I N° 543 Woensdag 29 December Ü897. Landbouw. 02. JAARGANG. Dit bad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk EENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurne. 1793. altijd kalksulfaa: ol pleister) of nog in die gronden welke meststoffen ontvan- j gen hebben die kalksultaat bevatten, 1 de wetten ten voordeele van het volk ie bekampen en in slunsen te trekken. Werklieden, weerdig van dien naam en die hunne vijf vijf zinnen hebben, zouden M. Bara als hun opperhootd er kennen! Zij zouden hen inlijven bij eene partij waarvan M. Bara de chef is? Bat is niet mogeiijk. pijen van liberale werklieden zouden kunnen stichten gelijk dat er katholieke en socialiste werkiiedenmaatschappijen bestaan. Liberale gazetten zelve lachen met dat comediespel. De socialisten halen er de schouders bij op. Overal wordt er ge spot met de zoogezeide liberale werk- gebiedende dat de olagien (seffens sou- den naer Veurne wederkeereu, ende liep terstondt henen. Den generael met alle de omslaen- ders hunne representant of souverain in gedeelte siende in soo eene raesernie, weghloopen, bet was maer den or- donnaleur en chef Levaillant, ten wiens huyse dit gebeurde, die daer by was gebleven, den heer landthouder by ge val boven komend, en siende synen medegesel soo bleeck ais de doodt, vraegde hem wat er voorgevallen was, die hem het daer naer vertelde. Dit traitement van den representant Duquesnoy, beeste marchand, soo men seght, van siyle, en moet den lezer met verwonderen, vermits hy de gesten wat rude hadde. Sulcx is door hem nogh- maels gedaen, selfs aen syne confraters in volle vergaederinge in de conventie- te Parys, alwaer dese members de sou- vereiniteyl van het iransch volck ver beelden, ja, tot soo verre dattor dick- maels geweest hebben die de tanden uyt der. mond syn gesleegen geweest, rollende over malkanderen voor de tribune, en als sulcx gebeurt, doet den president den hoedt op en roept uyt a l’ordre du jour! Na dies gaet men voott met de affairens. Soo getuygen de gasettcn en alle de aanhoorders die de sitlingen bywoonen. De otagien keeren weder. Den 3", syude maendagb, omtrent der. middagh, syn de gyseaers van Cassel veitrocken en omtrent 6 uren savonds door een escorte op de fron- lieren overgeleydl aen de plaelse ge- naemt Fevers cappelleken, omtrent de Classoire, alwaer den heer baron Mylius met andere key?erlicke officieren ende een deel troupen bereydt waeren, oiu by represaille traasche municipale ofti eieren te Houdschoote ólte elders op te lighten, cn syn (en 10 uien gearnveec binnen Veurne. Vervolgt. ’t Is niet te verwonderen. Een liberale werkman, dat is noj eene rareteit die men niet veel tegenkomt, omdat een mensch toch in zoo verre in zijn eigen lucht niet kan slaan van meê te doen met degenen die altijd de grootste on verschilligheid, om niet te zeggen de diepste miskenning jegens den werk mansstand aan den dag legden. De liberalen immers hebben nooit ge wild van wetten ter bescherming van de werklieden; zij zijn er nu nog tegen; M. Bara heeft legen al de werkerswetten gesproken en gestemd. Wacht maar nog eenige dagen en gij zult xien dat M. Bara nog volstrekt zijn leven niet ge beterd heet. M. Bara zit in het Senaat en hij zal daarvan gebruik maken om voort tendeels toe te schrijven aan hel bij brengen van zwavelzuur en ook aan de scheikundige werking die hij oolent op de poiasch, de pbosphoorzuur en de magnesium desgronds, voedende grond stoffen welke de pleister meer oplosbaar en, bijgevolg, meer in den grond ver spreidt en opneembaar maakt voor de peulgewassen. Hetgeen deze uitlegging ondersteunt, is dat de peulgewassen welke pleister ontvangen hebben, bij do ontleding eenen sterkeren inhoud in deze grond stoffen erkennen, dan de peulgewassen welke in de zelfde voorwaarden geteeld geenen pleister ontvangen hebben. De voordcelige werking van den plei ster bepaalt zich bij de peulgewassen, zooals het bewezen is door menigvuldige proeven gedaan op wortelplanten,graan gewassen en kruisbloemige planten op de welke de werking van den pleister zich gansch nietig geloond heeft. In de pas gekalkte gronden, zoowel als in diegene welke superphosphaat ontvangen hebben, (dit meststof beval landbouw. het gebruik van dige uitwerksels