December 185)7. N° 51. 54e •>2 JUT JU WOENSDAG JAARGAKG. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkanlooren. wedergegeven hebben. Vervolgt. EENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurne. 1793. l en gewaarborgd. Zoo iets doen zou misschien de eene of andere Staat bewegen krachtdadig op te treden den minister van geldwezen dat de per sonele belasting op deuren en vensters ge heel en gansch zal a/geschaft zijn, en dat bovendien geheel in ’t korte. Dal is wat anders dan vermeerdering van lasten, niet waer? Onthoudt het dus en toont dat gij de zaken verstaat zoo als «ij zijn, als men u komt opruischen ter gelegenheid der nieuwe schatting. De liberalen, die zulks docr.. bewijzen ofwel dat zij er mets van en verstaan, otwel dal zij wetens en willens de zaken ver draaien. pen waeren beschaemt over hunne re- al- waer was den representant des volckx digt-n werkman en liep wegh. Maer alsoo men van verre drie (ran sche ruybrs sagh opkomen, om ie sten of er geene traineurs of aghterloopers en waeren, naemen ters'ond eenige in- woouders den geweldigen lepublicaan Dit bad, verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Droeve DcslaÉJslngen. De verledene week werd ter Volks- kamer hel wetsontwerp besproken dat het contingent te leveren, in 1898, op 13,500 man vaststek. Het Belgische volk mag wel tegen die millarische overdrijvingen opkomen, toch blijven zij bestaan, toch blijven zij ons teigen. Al de verzetaanteekeningen zijn boter aan de galg gekletst. Hoe lang zal dat nog blijven duren Wij herhalen bel Belgie is een onzij dig landeken, dat gee; o'.ius eene rol te Staat bewegen krachtdadig op te ireden tegen den schender der verdragen en traktaten. En wie de Duitsche politiek nagaat, die zal gemakkelijk bemerken dat gansch zijn streven is gericht zooveel mogelijk de naburige landen onzijdig te houden in geval, bij ongeluk, een strijd ontstond tusschen de beide naburen, welke elkander als kat en hond beloeren. gemelde» heer baron Mylius, by den welken sy vivelick gereklameert wier den. Naer lecteure van den selven brief, i viel den generael uyt in harde woorden kycken naer Oostende geloopen was, tegen den meergemelden baron Mylius, flaeekt hebben op dreygementen. Ende dat hy alle de fransche municipaii- leyten door syne husaeren soude doen Indien nu het kadastraal inkomen van eenen eigendom verhoogt, zooals hel natuurlijk in meer dan een geval gebeu ren moet, is het daarom een teeken dat de grondbelasting zal vet meerderen In ’l ge heel niet Hoe zoo dat? Dat liegt aan het per cent waarmede de eigendommen belast zijn. Nu eischt het gouvernement 7 °i0 op hel kadas traal inkomen, maar hel is zeker dat dit per cent zal verminderd worden. Uw huis b v. was lot nu toe geschat als hebbende een kadastraal inkomen van 150 tr. Hoeveel betaaldel gij meer grondbelasting? 150 x 7 - 10 50 fr. Veronderstel nu dat uw huis geschat worde op 200 fr. kadastraal inkomen, maar dat het percent gesteld worde, b. v. op 5 hoeveel zult gij dan beta len? 2.00 X 5 - 10 fr. Uw huis is fr. hooger geschat, en niettemin gij betaalt 0 50 centimen min grondbelastingen. Waarom? Omdat hel percent verminderd isVerstaal gij? camp van Onthoudt dit, beste lezer De nieuwe schatting heeft alleenlijk voor doel wit de grondbelasting op recht- veeidiger wyze op te leggen, zoodat niemand te weinig en niemand te veel zou betalen, ingezien de voorschriften der wel. Volgens herhaalde verklaringen van hel Gouvernement zal de nieuwe schat ting voor eerste gevolg hehben eene tner kelijke vermindering van de grondbelasting. Wal meer is, het is nu ook zeker en vast volgens nieuwe verzekeringen van Vertrekuren van <lcn Uzerenweg «fc van den Buurtspoorweg getuyge. De Hollanders keeren weder naer Veurne. Den 2n synde sondagh, is het Hol- landis garnisoen het welk sonder offline- L binnen Veurne wedergekeert. Dese trou- seggende dat by hun niet en soude ge pen waeren beschaemt over hunne re- flaeekt hebben op dreygementen. Ende tiaile en wierden van de borghers daer indernaedt den gemelden brief behelsde over seer leelick besien. A/fairen van