6. Woensdag 1) Februari 1898. 55e JAARGANG. Mi n schrijd in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkanlooren. In Italië klagen ze, zoo wat ten allen perceclen wiet den de volgende roesten b’W"ging, ik verklaer dat ik ond^rgeve aen 5 aren ieder. Het perceel I ol vergelijkingsperceel 1 lukkigh volk, ziel; dat is de devise van myne republycke. Sliert ul. schriften diensvolgens, en in Borgher President. ik hebbe eyndelinge ondersochl van ’s mor gens den publycken geest, en myne repu- blykaensche ooge heeft sigh afgewend van een soodaenigh schouwspel. De gottiebe duysternissen omringelen de geesten; de priesters ten onreghte vooringenomen te gen de franscho republycke, hebben hen kante van het land, van te weinig werk, van te hooge lasten en van te weinig eten. toon, gelijk dal ’l bij de duitschers gaat. Bovendien waren de koningenvan Saxen en van Wurtenburg naar Berlijn getrok ken, otn de feest meê te vieren. Meer an dere vorstelijke persoonen van de familie waren er ook btj Het heeft toen, op hel paleis te Berlijn, galamaallijd geweest, dat is keizerlijke kermis, en er werden keizer Willem van Duiischland, ver donderdag, 27 Januarij, zijnen 40,v“ En de honger is een slechife raadsman. 1 Ook zijn er alzoo oproenjes geweest op veel plaatsen, waar de soldaten bij te pas kwamen en de wapens moesten gebezigd worden. Met al dat, heeft de regeering de klas van 4884 opgeroepen.om meer man nen bij de hand ie hebben, een 100,000 man meer. Hel garnizoen van Home gaal met vier La'ailjons veisterki worden. De socialisten en republikeinen schikken trouwens groote betoogingen te houden. In veel andere steden van den lande, zijn dergelijke voorzorgen genomen. de troup'-n, en ik hel verla ita aen de fran- Ik ha'dde ub vriendelyk voorkomen, soo geval dal gylieden het volk niet verlight en ul. elk cm persoonly'k borge van alle leedt die gyl.eden len dien opzighte soude heb ben. De vergaederinghe in de kerke en was niettemin in troebel; Gadolle klom op den bo dicksioel om hel volck te gaen haran- gu ‘eren, maer de landtslieden dit siende, dreigden sy van hem van dien stoel te sul- 'en atsr.akken, waerom hy alhaest, seer bevreest synde, in stilte wegh geloopen is, soo wel als Salomez, om dal de selve boe ren seyden dal het maer consideratie en *as voor dheer Marrannes dat sy hem uyt de kereke niet en sleepieden. Eyndelinge is dien eersten raedipen- sionnaris op den predickstoei geclommer. en heeft het volck bndaet t. Negen hondert hebben hunnen voys gegeven om vryen Nederlander te syn en 17 alleenlyk om ver- eenight te worden met de tranjehe repu blycke, OVERZICHT. Het is de gang van de wereld na hel onweder de kalmte. Zoo ook is hel in Frankrijk gegaan, ’l Was een waar on 'veder, met die ellendige zaak Dreyfus, <ri de woelgeesten namen ze te baai om uit te vallen tegen de rechters en tegen de hoogste officieren van het leger. Die vlaag is nu over, of zoo goed, en hei ministerie Mëline, dat ervan wankelde, staat wederom paal. In Algerië is bet onweder ook gestild; doch daar zijn er oog eenige wolkjes achterna gekomen. Ondertusschen wordl er in de fran- sche dtukpets nog voort veel over die Dreyfustiffiiire geschreven, en ’l is de vraag, ol er niet spoedig nieuwe tem peesten gaan opsteken. Trouwens, causa de Dreyluszaak, zijn er drie giooie pro cessen op de handen, die natuurlijk