N° 5. Februari 1898» 55e ioo- Nationale Militie. Woensdag JAARGANG. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkantooren. van kon men, sche taalwet overgaan. Eere- schreven 158. Laagste nr 24; hoogste ’“I BecliterLijke kronijk» Zijn door de kofreklionnele rechibank van Veu-tte veroordeeld Algemeene uitslag der loting te Veurne, op woensdag laatst. Inge* 181, Adinkerke (36 lotelingen). 60 Bartholomeus August 83 Bartholomeus Hendrik 174 Bauden August 166 Calecoen Engel 124 Cappor. Hendrik 48 Cassiors Arthur 26 Debeuckelaere Hendrik 119 Decrop Francis 25 Deschryver Acbiel 27 Devoghel Francies 71 Ilaetynck Emiel 129 Hocquel Gustaaf 63 Legein Edmur.d 110 Lenaers Hendrik 152 Lenoir Hendrik 46 Maes Pieter 43 Mayeé Besideer Dit bad verschijnt den WoensLag. onmiddclijk na de graanmarkt. ïnschrijvingsp’-üs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' cent.Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annonce» voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office oe Publicitê, Magdalenaslraat, 46, te Brussel. weer, de socialistische kamerleden woelden voornit. In de kamer waren de galerijen opge propt van volk. Niemand is voorzeker in zijne verwachting van hevige looneelen te leur gesteld geweest; want al wal hag en gemeen is, werd daar door de socialisische linkerzij nitgebraakt, te midden vut een oorverdoovend bellen en schreeuwen. Men zag er sommigen, zootls Smeets, Deslrée, Fumémont, Cavrot, als bezetenen te werk gaan; met vuisten en voeten sk>e gen en stampen zij op de banken, tot dat eindelijk de zitting voor een kwartier moest onderbroken worden. Woensdag was alles tot de kalmte terug gekeerd, en men kon weer naar hartelust spreken van onderlingen bijstand en apothekers. Zonder de socialisische woelmakers ware deze bespreking reeds uit do voeten, en na eenige andere zaken van min- Priesterlijke benoemingen. I>e Hamer. Dinsdag hebben de roode woelmakers die in de Kamer zitten, het weer bont ge maakt. De socialisische kamerleden in groep poogden citoyen Demblon, die voor acht zittingen buitengesloten was, de kamer ie doen binnendringen. Zij werden daarin door de gewapende macht verhinderd. De soldaten der wacht van de kamer, met luitenant Vanderlinden aan ’l hoofd, hadden post gevat aar. den grooten ingang der Welstraat. AI de socialisische afgeveerdigden kwa men, met Demblon in hun midden, langs de Wetstraat, naar de kamer toe. Honder den personen liepen de ingangzalen bin nen, de eenen de socialische volksvertegen woordigers voorop, de andere er lusschen en achterna. Nauwelijks had luitenant Vanderlinden ciloyen Demblom bemerkt, of hij verbood hem binnen te gaan. Daarop een hevig ge roep van socialisten, die wilden verder binnendringen.... Ik ben hier gezonden door het volk en ik moet h er b.nnen schreeuwde Demblon. De t fficier en de soldaten d-evan de so cialisten en het volk achteruit. Celestin Demblon verliet alsdan de ii gmgzaal der Kamer, zeggende Ik wijk voor de macht Nu ontstond een algemeen geharrewar. De soldaten staken de bajonet op het ge- den Buurtspoorweg. 