op den groei der peul vruchten. Maar er is meer. De maatschappijen die men vruchteloos zal trachten een schijn van leven in te gieten, hebben eenen epistel gekregen, opgesteld door de kopstukken. Daarin is uileengedaari waarin de werkzaamheden der liberale werkiiedenmaatschappijen vooral zullen moeten beslaan. ’t Eerste en ’t meeste dat de liberale werklieden, volgens dit programma, moeien uitrichten, ’l is oorlog voeren tegen den katholieken Godsdienst, oor log tot der dood, lutie h oulrance, staat er in ‘t fransch. Dat gaat zoo verre dat zelfs een ge matigd liberaal blad, La Liberié de op stellers var. dit programma ongelijk geeft en getuigt dat zij daarmeé geen deugd zullen doen aan hunne onderne ming. Belgtezegt de liherale Liberié, is een katho tek land dat mei al die pla- gernijen jegens den godsdienst en zijne dienaars niet vele gediend is. Ge ziet de Liberté is geleerd, omdat zij van de school komt. De liberalen zijn, in 1884, door de kiezers weggejaagd, juist omdat zij, volgens de woorden van Piet Van Humbeeck, het katholiek geloof in den grafkuil wilden delven. Maar de libera len die zulke vlaag van rechtzinnigheid hebben, loopen er niet dik, Tot daar, ’t Is nog het beste dat, van eersten af, de stichters van den Bond der liberale werkliedenmaatschappijen hunnen buik rechtuit spieken. De mensclien weten daarmee met eenen waaraan zij hen moeten behouden. E 5 5 oo -17 50 -18 03 -1831 -19 01 -19 38 - 2107 22 47 Het gebruik van den pleister in den gen neeoen die KaïKsutiaat oevatten, Wpp, - Op vele gronden oefent blijft het gebruik van pleister bijna al- doen zijn op Kerstdag te den pleister merkwaar- tijd zonder uitwerksel. L Dru-se'- Men heeft ook bestaligd, dat de plei- ster, wanneer het jaar droog of te nat j Zeer weikend, in ’i algemeen, inde is, minder goede uitwerksels geeft. leemachtige zandgronden, schijnt de De pleister wordt gebruikt in rx 1 In den selven avondt gedeurende het verblyf van de heeren otagiën heelt den franseben generael nogh al devoiren gedaen om de geplunderde goederen en effecten van de ingesetene der stede van Veurne te doen restitueeren, wanot sy ooghgetuige syn geweest. Op hun ver trek was eenen waegen bereyd gelae- den met geroofde goederen, van de soldaten afgenomen waermede sy naer de stadt gekomen syn, maar wegens de prccieuse effecten of geldt, niet en is danof gerestitueerd geworden, tot soo verre dal de genoemde heeren, niet jegenstaande de reclaemen door hun. gedaen niet en hebben konnen beko men de restitutie der penningen die sy in handen van den ordonnateur in byson- j dere saeken bevonden hebben onder na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechtei lijke eerherstellingen i fr- Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMlfE-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmaikt, 7. te Veurne, en in de Postkantooren. Vertrekuren van den I*3zcrcnweg <fc van den EBuurtspoorweg. 3 Janu-iri tot 30 April 1S3BS - - 3 Ex 5 18 01 1920 Ex die der publyke kassen door hun geën- leveerd. Alsoo de commissarissen van oorloge uyt icomploir «landts in alle haesie de specien hadden opgenomen en gerekent, waeronder sigh bevonden vele ducalons cn keysets geldt dat sy niet en kenden, hadden maer altydt voortgegaen ten deele op de etiqueiten die bij het geldt laegen, baeden sy den burghemeester dheer Vermeesch dat hy de somme sou gerekent en oversien hebben, ende hy vondt maer 20923—66 livres, in plaetse van 234752— 2; soo dat er eenen misslagh was van 2551 1818. Terwylen hy daer mede besigh was, quam den representant daer by, vloec- kende en sweereade als eenen dullen, seggende dat hy eenen aristocraat was, i en dat hy daer geldt nam, en den lydt niet laetende aen den burghemeester om te antwoorden gaf by hem met den I vuyst soo eenen stoot op de horst dat 1 ly aghter over met synen stoel viel, leemaebtige zandgronden, schijnt de 1 De pleister wordt gebruikt in ge- pleister gar.sch onwerkend te zijn m de bakken ot ruwen staal. De gebakken d,e mochlen of drooge gronden, alsook in de koude en pleister bevat middelbaar78 per honderd otlde[. den natte gronden. In deze laatste is de kalk kalksulfaat, overeenkomende met onge- en niet de pleister op zijne plaats. i veer 48 per honderd zwavelzuur. De