weer de tongen warm en de pennen heet maker.. En in afwachting dat die processen behandeld en gepleit worden, zoo wordl er een zeer raar iets verteld, te weten, dal eer. gebeim stuk, waar, rond bel al draait, niet aan Duiischland, maar aan Rusland zou geleverd zijn De drie groote processen die op hel rechterlijk getouw zitten, zijn 4*. Een Proces tegen Zola. wegens zijne beschul digingen bijna tegen iedereen tn Frank rijk. De gein eene schrijver heeft veel ge tuigen uit do hooge militaire en diploma- 'ieke wereld opgeroepen; doch men dimkt dal zij niet zullen verschijnen. 2* Een proces van Reinach togen Rochefort. Dier geldt hel eene beschuldiging, in wclke Rochefort boweeit dat Reinach de schrijver is van een brief geteckend Otto, ook wegens de zaak Dreylus. Een proces tegen den luitenant ko'o- nel Picquart. Dil is insgelijks een Drey- lus-proces; Picquart is reeds voor eenen Krijgsraad verschenen, en hel onderzoek e:: - Landbouw Bemestingsproeven op haver in gronden van verschillenden aard; leem-zandachtigen, zand-leemachtige tn zandgronden. Om practisch dc vruchtbaarmakende kracht ie bepalen van zekere scheikun- Reeks A. Proeven op leemgrond. De proefnemingen wielden gedaan op 7 i 1 naast elkander liggende petceelen van Binst dal de Franschen en de Ita'ianen n„o„ onaangenamegevaarnissen beleven, heeti i '*ver* onlv,n? geenen mest. Op de andere jaardag gevierd. Er was veel militair ver- j i Dit bad verschijnt den Woensdag, onmiddclijk na de graanmarkt. inschrijvingsprijs. 5 f'r. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N- 1<> cent.Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. aangewend Perceel II200 kg. soda-nitraat, Per ceel 111 500 kg. meiaalslakken aan 16 phosphoorzuur en 75 °/0 fijnheid; Perceel IV, 500 kg. kainiet; Perceel V 500 kg. metaalslakken en 500 kg. kai niet; Perceel VI 500 kg. metaalslak ken en 200kg. soda-nitraat; Perceel Vil: 500 kg. meiaalslakken, 500 kg. kainiet en 200 kg. soda nitraat. De hierboven aangeduide hoeveelhe den mest zijn tot de hecare herleid Al deze meststoffen wierden in den herfst 1896, door eene lichte beploeging on dergedolven, uitgenomen de sodanitraat i waarvan de helft gebruikt wierd na het uilkomen der haver en de andere helft omtrent zes weken later. Opbrengsten. Per hectare berekend hebben de verschillende perceelen der twee proefvelden, gemiddeld opge bracht Perceel 11890 kg. stroo; Perceel II 2370 kg. graan en 4960 kg. stroo; Perceel III3020 kg. stroo en 3280 kg. stroo; Perceel IV 1930 kg. graan en 3740 kg. stroo, Perceel V2890 kg. graan en 4060 kg. stroo; Perceel VI 3660 kg. graan en 5030 kg. stroo; Per ceel VI3520 kg. graan en 5220 kg. stroo. Uit de vergelijking der bekomen uit slagen volgt era) dat soda-niuaat alleen gebruikt (Perceel II) voornamelijk de op brengst in stroo begunstigd heeft, De graanopbrengst is ook onder zijn in vloed vermeerderd, maar in merkelijke minder mate dan bij de metaalslakken die een gansch tegenovergestelden in vloed gehad hebben. (Men vergelijke de opbrengsten van Perceel HI, met die van (Perceelen I en II); dat kainiet (Per ceel IV); de strooopbrengst schijnt te bevoordeeligon ten nadeeele der graan opbrengst. (Men vergelijke (Perceelen V ertrekuren van <!en IJzereinweg van den Iluurtspoorweg. 