Liefdadigheids-Tombola TE VEURNE, tn hei Hotel de /■'rance, Slatieplaals ten vooideele der behoeftigen, en onder Int eere-voorziller.-chiip van Al. Raphael de Spot, Senator. Woensdag 26 Januari 1898. 4. 55 Nationale Militie. JAARGANG. Men schrijft in Inj BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Appelnrar kt, 7. te Veurne, en in de Postkamooren. vor- renten. 45. Bon voor eene flesch champagne wijn (mark Móët el Chandon). 46. Twee,vazen. 47. Zilveren lepel en vork. 48. Wekker (réveil). 49 Schouwgarnituur. 50. Likeurste'sel. 51. Lavaltostelsel. voor 12 personen. No Algemeene Lijst der Pi ijzen. 1. Christusbeeld onder glas. 2. Cristalinen coupe op vergulden bronzen voel. 3. Vier schilderijen. waarde van 5 ir. 36. Een vat (1/4) bier. 37. Doos met 12 lepels en 12 Itetten. 38. Prachtige bloemvaas. 39. Doos met saladeservies in zilver. 40. Verlotte kollikan. 41. Courtepointe. 42. Twee bloemvazen 43. Peper-, zout- en mostaardstelsel. 44. Bon voor een koekebrood met ko- i onder.voorzillerVan,liaisSeKlluve, bootd gnflier, schatbewaarder; Edm. Van Eyghen, hulpgriffier, secretaris; L<>- dewijk Bouten, deurwaaider; Emiil Kint, handelaar; Napoleon Devos, postmeesier, en Benaat Brys, kandidaat deurwaarder. 1O centimen per lot De trekking zal openhaar geschieden, in het Hotel de Fiance, den 13 .Maan 52. Doos met dccoupeermcs en vork in aanslaande, om 2 ure namiddag. De prijzen zu len moe'en afgehaald worden n5ó>- den 17 April, zoo met, zul- en ze vei kocht worden teu voordeeie var. den arme. t de dame). 99. ld. decoupeermes en vork. 100. Doos met verguld zilveren ser- vietringel. 1 01. Zilveren coupe. 102. Doos met taarteservies in zilver. 103. Een regenscherm. 104. Bon voor een vat (1/4) bier. 105. ld. een kilo chocolade. 106. ld. 25 muziekstukken voor piano I>e Kamer. Na drie weketi verlof, heeft de Kamer dinsdag hate werkzaam ^eden hervat. Op hare dagorde stonden twee onder vragingen van den onvei mijdelijken M. Lorand, de eene over de benoeming van M. Hernan, volksvertegenwoordiger van Gent, tol rechter in Egijpte benoemd, en de tweede over de uitdrijving van den turk Admed-Riza. Hij wilde weten waarom de regeering de kiezers van Gent niet bijeenroept o n te voorzien in de veivanging van M. Eeman, waarop minister Schollaert ant woordde dat AL Eeman zijn ontslag niet gegeven heef', en hij dae toe niet kan gedwongen worden. Daarna moest de, kiezing van Dendi r- monde goedgekeurd worden. Gedurende .twee volle.ziliitigen heeft de Kamer he- laadslaadslaagd over de geldigheid de zer kiezing, welke nog’ans onbetwist baar was, Dit bad verschijnt den Woensdag, onntidddijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaurs; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. Dsgroote letters volgens plaatsruimte. Rechte) lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor België (Ier uitsondering der Vlaanderenj en 't buitenland worden ontvangen door het Office de Publicjtè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. bij koetsier werd. Het was een schoont) jongen, met frissche, rooskleurige ka- keu. Hij was daaienbovcn spaarzaam en verstandig; zoohaast hij eenen goeden spaarpot bad. huwde hij de dochter van een rijken gtoenselier, Nielegenstaande het voorbeeld van zij