daegen. Fransch aldaer gedoodl van eenen boer. Eenen iranschen soldaat, dronko synde, was wat ten agbteren syn corps, niet kunnende volgen tgeene soo spoe- j digh wegbtrok. Desen gaende van de i plaatse, wierl ontmoet aen de sandput- ten, wat over de reke buysen die staan op cleu dyck, door eenen boeie werk man, den welken verstoon synde over de gruweldaden door bem en syne maets bedreven, geelt aan desen Carmagr.ol mei syne spaede soo eenen hevigen slagh op hel bóofdt dat by op den oogenblik van syn selven valt..Den mae- dia<-n werkman nam terstond den ransel en smeeten hem nogh at levende in eenen leemput, daer op wat aerde doende en hem stampende, op dat hy niet meer en soude geroerl hebben, als dat peerdevolck moeste passeeren. De saeke was wel wat haidt, maer noot- saekelyk, want waert den Fransch in dien siaet gevonden geweest, iwas ver- looren met de gebeele proebie; maar tis God lof stille gebleven. Naer dat die luytcrs eenen (oer op de platse gedaen hadden, syn -y terugh gekeeri. Duytsdien aldaer. sAvonds quaemen 22 husaeren van Blanckensieiu en eenige lyrolscbe jae gers op de proebie en patrouilleerden tol aen het Franse.he. Dese bleeven al daer post, houden, ook nogh al plae- gende de aesme landlieden; maer ik moet tot huuder eere zeggen dat de hu saeren van Blanckenstein, detyroLche jaegers en andere keyserlick volck ver- wel kende sekeren My'ius llaeiynghe gelegen hebben sonder yet colonel was van Loudon Verd en com- het aiderminste van lemant te ontdrae- j mandant van de voorposten. Alsdan Vermindering van lasten. Met de vernieuwing van T kadaster maken de liberalen aan de menschen wijs dat bet katholiek landbestier van zin is de lasten te vermeerderen. Er wordt, zeggen zij, een nieuwe schatting gemaakt van de eigendommen, en gij zult hooren en zien dat de grondbelas tingen zullen vermeerderen. Dat is een oneerlijk kiesmiddel, dat is leugen en bedrog. In plaats van ver meet dering zal er vermindering van las ten zijn. Het Nieuwsblad van IJper doet de zaken heel klaar en eenvoudig uiteen. ’t Is op het kadastraal inkomen, zoo- als men weet dat de giondbelasting gerekend wordt. Dat kadastraal inko- komen werd voor den laatsten keer vast gesteld in 1869, volgens de pachten en verkoopakten van de jaren 1849 tol 1858. Sedert dien is, in al de provinciën, de weerde en bijgevolg het inkomen van meest al de bebouwde eigendommen vermeerderd, er. zelfs merkelijk op ze kere plaatsen. Ingezien de wet, moet iedereen voor zijnen eigendom belast worden zooveel moge'ijk volgens het waar inkomen van dier eigendom. Van eenen anderen kant, ’t is volgens het kadastraal inkomen dat de grondbelasting gerekend wordt, liet is dan na'uurlijk dat hel kadastraal in komen verandete naarmate het w&ar in komen verandert ’b’t nieuw kadastraal rnkomeri wordt bij middel der te^en woordige schatting vrrstgesield volgens de huur weet de van 1896 mits aftrekking van een vierde van verval, onderhoud of heistellingen. Joncker Delairo, landihotrde', of hy aangeseydt wiert dat sy gerelacheerd J “'I I. waer op den wierden en dat sy den volgenden dagh sekeyde keeren te Rousbrugghe en op selven heer antwoor'de van ja, dat by I eene escorte souden gehadt hebben om llaeiynghe gelegen hebben sonder yet I colonel was van Loudon Verd, cn com- naer buys te gaen. het aiderminste van iemant te ontdrae- mandant gen of uyt te perssen. Ik was er oogh- t „af hy hem eenen brief van wegens den sAvondts omtrent zes aeren wierden in assignaeten voor hunne nootsaecke- de bovengenoemde beeren door den lickheden, die sy hem op hun vertrek j generael Slettenhoven ontbooden, wedergegeven hebben. waer was d„.. L„..l Ten selven daege aen taefel sittende i Duquesnoy ende. eenige superieure ofïi- van den geseyden generael, vraegde hy cieien, alwaer de gearretteerde heeren aen Joncker Delatro, landiliouder, of hy I aangeseydt wiert dat sy gerelacheerd op den wierden en dal sy den volgenden dagh In geenen deele. Oorlog moeten wij niet voeren en onze binnenlanlandsche rust kunnen wij op meer dan voldoende wijze hand haven. Wat wij te vreezen hebben, en waar