Hunne partij, zeiden zij, was de partij van volksbeschaving, van vooruitgang en van vrijheid.... Die partij, gij hebt het reeds geraden, lezer, het was de liberale partij. Wat heeft zij gedaan, om hel volk te beschaven Laat ons eens wel nagaan wat zij van het volk Leeft gemaakt, door hare op hilsingen tegen Keik, priester en tegen al dezen die godsdienst en beschaving door den godsdienst genegen waren. Hoor eens welke schromelijke eischen dat volk nu voor den dag brengt, wtke godddeloostieden het uitbraakt en over weeg eens dat den haat, den bloedigen haal, die in zijn heit woedt. Vraagt dan eens aan dat volk van waar bet die god deloosheid dien haat, die zucht naar rijkdommen en genot heeft opgedaan, en het zal u antwoorded in de liberale bladen, groote en kleine, in de liberale vergadeiingen, in hunne kiesbijeenkom sten en hunne feesten. Wat heelt die partij gedaan, omhel hel volk te verlichten Zij heeft millioenen en millioenen be steed, om prachtige scholen te bouwen, waar men het volkskind heeft opge- bracht, zonder godsdienst en door mees ters zonder godsdienst en dat kind, jongeling geworden en in den strijd van l'ertrekurcu van den IJzrrenweg van den EBuiaWspoorweg. fl October tot 9 «Vanuairi 16 20 oo 6 41 9 23 11 46 22 47 a—*h i im watMgamatM anBMraBffl’waïMHMminriwMoiMaa^ Gent Bruxsel 5 00 17 50 Oostende Statie Nieuport stad Oosl duy nkerke Coxyde Veurne Markt Veurne Statie VEURNE - OOSTENDE 9 50 12 36 - 15 14 18 06 9 56 12 42 VEURNE -YPER 4 45*7 27 7 32 7 53 10 16 1050 8 00 10 23 10 57 817 8 31 L. VANDt-N BERCK, landb.-ingenieur. KicNkroitiju. M. Thibaut is. door de katholieke kiesvereni ging van Dendermonde, als kandidaat aangewezen voor de aanstaande kamerktezing aldatr De socialisten zullen gezel Beerblock, beheerder v; n u. Vooruit, voorstellen Veurne Statie Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Herberg 5 11 Alveringhem 5 18 Loo 5 35 Hoogstade-Lindf* 5 49 Yper Statie Yper Statie r Loo Alveringhem 9 50 10 24 9 55 10 29 £13 10 712- 3 08 E 3 3 Ex 5 18 01 19 20 20 40 21 15 -21 37 -21 56 22 08 11 08 Ex 5 08 6 58 5 14 7 04 5 26 7 16 10 08 12 54 - 5 34 7 24 10 16 13 02 - 6 7 43 10 34 13 20 - 16 00 18 52 OOSTENDE—VEURNE 5 05 7 42 10 48 12 18 - 14 58 19 08 5 57 8 43 11 47 13 20 (i 14 9 00 12 04 13 37 - 16 17 20 26 6 22 9 08 12 12 13 45 - 16 25 20 34 6 34 9 20 12 24 1357 - 16 37 20 46 6 40 9 26 12 30 14 03 - 16 43 20 52 14.8 17 18 19 53 „5 17 25 20 00 ~:q* 1746 2021 P 12 34 15 01 17 51 20 26 r* 6 48 7 18 7 45 7 54 8 47 10 52 5 55 Exp3 6 42 4 43 6 52 5 06 7 20 CortrniHrcke 5 34 7 50 Lichtorvelde 5 49 8 05 7 16 9 18 8241045 YPE’i VEURNE 13 05 15 55 18 30 16 00 18 35 5 “1331 1621 18 56 -X 11333 1628 1903-5 10 40 11 14 g 13 55 1645 1920 =5 10 54 11 28 14 09 1659 19 34 C 9 27 11 50 12 24 '“15 15 17 55 20 30 ^3 946 =1030 13 01 111 30 >8 112 01 Brussel Gent S 18 Lichtervelde 6 32 Corteniaick Dixmude Veuruc AdinLerke Duinkerke Duinkerkc Adinkerke Veurne Ulxiuude nz-x» I rx n nwAumnit «wtsxrrlan aio dnlzmacf na hol 6 00 E 5 9 16 19 47 16 24 E 7 28 - 11 37 15 52 17 43 - 8 4t- 13 25 17 02 19 29 - 8 56 - 13 43 17 14 19 40 - 9 2t- 14 10 17 39 20 09 - 9 48 - 1438 1805 20 35 - 9 59 - 1456 18 15 - - 4 59 8 57 10 54 9 41 11 47 15 56 9 51 11 55 16 04 - 18 03 10 19 12 26 1633 - 18 31 10 46 12 55 17 11 - 19 01 loöï 13 33 17 22 - 19 38 12 05 1458 1846 - 21 07 1320 1655 1010 ■Jg - Veurne Statie Veurne Markt Coxyde Oostduinkerke Nieuport Oostende statie 7 - 8 42 H 32 14 20 - 17 00 19 52 15 20 18 12 15 32 18 24 15 40 18 32 1551 182 13 57 16 47 19 18 11 44 14 11 17 01 19 36 1 -X' 1 1 ixsavs VVO O UV 1 4 Nieuwe Ilerberj; 6 15 8 57 11 20 f12 08 1 35 15 56 Veurne Statie 6 45 ««f 4 41 7 23 Hoogstede Linde 5 37 8 15 1042 5 51 8 33 10 56 6 03 8 50 11 18 VeutneVoorslad 6 36 9 18 11 11 -12 29 Qin tio ia tn' Aföoz r

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 1