Da voordeelige werking yan den PIei- gebakken pleister, het is te zeggen, j ÜJJIonaeriIJK De5laan 0 -( ster op de klaver en de. klaverplanlen hebbende de bewerking van het vuur lrachlen le zifin hoe (pculgewasseo) hfeft verscheidene uit- ft"-lpr<nian »nn «rpdeftltftlnlc f J .e li ggingen on vanger» die wij hier niet I zu len verhaten, voigens ons is de wer-j king van den pleister kalk sul/aat groo- j Hel is daze staat van grootere verdeel- kalk en zwavelzuur die tn't algemeen den voorkeur verwerven op de ruwe pleister. Om 100 kgr. gebakken pleister door ruwen le vervangen behoeft men van deze laatste 125 kgr. Als dekmest is de pleister gebruikt ter hoeveelheid van 200 tot 400 kgr. per hectaar. Men strooit den pleister op de peulplanten door regen bevochtigd of met dauw overdekt (op de bladers uit gestrooid boet’ de pleister eene groetere werkzaamheid dan wanneer hij recht streeks op den grond valt) ofwel in het voorjaar wanneer de klaver zijnen was dom een weinig hernomen heeft ofwel in het najaar eenigen lijd na het weg nemen van de laatste snede, of na de laatste afweidtng. Hei gebruik van den pleister is des te meer aan te raden dat de kosten door dit gebruik verooizaakt gering zijn, ter wijl deze meststof slechts ongeveer fr. 2,00 per honderd kilos kost. L. VAN DEN BERCK, landbouw-ingenieur. ge- I lieden, niet door katholieken, maar door J liberalen zelt en door socialisten. I Iiihcra&c werklieden. ge wat de liberalen gaan Dat is nu een Keer eene peerde- vraag! Hoe zouden wij dat welen? Hewel, boor, wij zullen 't u zeg gen. De liberalen hebben op Kerstdag te Brussel, eenige sukkelaars vergadetd J:‘ f moesten Congres spelen naam van., liberale werklieden. Zij gaan daar eenen bond stchten van liberale werkliedenmaatschappijen die zeggen, bijzonderlijk bestaan op ’t papier tot vunr - ondergaan, heelt zijn water gedeeltelijk verloren, en laat zich gemakkelijker in len verhalen. Volgens ons is de wer- fijn poeder malen dan de ruwe pleister. Hel is daze staal van grootere verdeel- ir;g alsook zijnen hoogen rijkdom in ZUSMBDM 7 32 <7 01 19 36 “3 Veurne Statie J S 13 43 7 18 7 45 7 54 Oostende Statie Nieuport stad Oostduy nkerko Coxydc Veurne Markt Veurne Statie 5 08 6 58 514 7 04 Gent Bruise! - j rastel Gent Licbterxeld* 6 32 Corteniurck Dixmude Veurne Adinkerke Duinkerk* Duinkerk* Adinkerke Veurne Dtxnrude 6 00 E 3 7 28 - 8 42- «J6 - 9 21 - 9 48 - 9 19- «47 10 02 - 5 SS Expo «42 4 43 6 42 5 06 7 20 Corlemarcke 5 34 7 40 Liehtervelde 3 49 8 05 7 16 918 8 24 1045 7 12- 3 08 VEURNE 0087 ENDE 9 50 12 36 - 9 56 12 42 5 26 7 16 10 08 12 54 - 15 32 18 z4 5 34 7 24 10 16 13 02 6 - 7 43 10 34 13 20 - 16 00 18 52 9 16 19 47 16 24 E H 87 15 52 17 43 - 11 25 17 02 19 29 - 1843 17 14 19 40 - 1410 17 39 20 09 - 14 38 1805 2035 - 1456 18 15 - 4 99 857 1054 9 41 11 47 15 56 9*0 11 55 16 04 10 19 12 26 16 33 10 46 12 55 17 11 <O 57 13 33 17 22 12 05 14 58 18 46 13 20 16 55 1010 20 40 21 15 -21 37 -21 56 22 08 11 08 YPER VEURNE 950 1024 ,13 05 1555 1830 2 9 55 10 29 13 10 1600 1835 3 7 53 10 16 1050 '1331 1621 1856 8 00 10 23 10 57 «13 33 16 28 19 03 -5; 8 17 10 40 11 14 f 13 55 16 45 19 20 a 8 31 10 54 11 28 4 14 09 16 59 19 34 - S 9 27 11 50 12 24 "15 05 17 55 20 30 5 a 1030 13 01 1551 18*1 5 11 30 1357 1047 19 1» 7 11 44 14 11 17 01 19 36 1201 1458 17 18 1953 - 7 .3 1 35 17 25 2000 OOSTENDE—VEURNE 5 05 7 42 10 48 12 18 -<4 58 19 08 5 57 8 43 11 47 13 20 1<I 20 09 6 14 9 00 12 04 13 37 - 16 17 20 26 6 22 90' 12 12 13 45 -- 16 25 20 34 6 34 9 20 12 24 13 57 - 16 37 20 46 6 40 9 26 12 30 14 03 - 16 43 20 52 Veurne Statie Veurne Markt Coxyde Oostduinkerke Nieuport Oostende Uatie 7 - 8 42 11 32 14 20 - 17 00 19 52 15 14 18 06 - 15 20 18 12 - 15 40 18 32 6 45 4 41 7 28 Jloogstade Linde 5 37 8 15 10 42 5 51 8 33 10 56 ai»ci ui£ii' ui 6 03 8 50 1118^ 14 VJ Nieuwe Herberg 6 15 8 57 11 S0 *12 08 6 41 9 23 1146“ 12 34 15 01 17 51 2026 VEURNE Yi’ER Venetie Static 4 45 #7 27 Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Herberg 5 11 AlTeringhem 5 18 l.oo 5 35 Hoogstade-Linde 5 49 Yper Statie Yper Statie Loo Alveringb'fn VeurneVooistad 6 36 9 18 Uil Sjj 29 15 53 <743 «021 945| Z1144 1411 »s»

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1897 | | pagina 1