3 Januari tot 30 April 9 16 19 47 16 24 E F-7"- Brief van Gadolle. Gadolle in alle haeste, gelyk wy gesien sche dapperheydl. hebbon, en seer bevreest uyt de kerke naer T' het stadhuis geloopen synde. heeft aldaer wel als hel corps van de magistraeten in fransche raezernie den volgenden brief rgk' myn vnnrworn w geschreven, in eene opgeblaesen siyl, en hebben eenea vryen voys op dien tydslip, meer gelyckende aen eenen fetfa van eenen dat gylieden moéste benemen en verhgh sultan van den Oosten, als aen eene missive ten het volck op de gt’regh'igheyl van onse van eenen borgher van Parys, by vertae- meeningf, cu ik besluyi ten eersten dat linge luydendé als volgt gylieden my loont de onderwysende schnf- Borgher President. ten die gylieden ten desen einde uy gege- Ik hehbe geluystert, ik hebbe bekeken, ven hebl; ten tweeden de mrniere van bo- L --*-- siier die gylieden voor hebt van te doen aanveerden aen het volk; ik zegge h< bt doen arnnemen, wam hel cn is in het geval niet van een uyt te peisen. en gaet met seggen I dat gylieden wilt vereenight syn met ons. UI. Tandt vergelykt aen de veerihiende j-- -j - - - eeuwe en ons landt is al verre boven de spreecken. den welcken hem soude doodt verschanst in de verlevde concientie van dn achthiende; gy sret dus dat soo eene wan- geschootrn hebben, en gesey en eersten seer geel volck; syne blinde raesernie scbynt schaepige versaemelinge nietkangeschieden. raedlp?nstonnans he|i slapaens dei re- my meerder maght tc krvgen; het heeft syn Ik stelle ul. borgo van alles; ik ben geco- waerls, treek syne borst open en seyde dat v.T iromven in'ül., verhghl, het >’t is fydt; mén om het te beschermen in syne reghten; hy hem konde doodtschieten.. Den Car- sonder dat. en op de minste electricq-ie niemant en sal my bedriegen met krone- magno! stont beschaemt en wist met wat b’W-ging, ik verklaer daf ik ond?rgeve aen kels of schynhcyligheydt een vry cn ge seggep. eivogt. liep over de vraag Heeft luitenant- kolonel P cquart zware misslagen begaan in’t uitoefenen van zijnen dienst Men ziet hei, er zijn nog takkebussen genoeg bij de hand om eenen gebeden brand te veroorzaken. Hel is gelijk wij zegden, een met is genoeg, om nu in Ftmikrtjk’i vuur aan der. stapel te ste- korte heilwenschen gedaan Op den toe ken. Er gaan zelfs hier en daar stemmen i stand in Frankrijk, is eventwel niet de op die zéggen dat eene republiek niet minste zinspeling gemaakt, langer duren kan, dat de boel dreigt te -Maautva springen, dat er wcê.' een koning komen moet. En moest dat gedacht nu ook be ginnen veld winnen,’t ware eene oorzaak i van troeblatie te meer. De mare dal het Corniile, schepen te Coxydc, I 1 a a 1 rvx». nr» rtc I f fz» fYiCtduVnlz gebeim stuk aan Rusland zou geleverd zijn, kanondertusschen wel in de wereld 1 zijn gezonden om de Franschen te beda ren. Tioüwer.s vriend Rus, 1 tegen de Franschen niets anders koeste- ren dan de beste inzichten Dus, geeo verraad EENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurno en Veurne-Ambacht. 