3 Januari tot 30 April fi SOS sleuid.otn op bloedige slagvelden in den vreemde te gaan sneuvelen; hier en in T omliggende, wielden ook vreedzame burgers moedwillig gehalsrecht, en daarom zijn wij overtuigd dat de Thielte- naars, ten allen tijde vlaamsch en katho liek, aan onzen oproep met geestdifi zullen beantwootden. Aan allen vragen wij meéwerktng: geldelijke bijdrager:, persoonlijke meéwerking, histoueko inlichtingen, alles zal met welwillend heid aanveeid worden. Al onze voorgaan de feestelijkheden, zelts de onvergetelijke Vlaamsche Kermis van ’t jaar ’84, moe ten door de verheerlijking van den Boerekrijg nog verre overtroffen wor den. Verjaardag van den Boerekrijg te Thielt. De stad en de bevolking van Thielt, bereiden zich om binst den loop van den aanstaanden zomer, waarschijnlijk den 8 September, den 100*" vetjaardag van den Boerekrijg prachtig en luisierlijk te vieten. Dank aan de lusschenkomst van don oud Hoog Studentenbond van Weslvlaanderen, is Thielt als mid denpunt gekozen, waar al de vlaamsche katholieke genootschappen der provin cie zullen uitgenoodigd worden, om door gezamentlijke betoogingen en feestgetooi de helden en slachtoffers van 4798 te verheerlijken. Den oproep van den heer L. Wostyn, aan de hooldmannen der verschilltge gilden, heelt in aller herten weerklank gevonden, en hier declcn wij de samen stelling meê van het voorloopig thiellsch feestkomiteit. (Senator Mulle de Terschuren; Zeer eerw. heer Verraes, voorzitters]pastor deken; (M. Boone, burgemeester. Voorzitter, Eerw. heer Rootsaert. Onder-Voorzilter, M. E. Vande Vyvere. Schrijver, M. L Wesiyn. Leden, M. De Beir, eerw. heer Bou- tens, M. Minnaerl er. eerw. heer 1de, Het bestendig en volledig bestuur zal later kenbaar gemaakt worden. De feeste moet grootsch en prachtig zijn, want onze helden verdienen bet wel. Te lange wielden zij vergeten, en ten onrechte soms als woelgeesten en dweepzuchtige opstandelingen vootge- steld. De lijd is gekomen hunne eer te herstellen. Wij moeten hun de plaatse geven in de geschiedenis die hun toe komt, deze van belden en martelaars voor hunnen godsdienst en hun vader land. Maitelaars waren zij, die 9000 priestet s in ballingschap gevoerd naar de gevangenissen van Wezel en de straf koloniën van Caienne, Rë en Olëron; maar helden uaien het de vlaamsche boeren, die ongeoefend en ongewapend het hoofd dierven bieden aan de Iransche overmacht en bare legerbenden soms uiteer, dieven. Ware vaderlanders waren zij, wier krachtdadighe.d wij moeten bewonde ren en herdenken onze onafhankelijke rechters die afgesteld en aangeklaagd bij het bestier der republiek, omdat zij weigerden de priesters te verootdeelen die trouw bleven aan God en bun ge weten, voor bet oppergerecht te Parijs, ten gevare van bun leven, de vreemde verdrukking dieiven schandvlekken, en stout en bout onzen godsdienst en onze voorvaderlijke rechten vetdedigen. Onze leeste moet dus de welsprekende uitdrukking zijn van onze vlaambChe, katholieke en vader'andscbe gevoe ens. Zonder in bijzonderheden te treden over de verschilige nummers van he; feest programma, mogen wij nu reeds aa kon- j Vertrekuren >an den IJzercnweg digen plechtige zielemis met vader- landscb sermoen; geschiedkundige stoet met praalwagens; optocut van gilden en muztekgenooiscbappeo; feestkantale, en verheerlijking van onze belden op too neel en letterkundig gebied. De katholieke jongelingen van stad, de getrouwe leveraars voor het goede, heb ben reeds gulhertig liBnne meéwerking geschonken. Bijzondere uilaoodigingen zullen, met bet volledig progiamma der feestelijkheden, naar al de vlaamsche maauctiappijeu der provincie gezonden woi den. Van nu reeds richten wij onze stemme naai de vlaamsche bevolking van Thielt en omliggende. Van bier ook wierden de priesters weggevoerd naar de vreemde gevangenissen, waar zij hunne gezond heid ot hun leven heter.; hier ook werd het puik onzer jongelingschap wegge- i der belang, tot d? bespreking der vlaatn- ui i i ij geta la<)|wet overgaaa> I Loo' 551 833 1056 :11 44 1411 17 01 198.6 IS