nen broeder, nam hij, op zijnej beurt, ee ne hei berg over. Verleden jaar, kwam de man mij zeke ren dag bezoeken; hij was dezelfde niet meer. Gij zijl dus de Irische buitenlucht komen inademen, zegde ik hem; r isu- we vrouw meêgekomen Ach mijnheer, hoe ongelukkig ben ik toch Het is juist van mijne vrouw dat ik u kom spieken. Zij is zot, ik heb ze in een zottenhuis moeien zetten; maar dal is kostelijk; indien gij zoo goed waart ten beste te spreken, om ze kosteloos in een officieel krankzinn gengeslicht te krijgen. Zij zinneloos, die frissche kloeke doch ter 1 ’t was ongelooflijk. Ik gelukte er in te bekomen, wat deze arme ongelukige vroeg en ik ging met hem mede, als hij zijne vrouw naar het zothuis over bracht. Goed, i» zegde de geneesheer, na ze onderzocht te hebben, algemeene verlamming alcoolisme, daar is niets aan te doen 1 Welhoe! bemerkte ik, uwe vrouw dronk dus Och neen mijeheer, antwoord de mij de man, ik verzeker hel u, nooit was zij beschonken. Zes maanden later stierf het ongeluk kig schepsel, nauwelijks 25 jaar. Zij was afschuwelijk om zien, en had 14 dagen lang dag en nacht gehuild. Met dezen hei fst zag ik den man wéér hel was een spook zoo vervallen was bij Ik ben zeer ziek, zeide hij mij, maar ik hoop toch ie genezen; de buiten lucht zal mij deugd doen. ik ondervroeg den geneesheer. Dtoukaardsleven zei deze, het is een vogel voor de kat; binnentdrie maanden is hij dood. En hij stierf drie maanden later een ware marteldood; zijn lichaam viel in vei oiling, en uit zijne wonden liep een vuil vocht. Hij ook was geen zatlap, hij dronk ma tig Ziedaar, wat de alcool met onze zonen doet. Ziedaar de toekomst, welke aan de drinkers is voorbereid. Nummers heden getrokken door de jongelingen van Veurne die aan de loting hebben moeten dee! nemen. Het taagste summer was 24 hel hoogste 181. 88 Adam Jooris illt Albrecht August 86 Raert Hendrik 112 Bei teloot Achiei 89 Blonde Hendrik 69 Bruneih Abel 91 Brys Emiel ■87 Cavereel Omaar 74 Cousem Remt 72 Debaensi Hendrik 151 Debruyne Hendrik 56 Debiuyne Pieter 57 Decleicq Ttieophiel 54 Decor le Augusnu 121 DeCioo lliiane 40 Demao Prosper 67 itemuys Resideer 1 >6 Depooiter Camtcl 46,5 Deywel Arthur 3{ Dupon Jiectoor <46 Everaert Pieter 32 Flortne Hectoor 42 Fiorioe Omaar ,33 Foucke August 96 Gayiant Andries 420 Hosten Hieronymus 06 Joye August 65 Lanaya Emericus 62 Lahaye Emiel 59 Lehane Prosper 135 Lehouck Remi 161 Loncke Alions 50 Loonis Komaan 157 Meyers Hendrik 126 Moilelez Hendrik 155 Pylyser Arthur 28 Rau Atnand 39 Reynaert Camiel 480 Rillof Jozef 52 Simpelaere Jozef 108 Torrelle Carolus 128 Trensaerl Emiel 73 Vanbcsien Emiel 79 Vanderheyde Jooris 58 Vanderstraete Achiei 118 Vandewoude Raphael 167 Vanhoutte Cyriel 49 Vanhoutte Romio 170 Vanhove Prosper 142 Verbaere Victoor 138 Vernieuwe Leo 64 Wrllaert Hendrik 122 Wullen Emiel 172 Wybo Camiel zilver. 53. Werktafeltje in bainbou. 54. Album. 55. Prachtige inktpot. 56. Latnpc Beige. 57. Koffiemolen 58. Doos met twaalf koffielepels.. 59. Naaikussen. 60. Bon voor «•ene halve ton bier. 61. Idem een koekebrood met ko renten. 62. Idem eene halve kilo koffie en een kilo cbicoróe. 63. Een chale. 64. Vide poche in zilver. 65. Twee’ cachepols 66. Likeurstelsel. 67. .Doos met zes koffielepels. 