1793. dige mesten, op haver, in gronden van verschi'letiden aard, hebber, wij in 1896-97, vier reeksen proeven geno- i men. Dit geschiedde op de meest voor- 1 komende gronden leemgronden, leem- I zandachtige, zar.dleetnachtige en zan dige. Iedere reeks proeven wierden j twee maal herhaald. Ziehier liet verslag der proeven op leemgrond genomen. over aghl daegen, dal myn voorwerp was te hebt op eene tastelyke maniere, ik stelle kikkan urvon vnvc mi Mipfi tvdstin nl ollr nm itPrcAnnlvk hnriTA van allo Ipndt Was onderteekent P. Gadolle. L°eger stondt Desen brief is voor het coips administralif. Ondert. P. Gaoolle. Den persoon die desen brief ter hand stelde aen d'hcer Marrannes in de kerke seyde hem dat hy Gadolle moeste gaen geschootin hebben. Den geseyden Éssa VEL'RHAAR E 5 3 08 16 20 09 <901 Veurne Statie 12 34 15 5 18 -2 6 48 7 18 7 45 7 54 8 47 21 07 22 47 Oostende Statie Nieuport stad Coxyle Veurne Markt Veurne Statie 5 08 6 58 5 14 7 04 15 14 18 06 15 20 1812 Cent Hiuiscl 5 51 8 33 1056 6 03 8 50 11 18 Nieuwe Herberg 6 15 8 57 1 VeurneVooittad 6 36 9 18 1 6 41 9 23 11 46 I Brussel Gent LichterTelde 6 32 CorleniHick Dixmudu Vem r® Adinkerle Dninlerke Duinkerke Adiukerke Veurne tl’Vi.ude 3 Ex 5 18 01 19 20 20 40 21 15 -21 37 -21 56 22 08 11 08 Ex 5 00 17 50 -1803 YPER—VEURNE 9 50 10 24 9 55 10 29 1I A A M A 4 C 4 A I r 1. WV A A A Ir A 4 A I I 12 42 12 54 - 15 32 18 24 13 02 - 15 40 18 32 13 20 - 16 00 18 52 14 20 - 17 00 19 52 VEURNE - YPER. 4 45 557 27 9 50 10 24 13 05 15 55 18 30 7 32 9 55 1029 ^1310 16004835 S- 7 53 10 16 10 50 13 31 16 21 18 56 S-g 8 00 10 23 10 57 »13 33 16 28 19 03 -Ss 817 10 40 11 14 513 55 16 45 19 20 g 9 27 11 50 12 24 '15 05 17 55 20 30 5 441 723 946 f1030 13 01 1551 1826 lüngstade LinJe 5 37 8 15 10 42 511 30 13 57 16 47 19 18 'Z i„.. «u <956^11 44 1411 1701 1936 £-=• i i 18 <12 01 14 28 1718 iu 53 11 20 412 08 14 35 1725 2000 2 17 51 20 26 C Veurne Slctie Veurne Markt Cuxyde Oostdii ,'nker ko Nieupor t Oostende Uatie 7 8 42 11 32 Het burgerkruis van klas is verleend aan MM. Schipman, gemeenteraadslid te Oudecapelle, en C. Pieters, secretaris van Reninghe en Noord- schoote, en de medalic van i* klas aan MM. H. en L. Fouvry, ge meenteraadslid tc Oostduynkerke. Fr. >42-38 wordt ann de gemeente Bulscamp verleend voor bet plaatsen van eenen donder- aHeidcr op den kork toren en de hernieuwing van kan iocü h"kruis va” dcn toren' VEUBNE OOSTENDE 9 50 12 36 9 56 5 26 7 16 10 08 5 34 7 24 10 16 6 - 7 43 10 34 OOSTENDE—VEURNE 5 05 7 42 10 48 12 18 - 14 58 19 08 5 57 8 43 11 47 13 20 Ooxlduyukeike 6 14 9 00 12 94 13 37 - 16 17 20 26 6 22 9 08 12 12 13 45 - 16 25 20 34 6 34 9 20 12 24 13 57 - 16 37 20 46 6 40 9 2G 12 30 14 03 - 16 43 20 52 - 11 37 15 52 17 43 - - 1325 17 02 19 29 - - <343 <7 14 <9 40 - - 1410 17 39 20 09 - - 1438 18 65 20 35 - - 1456 18 15 - 4 09 7 12 - 857 10 54 9 41 11 47 15 56 9 50 11 55 16 04 1019 1226 1633 - 1831 1046 1255 1711 1» 57 13 33 17 22 - 19 38 12 05 14 58 18 46 13 20 16 55 1010 6 00 E 3 7 28 - 8 4’- 8 56 - 9 21 - 9 48 - 9 59 - 10 52 5 55 Exp3 6 42 4 43 6 52 5 06 7 20 Gi'itnnHicke 5 34 7 50 L>elilerxelde 5 49 8 I'S 7 16 9 18 8 41045 Veurne Statie Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Herberg 5 11 Alveringhera 5 18 Loo 5 35 Hoogstade-Linde 5 49 Yper Statie 6 45 Yper Statie r - Loo Alveringhem 8 31 10 54 11 28 *14 09 1659 19 34 5 1122 12 25'15 05 17 55 20 30 3 946 f1030 13 01 1551 1826 5 g 11 4 an 4 3 57 4 fi A7 4 0 4 8 - ;11 44 14 11 17 01 19 36 |1201 14 28 17 18 1953 - 1111^12 29 15 56 1746 2021 B Commissaire national van de uytwcrken 'e macht in Franckryk tot Veurne. Dcn 6 Maerte, tweede jaar van dc rcpublycke.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1898 | | pagina 1