op de militaristen zich immer beroepen is een twist tusschen Duilschland en Frankrijk. In zulk geval, zegt men, zou bet gemakkelijk kunnen gebeuren dat een der strijdende volkeren den weg langs Belgie verkoos om de machtige ver sterkingen van den vijand te ontwijken op ds onmiddelijke grenzen van beide volkeren opgeworpen. En, voegt men erbij, moeten wij niet in state zijn onze onafhankelijkheid te verdedigen Die redenering houdt geen steek. Wat kunnen onze soldaten tegen de machtige legers ven Frankrijk en Duilschland Duitschland zal nooit langs Belgie naar Parijs optrekken. De weg is veel langer en het zal niet door een onzijdig landeken trekken, wat hem een nieuwe vijand op den nek zou halen en ook do protestation van de Mogendheden, welke spelen beeft in liet miiitar isch concert de onzijdigheid van ons land^hebben al door de Euiopeesche mogendheden ge- gekondigd 1 4 v speeld. Dat muziek, strijdig met onze i belangen, moet in onze ooren niet klin- j i ken en ons niet voeren tot het bedrieg lijk droombeeld van veroveraar te spe len en landen in te palmen. De Belg vraagt dal hij vrij blijve en kan goed dulden dat andere volkeren met die gevoelens ook blijven bezield. Hebben wij wel een leger noodig dat i jaarlijks aan liet land zulke bloedige en pijnlijke offers vraagt i ft October tot 9 Januari sMorgens ten 7 ueren qnam in den oplighten, hy aldien hy de gyselaers kaeme.r van de gyselaeis den aide de niet en soude geslaeckt nebben binnen -p van den generael Steltenhoven, de vier en twintig ueren. aenelckvan bun gevende honden livres 1 t.-- - -- -- -- 1 a 2 3 S - 1T4G 2021 a ■rjro E 5 3 08 1030 13 01 15 51 1810 10 43 20 52 i Gent Bruise! 5 18 *1 6 48 7 18 7 45 7 54 5 00 17 50 18 03 18 31 19 01 21 07 22 47 5 08 6 58 5 14 7 04 5 51 8 33 10 56 6 03 8 50 11 18 Oostende Statie Niéuport stad Ooslduynkerke Coxyde Veurne Markt Veurne Statie Brussel Gent I.ichterrelde 6 32 Cortenmrck Dixmude Veurne Adinkerke Duiukerke Duinkerks Adinkerke Veurne Dixmude 3 Ex 5 18 01 1920 20 40 21 15 21 37 - 21 50 22 08 11 08 Ex 6 00 E 3 7 28 - 42 - 8 66 - 921 - 9 48 - 9 69 8 47 10 52 5 55 Exp3 «42 4 48 «52 5 06 7 20 Cortenrarcke 5 84 ”60 Liehtervelde 5 49 8 05 716 S18 8241045 .’JV VA VA V» xz Veurne Statie Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Herberg 5 11 Alveringhein 5 18 Loo 5 35 Hoogslhde-Linde 5 49 Yper Statie Yper Statie r Loo Alveringhem f Vrnrn-Vnurstad 6 36 9 18 11 11 ;12 29 15 56. X’ Ct-l!. 11 a a o 11 1 z» 1 1 JErxJ Veurne Statie Veurne Markl Coxyde Ooatdu.'iikerke Nieuport Oostende statio 7~ 8 42 11 32 14 20 - 17 00 19 52 9 16 19 47 16 24 E - H 87 <5 52 17 43 - - 13 25 17 02 19 29 - - 13 43 17 14 19 40 - - 1410 17 39 20 09 - - 1438 1805 20 35 1- - 1456 18 15 - - 4 09 7 12 - 867 1054 9 41 11 47 15 56 951 11 55 1604 10 19 12 26 16 33 1046 12 55 17 11 Io57 13 33 17 22 - 19 38 12 05 1438 1846 18 10 16 55 <010 .unx.j .v oviVVll UUVl «1UIWVMIMC VUM I <1 MUI I V «4 i av^v’ - viv» vu u p x, v... v. VEURNE OOSTENDE 9 50 12 36 - 15 14 18 06 9 56 12 42 - 15 20 18 12 5 26 7 16 10 08 12 54 - 15 32 18 24 5 34 7 24 10 16 13 02 15 40 18 32 6 7 43 1034 13 20 - 16 00 18 52 VEURNE YPER YPER-VEURNE 445*7 27 950 1024 =13 05 15 55 18 30 5 7 32 9 55 10 29 5 13 10 1600 1835 5 7 53 10 16 10 50 '13 31 16 21 18 56 S 8 00 10 23 10 57 '13 33 16 28 19 03 -g 8 17 10 40 11 14 f13 55 1645 19 20 8 31 10 54 11 28 -14 09 1659 19 34 9 27 11 50 12 24 '15 05 17 55 20 30 2 1...nin...»». V a I. a n /-i n m ƒ1.1 hooi'An flzirtn rlnr» OOSTENDE VEURNE 5 05 7 42 10 48 12 18 - 14 38 19 08 5 57 8 43 11 47 13 20 16 20 09 0 14 9 00 12 04 13 37 - 16 17 20 26 6 22 9 0< 12 12 13 45 - 16 25 20 34 6 34 9 20 12 24 1337 - 16 37 20 46 6 40 9 26 12 30 14 03 6 45 4 41 7 23 - Hoogstade Lin.le 5 37 8 15 10 42 511 30 13 57 16 47 19 18 c- T R R 4 OQO R**- ’J] 44 .1 444 4’YA4 4 0 OC T ■>- |12 01 9 46 «J 11 44 14 11 17 01 19 36 g - 1 14 28 17 18 1953 12 34 15 01 17 51 20 26 zwei mg u' ui vuo jv 11 i z. o n 10 uuo m Nieuwe Herberg 6 15 8 37 H 20 J12 08 1 1 35 17 25 20 00 5 :a’ Veurn» Statie 6 41 9 23 11 46 w :V.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 1