68. Twee .posturen. 69. Bloémstelsel. 70. Does met zilveren viscliserrics. 71. Kabret met bierkan en glazen. 72. Schouwgarnituur. 73. Verlotte ketel. 74. Courtepointe (gewatteerd). 75. Kader met print (St. Franciscos). 76. Twee vazen. 77. Porte-bOuquet op koperen voet. 78. Schouwgarnituur. 79. Bon voor eene kocitong. 80. Strooien mul. 81. Boii voor een koekebrood van 3 pond. 82. Verzilverd olie i nj istelscl. 83. Tafeldwaal met twaalf servietten. 84. Twee posturen. 85. Chineesche lamp. 86. Doos dessert. 87. Goed voor een koekebrood. 88. Goed voor eene gedroogde koei- tong, of versclie zwijnskop, naar keus. 1 89. Goed voor een pasteigebak ter I waarde van 5 fr. 90. Schouwgarnituur met réveil. 91. Doos met peper- en zoutvat in zilver. 92. Postuur (Neger) terre cuite). 93. Régulateur. 94. Christusbeeld onder gebombeerd glas. 95. Doos met zilveren souplepel. 96. ld. twaalf tafelmessen. 97. Twee vazen. 98. Doos voor naaiwerk (Nécessaire 4. Bon voor een koekebroed met ko- veuten. 5. Idem eene doos dessert.-' 6. Dejeunerstelsel 7. Taarteplatiecl. 8. Rookers-toestel. 9. l.vu voor eene gerookt Ossentong - 1 E»n tweede zoon van dit huisgezin nok op zijne b u;t naar de s'a.1, waar 10. Idem eene kilo saucissen. 11. Idem een koekebrood met ko- renlen. 12. Pendule. 13. Glazen coupe voor bloemen. 14. Doos met zilveren suikertang. 15. Be ilverd olie-en azijnstelsel, met peper- en zoutvat. 16. Verlotte moor. 17. Rustzetel. 18. Album. 19. Eene hesp. 20. Bon voor eene halve kilo koffie en een kilo chicorée. 21. Idem eene doos kreeften. 22. Nachtlamp. 23. Twee schilderijen. 25. Zilveren lepel en vork. 26. Kolonstoof. 27. Prachtige bloemvaas. 28. Kader ortrel der 1’ koningin der Belgen). 29. Reisvalies. 30. Tafeldwaal met twaalf servietten. 31. Christusbeeld op prachtige kader. 32. Prachtige Naaimaehien ter waarde van 200/r. (Murk Singer). 33. Porte-bouquet 34. Kader met print (gravure). 35. Bon voor een pasteigebak ter te kiezen in de uitgaof D. Desmytcr, te wtiarde van 5 ir. Veurne. 107. Tw«e kandelaars-posturen. 108. Twaalf tafelmessen. 109. Voettapijt (descente de lit). Het getal loten is bepeikt en vermin dert snel. Men kan er bekomen in het lokaal Hótel de France, hij M. Victor Vla- 1 minek, alsook bij MM. L. Deklerck, ont- vanger der belastingen, voorzitter der commissie; Emiel De Jonghe, ndvokaai, Eene boerenfamilie of een onbekende gevaar. Brave menschen, die een goed en viuchibaar stuk land bewerkten, hadden vei schilltge kinders. Met der. lijd moest men uitzien om deze te pltlatsen. Het land kon ze allen niet voeden. De oudste zoon liok caar de stad, waar hij trouwde en eene hei berg open de. Een goed herbergier moe; kunnen meê dunken. Onze buitenman deed gelijk de anderen Hij dronk otn te drinken zonder ooit dronken tc zijn. Hij was matig voor een heibergier. daar hij nooit te veel dronk. Rei was echter te, veel voor hem. Gewoon aan de opene lucht, aan het wei k te lande, was hij spoedig vergiftigd. Op drie jaar tijds was bij een ouderling. Ziin aangezicht geieek aan ou t leer. Eene maand o. twee was bij ziek, en snert dan vergiftigd door alcool, zegde dc göneesbetr Dat was ééa. I i 179 Dubois Jules 29 Dutoor Frans 24. Suspension. ■X r r

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 1