QMrrusc URNAAR Veurne Statie 6 45 3 08 E 3 Veurne Statie 6 At 9 23 11 46 12 34 15 17 51 20 26 C Gent Bruuel Oostende Statie Nimport stad 5 08 58 5 14 7 04 1030 13 01 15 51 18 26 11 30 1357 1647 1018 11 44 1411 17 01 19 36 ll ID £l»vl 1* iO l< IO is uo 11 20 £1208 14 35 1725 2000 YPER—VEURNE 9 56 10 24 9 55 10 29 22 08 il 08 Ex Coxyde Veurne Merkt Veurne Statie ^russet Gent 5 18 Lichterfelde 6 32 Corlem.rck Dixmude Veuruc Adinkerke Duinkerke Duinkerke Adinkerke Veurne Dixmude C 48 7 18 7 45 7 54 8 47 10 52 5 55 ExpS 6 42 4 43 6 52 5 06 7 20 Curtemarckr 5 34 7 50 Liehtervelde 5 49 8 05 7 16 9 18 8 41045 5 00 17 50 -18 0» -18 31 -19 01 c I W JU all II 18 Jit 01 Het burgerkruis van klas wordt verleend aan M C. Moenacrt, schepen te Nieucappellc, en de mcdalie van 1 Z~ meenteraadslid W Loo, en P. Degraeuwe, burge- Zitting van 13 Jan. Nijsscns Hendrik en Cou- lier Bernard, werklieden te Alvcringhem, elk 3 maanden, voor gekwalifieerde diefte, en elk 2 maanden en 26 fr. voor enkele diefte. Hackelaitdt Camiel, koopman te Clerckcn. 5o fr. voor slagen. De Bruyne Pieter, herbergier te Ciercken. 7 maanden en too fr. voor slagen op zijne vrouw; 3 maanden voor opstand, en 15 fr. voor dronken schap. Sansen Richard, werkman te Dixmude, eene maand en 26 fr. voor aftroggclarij. Zitting van 14 Jan. Loncke Sidonia, werkster en Trensaert Emiel,metser te Veurne, voorw. 26 fr. voorslagen; de t» nog 10 fr. voor seheldwoor den. Legein Romania, huisvrouw van L, Vallays, te Eessen, voorw. eene maand en 26 fr. voordiefte; 26 fr. voor slagon.cn 10 fr. voor scheldwoorden. Larrangé Emiel, visscher te Adinkerke, voorw., 2 maanden en 5o fr. voor slagen; 8 dagen voor braak van afsluiting, 20 fr. voor breken van mobilair, en □5 fr. voqr dronkenschap. Aldelwcdeldt Aaseen, dienstknecht te Ghyverinc- hove, voorw. 8 dagen en 26 fr. boet, voor slagen en 10 fr. yoor dronkenschap Veile Virginia, wed’ Bonnefaes, te Woumen, voorw., 3 maal 8 dagen en 20 fr., voor eerroof. Verstraete Camiel, koopman te Woumen, 20 fr. voor slagen en 10 fr. voor scheldwoorden. Zitting van 20 Jan. Bourgeois Arthur, werk* man, Hendrik Karei, dienstknecht, doppens Emiel. hovenier, Verslype Hendrik, werkman, Pluy Joan na, weduwe Hubrecht. Hubrecht Valentin, werk - man, Treve Maria, huisvrouw Leopold Idou, Yd u Leopold, werkman. Bourgeois August en Bour geois Lodewijk, schoenmakers, allen te Westende. de drie eerste elk 3 maanden, voor vernieling van bouwwerk; de 4*, 5«, 6*, 7», 8«. 9° en t< elk 8 da gen en 26 fr. boet, voor diefte; de 11»8 .laven en 26 fr. boet, voor verheling De 1», 2«, 3", 5«, 10» en 11” veoi waardelijk. Despeghel August Bylo Al ii. Ryckeghem Hendrik, werklieden, en Mortier Richard, kuiper, allan te Zarren, de twee eerste elk 26 fr. voor sla gen; en alle vier 20 fr. voor breken van meubele voorwerpen. De drie eerste voorwaardelijk. Devey August, visscher te Adinkerke, t5 dagen en 200 fr. voor jacht. Plaisier Modest, werkman te Veurne, 16 dagen en 26 fr. voor slagen; 8 dagen en 26 fr. voor schen nis der zeden; t5 fr. voor dronkenschap. Zitting van 21 Jan. Depotter Karei, visscher te Oottduinkcrke voorwaardclijk, 26 fr. voor eerroof. Locatillé Edward, leurder te Biussel, 2 maanden en 26 fr. voor slagen. David Jeroom, dienstknecht te Moeres, 8 dagen en 26 fr. voor slagen. Calcoen Idesbaldus, visscher te Coxyde, 26 fr. voor slagen. Verstraete Julius, werkman, Bulthcel Camiel, dienstknecht, Defever Amaat, Defever Rcmi, met sers, allen ie Houthem, elk 8 dagen en 26 fr. voor slagen. Voorwaardelijk voor den t"en4“ Vandebroucke Camiel, dientknccht te Stavcle, voorwaardelijk, 5 fr. voor roverij. Dabergh Polidoor, herbergier te Westv letcrer, 8 dagen en 100 fr. voor bedriegerij. Mgr. de Bisxchop van Brugge heeft benoemd Pastoor te Gits, M. Vcys, principaal van ’t col- legic te Dixmude; Pastoor te Boesinghe, In vervanging van M. Matt tens, die zijn ontslag geeft, M. George, pas toor te Molendorp (Brcedcne); Pastoor te Molendorp, M. Biliau, onderpastoor te Iseghem; Pastoor te Ten Brielen (Comen), in vervanging van M. Courouble, die zijn ontslag geeft, M. Mis- si«cn, pastoor van Doomkcrke (Ruysselede); Pastoor te Doomkcrke, M. Van Quacthcm, on derpastoor te Wevclghem; Pastoor te Wercken, M. Vanneste, pastoor te Zande; Pastoor te Zande, M. Cattecuw, onderpastoor te Tieghcm; Pastoor te Veldeghem (Zedelghetn), M. Vander- h acghe, pastoor te Vii there; Pastoor te Vinchem, M. Eol, onderpastoor te Ardoye; Pastoor te Coyghem, M. Vanderghinste, hulp priester van wijlen M. den pastoor van Gits. Onderpastoor te Iseghem, M. Delputte, leeraar in het collegie van Moesereen; Onderpastoor te Wevclghem, M. Maus, onder pastoor tcZonncbeke; Onderpastoor te Zonnebeke, M. Baclde, leeraar in het Collegie van Dixmude; Onderpastoor te Yper, Sl Maarten, M. Bossaer, onderpastoor te Harclbeke; Onderpastoor te Harclbeke M. Nauwynck.coa d- judor van M. den pastoor van Pithem; Onderpastoor te Ardoye, M. Deleyn, onderpas toor te Couckelacrc; Onderpastoor te Couckelaere, M. Debusschere, onderpastoor te Oyghern; Onderpastoor te Oyghern, M. Roose, oud leeraar in het collegie te Kortrijk; Onderpastoor te Tieghem, M. Vanneste, stu dent aan de Hoogcschool van Leuven; Coadjutor van M. den pastoor van Pithem, M. Spincemaille, gewezen coadjutor van M. den pas toor van Boesinghe. Veiarne Statie Veurne Markt Coxyde Oostduinkerke Nieuport Oottende static 7 8 42 11 31 14 10 - 17 00 19 51 VEURNE - OOSTENDE 9 50 tl 36-15 14 18 06 9 56 11 41 - 15 10 18 11 5 16 7 16 10 08 12 54 - 15 31 18 z4 5 34 7 14 10 16 13 0!-15 4(i 18 3! 6 7 43 10 34 13 10 - 16 00 18 51 6 06 E 5 9 1» 19 47 <G !4 E 3 Ex 3 18 Ot 7 18 - 11 37 15 51 17 43 - 19 10 8 42 - 13 15 17 0! 1919- 10 40 8 56 - 18 43 17 14 19 40 - 21 15 9 21 - 1410 17 39 20 09 -21 37 9 48 9 59 klas aan MM. A. Torrcllc, ge- I mecn.craaaslid ie Lou. en r. Degraeuwe, buigê- meester te Nieucappelle. 9 1» 19 47 1G 24 E 11 37 15 51 17 43 - 1315 17 0! 19 19- 18 43 17 14 19 49 - 1410 17 39 20 09 - 1438 18 05 20 35 -1156 1456 1815 - 409 7 12 - 8 57 10 54 9 41 H 47 15 56 9 50 11 55 16 04 <019 1226 1633 10 46 12 55 17 11 <1)57 13 33 17 22 - 19 38 <1 05 14 58 18 46 - 21 07 1320 1655 1010 22 47 VEURNE YPER 4 45 #7 27 Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Herberg 5 11 Alreringbeni 518 Loo 5 35 Hoogstade-Linde 5 49 8 31 10 54 11 28 Yper Statie 6 45 9 27 11 50 12 24 4 41 7 23 lloogstade Linde 5 37 815 10 42 5 51 8 33 10 56 6 03 8 50 Nieuwe Herberg 6 15 8 57 OOSTENDE—VEURNE 5 05 7 42 10 48 <2 18 - 14 58 1» 08- 5 57 8 43 H 47 13 !0 16 2009 Oo.tduynkerke 6 14 9 90 12 04 13 37 - 16 17 20 26 C 22 9 08 12 12 13 45 - 16 !5 20 34 6 34 9 20 12 24 13 57 IC 37 20 46 6 40 9 !6 1! 30 1403 16 43 20 52 Yper Statie f1305 1555 1830 7 3! 9 55 10 !9 5 13 10 16 00 18 35 3- 7 53 10 16 10 50 13 31 1621 1856 E- 8 90 10 23 10 57 |13 33 16 28 19 03-S 8 17 10 40 11 14 513 55 16 45 19 20 2 “14 09 16 59 19 34 s '15 05 17 55 20 30 5 Alreringhem 6 03 8 50 11 18 *1201 1428 1718 1953-- Nieuwe Herberg 6 15 8 57 11 20 £1! 08 14 35 17 25 2000 VeurneVooistad 6 36 9 18 11 11 ;12 29 15 56 17 46 20 21 S3

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 1